Népakarat, 1957. február (2. évfolyam, 26-49. sz.)

1957-02-01 / 26. szám

NÉPAKARAT A MAGYAR SZABAD SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA 2. ÉVFOLYAM, 26. SZÁMAI, 60 fillér 1957. FEBRUÁR 1. PÉNTEK VAUM „A termelés irányítását demokratikusabbá kell tenni, de a tervgazdálkodást fenn kell tartani“ A munkásönkormányzatot előkészítő bizottság ülése A munkásönkormányzatot előkészítő bizottság január 30-án Apró Antal iparügyi mi­niszter elnökletével ülést tar­tott Apró Antal bevezetőjében a többi között hangsúlyozta: Szocializmust építő állam csak tervszerűen gazdálkodhat és a tervszerűség feltételez bizo­nyos centralizációt központi irányítást. — Határozott nézetünk — mondotta —, hogy a tervgaz­dálkodást fenn kell tartani, ez ipart továbbra is a minisz­tériumoknak kell irányítani. Ugyanakkor a termelés irányí­tását demokratik­usabbá kell tenni. A kormány úgy látja, hogy a tervgazdálkodás, a köz­ponti irányítás és bizonyos mértékű decentralizálás, de­mokratikusabb irányítás nem mondanak ellent egymásnak.­­ Többen felvetik, hogy egyes kormányintézkedések­ben a munkástanácsokról szóló rendelettel ellentétes tenden­ciák érvényesülnek. Világosan meg kell mondani, hogy egyes kormányintézkedések még nem a munkástanácsokról szóló törvényerejű rendeletben adott jogkörök realizálása irányában hatnak. Ez azonban csak át­meneti, adott gazdasági hely­zetünkből következő jelenség, amelyből helytelen volna tá­volabbi perspektívára vonat­kozó következtetéseket le­vonni. . .A kormány január 6-i nyilatkozatában megmondotta, hogy a gazdasági vezetés de­mokratizálása mellett átme­netileg, amíg nehézségeink je­lentős részét leküzdjük, erős központi irányítást kell beve­zetni, különösen az anyag- és az energiaellátásban. A kormánynyilatkozat vilá­gosan megmondta: a munkás­­tanácsok azok a szervek, ame­lyeken keresztül a termelők jogot kaptak ahhoz, hogy vá­lasztott képviselőik útján részt vegyenek az üzemek gazdasá­gi irányításában. Voltak olyan elképzelések, hogy a munkás­­tanácsokról szóló törvényerejű rendelet valóraváltása jelen­tősen csökkenti a minisztériu­mok feladatait. Mi a miniszté­riumok szerepét, feladatkörét átmenetileg nem változtattuk meg. A minisztériumok to­vábbra is gazdálkodó, irányító szervek és döntő többségükben megtartják régi feladataikat Ugyanakkor javasoltuk az El­nöki Tanácsnak egyes minisz­tériumok megszüntetését, illet­ve összevonását és elrendeltük a megmaradt minisztériumok létszámának 40—50 százalékos, vagy még ezt is meghaladó csökkentését . A lényegében­ változatlan feladatot ellátó minisztériu­mok és a munkástanácsok lét­rehozása gyakorlatilag azt je­lenti, hogy nálunk az üzem­­igazgató vonatkozásában a szo­cialista államigazgatásra jel­lemző kettős irányítás érvé­nyesül, a vállalat igazgatójá­nak a minisztérium és a helyi munkástanács is irányítója. A vállalat vezetése viszont teljes egészében az igazgató felada­ta. Apró Antal a továbbiakban foglalkozott a munkásönkor­mányzatot előkészítő bizott­ság feladataival és javasolta, hogy a bizottság szerezzen minél több konkrét tapaszta­latot a magyarországi mun­kástanácsok tevékenységéről, igyekezzék a jól működő mun­kástanácsok tapasztalatait ál­talánosítani, tanulmányozza baráti országok munkás-ön­igazgatási szerveit is és dol­gozzon ki javaslatokat az ipar­vezetés demokratizálásánál, sajátos magyar rendszerére. A bizottság a továbbiakban tárgyalta Kossa István pénz­ügyminiszter javaslatát a vál­lalati gazdálkodás egyes kérdé­seiről és a munkástanácsok ezzel kapcsolatos feladatairól hatásköréről. A bizottság az előterjesztésen több módosí­tást javasolt és egyetértett az­zal, hogy az átdolgozott rende­lettervezetet a pénzügymi­niszter terjessze a kormány elé. A bizottság helyesnek tart­ja, hogy a szakszervezetek ve­zető szerepet vállalnak a mun­­kástanácsok megerősítésében sokirányú támogatásában. A munkásönkormányzatot előké­szítő bizottság felülvizsgálta január 4-i ülésén kialakított állásfoglalását és a népgazda­ság jelenlegi helyzetében nőve kíván javaslatokat tenni az 1956. évi 25. számú, a mun­kástanácsok működését szabá­lyozó törvényerejű rendele hatályának más — a rendelet­ben fel nem sorolt — vállala­tokra és szervekre való kiter­­jesztésére. Mától a szabad mozgás éjfélig tart Az országos rendőrfőkapitányság vezetője a budapesti üzemek, vállalatok és hivata­lok zavartalan munkájának biztosítása érdekében — a szovjet katonai parancsnoksággal egyetértésben — Budapesten a szabad mozgást 1957. február 1-től kezdve hajnali 4 órá­tól este 24 óráig engedélyezte. A kormány csütörtökön ülést tartott Felkészültek az árvízvédelemre • Szigorítják a disszidálók üzletszerű segítésének büntetését A kormány csütörtökön ülést mány tudomásul vette, hogy tartott. A kormány meghalt­ az árvíz elhárítására való fel­­gatta Dégen Imrének, az ár­­készültség a szomszédos orszá­­szágos Vízügyi Főigazgatóság­­okkal kiépített együttműkö­­vezetőjének jelentését az er­­dés, az árvízvédelem céljára szág árvízvédelmi helyzetéről juttatott jelentős gépállomány­­és felkészültségéről A kor- és helyes szervezeti változta­tások eredményeként jobb, mint a múlt év azonos idősza­kában volt. A kormány hatá­rozatokat hozott az árvízvéde­lem szervezetének és haté­konyságának további javítá­sára. A kormány elhatározta, hogy előterjesztést tesz a Népköz­­társaság Elnöki Tanácsához a tiltott határátlépés elkövetésé­re irányuló hírverés, vagy a tiltott határátlépéshez való üz­letszerű segítségnyújtás bün­tetésének megszigorítására. A javaslat a többi között a til­tott határátlépéshez rendsze­resen, vagy üzletszerűen segít­séget nyújtók, büntetés mérté­kének emelésére és emellett teljes vagyonelkobzás kimon­dására irányul. ——WWWWWWBI«. • |V. ///. f • ....... /. MWWWWW. .% ' • .’P» *...o ÚJABB 15—20 EZER magyar gyermeknek szereztek örömet a csehszlovák diákok. A csehszlovák gyermekek ajándékait a Csehszlovák Ifjúsági Szövetség (CSM) Banska-Bystrica (Besz­tercebánya) megyei ifjúsági és pionír szövetség gyűjtötte ösz­­sze és szállította Budapestre. A szállítmányt a fenti ifjúsági szövetség titkárai: Szurnyák Fedor, Ondrejka Stanc és Svec Jozef kísérték és adták át a Magyar Diákok Nemzeti Szövet­sége ideiglenes elnöksége és az őrszemcsapatok szövetsége vezetőségének. Az ajándékok jelentős része névre szóló cso­mag, melyeket részben rokonoknak, részben a kölcsönös nya­ralás és levelezés alapján létrejött ismerősöknek küldtek. A csomagok tartalma: iskolaszerek, ruhanemű és gyermekjáté­kok.­­ Az egyik cím nélküli csomagban iskolaszerek vannak. A csomag tartalmát nézegetik Bulganyin és Fagerholm megbeszélései Moszkva, jan. 31. (TASZSZ) tatott Fagerholm film minisz- Bulganyin, a Szovjetunió terelnökkel A megbeszélésen minisztertanácsának elnöke részt vett Mikojan, a Szovjet­január 31-én a moszkvai unió minisztertanácsának első Kremlben megbeszélni foly- elnökhelyettese is. Hazatérő magyarok A nyugatnémet­országi bo­­chokti tábor 21 magyar mene­kültje, aki vissza akar térni Magyarországra, szerdára vir­radó éjjel átmenekült a hol­land határon. Már mintegy 10 kilométert haladtak előre holland területen, amikor a holland rendőrség egyik őrjá­rata elfogta őket és a magya­rokat tiltakozásuk ellenére visszakísérte a német határra A német rendőrség a magyar menekülteket visszaszállította a bohholti táborba Kedden húsz magyar mene­kült tett már sikertelen kísér­letet arra hogy Bocholtból , vasúti jegy nélkül visszaindul­jon Magyarországra . Szombaton reggel a francia­­országi Valenciennes közelé­­ben levő Aremberg bányából­­hét bányász hiányzott Hét­­ magyar menekült, akit négy­­ nappal azelőtt alkalmaztak a szénbányában, megelégelte az ott tapasztaltakat és elhatá­rozta, hogy visszatér Magyar­­országra. A legfiatalabb közü­lük 15 éves, a legidősebb 21. A l’Humanité idézi a Liberté de Lille című vidéki lapot, amelynek munkatársa beszél­getést folytatott magyar me­nekültekkel. Ezek kijelentet­ték, hogy csalódtak. Kétségte­len, hogy Magyarországon nem volt minden tökéletes, de aki dolgozott, az meg is tudott élni belőle. Itt azonban csak addig jutottunk el, hogy na­ponta egyszer ehettünk. Min­dent megértettünk és megfon­toltunk: haza akarunk menni még ha gyalog is kell az­óta megtennünk — mondották menekültek.­­ Mint az MTI jelenti: A fran­cia hatóságok szerdán újabb hét Franciaországba menekült magyar hazatéréséhez adtál meg az engedélyt A hét haza­térő szerdán este vonattal in­,­dult el Párizsból. '■ a g.az£»,tmgy. a g-5-zal... De nem éppen Kanizsára, annál sokkal, sokkal messzebb: a Német Demokratikus Köztársaságba, ahol a szakszervezetek vendé­gei lesznek. Nyolcszáz 6—12 éves kislányt és kisf­iút visz a vonat háromhónapos üdülésre. A gyerekek kényelmes, bőrhuzatos, párná­zott kocsikban teszik meg a 21 órás utat. A kocsikban már iskolai osztályok szerint fog­lalnak helyet. Ott vannak velük a tanítóvénik is, mert bizony még az üdülés három hónap­ját is ki kell használni tanulásra. Kék és piros léggömbök szállnak a búcsú­zók és búcsúztatók feje fölött, a kislányok ismerkednek egymással, tapsolnak a fényké­pezésnek, csak néha vetnek egy-egy elszomo­­morodott pillantást az ablakra, mert a vasúti kocsik mellett még ott állnak az Anyukák, Apukáik és kis testvérkék, akiket három hónapra — szinte végtelen időre! — itt hagy­nak a képzeletükben Meseországgá magasz­tosult németországi üdülés kedvéért. Persze a vidámság nem egyöntetű. A má­sodikos Szabó Marika sírástól torzult képpel hüppögi: — Nem hagyom itt Anyukámat! De mégis itt hagyja. A sors fordított játékot űz az egyik tanítónő 13 éves fiával Itt a gye­rek búcsúztatja az utazó édesanyját.­­ Tizenkét óra harminc percre ugrott az óra mutatója. A német és magyar szakszerveze­tek különvonata lassan kigördül a Keleti pá­lyaudvarról A búcsú utolsó perceitől még könnyes gyermekszemekbe rövidesen isme­retlen tájak látványa lép majd vidám, ki­­váncsi csillogást. TK (Gonda György felvétele) Szovjet búza Egyiptomnak Novorosszijszk, január 31. (TASZSZ) Novorosszijszkból elindult Alexandriába a »Taskent« gő­­­­zös. A hajó 8000 tonna kubána búzát szállít. A Taskent az utóbbi idő­ben több mint 40 000 tonna szemesterményt szállított Egyiptomba. Szerdán: 575SS tonna szén! A Nehézipari Minisztérium jelenti­: január 30-án a szén­bányászat 57 596 tonna szenet termelt. Kedvezőtlenül befolyá­solta a széntermelés alakulását, hogy néhány tröszt területén nagyobb fepritátszereléseket végeztek, illetve fokozottabban jelentkeztek különböző bányaművelési akadályok. Alkatrészre várnak az oroszlányi dömperek Január 15-i számlunkban Három dudás egy csárdában — de van negyedik is... Pes­­ten« címmel írtunk az orosz­lányi külszíni fejtésem, uralko­dó állapotokról. Legutóbb ismét ellátogat­tunk Oroszlányba. Láthatóan javult azóta a munkafegyelem. Ezt az is bizonyítja, hogy a múlt év azonos időszakához viszonyítva, máris elérték a százszázalékos teljesítményt: január 1-től 31-ig 16 000 tonna széntermelést tettek lehetővé a Betonútépítő Vállalat dolgo­zói. A betonosok »megugrottak«, s a bányászok most már nem lépnek minduntalan a »sar­kukra«. Egy hónapos szén­­készletet szabadítottak fel a földtömegtől a földgyaluk és a kotrók kezelői. A múltkori írásunkban szereplő két fotózó dömperes most szorgalmasan dolgozik. A cikk megjelenése után né­hány nappal megérkeztek az autógumik is. S mi több, nem is húsz darabot kaptak, ha­nem 38-at. Így már dolgozhat­nak az álló dömperek. Nyolc darab mégis a javítóműhely­ben áll. — Ezek miért nem dolgoz­nak? — kérdezzük Kákonyi József gépészmérnököt — Alkatrészhiány miatt — hangzik a válasz. Jó lenne, ha a Kispesti Trak­torgyár is követné a gumi­gyáriak példáját és leszállíta­ná a hiányzó alkatrészeket Baj van a kotrógépekkel ész — Ez már nehezebb eset — mondja Kükön­yi mérnök. — A legtöbb kotrónk ugyanis kül­földi gyártmány. Reméljük, hogy a még meg­levő bajokra is felfigyelnek az illetékesek. (Beroni ALAGÚT A GIBRALTÁR:­OKOS ALATT? Egy olasz marású casablancai mérnök, Vinciu­ Blum­io eredeti­je készített egy a tenge -be mer­ite alagút-rendszerről, ak­­i vonat- és gépkocsihoz , kedést biztosítana a gibraltári szí­­i­non keresztül — a tenger alatt.

Next