Népakarat, 1957. március (2. évfolyam, 50-76. sz.)

1957-03-01 / 50. szám

A MAGYAR SZABAD S 2. ÉVFOLYAM, SO. SZÁM I FÜ­ZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA 1957. MÁRCIUS 1. PÉNTEK,­RA 60 FILLÉR ülést tartott a kormány Orvosolják a házállamosításokkal elkövetett törvény­sértéseket — Gyorsítják a hivatali helyiségek lakássá alakítását — Fontos döntés a régi nyugdíjasok ügyében A kormány tegnap ülést tar­tott, amelyen rendeletet foga­dott el a házállamosítások so­rán elkövetett törvénysértések orvoslására. A kormány határozatot ho­zott az államigazgatás egysze­rűsítése során feleslegessé váló hivatali helyiségek lakás cél­jára való átalakításának meg­gyorsításán. A határozat ér­telmében az Országos Taka­rékpénztár hitelakciót indít. Ennek keretében a vállalati és a hivatali dolgozók a volt iro­dahelyiségekben részükre ki­utalt lakás átalakításához la­kásonként Budapesten legfel­jebb 20 000 forint, vidéken leg­feljebb 15 000 forint hitelt kaphatnak. A kormány rendeletet hozott arról, hogy az úgynevezett régi nyugdíjasok, akik jelenleg is munkaviszonyban állnak, munkaviszonyuk későbbi meg­szűnése esetén az új nyugdíj­törvény szerint kaphassanak nyugdíjat. A kormány elhatározta, hogy előterjesztést tesz a Nép­­köztársaság Elnöki Tanácsá­hoz a sokgyermekes anyák ju­talmazási rendszerének meg­változtatására. Az előterjesztés értelmében az anyák már ez évtől kezdve hat gyermek után is kapnak pénzjutalmat. A Scotland Yard fenyegetőzik Négy, Angliában tartózkodó fia­talkorú magyar: Zsilka János, született 1940-ben (Budapest, IX., Vágóhíd utca 40.), Nagy Gábor, született 1939-ben (Budapest, IX., Vágóhíd utca 40.), Vulman Balázs, született 1941-ben (Budapest, Üllői út 119.) és Kocsis Sándor, született 1940-ben (Tatabánya, III., Hentes utca 18/a) február 26-án felkereste a magyar menekültek ügyével foglalkozó­­►British Council aid for Refugees« nevű szervezetet és kér­te, szállítsák vissza őket Magyar­­országra. A szervezet egyik képvi­selője, egy Mr. Szlávics nevű sze­mély, kijelentette, hogy szó sem lehet hazaszállításukról. Megtil­totta a négy fiatalkorúnak, hogy a jövőben a hivatalt felkeressék. Közölte velük, hogy ő a Scotland Yard — angol rendőrség — meg­bízottja és rendőrökkel fogja őket eltávolítani. Néhány perc múlva valóban megjelent hat rendőr, akik a négy fiút a rendőrségre vitték. A rendőrségen azzal fenye­gették meg a fiúkat, hogy előzetes letartóztatásba helyezik őket, ha hazatérésük miatt ismét felkere­sik a hivatalt. Végül jegyzőköny­vet vettek fel és feljegyezték a négy kiskorú adatait. Háromszögletű sajt — egynapi C-vitamin szükséglet A Kelenföldi Tejipari Vál­lalat ismét forgalomba hozta a palackozott tejet, s üvegek­ben küldik az üzletekbe a cse­csemőtejet is. Ezenkívül újra megkezdték a C-vitamin sajt gyártását. Ebből a készítmény­ből egy háromszögletű sajt az ember egynapi C-vitamin szükségletét elégíti ki. Áprilisban 78000 pedagógus fizetését rendezik Hétszáz iskolaigazgató ér­tekezlete Hétszáz középiskolai igaz­gató gyűlt össze csütörtökön a Marx Károly Közgazdaságtu­dományi Egyetemen a középis­kolák legégetőbb problémái­nak őszinte megtárgyalására. Dr. Jóbora Magda, a mi­niszter első helyettese el­mondta, hogy az elmúlt évek­ben az oktatás nem minden tekintetben felelt meg a kö­vetelményeknek. A legutóbbi eseményekről szólva, úgy ösz­­szegezte a történteket, hogy az iskoláikban tanultak és a csa­ládban hallottak között komoly ellentmondás, nézeteltérés ta­pasztalható s a fiatalok lelké­ben ez konfliktusokat, megha­­sonlást idézett elő. Meggyen­gült a bizalmuk a felnőttek­ben, sok fiatalnak, ifjú­­korá­hoz képest, súlyos gondok ne­hezedtek a vállára. A részletes és sokoldalú beszámolót élénk vita­­követte. A középiskolák igazgatói igen őszintén, nyíl­tan beszélnek iskolájuk hely­zetéről, kérdéseikről, hibáik­ról. Elmondották, hogy keves­lik az épített tantermeket, is­kolákat, hogy sokkal több se­­gítséget és törődést várnak a­­kormánytól. Lukács Sándor, a­­ pedagógus-szakszervezet elnö­ke hangsúlyozta, hogy a szak­­szervezet egyáltalán nem tá­mogatja és a jövőben sem fog­ja támogatni az ellenforradal­már, a rendszer ellenségeiként fellépő pedagógusok érdekeit és munkáját. Bejelentette, hogy április 1-től 78 000 pedagógus fizeté­sét emelik, átlag 200 forinttal. Ezenkívül az iskolákban dol­gozó, de nem pedagógusmun­­kát végző alkalmazottak fize­tését is rendezik, sőt a ta­nácsapparátusban dolgozó pe­dagógusok is fizetésemelést kapnak április 1-től, s a szak­­szervezet szorgalmazza azt is, hogy a kitüntetett pedagógu­sok részesüljenek több anyagi juttatásban, és biztosítsák szá­mukra időnként a díjtalan külföldi utazásokat, jutalom­üdüléseket. Számos jó, helytálló javas­lat hangzott el a fiatalok ne­veléséről a megbeszélésen. V. M. JÓL ÉRZIK MAGUKAT a magyar gyermekek a Szabad Né­­­met Ifjúság »Georgij Dimitrov« keleti-tengeri üdülőjében,­ ahol több hetes üdülésben részesülnek a Szaktanács és az NDK­ szakszervezeteinek együttes szervezése alapján. A magyar­ gyermekek kühlit­gsborni hűséges barátja, Albert Flügge! halász, akinek mindent megmutatnak, amit a tengerparton­ találnak VÉGLEGES DÖNTÉS: Magyarország részt vesz a brüsszeli világkiállításon Az illetékesek úgy döntöt­tek, hogy Magyarország részt vesz az 1958. évi brüsszeli vi­lágkiállításon. Néhány napon belül Brüsz­­szellben megkezdik a kiállítás területén a magyar pavilon építését a KÖZTI tervei alap­ján. Magyarország 5000 négy­zetméter területet elfoglaló pavilonja a Szovjetunió és az Egyesült Államok 25 000 négy­zetméter területű pavilon­­óriásai között kapott helyet. A magyar szakemberek Brüsz­­szelben tárgyalnak. Az már bizonyos, hogy ipari, mezőgaz­dasági, népművészeti, szépmű­vészeti és kulturális tárgyakat állítunk ki. A magyar pavilon egyik nevezetessége a magyar étterem lesz, amelyhez kert­helyiség és eszpresszó, cuk­rászda csatlakozik. Az étte­remben a világ bármelyik ré­széből étkezett látogatót nem­zeti ételkülönlegességével tud­ják kiszolgálni, de természe­tesen elsősorban magyaros ételkülönlegességeket, szegedi halászlét, erdélyi fatányérost, balatoni fogast, vargabélest, túrós rétest és tokaji borokat kínálunk majd a külföldi ven­dégeknek. Ez lesz a második világhá­ború óta az első világkiállítás. A rendező belgákon kívül 51 állam vesz részt és 30 millió külföldi vendéget várnak. A kiállítás 1958. április 17-től ok­tóber 19-ig tart.­ A kiállítás két részből fog állni. Az első részben Bel­gium és Belga-Kongó szerepel, míg a második. Ugyanolyan nagyságú területen az 51 kül­földi állam. Az előbbi egyik érdekessége lesz a belga-kon­gói mű-őserdő, Afrikából ho­zott növényeikkel. A belgák szerint a kiállítás egyik legnagyobb meglepetése lesz az Atomiumna­k nevezett, ,. kilenc csővázra helyezett, ha­talmas fémgömbökből álló építmény. A csővezetékben gyorsliftek és mozgólépcsők szállítják a közönséget a göm­bökben levő nevezetességek megtekintésére. A belgák ez­zel a különleges alkotmány­nyal a kor technikáját kíván­ják bemutatni. A meglepeté­sek közé tartozik a felnőttek részére épülő játékpark, a több tízezer embert befogadó szabadtéri színpad, a televíziós előadások. A kulturális prog­ram legnagyobb eseményei lesznek az úgynevezett nem­zeti napok, amelyeken minden részt vevő ország bemutatja sajátságos nemzeti kultúráját. A nemzeti napokon természe­tesen Magyarország is részt vesz. A kiállítás méreteire jellem­ző, hogy az autóparkírozó he­lyeket 200 000 személyautó számára készítették. A világkiállítás célja — mint a belgák mondják: »Hoz­zájárulni egy tényleges világ­szolidaritás kibontakozásához, az emberi személyiség meg­becsülését véve alapul.­ Vándor Pál A brüsszeli világkiállítás magyar pavilonjának kicsinyített modellje A­ szovjet szakszervezeti küldöttség csütörtöki látogatásai • A hazánkban tartózkodó­­szovjet szakszervezeti küldött­ség tagjai csütörtökön elláto­­ggattak az egészségügyi dolgo­zók szakszervezetének székül­ő- Ezába, ahol baráti beszélgetés keretében tájékozódtak a ma­gyar egészségügy kérdéseiről s a szakszervezeti munka idő­szerű problémáiról. Délután az István-kórházat keresték fel. Ugo Montagna és társai hollywoodi szerződéssel, pénzzel akarták hallgatásra bírni a Montesi-per koronatanúját ! A Montesi-per csütörtöki­­ tárgyalásán — mint az AFP­­jelenti — Anna Maria Caglio­­ állt tanúként a bíróság előtt.­­ Idegesen, rendkívül gyorsan­­ beszélt és világosan megismé­telte összes vádjait Ugo Mon­tagna, volt barátja és Piccioni ■ ellen. Utána valamivel nyugodtab­­­­an »új bombát« dobott be: azt mondta, igyekeztek őt elhall­gattatni. Hollywoodi szerződé­seket ajánlottak fel, hogy ne­­ tudjon megjelenni a per tár­­­­gyalásán. Most pedig néhány­­ nappal ezelőtt pénzt kínáltak­­ neki. Mint közölte, egy bizo­nyos Bruno Pescatorenak­­ kellett volna tárgyalnia vele , Montagna nevében. Tanúval tudja bizonyítani, hogy igazat­ mond — állította. Egy fiatal római újságíró kedden jelen volt Bruno Pescatoreval foly­tatott egyik megbeszélésén. Osztrák vasfüggöny a magyar egyetemi tanárok előtt Az osztrák hatóságok meg­tagadták a beutazási engedélyt­­ dr. Tárczy-Homoci Antal,­­ ► Kámfalusi Sándor, dr. Lébor E János és Vendel Miklós m­a­­­gyar egyetemi tanároktól. A­­négy egyetemi tanár az Okta­­­­tásü­gyi Minisztérium megbí­zásából a soproni bányamér­nöki kar Ausztriába távozott hallgatóinak ügyében akart Ausztriába utazni. Az osztrák követség közölte, hogy az egye­temi tanárok beutazását nem engedélyezik. ­­k A Külügyminisztérium sajtóosztályának közleménye A magyar és a külföldi saj­tóban közölték azt a hírt, hogy az amerikai Rockefeller-ala­­pítvány egymillió dollár segélyt ajánlott fel magyar egészség­ügyi intézmények felszerelésé­re E hírrel kapcsolatban a Magyar Népköztársaság wash­ingtoni követsége érdeklődé­sére az alapítvány felelős munkatársa az egymillió dol­láros segélyről szóló sajtóköz­leményeket alaptalan híresz­telésnek minősítette. TAVASZT-ÁRASZTÓ rövidke hír. A felületes ol­vasó talán nem is talál­ benne semmi figyelemre! méltót. Néhány sor csupán­ arról, hogy Somogy erdei­­ ben kibontotta fehér fejét­ a tyúbirág, s a környező­ fái­; vak népei csokorszámra! gyűjtögetik, hogy elküldjék • a városi kőrengetegek la­­­­kóihoz. Kis hír — nekem tavaszt­­ jelent. Nemcsak úgy, hogy­ süt a nap, s lassacskán le­­­kerül az emberekről a­ nagykabát, s az ég kék de­rűje »nevetni késztető« bol­ - tozatot fon a világ fölé.­ Nemcsak így. Másként is.­­ Érdejükben néhány hó-­, nappal ezelőtt fegyver ro­­ pogása riasztotta a vada­­­kat, s az ember csak buj­kált bennük, méltóságát­ megcsúfolón rejtőzött az ár-­ nyak szegletén. S lám, m­ost a hóvirág-szedők talpalnak a­ tavalyról ottmaradt lombo­i­kon. Ez olyan tavasz már,­ amikor az emberi szívekről­­ is lekerül a szőrbunda, s­ újra kinyílnak a bizakodás­ apró, kis rügyecskéi­­ g. a Reggel fél hétkor: FRISS KENYÉR A fővárosi tanács élelmi­­szeripari igazgatóságán — a Népakarat kérdésére — kije­lentették, hogy a kenyérellátás a közeli napokban megjavul. Munkaerők átcsoportosításá­val, jobb szervezéssel és gyor­sabb szállítással biztosítják a kenyér és sütemény korai áru­sítását. Arra törekszenek, hogy már fél 7-kor minden forgalmasabb Közért-boltban legyen friss kenyér és süte­mény. Március végéig szapo­rítják a péküzemekhez kap­csolódó üzleteknek a számát. Ma 45 olyan péküzletben áru­sítanak, amelyek mellett sü­töde van, ezt a számot pár hé­ten belül 53—55-re emelik. Ez is gyorsítja az árusítást. CSALÁDI HÁZ VAGY ESZPRESSZÓGÉP? Új kávéfőzőgépet kapott a VII. kerületi »Édes« eszpresszó. Annyiba került, mint egy kisebbfajta családi ház. A Fémfeldolgozó KTSZ készítette el 41000 forintért. Mennyi kávét kell itt elfogyasztani, hogy megtérüljön az ára?

Next