Népakarat, 1957. április (2. évfolyam, 77–99. sz.)

1957-04-02 / 77. szám

NÉPAKARAT ftfasew3iBSmma&emaaaemiHm A MAGYAR SZABAD SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA 2. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM ÁRA 60 FILLÉR 1957. ÁPRILIS 2. KEDD Hazaérkezett a szovjet­unióból a magyar kormány- és pártkü­ldöttség Vasárnap visszaérkezett a Szovjetunióból a magyar kor­mány- és pártküldöttség, amely részt vett a magyar for­radalmi munkás-paraszt kor­mány, valamint a Szovjet Szo­cialista Köztársaságok Szövet­ségének kormánya közötti tár­gyalásokon, és pártközi tár­gyalásokat folytatott a Szov­jetunió Kommunista Pártja képviselőivel. A Ferihegyi repülőtérre ez­rével jöttek el a kormány- és pártküldöttség üdvözlésére a budapesti üzemek, intézmé­nyek dolgozói. A repülőtér be­tonján felsorakozott a honvéd­ség díszőrsége, és a csepeliek zászlajával a budapesti mun­kásőrség díszezrede. A kül­döttség fogadására megjelent a magyar politikai, gazdasági és kulturális élet számos ve­zető személyisége. Jelen volt a fogadásnál V. V. Asztafjev, a Szovjetunió magyarországi nagykövetségének ideiglenes ügyvivője, valamint a követ­ség tagjai. Ott volt a fogadás­nál több budapesti külkép­viselet vezetője. Pontosan 13 órakor szállt le a repülőtéren a kormány- és pártküldöttség két külön­­repülőgépe. A repülő­gépből ki­szállt küldöttség tagjait lelkes ünneplésben részesítették. Ká­dár János, a magyar forradal­mi munkás-paraszt kormány­­elnöke, Dobi István, a Nép­­köztársaság Elnöki Tanácsá­nak elnöke, dr. Münnich Fe­renc, a kormány első elnök­­helyettese és Révész Géza honvédelmi miniszter ellépett a felsorakozott alakulatok előtt, majd dr. Münnich Fe­renc egész népünk nevében üdvözölte a kormány- és párt­­küldöttséget. A szovjet emberek forró, testvéri üdvözletüket küldik a magyar népnek Ezután Kádár János, a ma­gyar forradalmi munkás-pa­raszt kormány elnöke, az MSZMP Központi Bizottsá­gának elnöke, a küldöttség ve­zetője mondott beszédet. — Küldöttségünk azt ta­pasztalta— mondotta a többi között —, hogy a szovjet kor­mány a Magyar Népköztársaság iránt igaz barátságot, gondjain­kat megértő magatartást tanúsít és államaink szocialista jelle­gű kapcsolatában az egyenjo­gúság, a függetlenség és szu­verenitás lenini elveit tiszte­letben tartja és gyakorlatilag alkalmazza. A pártjaink kö­zötti tárgyalásaink során a Szovjetunió Kommunista Párt­ja és a Magyar Szocialista Munkáspárt viszonyában az eszmei, politikai egység és egyetértés, a proletár interna­cionalista testvéri kapcsolat érvényesült.­­ A szovjet munkásokkal, kolhozparasz­tokkal, értelmi­ségi dolgozókkal Moszkvában, P Leningrádban, Szverdlovszk­­ban, Sztálingrádban, Kijevben történt találkozásaink küldött­ségünk minden egyes tagját szíve mélyéig meghatották. Küldöttségünk nemcsak látta és hallotta, hanem mindenütt, amerre csak járt, érezte is, hogy a szovjet dolgozók fe­szült figyelemmel, igaz baráti szeretettel és együttérzéssel kísérik a magyar nép, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt, a Magyar Népköztársaság har­cát, gondjait és sikereit. — Nagy örömmel teszünk eleget most, hazaérkezésünk első percében a legkülönbö­zőbb foglalkozású szovjet dol­gozók százszor és százféle for­mában hozzánk juttatott ké­résének és megbízatásának is: a szovjet emberek forró, test­véri üdvözletüket küld­ik a magyar munkásoknak, parasz­toknak, értelmiségieknek, nők­nek, fiataloknak, egész né­pünknek. (Taps.) Ezután hangsúlyozta, hogy a kormány- és pártküldöttsé­günknek a Szovjetunióban tett látogatása és ott végzett mun­kája nyomán sikerült elmé­lyíteni és erősíteni a magyar— szovjet barátságot. A tárgyalá­sok a várakozásoknak megfe­lelően a legnagyobb mérték­ben sikerrel jártak. A megál­lapodások a két ország, a két nép, a két párt kölcsönös ta­pasztalatait erősíti, a magyar nép érdekeit jól szolgálják, és problémáink megoldását igen kedvezően elősegítik. Teljes egyetértés van a magyar és szovjet kormány, a Magyar Szocialista Munkáspárt és a Szovjetunió Kommunista Párt­ja központi bizottsága között az összes megtárgyalt politikai kérdésben. — A szovjet elvtársak — folytatta — teljesen egyetér­tenek velünk abban az érté­kelésben, amelyet pártunk a régi vezetés hibáival kapcso­latban kialakított. Egyetérte­nek velünk abban is, hogy munkánkban nagy figyelmet szentelünk a pártélet lenini szabályainak betartására, hogy a törvényesség, a tömegekhez való viszony területén a múlt­ban elkövetett hibák kiújulá­­sát mindenképpen megakad­á­lyozzuk. Teljes az összhang a Nagy Imre—Losonczy-féle cso­port áruló szerepének szigorú megítélésében. Helyeslik har­cunkat, amelyet a párt és népköztársaság erejét aláásó revizionista nézetek ellen, az osztályellenség és az imperia­listák aknamunkája ellen foly­tatunk a párt forradalmi egy­ségének, a népköztársaság ál­lama, a magyar proletárdikta­túra megerősítéséért, az ellen­­forradalom erőinek teljes szét­zúzásáért.­­ Nagyon jelentősek a gaz­dasági kérdésekben létrejött megállapodások. Az összesen 875 millió rubel értékű hosszú­­lejáratú hitel és segély, az egy­­milliárd forint értékű adósság elengedésével, a műszaki és tudományos együttműködés­sel nagy anyagi segítséget kaptunk, a Szovjetuniótól az ellenforradalom által népünk­nek okozott károk helyreho­zatalához, népgazdaságunk fennálló nehézségeinek leküz­déséhez. Fontos megállapodá­sok jöttek létre kulturális kap­csolataink további fejlesztésé­re és elmélyítésére is. Kádár János beszéde további részében utalt arra, hogy a most létrejött moszkvai meg­állapodás még fokozottabb mértékben ráirányítja figyel­münket saját itthoni felada­tainkra. Először is és minde­nekelőtt tömöríteni kell a nép minden egészséges erejét a párt köré. A néptömegek cse­lekvő aktivitását, a szocialista demokráciát fejlesztve erősí­teni kell a proletariátus dikta­túráját a tömegek vonalán. Másodszor fokoznunk kell a pártban, az államban, a mun­kásosztályban, az egész dol­gozó népben az éberséget, az osztályellenség és az imperia­listák aknamunkája ellen. Erősíteni kell a proletárdikta­túrát az osztályellenség elnyo­mására. Harmadszor állami és társadalmi szerveinknek, vala­mint a dolgozó tömegeknek igen komolyan kézbe kell venniük a gazdasági építés kérdéseinek megoldását. Nagy segítséget kaptunk most is a Szovjetuniótól, segít a többi testvéri szocialista ország is. Elsősorban azonban saját erőn­ket kell mozgósítanunk. Min­den gyárban, bányában, a föl­deken, az alkotás és munka minden helyén maguknak a munkás, paraszt, értelmiségi tömegeknek kell kézbe ven­niük a termelés és a termelé­kenység növelését, az önkölt­ség csökkentésének ügyét. Ne­gyedszer: amikor az imperialis­ták és ellenforradalmárok ás­kálódnak társadalmi rendünk, nemzeti függetlenségünk, bé­kés alkotó munkánk ellen, nekünk erősítenünk kell kap­csolatainkat a szocialista tá­bor országaival. Nyíltan meg kell mondani azt­ is — folytatta —, hogy amíg a népek békéjét fenye­gető agresszív szándékú NATO, SEATO és hasonló imperia­lista katonai tömbök léteznek — mindaddig az önvédelem céljait szolgáló, minden csat­lakozni szándékozó előtt nyitva álló varsói szerződésre szük­ség lesz (Taps) és e szerződés­nek a Magyar Népköztársaság törhetetlen híve marad. — Azon a véleményen va­gyunk, hogy a jelenleg Ma­gyarországon tartózkodó szov­jet csapatok nemzeti független­ségünket és népköztársaságunk határait segítik védelmezni a külső imperialista támadó szándékokkal szemben és ad­dig maradnak itt, ameddig erre szükség lesz. (Taps. Ügy van! Hurrá! Szovjet—magyar ba­rátság! Éljen a szovjet hadse­reg! — kiáltások.) Kádár János nagy tapssal fogadott beszéde után az in­ter­nacionálé hangzott el, majd a küldöttség tagjai üdvözölték a budapesti dolgozók jelenlevő küldötteit. Ezrek ünneplése közben szálltak gépkocsijaik­ba, hogy elhagyják a repülő­teret. Kádár János elvtárs távirata N. A. Bulganyin és N.Sz.Hruscsov elvtársaknak a Szovjetunió határának elhagyásakor Amikor az Önök hatalmas és szép országát elhagyjuk, engedjék meg, hogy a Magyar Népköztársaság kormány- és pártküldöttsége nevében kifejezésre juttassam mélységes meg­elégedésünket tárgyalásaink eredményeivel kapcsolatban. A Magyar Népköztársaság kormány- és pártküldöttsége őszinte köszönetét fejezi ki a Szovjetunió kormányának, a Szovjetunió Kommunista Pártja központi bizottságának és személy szerint Önöknek, Bulganyin és Hruscsov elvtársak, a tárgyalások folyamán a Magyar Népköztársaság iránt tanúsí­tott megértésért, valamint a szívélyes, meleg és baráti vendég-­ szeretésért. Felejthetetlen marad számunkra az a meleg, testvéri fo­gadtatás, amelyben a szovjet dolgozók, munkások, kolhoz­parasztok, értelmiségi dolgozók személyes találkozásaink al­kalmával bennünket részesítettek. Megállapodásaink nagy segítséget jelentenek számunkra a Magyar Népköztársaság erősítése, biztonságának növelése szempontjából és elmélyítik a magyar és a szovjet nép igaz barátságát. Meg vagyok győződve arról, hogy az országaink közt a„ proletár internacionalizmus szellemében folytatott baráti tár-® "Válások eredményei erősítik az egész szocialista tábort és a­ népek közötti béke ügyét is.­­’ KÁDÁR JÁNOS,­­­­ a magyar kormány- és pártkültöttség vezetője A Szovjetunióból hazaérkező párt- és kormánydelegáció fogadása a Ferihegyi repülőtéren Kádár János üdvözli a fogadására megjelent munkásőröket Megjavítják a körzetorvosi ellátást Hétfőn délelőtt a Központi Városházá­n Vikol János osz­tályvezető-főorvos elnökletével értekezleten beszélték meg a főváros 1957. évi egészségügyi programját. A munkaprogramot Vikol János osztályvezető ismertette. Közölte, hogy a körzeti orvo­sok , akiknek az adminiszt­rációját sikerült a felére csök­kenteni, az éjszakai ügyeleti szolgálat alól mentesültek. A körzeti orvosok munkafeltéte­lei helyenként még mindig igen súlyosak az aránytalanul nagy körzetek miatt. Ezért el­határozták, hogy a körzethatá­rokat a legrövidebb időn belül helyesbítik és így a körzeti or­vosok munkaterületét arányo­sítják. A kórházakból képzett belgyógyászokat helyeznek át a körzetorvosi hálózatba. Ezek az intézkedések biztosítják, hogy a lakosság magas színvo­nalú körzetorvosi ellátásban részesüljön. Az értekezleten a továbbiak során a szakorvosi rendelő­­intézetek programját ismertet­ték. El kell érnünk — mon­dották a felszólalók —, hogy a beteg igazi háziorvosa a kör­ben orvos legyen, meg kell akadályozni az olyan esetek megismétlődését, amire leg­utóbb is volt példa, hogy egy betegnek 12 szakorvosi lelete volt, de még senki sem gyógy­kezelte. A fővárosi kórházak ágy­helyzetével is foglalkozott az értekezlet. A lakosság igényét a jelenlegi közkórházi ágyak­kal csak korlátozottan lehet kielégíteni. Most a legfőbb fel­adat a hosszabb ápolást igénylő betegek elhelyezésére szolgáló betegotthoni, úgynevezett ki­segítő kórházi ágyak számának a szaporítása. ************** Megtiltják a gázfűtést a konyhában Modern gázkályhák kerülnek forgalomba Az utóbbi hetekben örven­detesen javult a gáz minősége, elérte a tavaly nyári színvo­nalat. A Fővárosi Gázszolgál­tatási Vállalat egyébként új­fajta eljárással, úgynevezett vegyimosással tisztítja az el­szennyeződött utcai vezetéke­ket, így a főváros több részén még jobb lesz a gáz minősége. A Népakarat vasárnapi szá­ma viszont részletesen fog­lalkozott azzal a kérdéssel, hogy az utóbbi időben feltű­nően sok gázmérgezés fordult elő Budapesten. Megírtuk a szakemberek véleménye alap­ján azt is, hogy ezek a gáz­mérgezések sok esetben annak tudhatók be, hogy fűtésre használják a konyhai gáztűz­helyet, holott a kis konyhatér nem elegendő a gáz égési ter­mékeinek befogadására. Mi a véleménye a tömeges gázmérgezésekről dr. Váry Fe­rencnek, a Fővárosi Gázszol­gáltató Vállalat főmérnöké­nek? A gáz okozta rosszullétek véleményem szerint is, sok esetben arra vezethetők visz­­sza, hogy a kiadott szabályok­tól eltérően, nagyon sok he­lyen gázzal fűtenek a konyhá­ban. Mi több ízben eljártunk felettes hatóságainknál, hogy tiltsák meg a gázzal való fű­tést. A készülő új gázszolgál­tatási rendelet végre kimond­ja, hogy a gáztűzhelyet csak sűtésre, illetve főzésre szabad használni, fűtésre semmiesetre sem. Érdekessége még ennek a rendeletnek az a része, hogy ha a társbérlő külön főzési le­hetőséggel rendelkezik, úgy számára külön órát kell fel­szerelni. A háziasszonyokat egyébként bizonyosan érdekelni fogja, hogy a második negyedévben már forgalomba kerülnek a fürdőszobák fűtésére kiválóan alkalmas, új sugárzó gáz­fali fűtőtestek, amelyeknek ára előreláthatólag hat-hétszáz fo­rint lesz. Készül az új, modern gáztűzhely prototípusa is, amely nyomógombos gázcsa­pokkal működik és két száza­lékkal olcsóbbá teszi a gázzal való főzést. Ha egész Buda­pestet ezzel az új gáztűzhely­­lyel látnák el, úgy 1958-ban már kétmillió­­köbméter gőzt lehetne megtakarítani. .*■ A külföldre távozott és hazatérő kiskorúak jogi helyzete A Népköztársaság Elnöki Tanácsának a jogellenesen külföldre távozott személyek hazatérésének megkönnyítésé­ről szóló törvényerejű rende­lete külön szabályozza a kis­korúak hazatérésének kérdé­sét. A törvényerejű rendelet értelmében a kiskorúak az amnesztia lejárta (1957. már­cius 31) után is büntetlenül visszatérhetnek Magyarország­ra. Az illetékes magyar szer­vek a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságával együttműködve lépéseket tettek annak érde­kében, hogy a szüleik nélkül külföldre távozott magyar gyermekek mielőbb visszatér­hessenek otthonaikba. Azok a Magyarországon élő szülők, akik úgy kívánják, hogy kis­korú külföldre távozott gyer­mekeik hazatérjenek, jelent­kezzenek a Magyar Vöröske­reszt központjában, V., Árpád utca 6. ******************* Díszünnepség a felszabadulás ünnepén Hazánk felszabadulásának tizenkettedik évfordulója al­kalmából a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­sága, a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa és a Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szö­vetsége április 3-án este dísz­­ünnepséget rendez az Állami Operaházban. Az ünnepséget Dobi István, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke nyitja meg, majd Marosán György államminiszter, az MSZMP intéző bizottságának tagja mond beszédet. „ Hazánk felszabadulásának évfordulója alkalmából április 3-án szovjet kulturális küldött­ség érkezik Budapestre. ******************* ******************************** ***­*****,y­ ********* *************, 11. MYRDAL, az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának titkára Moszkvában az orszá­gos tudományos és politikai ismereteket terjesztő társaság előadótermében előadást tartott az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának tevékenysége és munkamódszere címmel. H. Myrdal professzor és hallgatói

Next