Népakarat, 1957. június (2. évfolyam, 126–151. sz.)

1957-06-01 / 126. szám

■up Világ proletárjai egyesüljetek! NEM KAHAT A MAGYAR SZABAD SZAKSggVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA 2. ÉVFOLYAM, 126. SZÁM ■ 'V •Λ» '• ftV AV- ‘ ÁRA 60 FILLÉR 1957. JÚNIUS 1. SZOMBAT Meg kell őriznünk a szocialista tábor és a nemzetközi munkásmozgalom egységét Budapesti dolgozók és francia barátaink lelkes hangulatú találkozói Az MSZMP budapesti inté­ző bizottsága pénteken dél­után nagygyűlést rendezett a Sportcsarnokban a Francia Kommunista Párt hazáinkban tartózkodó küldöttsége tiszte­letére. Az ünnepélyesen fel­díszített Sportcsarnokban dél­után ö­t órára több mint két­ezren gyűltek össze. Az el­nökségben helyet foglaltak Marosán György, Rónai Sán­dor és Somogyi Miklós, az MSZMP intéző bizottságának tagjai. A résztvevők forrón ünnepelték az emelvényre lé­pő francia vendégeket, Ray­mond Guyot-t, az FKP politi­kai bizottságának tagját, Pá­rizs képviselőjét, a küldött­ség vezetőjét és Juliette Dubois-t, az FKP központi bi­zottságának tagját. A nagy­gyűlést Sumeth János, az MSZMP XIV. kerületi intéző­bizottságának elnöke nyitotta meg, majd Raymond Guyot emelkedett szólásra. Mindenekelőtt tolmácsolta a Sportcsarnokban összegyűlő budapesti dolgozóknak a fran­cia munkásosztály és dolgozó nép forró üdvözletét. Hangsú­lyozta, hogy az imperializmus ellen, a békéért, a szocializ­musért vívott harcban cél­jaink közössége, a szocializmu­sért vívott harc közössége köt össze bennünket.­­ Beszámolt a november eleji párizsi eseményekről. Elmon­dotta, hogy november 7-én este a fasiszták Párizsban tüntetést szerveztek a magyar ellenfor­radalom iránti rokonszenvük jeléül. Tizenöt-húszezren gyűl­tek össze, s a tömeg az éj be­álltával fegyverekkel és a rendőrség támogatásával elin­dult a pártközpont felé. Meg­támadták a székházat, de egy órai elkeseredett harc után sem tudtak behatolni. A mun­kások hősiesen megvédték pártjuk székházát. Mikor a fa­sisztáknak fáklyáikkal sikerült az épület két emeletét felgyúj­taniuk, visszaszorították őket, erre megtámadták a l’Huma- Titté, a párt központi lapja székházát. Itt is többórás har­cot kellett velük vívni, de Párizs külvárosaiból, a mun­kásnegyedekből beszaladtak a munkások a város központjába és éjfélre a fasiszták megfuta­modtak. Ezen az éjszakán újra fel­hangzott a győzelmi kiáltás: »Nem lesz fasizmus, éljen a­­ népi Magyarország, vesszen a­háború­.« Néhány óra alatt a párizsi nép felismerte a ma­gyarországi események valódi jellegét. Másnap, 8-án a kom­munista párt felhívására több mint 50 000-en tüntettek a fő­város hat különböző pontján, az utcák és a körutak vissz­hangzottak a győzelmes jel­szótól: le a fasizmussal! Ezután az elmúlt hónapok tanulságairól szólt Raymond Guyot. — Végeredményben megleckéztettük az imperia­listákat, de nem tagadhatjuk,­ hogy az ellenség is megleckéz­tetett bennünket. Milyen ta­nulságokat kell tehát levon­nunk? Először azt, hogy bár­az imperializmus a második világháború után meggyen­gült, mégis erős és ravasz. Másodszor azt, hogy az osz­tályharc élő valóság, amelyről nem feledkezhetünk meg, s amellyel számolnunk kell a szocialista országokban is, kü­lönösen ott, ahol a szocializ­mus csak néhány éve győzött. A harmadik rendkívül fontos tanulság, hogy meg kell őriz­nünk a szocialista tábor és a nemzetközi munkásmozgalom egységét, tömörülését a Szov­jetunió és Kommunista Pártja körül. A negyedik tanulság az, hogy a párt egységét, hű­ségét a marxizmus—leniniz­­mushoz, a proletárinternacio­nalizmushoz úgy kell őriznünk, mint a szemünk fényét — mondta nagy taps közepette Raymond Guyot. Részletesen szólt a francia haladó erők harcáról a mun­(Folytatás a 3. oldalon) ­ Megjelent az Elnöki Tanács határozata az országgyűlés összehívásáról A Magyar Közlöny csütörtöki számában megjelent a Nép­­­­köztársaság Elnöki Tanácsának határozata az országgyűlés­­ összehívásáról. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az Alkotmány 12. § (2)­­ bekezdése alapján az országgyűlést 1957. évi június hó 3-án­­ (hétfőn) délelőtt 10 órára összehívja. Dobi István s. k., Kristóf István s. k., a Népköztársaság Elnöki a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Tanácsának titkára *****.......... »♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦. Megválasztották a SZÖVOSZ igazgatóságának elnökét Péntek délután az Ország­­­­házban megkezdte tanácskozá­sát az Országos Földművesszö­­­­vetkezeti Tanács. Az ülésen­­ megjelent Dobi István, az El­­­nöki Tanács elnöke, a Terme­­­­lőszövetkezeti Tanács elnöke, T.Fehér Lajos, a Magyar Szo-­­cialista Munkáspárt intéző bi­­­zottságának tagja, Rónai Sán­­­­dor, az országgyűlés elnöke,­­ Dögei Imre földművelésügyi­­ miniszter, az Országos Föld­­­­művesszövetkezeti Tanács el­­■nöke, Nagy Józsefné könnyű­ipari miniszter, Kovács Imre élelmezésügyi miniszter, Nagy Dániel, az Elnöki Tanács el­nökhelyettese és több más köz­életi személyiség. A tanácskozást Dögei Imre elnök nyitotta meg, majd elő­terjesztést tett a SZÖVOSZ igazgatósága elnöki és elnök­­helyettesi tisztségeinek betöl­tésére és más személyi válto­zásokra. A javaslat alapján a tanács Nyers Rezsőt a SZÖ­VOSZ igazgatósága elnökévé, Molnár Károlyt az igazgatóság elnökhelyettesévé és Panyik Lászlót a SZÖVOSZ igazgató­ságának tagjává és elnökhe­lyettesévé választotta. Az ülés ezután Galambos István, Szi­geti István igazgatósági és Vasadi József felügyelő bi­zottsági tagok lemondását tu­­­domásul vette és Vas Zoltánt visszahívta az Országos Föld­­­­művesszövetkezeti Tanács tag­jai sorából.A személyi kérdé­sek megtárgyalása után Nyers­e■ Rezső, a SZÖVOSZ igazgató­ságának elnöke részletes be­számolót adott a földműves­szövetkezetek feladatairól. Hajdú megyei kommunisták az ellenforradalmi, revizionista és szektás megnyilvánulások ellen Hajdú-Bihar megye kommu­nistái pénteken aktívaértekez­letet tartottak Debrecenben. Az aktívan részt vett és fel­szólalt Komócsin Zoltán, az MSZMP Központi Bizottságá­nak tagja. A beszámoló utáni vitában valamennyi felszólaló hangsúlyozta, hogy a kommu­nisták legfontosabb feladata: kíméletlen harc mindenféle ellenforradalmi, revizionista, valamint szektás megnyilvá­nulás ellen. Követelték: ne tűr­jék meg a pártszervezetek, hogy az ellenfor­radalmi tevé­kenységük miatt az üzemekből vagy községekből eltávolított elemek más helyen mihamar­­vezető beosztást kapjanak. Többen elmondották: az utób­bi időben, különösen a hivata­lokban, de az üzemekben, a falvakban is tapasztalható olyan jelenség, hogy az ellen­forradalom a fegyveres harc­ban történt veresége után m­­­ixekával, zsáptfz­mkcioná­i és párttagok kompromittálásá­­val próbál bizalmatlanságot­ kelteni. Határozottan követelt­­ték az aktíva résztvevői, hogy­ a pártszervezetek , a kommu­nisták erős kézzel lépjenek fel ez ellen. Az aktívaülés résztvevői vé­­gül megválasztották a küldött­­teket az országos pártértekez­letre. Egész nyáron szeszélyes, változékony lesz az időjárás Beszélgetés két meteorológussal rendkívüli időjárásról, a napfolttevékenységről és a rádióaktivitásról Elsőnek dr. Berkes Zoltánt, a Meteorológiai Intézet táv­prognózis osztályának vezető­jét kértük a telefonhoz. — Ne is folytassa: önöket is bizonyára az érdekli, hogy mikor lesz nyár. Mi, akik nem szívesen adunk nyilatkozatot a sajtó számára a várható két­heti időjárásról, most készség­gel adunk prognózist a három nyári hónapra: egész nyáron át változékony és szeszélyes­ lesz az időjárás. Ha két hétig­ jobb lesz az idő, utánra két­­ hétig lehűlés következik, eső­vel. Május rekordh­ideget horí­zott számunkra, szerencsére­­ ilyen júniusban nem fenyeget de az is bizonyos, hogy tartós­ kánikulára sem számíthatunk.­­ Az előzetes jelentések szerint­ júniusnak az első fele lesz a­ szebb, 25—30 fokos melegeik­kel, míg a hónap második fele ■ valószínűleg csapadékos lesz , és a hőmérséklet is 20 fok alá­­ süllyed. Ezt a valóban szeszé­lyes időjárást a fokozott nap-­ folttevékenységnek köszönhet­jük, amiről egyébként a Nép-­ akarat legutóbb beszámolt. Flórián Endre doktor, a­ a­pestlőrinci obszervatórium 3 ~ ionoszférikus osztályának ve-­ zetője ezeket mondja: — Változatlanul fenntartom] azt a nyilatkozatomat, amit­ néhány hónappal ezelőtt a­ Népakaratnak adtam, a foko-­ zott napkitörések következté-­ ben szeszélyes, változékony­ lesz az időjárás nemcsak 1957- ben, hanem 1958-ban is. A tu­dósok ezzel számoltak és ép­­ pen a sűrűn előforduló nap-­ kitörések miatt tették erre az­ évre a nemzetközi geofizikai­ év kezdetét. Most, amikor be-­ szélünk, felettünk 100—500 ki­! »Cserebogár, sárga csere­bogár, nem kérdem én tőled, mikor lesz nyár...« A szép magyar nótára gondolunk, amikor a Meteorológiai Intézet telefonszámát tárcsázzuk. A­­cserebogár bizonyára nem tud választ adni, hogy mikor lesz­­végre nyár, de a meteorológu­sok — akik ma kétségkívül az­­ország legkeresettebb emberei I,— talán...­lométer magasságban nagy erővel tombol az ionoszférikus vihar és ennek kihalása ter­mészetesen megmutatkozik a Földön is. Ismét változott az időjárás , a délelőtti órák­ban sorozatosan jelentettek rá­dióvételi zavarokat. Nagyobb távolságokra nem is sikerült rádióösszeköttetést teremteni. Vándor Pál . J. Luxelainen, a finn parlament elnökének, választávirata Rónai Sándorhoz Rónai Sándornak, a Magyar Népköztársaság országgyűlése elnökének A finn parlament nevében megköszönöm Önnek parla­­­mentünk fennállásának 50. évfordulója alkalmából hozzám,­­intézett üdvözlő táviratát. Kérem, adja át a Magyar Népköz-; ; társaság országgyűlésének a finn parlament szívélyes üdvöz-; ;letét és a testvéri magyar nép boldogulására irányuló legjobb;­­ kívánságait. J. J. Luxelainen. 1958-as típusú rádiók, 26 méteres víztorony és egyéb érdekességek a tegnap megnyílt vásáron­ ­ Tegnap délelőtt ünnepélye­sen megnyitották a Budapesti Ipari Vásárt. A megnyitáson a politikai és gazdasági élet számos vezetője vett részt: Dobi István, az Elnöki Tanács­­elnöke, Nagy Dániel, az El­nöki Tanács elnökhelyettese, Kristóf István, az Elnöki Ta­nács titkára, az ipari tárcák miniszterei: Czottner Sándor, Csergő János, Nagy Józsefné, Trautman Rezső, dr. Nezvál Ferenc igazságügyminiszter, dr. Pongrácz Kálmán, a fővárosi tanács elnöke és mások. Jelen voltak a követségek képvise­lői, köztük J. I. Gromov, a Szovjetunió budapesti nagy­követe, valamint a szovjet nagykövetség több tagja. Szil Géza, a fővárosi tanács elnökhelyettese megnyitó sza­vai után a kormány tagjai el­látogattak a pavilonokba. Délben 12 órakor megnyi­tották a nagyközönség előtt is a vásár kapuit. Az esős idő ellenére több ezer érdeklődő jött ki a megnyitásra. A leg­nagyobb sikert talán az Orion­­gyár pavilonja aratta. Itt — a többi között — bemutatják az 1958. évben forgalomba ke­rülő rádiókészülékek proto­típusait. Az igényeiknek meg­felelően a jövő esztendőben megvásárolhatjuk már a szép kivitelezésű »Pajti« háromcsö­ves rádiót — néhány száz fo­rintos áron. Világsikerre szá­míthat az A. R. 703—E rádió­ Az ipari vásár egyik érdekes­sége az ultrarövidhullámú te­lefonkészülék. A készüléken keresztül bárki beszélhet a vá­ros bármely telefonállomásával (Gyulavári Béla felvétele) készülék, amely három hang­szóróval működik. A hang­szórók elhelyezésével a mér­nökök elérték, hogy a hallgató a jövőben már nem a gépi, ha­nem az »élő« hangot hallja majd. A pavilonban gyártócsoport dolgozik, amely az A. R. 302 rádiótípust készíti. Ezt a ké­szüléket csak a vásár tartama alatt árusítják. A rendkívül ízléses kivitelezésű, műanyag­­lappal ellátott világvevő éra mindössze 1100­ forint. A szakemberek is megcso­dálták a magyar mérnökök új konstrukcióját, a Hydroglobus­­rendszerű, 26 méteres víztor­nyot. Gyártása egyharmaddal olcsóbb, mint a beton víztor­­nyoké, előregyártott elemek­ből állítják­ össze. Míg a régi víztornyok felállítása 8—18 hónapot, vagy annál több időt vett igénybe, addig ezt, a ren­deléstől számított két hónap alatt el tudják készíteni. Az új acéltoronynál ezenkívül 30—80 százalékos anyagmegta­­­karítást tudnak elérni. A vásár látogatói nem csa­­lódtak. Mindenki megelége­déssel állapította meg: bár ke­vés idő állt a kiállítók ren­delkezésére, mégis jól felké­szültek erre a nagyszabású seregszemlére. (moldován) »♦♦♦♦♦♦♦♦«'♦♦«♦ ********* ­ A Magyar Kommunista Ifjú­sági Szövetség országos szer­vező bizottsága és a Magyar Úttörő Szövetség országos ve­zetősége a pedagógusnap al­kalmából levélben köszönti a magyar tanítókat és tanárokat, ifjúságunk fáradhatatlan ne­velőit* —■ Hálás szívvel és gyermeki szeretettel kösz­öntjük minde­nekelőtt azokat az idősebb ta­nítókat és tanárokat — mondja a levél —, akik becsületes ha­zafiakká neveltek minkért mai kiszistákat és ifjúsági ve­zetőket. .MR­*I A KISZ és az IM Szövetség köszönti a pedagógusokat Megérkeztek a lengyel szakszervezetek magyar gyerek­vendégei Be kell vallani —­ bár távol álljon tőlem mindenfajta fél­tékenykedés —, nagyon irigy­lem ezeket a gyerekeket Tán azért, mert hat-hétéves ko­romban kimaradtam a károly­­királyi, meg egyéb akciókból — s így sohasem láttam meg a tengert, nem csúszkáltam havas hegytetőkön, s felnőtt fejjel is csak egyszer merész­kedtem el a Dunán — Mohá­csig. Ezek a gyerekek itt a pá­lyaudvaron — szám szerint 426-an most érkeztek Len­gyelországból, ahol a szakszer­vezetek vendégei voltak. Ki­pirultál­, nekigömbölyödve, ezernyi élménnyel, sürgős él­­mondanivalóval, egyforma meleg mackóikban. Kéthónapi nyaralás után wyenzycei ten­gerpartról, Wesolából, a he­gyes-dombos Karpaczból ér­keztek. A vonat­­előtt nagy a Jtai iafe. Sósak ifiasak — dupla számban, Lágy len­gyel üdvözlés keveredik a magyar hangokkal. »Jaj, nézd, hogy meghízott s «­haja is, hogy megnőtt« — így egy mama, a­ki végre karjába szo­ríthatja csemetéjét- A kis Kovács Pisti a vonatlépcső alján toporzékol. »Visszaka­rok menni, visszakarok men­ni« s csak akikor nyugszik meg egy kevéssé, amikor az apja karjába kapja. »Mama, tudod-e, hogy mondják a va­jat lengyelül?« — tudálékos­kodik egy másik kiskölyök. ■— »Wajicza«, »Kilenc kilót hízott a Laci« — nyújtja át az egyik nevelő az aggódó mamának a gyereket, aki alig ismeri meg kigöm­bölyödött fiacskáját. Hát tessék mondani, nem jogos ilyenkor egy kicsit az irigység? És még annál is in­kább a hála azok iránt, akik a mi gyerekeinknek ezt nyújt­ó A honvédelmi bizottság ülése Pénteken­ — Zsófinyecz Mi­hály elnökletével ■— ülést tart­­ott az országgyűlés honvédel­­m­i bizottsága. A bizottság meghallgatta Révész Géza al­tábornagy, honvédelmi minisz­ter beszámoló jelentését a hon­védelmi tárca 1957. évi költ­ségvetéséről. Beható vita után a bizottság a honvédelmi mi­niszter beszámolóját tudomá­sul vette és elhatározta, hogy a honvédelmi tárca költségve­tését elfogadásra javasolja az­­ országgyűlésnek. ­ Újjászervezik és megtisztítják régi hibáitól a személyzeti munkát A hivatalos lap május 31-i száma közli a forradalmi mun­kás-paraszt kormány 1050/1957. (V. 31.) számú határozatát a személyzeti munkáról. A ha­tározat hangoztatja, hogy szük­séges az államapparátusban a személyzeti munka újjászerve­zése, mert a népi demokra­tikus államrend alapvető kö­vetelménye, hogy az állam­­apparátusban a szocialista for­radalomhoz hű emberek dol­gozzanak. A személyzeti mun­ka újjászervezésénél el kell kerülni a régi hibákat: a túl­zott központosítást, a nehézkes­séget a felületes értékelési módszereket. A határozat ezután részle­tesen utasítja az illetékes szerveket a személyzeti mun­ka újjászervezésére. A személyzeti munkába csak teljesen megbízható, nagy élet­tapasztalattal és emberismeret­tel, az adott szakmai területen is megfelelően jártas munka­társakat lehet bekapcsolni, osztályidegen elemeket be­vonni egyáltalán nem szabad* A személyzeti osztályok leg­fontosabb feladata a megbíz­hatóság és szakmai rátermett­ség vizsgálata. Ez a feladat elsősorban a felvételnél és ki­választásnál érvényesüljön* Gondoskodni kell arról, hogy­ egyre inkább kerüljenek irá­nyító munkakörbe munkások* dolgozó parasztok és a népi demokráciához hű értelmisé­giek mellett az új értelmiség fiai és leányai, akik az ellen­­forradalmi támadás idején­ megállták helyüket* A to­vábbiakban a személyek elbí­rálásának alapja a munka.­­ Nyomatékosan hangoztatja a határozat: a személyzeti osztályok kötelesek biztosítani, hogy az érdekelt dolgozók megismerjék a róluk alkotott véleményt. Ezért a minősítést a minősített személynek is meg kell kapnia. Meg kell szüntetni a munnka titokzatosságán — ugyanakkor azonban illetékte­lenek nem tekinthetnek be a­­személyi anyagokba. El kell kerülni az indokolatlan infor­mációkéréseket, a túlzott adatszolgáltatást, a bürökret­­izmust, kerülni kell az élet­­, rajzok, jellemzés, az előző­­ munkahelyekről bekért infor­mációk területén a múltban elkövetett túlzásokat. A sze­mélyzeti osztályokat ez év jú­nius 30-ig meg kell szervezni. Az illetékes miniszterek június 1jjle-ig szabályozzák, 5$Jeel -Sjefl tönislapot "

Next