Népakarat, 1957. december (2. évfolyam, 282–304. sz.)

1957-12-01 / 282. szám

"Világ proletárjai egyesüljetek! A MAGYAR SZABAD SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA 2. ÉVFOLYAM, 232. SZÁM ÁRA 89 FILLÉR 1957. DECEMBER 1. VASÁRNAP . Kádár János elvtárs beszéde a vasas­szakszervezet kongresszusán a párt és a szakszervezetek kapcsolatáról, az életszínvonalról, a munkásság feladatairól A vasasszakszervezet XXII. kongresszusának szombati ta­nácskozásán megjelent , felszólalt Kádár János elvtárs, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, a magyar forra­dalmi munkás-paraszt kormány elnöke. Az alábbiakban kö­zöljük Kádár elvtárs beszédének rövidített szövegét. Tisztelt Kongresszus! Ked­ves Elvtársak! Szaktársak! Szívből üdvözlöm a XXII. kongresszus valamennyi részt­vevőjét és a testvéri külföldi szakszervezetek képviseletében megjelent elvtársainkat és szaktársainkat A vasas-szakszervezet ta­nácskozása mindenképpen nagy esemény a magyar munkás­mozgalom életében és a Ma­gyar Népköztársaság életében is, ahol proletárdiktatúra van. Mi közel állunk a szakszer­vezethez, nemcsak azért, mert vagyunk néhányan a pártban és a kormányban, akik vasipa­riak vagyunk, hanem, mert összeforrott a munkánk a vasipariak harcával. Tudják az elvtársak, hogy ez a székház nemcsak a vasipari munkásságnak hanem a for­radalmi munkásoknak is szék­helye volt az egész Horthy­­ellenforradalmi periódus alatt. Itt találkoztak az írók a mun­kássággal. Emlékszem arra a szívszorongató napra, amikor 1941 júniusában, egy vasárnap, mi, kommunisták néhányan eljöttünk — magam is — az itt ülésező földmunkás-kongr­­esszusra és hírét vettük, hogy a hitleri fasiszták megtámad­ták a Szovjetuniót. Sok min­den fontos esemény ment végbe, de a forradalmi mun­kásság szerepét mutatja, hogy jelenl­eg a fel­fegyverzett népet jelképező munkásőrségben van két olyan központi zászlóalj, amely a munkásőrség köz­ponti tartaléka és azok közül az egyik a vasas-zászlóalj. Azt lehet mondani, hogy a vas­ipari munkásság a szó igazi értelmében vett harcban és az alkotás időszakában nagyon nagy szerepet játszott. A vas- A lakáskérdés Ma az országban ez a leg­jobban feszítő szociális kérdés. De ugyanakkor állítom azt is: ha ezt közelebbről megvizsgál­juk, akkor kitűnik, hogy a fa­ipari munkásság a magyar munkásság derékhada. Az utóbbi időben nagyon sok vita folyt a felszabadulás eredményeiről Sokat beszél­tünk a régi hibákról és szid­juk a hibákat De amikor olyan emberek, akik még éle­tükben két kilogramm kőpor ára értéket nem termeltek, gyalázzák a magyar nép 12 éves munkájának eredményeit, akkor, elvtársak, nekünk meg kell védenünk vívmányainkat az ilyen rágalmakkal szemben. Az ellenforradalom utáni konszolidációban benne van a vasipari munkásság becsületes munkája is. Ez nagyon fontos számunkra. Most, amikor a szakszervezet itt tanácskozik, nemcsak arról tanácskozik, hogy mi a baj, mert hiszen nagyon primitív dolog volna, ha csak azt állapítanánk meg, hogy sok vagy kevés a lakás. Erre a kérdésre könnyű vála­szolni: kevés a lakás, régen — és ma­ káskérdés is magasabb fokon jelentkezik ma a dolgozók szá­mára, mint ahogyan ezelőtt 20—25 esztendővel jelentke­z f­oly­tatás a 2. oldalon) „A Duna Bécsben gyengén árad, — de Pestig kiisszák” A Meteorológiai Intézettől megkérdeztük: a legközelebbi napokban várhatunk-e csapa­dékot, amely enyhítené a víz­hiányt? — Sajnos — hangzott a fele­let —, semmilyen csapadékra sincs kilátás. Bécs felől is szá­raz időt jelentenek, Ausztria sem vár esőt. Ha mégis lenne csapadék, az is hó formájában­­ jelentkezik majd, aminek a vízellátás szempontjából nem vehetjük hasznát. A vízrajzi osztály így tájé­koztatott: — A Duna Budapestnél ma 141, Bécsnél azonban 144 cen­timéter, ami — a tegnapi bé­csi vízállást tekintve — kilenc cm áradást mutat. Ez az áradf­dás Budapestig, sajnos, alig je­lent egy-két centimétert, mert mire ideér a Duna Bécsből, addigra — kiisszák. Holnapra­ gyenge áradást, 160 cm-es víz-­ állást vár Bécs. Figyelembe kell vennünk­­ emellett, hogy a hideg hatá­sára a víz összehúzódik, és szivárgási viszony is rosszabb.­ Mindezeket a tényezőket ös­-­­sze­vetve, egyelőre sem a csa­­­padék, sem a Duna nem segít­ megoldani a vízhiány problé­­­máját. } Jó helyre kerül Budapest pénze­n a pesti víz története Egészségügyi, oktatási és népművelési kiadásokra fordítják a főváros KILENCVEN ÉVES A BUDAPESTI VÍZVEZETÉK­­ bevételének 79 százalékát . December 13-án az 1958. évi költségvetést A fővárosi tanács végre­hajtó bizottságának költségve­tési javaslatát Szili Géza, a végrehajtó bizottság elnökhe­lyettese, szombat délben is­mertette a sajtó­t munkatársai­val. A főváros az új költség­­vetés keretében az intézmé­nyek és gazdálkodó szervek bevételeivel, valamint a taná­csi vállalatok nyereségével és az együttesen kezelt adókkal teljes egészükben rendelke­zik, a többi adóbevételből ré­szesedést kap. Az elmúlt évek­hez képest tehát a fővárosi ta­nácsnak jóval nagyobb figyel­met kell fordítania arra, hogy vállalatai jövedelmezőe­k le­gyenek. A Pénzügyminisztérium a­ főváros 1958. évi költségvetése­­ részére 1 675 000 000 forint be­ - vételi keretnek megfelelő­­ kiadást irányzott elő. Mivel ezt a keret nem fedezné a tényle-| ges szükségletet,­ a főváros élt­­ a bevételi terv emelésének le-­ hetőségével, hogy kiadásait is­ emelhesse Az új költségvetést bevételi oldalát ezért 1 mil­i­liárd 782 804 000 forintra emelh­­tik fel . A főváros 1958. évi bevéte­lei és kiadásai az előző évihez képest csaknem 220 000 000 fo­rinttal emelkednek. Ebből a 220 millió forintos többletből 127 millió jut a szociális és kulturális ágazatban bekövet­kezett létszámemelkedés, vala­mint általában a béremelés költségeire, 93 millió pedig dologi többletkiadásokra, így például épületfenntartásra, tü­zelőre, gyógyszerekre stb. A fővárosi tanács 1958. évi költségvetésében a legnagyobb összeget, 844 millió forintot — az egész költségvetés 47,9 szá­zalékát — az egészségügyi szervezet bővítésére és az egészségügyi ellátás színvona­lának javítására fordítják. Az oktatás és népművelés, tehát az iskolák, színházaik stb. költ­ségeire 555,7 millió forintot, vagyis a költségvetés 31,1 szá­zalékát szánják. Az utak, a városrendezés, a piacok, a fürdők fenntartási költségei 254 millió forinttal — 14,2 százalékkal — szerepelnek az új költségvetésben. Az igazga­tási apparátus költségei 11,­8 millió forintot igényelnek, ami a költségvetés 6,7 százaléka. A tanácsi hatáskörök növekedése ellenére a tisztviselői létszám 1956-hoz képest 787-tel csök­kent. (K. K.) ­ Magyar képzőművészek utaztak a Szovjetunióba Pór Bertalan Kossuth-díjas festőművész és Makrisz Aga­memnon szobrászművész, a Szovjetunió Kulturális Ügyei Minisztériumának meghívásá­ra Moszkvába utazott a Nagy Októberi Szociális­ Forrada­lom 40. évfordulója alkalmá­ból rendezett képzőművészeti kiállítás megtekintésére. Egyhónapos tanulmányútra a Szovjetunióba utazott tíz fia­tal magyar képzőművész is. Mulató János külkereske­delmi miniszterhelyettes szom­bat délelőtt tájékoztatást tar­tott a mezőgazdasági export­ról és a gyarmatáruk behoza­taláról. Elmondotta, hogy a külkereskedelem teljesíti a mezőgazdasági termékek kivi­telének tervét, bár az áru­­összetétel jelenleg eltér a ko­rábbitól. Általában arra tö­rekszünk, hogy könnyebben értékesíthető árukat exportál­junk. A kivitel a sertéshúsról a marhahús javára tolódik el. A baromfikivitel nem növeke­dett. A gyümölcsexport ebben az évben kedvezőbb volt, kü­lönösen sárgabarackból. Az év végéig 1770 tonna cit­rom, 40 tonna bors, 130 tonna tea, 1200 tonna narancs, 25 tonna datolya, 20 tonna banán, 200 tonna füge és 153 tonna kakaópor érkezik az ország­ba. Az első narancsszállítmá­­nyok már a jövő héten meg­érkeznek. Mazsolából 150 ton­nát vásároltunk. Mulató János elmondotta, hogy ebben az évben kétszer­­annnyi citromot importáltunk, mint az 1935—38-as években. Az idei citrombehozatal meg­haladta a tízezer tonnát. ÖWR7?/ Világvárosi lakónegyed a Mária Valéria nyomortelep helyén Üllői út, II. ütem. A szigo­rúan kimért, szakszerű kifeje­zés mögött Budapest fejlődé­sének egyik legszebb, legmeg­lepőbb, legnagyszerűbb fejeze­te rejlik. A Lakóépülettervező Vállalat irodáiban ezen a né­ven ismerik azokat a munkála­tokat, amelyek az Üllői út kül­ső részén, Budapest egyik régi szégyenfoltjának, a Mária Va­­léria-telepnek, ennek a kapi­talista »városfejlesztésre« jel­lemző nyomortanyának a terü­letén kezdődtek. A beépítési terv elkészítésé­nél a Buváti és Lakóterv mérnö­keinek sikerült a városépítés legkorszerűbb elveit alkal­mazniuk. Az új telepen öt la­kókörzet lesz, amelyből ez a »II. ütem« kettőt jelent. A két lakókörzet központjaiban 16 tantermes iskola és üzletház áll majd. E kis alközpontok kö­zül az épületek egyszerű és áttekinthető, de mégis változa­tos rendszerben helyezkednek el. Mint a képen is látható, tu­lajdonképpen utcafal vagy ház sora nem lesz ezen a telepen. A telep városfelüli sarkán egy hét- és egy ötemeletes épü­let zárt egységet ad. További tíz hétemeletes toronyház épül, két- és másfélszobás, fürdőszo­bás lakásokkal; minden lakás­hoz étkezőfülkét is építenek. A legérdekesebbek az »A«­­típusú épületek lesznek. Ezek építése kezdődik el a legköze­lebbi napokban. Húsz ilyen ház épül — másfélszobás, fürdő­szobás lakásokkal. A ház alap­­rajzilag, elrendezésében és szerkezetében is eltér a meg­szokott típusoktól. A középső lépcsőház mentén a ház két fele magasság szempontjából eltolódik egymástól, úgy, hogy egyes épületeknek csupán a fele van alápincézve, a másik felén földszintes lakások lesz­­nek. Az »A«-típusú házak kizá­­­rólag előregyártott elemekből épülnek; a gépek az odaszál­lított előregyártott elemekből a házfalakat és a tetőzetet rendkívül gyorsan rakják ösz­­sze. Az egész lakótelepen 7500 la­­kás lesz, ebből az úgynevezett II. ütem 2800 lakás. Az épüle­teket Bakos Béla, Cserba De­zső, Gerzsényi István és Ma­gyar Géza építészmérnökök tervezték. A gyászos emlékű Mária Valéria-telep helyén felépül Budapest egyik legszebb, leg­modernebb, legegészségesebb városnegyede. (r. i.) Korszerű lakótelep 7500 lakással — a nyomornegyed helyére ­ Pekingi tudósítónk jelentése:­­ KÍNÁBAN ÉLŐ MAGYAROK ? A GYERMEKVÁROSÉRT ► Tízezer kilométer még a mai ► időkben sem kis távolság. Kü­lönösen nem azok számára, ► akik sokszor éveken át élnek ► távol hazájuktól. így vannak ► ezzel azok a magyarok is, akik ► mint diplomaták, kereskedel- lmi szakemberek, vagy diákok ►Pekingbeh és a Kínai Népköz­társaság más részein élnek és­­ dolgoznak. Természetesen élén­► ben érdeklődnek a hazai ese-­­ mények iránt, amelyek hírét ► a Kínába érkező magyar újsá­gok hozzák el számukra. Nagy terömmel olvasták a Népakarat ► f­elhívását a Gyermekváros l létrehozására, és állandóan fi­gyelemmel kísérték a ¡►Nép­akarat a Gyermekvárosért¡*•? mozgalom híreit. Az együttér­­zés ak­kor vált tettekké, ami­kor Pekingben is bemutatták a »Két vallomás« című ma­gyar filmet, a magukra ha­gyott gyermekek életéről szóló, szívbemankoló filmdrámát. Néhány nap alatt 3864 forint gyűlt össze, ezt az összeget rö­videsen téli ruhanemű és más, gyermekek részére hasznos cikkek vásárlására fordítják. A Kínában élő magyarok remélik, hogy más külföldi magyarok is bekapcsolódnak e nemes mozgalom támogatá­sába. Éliás Béla » ► Budapest — a Duna kiraly­► nője — szerencsés város, tiszta ► és egészséges ivóvize van. ► Mégis, a kilencvenéves Buda­pesti Vízműnek gyakran kell­­ birkóznia nehézségekkel a ► Duna alacsony vízállása miatt. ► Jelenleg is hallatlan erőfeszíté­seket tesz, hogy ellássa a vá­most vízzel.­­ A főváros első központi­­víz­­­­művét­ Mátyás király udvará­­ban építették. Később a törö­­­­kök vallási és harcászati szem­­­­pontból fejlesztették Buda víz­­­­ellátását. Budavár visszafogla­►­lásakor, 1686-ban, az ostrom­­ alatt azonban jóformán min­­­­den berendezés elpusztult.­­ Pest város vezetősége 1857-­­ ben kezdett foglalkozni a vá­­­­rosi vízvezeték létesítésével,­­amit a sűrűn fellépő kolera- és­­tífuszjárvány tett szükségessé. • Az 1866. évi kolerajárvány • után a városi közgyűlés —­­1867. június 19-én tartott ülé­­­­sén — elhatározta a vízvezeték • megépítését. A tanács Lindley­­ angol mérnököt bízta meg a ► aissi vízmű megértté­sével. Az i‘ideiglenes vízmű a volt Flotil­► Icn­platzon, a mai Kossuth iM­►­ios téren ért­lt és 1868 decem­► kerében már vizet szolgáltatott. ► 1872-ben egyesült Buda, Pest­­és Óbuda. Szükségessé vált az ideiglenes vízmű bővítése és a víz minőségének javítása. Wein János, a Vízművek első igazgatója kezdeményezésére megkezdték az óbudai vízmű építését és 1880-ban felépült a Stefánia úti víztorony is. A kibővült vízmű naponta 20 000 köbméter vizet szolgáltatott. Wein János halála után Kaf­ling­er Mihály vette át a Vízmű vezetését. Szükségessé vált a kúthálózat bővítése, mert a víz minősége még mindig nem volt kielégítő. Végleges megol­dásként már Wein János a ká­­posztásmemteri dunapartot je­lölte ki vízmű létesítésére. Is­mételt huzavona után, amely­nek az 1892. évi utolsó kolera­­járvány vetett véget, Kajlinger Mihály tervei és irányítása alatt 1893—1904 között meg­épült a végleges vízmű. Két évtizeddel később az­után áttértek a villamosüze­meltetésre. Kutakat építettek és javítottak a káposztásmegye­ri víz minőségén. A hároméves terv keretében 1947—1950 között megépült a korányi I. és monostori I. víz­mű, valamint a cinkotai vízter­melő teren. A hálózatba bekap­­csolták Soroksárt, Budaörsöt, Budakeszit, Cinkotát, Rákospa­­lotát. Az első ötéves tervben elkészült a margitszigeti hét csáposkút és a Duna alatti új bújtató. Befejezték a gellért­hegyi 30 000 köbméteres szik­lamedence építését, mely egye­dülálló műszaki alkotás Euró­pában. A peremvárosok vízellá­tásának javítására közel 200 kilométer csővezetéket fektet­tek, mintegy 800 közkúttal. Bekapcsolták a hálózatba Rá­kosszentmihályt, Sashalmot, Pestimrét, Pestlőrincet, Nagy­tétényt, Békásmegyert, Árpád­­ligetet és Adyligetet. Jelenleg a főváros lakosságá­nak 82 százaléka tekinthető vízzel ellátottnak. A 10 százalé­kos szaporulatot figyelembe véve 1965-ben 750 000 köbmé­ter átlagos és 935 000 köbméter maximális warti fogyasztás vár­ható. Ezek a körülmények sür­gős intézkedéseket követelnek: a többi között a délpesti ipari vízmű üzembehelyezését, a palotaiszigeti felszíni kivételi vízmű gyors befejezését, a pócsmegyeri víznyerő területek teljes kiaknázását. A Fővárosi Vízművek fejlesz­tésének távlati terveit most készíti a Fővárosi Mélyépítő Tervező Vállalat. Remélhető­leg a közeljövőben megkezdik annak a hatalmas vízműrend­­szernek a kiépítését, amely a fővárostól északra Vác m­agas­­ságára terjedne és tökéletesen biztosítaná Budapest lakossá­gának zavartalan vízellátását. Jankovszky János

Next