Népakarat, 1958. január (3. évfolyam, 1–26. sz.)

1958-01-01 / 1. szám

Világ proletárjai egyesüljetek ! A MAGYAR SZABAD SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA­­. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA 83 FILLÉR 1938. JANUÁR 1. SZERDA Fegyelmezettebb munkával biztosítsuk az életszínvonal stabilitását Fock Jenő nyilatkozata a Népakaratnak fő gazdasági feladatainkról az életszínvonal emelésének előfeltételeiről, a nyersanyagellátásról,­­ a népgazdasági egyensúlyról, az üzemi tanácsokról, a beruházásokról. Felkértük Fock Jenő elvtársat, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagját, a Központi Bizottság új titkárát, hogy az év fordulóján tájékoztassa a Népakarat olvasóit népgazdaságunk egyes fontos, aktuális problémáival kapcsolatban. Kérdéseinkre az alábbi válaszokat kaptuk. — Melyek a fő gazdasági­­ feladataink 1958-ban? —­­ hangzott az első kérdés. — Az 1958. évi főbb gazda­sági célokat már az új három­éves terv főbb előirányzataival összhangban tűztük ki. A há­roméves tervben alapvető fel­adatunk, hogy népgazdaságunk helyzetét megszilárdítsuk, az ország eladósodását megállít­­­­suk, sőt megteremtsük a hitelek visszafizetésének előfeltételeit, majd megkezdjük a kölcsönök törlesztését. Ez az alapvető­­ feladat a többi között azt je­lenti, hogy a legközelebbi években a korábbiakhoz vi­szonyít a népgazdaságunk fej­lesztésének üteme lassúbb lesz, kevesebbet fordíthatunk beruházásokra Elsősorban olyan beruházásokat valósítunk meg, amelyek az említett cé­lokat szolgálják, természete­sen messzemenően figyelembe véve a gazdaságosságot, az or­szág sajátosságait, a termelés bővítésének alapvető szükség­leteit. Arra törekszünk, hogy mindenképpen biztosítsuk a jelenleg kialakult életszínvo­nal stabilitását. Ezt a színvo­nalat előreláthatólag, viszony­lag lassú ütemben tudjuk csak növelni.­­ Ezek az alapvető célkitű­zések befolyásolják 1958. évi gazdasági feladatainkat. A terv szerint az ipari termelés mint­egy hét százalékkal, a nemzeti jövedelem körülbelül négy százalékkal, a lakosság fo­gyasztása körülbelül öt száza­lékkal növekszik. A termelés növekedését a termelékenység fokozása útján kívánjuk bizto­­o­sítani. Az átlagos növekedési­­ ütemnél gyorsabban nő az­­ alapanyagipar, a bányászat, az­ energiaipar, a vegyipar, a ko- r hászat és az építőanyagipar ter- - melése. A gépiparon belül a­­ gyengeáramú, az erősáramú és­ a finommechanikai ipar terme- j lése emelkedik a leggyorsabban.­­ Ez azt mutatja, hogy 1958-ban­­ további lépéseket teszünk a­­ gépipari struktúra átalakítá­­­­sára. Ehhez jelentős segítséget­­ nyújt a közelmúltban aláírt­­ szovjet—magyar egyezmény is.­ — A mezőgazdaság terme-­ lését az 1957. évihez képest, mintegy négy százalékkal­­ magasabban irányoztuk elő. * Ennél gyorsabban, körülbelül öt százalékkal emelkedik az­ állattenyésztés és az állati ter­mékek termelése. Felkészült­ ■ ségünk ma sokkal kedvezőbb­ a tavalyinál. Jóval több mű-, trágya és vetőmag áll rendel-­ kezésre, a gépállomások na­gyobb területen végeztek mély-­ szántást, az őszi vetés zöme a legkedvezőbb időpontban tör­tént. Növekszik jövőre a cu­korrépa vetésterülete, általá­ban kedvezően változott meg a mezőgazdasági termelésünk struktúrája. Joggal tekinthet­jük tehát reálisnak az elő­irányzatot.­­ 1958-ban mintegy 9 milli­­árdot fordítunk beruházásokra. Ez a beruházási színvonal még mindig alacsony, nem kielégítő. A beruházásokból a múlt év­hez képest nagyobb arányban részesül az alapanyagipar és az energiaipar, megnő ezen­kívül a mezőgazdasági, a köz­lekedési és a kommunális be­ruházások aránya is. Első helyre kell helyezni az export ügyét — Hogyan áll ma a nép­gazdasági egyensúly kérdése? — Nagy problémát jelent 1958-ban is, hogy a fogyasztás és a beruházások együttes ösz­­szege meghaladja a megter­melt nemzeti jövedelmet. A hiányt forgóeszközeink és kész­leteink csökkentésével,valamint a Szovjetuniótól kapott hite­lekkel hidaljuk át. Ez a hiány még mindig számottevő. Éppen ezért 1958-ban a fő fi­gyelmet arra kell fordítanunk, hogy tovább javítsuk fizetési mérlegünket és még kisebbre szorítsuk le a passzívumot. Ennek érdekében arra kell tö­rekednünk, hogy feltárjuk a népgazdaság tartalékait, kor­szerűsítsük gyártmányainkat, az eddiginél gazdaságosabban termeljünk, emeljük a terme-e­­lékenységet, csökkentsük az­­ önköltséget. Takarékosság ér-­­ vényesüljön állami és gazda-­­ sági életünk minden területén.­ Rendkívül fontos, hogy a nép-­ gazdasági érdekek mindenütt­­ legyőzzék a helyi érdeket. Saj-­ nos — 1957-ben ez nem min- g den területen érvényesült. ? — Fizetési mérlegünk hiá-­ nya az export különleges fon-­ tosságára hívja fel a figyel-l met. Meg kell változtatni az itt * kialakult szemléletet. Az utób­ ♦ bi időben ugyanis a belső piac ellátásának problémája túlzottan háttérbe szorította az export fontosságát. Ez a szemlélet tovább nem tartható. ♦ Hogy népgazdaságunk szilárd egyensúlyhelyzetbe kerüljön, ahhoz első helyre kell helyez­ni az export ügyét. Ez termé­szetesen nem jelenti azt, hogy a belső szükségletek kielégíté­sét elhanyagolhatjuk. Fontos feladatunk még 1958- ban: az állami és a munkafe­gyelem megszilárdítása, a tár­sadalmi tulajdon védelme, a spekuláció és a korrupció el­leni harc. Jelentős segítséget nyújt ebben a megalakuló népi ellenőrzés is. Szigorú anyagtakarékosságot! — Hogyan tudjuk biztosí­tani az idén kialakult élet­­színvonalat és melyek az elő­feltételei a további javulás­nak? — Az 1958-as terv előírja­z idén kialakult életszín­­onal stabilizálását. Ehhez az zükséges, hogy a terv többi­élkitűzéseit is teljesítsük. Erre minden lehetőség meg­an. A terv előírásai reálisak, ár figyelembe kell venni, hogy — mint már emlí­­ettem — viszonylag kevesebb készlettel és forgóeszközzel kell megvalósítani, mint az 1957. évi tervet. A terv végrehaj­tása, gazdasági vezetőktől és dolgozóktól egyaránt, a múlt évinél fegyelmezettebb, ön­­tudatosabb munkát követel meg.­­ Az életszínvonal további emelésének előfeltétele: a ter­melékenység növelése, az ön­költség csökkentése, a takaré­kosság. Természetesen a gazdaságosság, az anyaghely­(Folytatás a 2. oldalon) Vorosilov, Hruscsov és Bulganyin újévi üdvözlő távirata DOBI ISTVÁN elvtársnak, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökének KADAR JÁNOS elvtársnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első titkárának, a Magyar Népköztársaság forradalmi munkás-paraszt kormánya elnökének Budapest Az új esztendő alkalmából a Szovjetunió Legfelső Taná­csának elnöksége, a Szovjetunió Kommunista Pártjának köz­ponti bizottsága, a Szovjetunió minisztertanácsa és az egész szovjet nép nevében forró üdvözletünket küldjük Önöknek és Önök személyében az egész munkaszerető magyar népnek. Az elmúlt év eredményeit összegezve, a szovjet emberek megelégedéssel látják a szocialista tábor és az egész világ ha­ladó erőinek megnövekedett erejét és összeforrottságát. A szo­cialista országok testvéri egysége és ereje, az összes országok kommunista és munkáspártjainak internacionalista szolidari­tása következtében kudarcot vallottak és kudarcra vannak kár­hoztatva a béke és szocializmus ellenségeinek mindennemű agresszív tervek Drága Elvtársak! Az új esztendőben új sikereket kívánunk önöknek és az egész magyar népnek a szocializmus építésének nagy munká­jában, a népek közötti baráti együttműködés további fejlesz­tésében, a világbéke és Európa békéjének megerősítésében. Erősödjék és virágozzék a népeink közötti — a marxiz­mus—leninizmus legyőzhetetlen eszméitől áthatott — megbont­hatatlan barátság. K. J. VOROSILOV, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa elnökségének elnöke N. SZ. HRUSCSOV, a Szovjetunió Kommunista Pártja központi bizottságának első titkára N. A. BULGANYIN, a Szovjetunió minisztertanácsának elnöke . Ezenkívül még számos távirat érkezett baráti országok vezetőitől. böldog, áj esztmélét k'vámuik Továbbhaladásunk alapfeltétele: a béke biztosítása Dobi István újévi rádióbeszéde ; Dobi István, a Népköztársa­­­ság Elnöki Tanácsa elnöke ; Szilveszter éjszakáján rádió­­­­beszédben köszöntötte hazánk­­ dolgozó népét. Bevezetőben , röviden visszapillantott az el­­­­múlt esztendő eredményeire. " Hangsúlyozta: a búcsúzó ,1957-es esztendő nagyfontosság ígú volt hazánk jövő fejlődé­­sét, egész népünk életét ille­­tően. Erőfeszítéseinket az év­v elején a termelés megindítá­­sára és népgazdaságunk hely­­­reállítására kellett összporztosí­­­tanunk. — Súlyos volt­ a­ hely­ezet — folytatta — és elmond­­­hatom, hogy amikor a fegyve­­res harcok véget értek, sok ► emberi bizonytalanság gyötört ► hogyan sikerül megbirkóz ► nunk a károkkal és az előt ► tünk álló feladatokkal. Mes­t kell mondanom, hogy egyma ► gunkban képtelenek lettü­nk volna rá — folytatta Dobi Ist­ván —, majd méltatta a Szov­jetunió és az egész szocialista tábor segítségét, amely lehe­tővé tette a gazdasági kataszt­rófa elkerülését. Ezután dol­gozó népünk nagy erőfeszíté­séről, a munkások, bányászok, állami gazdasági dolgozók, szövetkezeti és egyéni parasz­tok és az értelmiségiek szor­galmas termelő és alkotómun­kájáról szólott, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági bajok nem következtek be. Az MSZ­MP és­­a forradalmi munkás­paraszt kormány történelmi érdeme, hogy eredményesen szervezte és vezette népünk erőit a nehéz és bonyolult fel­adatok megoldásában. Az­ új esztendő tennivalóiról szólva kiemelte: erőink meg­sokszorozására, több terme­lésre, az önköltség csökkenté­sére, takarékosságra van szük­­­ség ahhoz, hogy teljesen el­­takarítsuk az ellenforradalom nyomait, tovább fejlesszük népgazdaságunkat az iparban és mezőgazdaságban egyaránt. Szélesítsük a népjólét növelé­­­sét szolgáló árutermelést, emeljük a munka termelé­kenységét, növeljük népün­k anyagi és kulturális jólétét. — Továbbhaladásunk alap­vető feltétele a béke biztosí­tása — folytatta Dobi István. — Beszélt egyes nyugati impe­rialista körök ellenünk irá­nyított aknamunkájáról, arról a történelemben példátlan rá­­galomhadjáratról, amellyel a kudarcot vallott imperialisták­ hazánkra támadtak, s hang­súlyozta: a Szovjetunió és a többi békeszerető ország ren­díthetetlen békepolitikájának eredménye, hogy az elmúlt­­esztendő a békeszerető embe­riség szerencséjére és örömé­­re a béke esztendeje volt. Az Elnöki Tanács elnöke hangsúlyozta: a forradalmi munkás-paraszt kormány kül­politikája minden lépésével a béke ügyét szolgálta és azt fogja szolgálni a jövőben is, mert a magyar nép tudatában van annak, hogy egy szörnyű tömegpusztító háború megaka­dályozása megköveteli népünk és az egész emberiség lanka­datlan harcát a békéért. Be­fejezésül új sikereket kívánt minden magyar dolgozónak, munkásnak, parasztnak, értel­miségnek, nőnek és fiatalnak az új év ünnepén. — Teljes szívből kívánok mindannyiuknak jó egészsé­get, sok sikert a­ munkában, a tanulásban s a nép érdekét szolgáló minden tevékenysé­gükben. Boldog új esztendőt! — fejezte be rádióbeszédét Dobi István. ­ Dobi István és Kádár János újévi üdvözlő távirata KLIMENT JEFREMOVICS VOROSILOV elvtársnak, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa elnöksége elnökének NYIKITA SZERGEJEVICS HRUSCSOV elvtársnak, a Szovjetunió Kommunista Pártja központi bizottsága első titkárának NYIKOLAJ ALEKSZANDROVICS BULGANYIN elvtársnak, a Szovjetunió minisztertanácsa elnökének Moszkva Kedves Elvtársak! Szívből köszönjük jókívánságaikat, amelyeket az új év al­kalmából küldtek. A magyar nép az 1956 őszén kiállott különlegesen súlyos megpróbáltatás után, egy esztendő céltudatos munkája és harca eredményeként, ma, az új év küszöbén békés viszonyok között, magabiztosan tekint szocialista jövője felé. Mindez a testvéri népek szolidáris támogatásával és annak eredménye­képpen alakult így, hogy az imperializmus agresszív, béke­bontó törekvéseivel szemben a szocialista országok megbonthat­­atlan egysége, a világ haladó és békeszerető embereinél frontja szilárdan helytállt. E békefront első harcosa, a szocia­lizmus hatalmas országa, a Szovjetunió, amelyre egyre növekvő bizalommal és reménykedve tekintenek a szocializmus híve, és a tartós békére sóvárgó egész emberiség. Az új esztendő küszöbén mi, magyar dolgozók sok sikert kívánunk a szovjet népnek a kommunista társadalom építésé­ben, a béke védelmében. Kívánjuk, hogy erősödjék még tovább a szovjet és a magyar nép megbonthatatlan, igaz és testvéri barátsága. önöknek, kedves Barátaink, a Szovjetunió kommunistái­nak és minden hű állampolgárának jó egészséget, személyes boldogságot és sikert kívánunk az új esztendőre. DOBI ISTVÁN, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke KADAR JÁNOS, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­ságának első titkára, a magyar forradalmi munkás­­paraszt kormány elnöke fa. Országos Béketanács újévi köszöntője Az Országos Béketanács Szilveszter éjjelén újévi kö­szöntővel fordult a magyar néphez. A köszöntőben alá­húzza: bízunk abban, hogy a most következő évben beérik a nemzetközi békemozgalom vetése, lesznek tárgyalni a nagyhatalmak, biztonságosab­bá válik az élet a nagy és a­­kis országokban s az atoméról az emberiség, nem pedig a háború szolgálatába állítják. Legyen 1958 a béke további megerősödésének éve, az em­beriség nyugodt életének haj­nala, a világűr meghódításá­nak korszakában az emberi boldogság virradata.

Next