Népszava, 1958. február (86. évfolyam, 27–50. sz.)

1958-02-01 / 27. szám

Világ proletárjai egyesüljetek ! A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA♦ 86. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM­ÁRA 60 FILLÉR 1958. FEBRUÁR 1.SZOMBAT Biztos külkereskedelmi alapot teremtünk hazánk gazdasági fejlődéséhez A külkereskedelmi miniszter nagy jelentőségű nyilatkozata a szovjet gazdasági segítségről, kereskedelmi kapcsolatainkról a baráti és tőkés országokkal Incze Jenő külkereskedelmi miniszter nyilatkozott a sajtó­nak a nemrégiben lefolyt ma­gyar—szovjet gazdasági tár­gyalásokról és a magyar— szovjet gazdasági kapcsolatok fejlődéséről. Elmondotta, hogy a tárgyalások eredményeként az alábbi egyezmények jöttek létre: megállapodás az 1958—60. évi kölcsönös áruszállításokról, megállapodás az 1958. évben kölcsönösen szállítandó áruk­ról, megállapodás az egyes ipari üzemek építése és rekonstruk­ciója, valamint a közlekedés fejlesztése céljából a Szovjet­unió által nyújtott gazdasági és műszaki segítségről, továb­bá egyes gépipari és finom­­mechanikai iparágak közötti kooperáció bővítéséről, nyersanyag- és félkészáru­mennyiségek importja lesz le­rögzítve, megállapíthatjuk, hogy a most induló három­éves tervünk import útján biztosítandó nyersanyag- és félkészáru-fedezete ma jobban ill, mint az első ötéves terv megindulásakor. Annak idején ugyanis előbb készítették el és hagyták jóvá a tervet, mint ahogy a feltétlenül szükséges nyersanyagokat és félkész­ áru­kat nemzetközi szerződések út­ján biztosították. — Mit tartalmaz az ez évi árócsereforgalomról szóló megá­llapodás? — Az 1958. évre előirányzott (Folytatás a 2. oldalon) Behozatalunk 90 százaléka nyersanyag és félkész áru —• Mit tartalmaz a három­éves árucsereforgalmi egyez­mény? — Az egyezmény — mondot­­­ta Incze Jenő miniszter — kö-­­telező formában meghatározza­ a mindkét ország szempontja­­i­ból fontos kiviteli és behoza­tali áruk mennyiségét és mi-! nőségét. Termelésünk szem-! pontjából döntő jelentősége­ van az egyezményben biztosí-­ tott nyersanyagoknak és fél­kész­ áruknak, hiszen olyan­­ árukról van szó, amelyeknek 1­50—80, sőt egyik-másiknak 100­ százalékát importálnunk kell, amelyeknek biztosítása nélkül­i tervezésünk és fejlődésünk ke-e­vésbé szilárd alapokon nyu-­ Rodnék. Az aláírt egyezmény­ 100 százalékos mértékben biz­tosítja olyan fontos anyagok­ és félkész­ áruk behozatalát,­ mint a vasérc, a nyersvas, a­, nyersolaj, a fer­roötv­özetek,­ ugyanakkor 50—80 százalékos­ mértékben fedezi az import-­ szükségletet kohókok­szból, bá-­ nyafából, fenyő-fűrészáruból,­­ cellulózéból, színes fémekből.­­ — Az is jellemzi a hosszú-­ lejáratú megállapodást, hogy­ az import volumenének több­ mint 90 százalékát nyersanya- j gok és félkész-áruk alkotják, s­ ez a magyar népgazdaság­ anyag- és félkészáru-szükség-­ letének mintegy 40 százalékát] fedezi. Ha figyelembe vesszük,­ hogy a többi szocialista ország-­­gal kötendő hároméves meg-­ állapod­ások is aláírás előtt ál­­­lana­k és azokban is jelentős . Bulganyin távirata Münnich Ferenchez Moszkva, január 31. (TASZSZ) N. Bulganyin, a Szovjetunió minisztertanácsának elnöke az alábbi táviratot intézte dr. Münnich Ferenchez, a forradalmi munkás-paraszt kormány elnökéhez: »KEDVES MÜNNICH ELVTÁRSI A szovjet kormány, valamint a magam nevében melegen köszöntöm önt a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány elnökévé történt megválasztása alkalmából, s kívánom, hogy magas tisztében érjen el nagy sikereket a Magyar Szocialista Munkáspárt vezetése alatt a szocializmust építő magyar nép javára. Erősödjék és fejlődjék országaink megbonthatatlan barát­sága a marxizmus—leninizmus tanításának mindent legyőző zászlaja alatt. Moszkva, 1958. január 30. Dr. BULGANYIN, a Szovjetunió minisztertanácsának elnöke« Üdvözlő táviratot küldött­? dr. Münnich Ferenicnek, a Ma­­­gyar Népköztársaság Minisz-t­­ertanácsa elnökének Anton­­ Jugov, a Bolgár Népköztársa- ♦ ság minisztertanácsának elnöke ♦ és Todor Zsivkov, a Bolgár ♦ Kommunista Párt központi bi-­­zottságának első titkára, J. Ce- *­denbal, a Mongol Népköztár- r saság minisztertanácsának el-­ nöke, dr. Alois Neumann, a­ Csehszlovák Köztársaság posta-­­ ügyi minisztere. Z Nehru, az Indiai Köztársa- Z ság minisztertanácsának elnö-Z­ke táviratban köszönte meg a­ magyar miniszterelnöknek azt Indiai Köztársasági Nap­on­t népségei alkalmából küldött­­ üdvözlő táviratot. 1. Ismét elhalasztották a az amerikai mesterséges hold kilövését. A Cape Canaveral-i kísér­leti központtal érintkezésben álló szakértők, az AFP jelen­tése szerint, csütörtökön a ko­ra esti órákban még azt mon­dották, jó kilátások vannak arra, hogy a péntekre virradó éjszaka kilövik az amerikai mesterséges holdat. Emlékezetes, hogy a kísér­letet szerdára virradó éjszaka a kedvezőtlen időjárási viszo­nyok miatt elhalasztották. Az AFP péntek hajnali hí­rében már arról számolt be,­ hogy a hadsereg mesterséges holdjának kilövését ismét el­halasztották. A hírügynökség­ szerint nagyon valószínű, hogy­ a mesterséges holdat hordozó­ Jupiter C-rakétát a közeljö­­­vőben kilövik. BAMBI ÉS CSÖPI, a szigeti vadaskert két kis óra hiába várja­­a nyáron annyira megszokott és megkedvelt látogatókat. Keve­sen járnak a havas szigeten (Gonda György felvételei) Olvasóinkhoz, barátainkhoz! ; l­APUNK — mint arra tegnap már egy rö­vid, előzetes közleményben utaltunk — ,mától a Szaktanács elnökségének határozata­­ alapján, ismét mint Népszava köszönt rá az­­olvasóra a budapesti utcán és a vidék váro­­­­saiban. Lapunknak, a Népszavának az ellen­­forradalom időszakában meg kellett változta­t­­­nia a nevét. Most, a Szaktanács elnökségének­­határozata alapján, lapunk visszanyeri eredeti­­nevét, a legrégibbet valamennyi magyar új ú­jságnév közül. A Népszavának jelentős hagyományai élnek a széles dolgozórétegek szívében. Terjesztéséért ► sok, ma már ősz hajú szervezett munkás ha­­r­colt rendőrrel, bíróval, az úri társadalom egész • erejével, kockáztatva gyakran szabadságát és­­ testi épségét. Nagyon sokan, tízezerszámra a Népszava ha­sábjain ismerkedtek meg a munkásmozgalom­ ’­mai, a szocializmus gondolatával, az emberi [ szabadság és haladás fenséges eszméivel. [Mindezek történelmi tények: sok tízezren él­­­ nek az országban, akik a Népszavában ügyeik [szószólóját, a fasizmussal szembeszálló egyet­len legális újságot, a Hitlerrel való szakí­tás­t sért, a hazafias erők összefogásáért fellépő­­ orgánumot ismertek meg. Sajnálatos, hogy a • dogmatikus, szektás gondolkodás egyedural­­­mának éveiben ezeket a­ történelmi érdemeket­­■ mellékesnek tekintették, lebecsülték. Lapunk ■ mától nevében is újra a régi munkáshagyo­­­­mányok örököseként, tartalmában változatla­­­nul a munkásosztály és kommunista pártja mai céljainak, a szocializmus építésének mun­­­kájaként sorakozik fel sajtónk arcvonalában. S ezzel talán azt is megmondottuk, hogy a­­ névváltozás, több százezer olvasónk és bará­tunk által 14 hónapon át megszokott elneve­zés megváltozása valóban csak újságunk ne­­vére vonatkozik. Miint olvasóink tapasztalni­­fogják, nincs szándékunkban és nem is volna­­rá semmilyen okunk, hogy akár újságunk­­ szerkesztési elveit, akár tartalmát, szellemét , vagy külső arculatát megváltoztassuk, hacsak­­ abban az értelemben nem, hogy még inkább­­ a szocialista építés ügyének szenteljük lapun­­­kat, még inkább a széles dolgozó tömegek, a­­ bérből és fizetésből élők, vasöntők, kőműve­­­­sek, szövőmunkások, mérnökök, orvosok, tiszt­­­­viselők, pedagógusok és kereskedelmi alkal­mazottak, minden dolgozó réteg érdekének,­­ érdeklődési körének, becsületes és tiszta építő szándékainak, gondjainak és örömeinek tük­révé, tehát tartalmilag jobbá és újságszerűsé­gében még érdekesebbé akarjuk fejleszteni. Úgy érezzük, jogunk van erre a bejelentésre. Jogot ad erre olvasóink, mindenekelőtt a szer­vezett dolgozók széles tömegeinek, minden barátunknak bizalma és ragaszkodása. Hiszen soha Magyarországom szakszervezeti újság akkora példányszámot nem ért el, mint a most ismét a Népszava nevet felvevő Nép­akarat. S nem árulunk el titkot azzal, hogy lapunk az elmúlt időben nem utolsósorban az emberek »kis ügyeivel« foglalkozás, a jogi és más természetű tanácsadás és segítség, vagy például az országos méretűvé nőtt »Népakarat a Gyermekvárosért« mozgalom révén ötszö­rözte meg a példányszámát. MA A MAGYAR SAJTÓ NAPJÁT ÜNNE­PELJÜK, az illegális Szabad Nép meg­­jelenésének tizenhatodik évfordulóját. Erre a napra esik bejelentés­ü­­k. Ha elgon­doljuk, hogy alig 13 hónappal ezelőtt ebben, a városban még újságokat égettek, pusztán, azért, mert a békés termelőmunka felvételéről írtak, most pedig az országgyűlés ülésén Ká­dár János elvtárs elismeréssel és baráti hara­­gon szólhatott a magyar sajtó eredményeiről — ez ünnepi alkalommal is felmérhetjük a konszolidálódás, a pártnak és a kormánynak a dolgozó milliókra építő tevékenységének eredményeit, szocialista rendszerünk megszi­lárdulását. Dicsekvés nélkül állíthatjuk, hogy a konszolidációból, a lelkek megnyugtatásá­ból, a felkavart tömegindulatok lecsillapításá­ból, a párt és a forradalmi munkás-paraszt kormány az egész nép érdekét képviselő poli­tikájának tudatosításából, a szakszervezeti mozgalom központi sajtóorgánumaként, a ma­gunk eszközeivel,a becsülettel igyekeztünk ki­venni a részünk Úgy véljük, hogy olvasó­táborunk megne­kedése és állandósult bi­zalma jelentős részben a tömegek problémái­val foglalkozás rendszerességének, a nyílt és őszinte emberi hang, a hasábjainkon megszó­laló szocialista eszmék megértésének köszön­hető. Ezen az úton akarunk haladni ezután is. Várjuk olvasóink további észrevételeit, legye­nek azok egyetértőek vagy bírálók; várjuk ja­vaslataikat és ötleteiket, hozzászólásukat, vé­leményüket a lap tartalmát, szerkesztését, hangját illetően. Az a havonta beérkező több ezer levél, amelyekben együttérzés, helyeslés és vita egyaránt található, az elmúlt hónapok­ban az újságoknál szokásos kapcsolatok mel­lett még erősebb szálakkal fűzött barátaink­hoz. "T­OVÁBB AKARJUK ERŐSÍTENI ezeket a szálakat is — mindenekelőtt még közvet­lenebbül a dolgozó emberekhez szóló írások­kal, még frissebb hírszolgálattal, érdekesebb és magasabb színvonalú olvasnivalóval, jobb szakszervezeti újsággal — a sok évtizedes, de újra friss és fiatal Népszavával. Ezekkel a gondolatokkal köszöntjük olva­sóinkat a csepeli gyárakban. Salgótarján, Mis­kolc, Ózd, Pécs, Komló műhelyeiben, tárnái­ban, az ország iskoláiban, irodaházaiban, a tervezőintézetekben és a családi otthonokban. Mindenütt, ahol a haza és a nép ügyeihez, a szocialista jelenhez és jövőhöz, a közös fel­­emelkedéshez és az emberiség békéjéhez hű­séges emberek reggelenként kezükbe veszik a szervezett munkásság napilapját, a tegnapi Népakaratot, a munkáját hagyományoktól, megszentelt nevén folytató Népszavát A SZOCIALIZMUST ÉPÍTŐ ORSZÁG ve­­** zető ereje, a munkásosztály pártja, a szak­­szervezetek szavát törekszünk tolmácsolni — a nép érdekeinek, akaratának szavát És fel­tárva az olvasók, a lakosság, a dolgozó nép elképzeléseit, vágyait, terveit és nehézségeit, segítjük az ország vezetését nehéz és felelős­ségteljes munkájában, melyet népünk feleme­léséért folytat Ötszázszor az Egyenlítő körül 1­ 19 millió kilométert tettek meg és 28 millió utast szállítottak 1957-ben a MÁVAUT-autóbuszok Az elmúlt esztendő munká­járól számolt be Tóth Mihály, a MÁVAUT igazgatója azon az értekezleten, amelyet pén­teken tartottak a vállalat ve­zetői és legjobb dolgozói részé­­re. Elmondotta, hogy a MÁV­AUT összes vonalaina­k hosz­­sza 7271 kilométer. E vonalak együttes hossza több, mint a Budapest—Peking közti távol­ság. A vonalakon és különjára­tokon 19 millió kilométert tet­tek meg a MÁVAUT-autóbu­szok (ez majdnem ötszázszo­­rosa az Egyenlítőnek, szerk.) és 1957. március 1-től (az első három hónapban még nem vol­tak rendszeres menetrendi já­ratok) az év végéig 28 millió utast szállítottak. Az igazgató ezután utalt arra, hogy a mun­kafegyelem területén még min­dig sok a tennivaló. Károsan hat a fegyelemre, hogy a köz­ponttól néha 100 kilométerre eső községekben önállóan dol­goznak gépkocsivezetők és jegykezelők. Megszaporodtak a társadalmi tulajdon sérel­mére elkövetett kisebb-na­­gyobb visszaélések is. Végül 56 dolgozónak »ki­váló dolgozó« kitüntetést pénzjutalmakat adott át. M­írelite-wm£me£cAe6 • — Mirelité tervez, a tarsvál­­­­lalatok végeznek — mondja [Scheffer Dániel, a gyár főmér­­­­nöke, amikor megkérdezzük,­­ hogy a beígért gyümölcslé­­■pény, halfité és tejszínes jég­­[ krém miért nem került még­­ forgalomba. — A gyümölcskrém gyártá­­­sához szükséges vacuum-for­­­­mázógépet még nem szállítot­ták le nekünk s így a Mirelite hiába készült fel a gyártásra, nem tud csomagolni. A gyü­mölcslepény készítéshez szük­séges alapanyag a raktárunk­ban van, de a szerszámgyártó vállalat azt kéri, hogy mi te­remtsük elő számukra az acélt. A külföldi halféleségekhez — a külföldi partnerek nem szál­lították kellő időben a halat. — Ecettel ízesített, szeletelt almaparadicsomból és uborká­ból készült salátát, higiénikus és ízléses polietilén zacskók­ban — és ezzel egyidőben 400 tonna parajkrémet hozunk for­galomba. Vitaminnal dúsított gyümölcspüréket a jövőben a külföld számára is készítünk. A közkedvelt májkészítmé­nyekből 80 tonnát, húsfélékből és belsőségekből 290 tonnát, fő­zelékekből és gyümölcsökből öntésen 3000 tonnát gyártunk.­­ A vállalatnál a régebbi­ gépi berendezés mellett négy korszerű, egyenként fél vagon gyártási kapacitású, mínusz 40 fok belső hőmérsékletű fa­gyasztógép működik és rövide­sen még három ilyen gépet he­lyezünk üzembe. Ugyanakkor egy tizenhat méter hosszú, négy méter magas és négy mé­ter széles gyorsfagyasztó alag­utat építünk. — Javítani igyekszünk az áruk minőségét — fejezi be a főmérnök. — Nagy gondunk a korszerű csomagolóanyag hiá­nya. Külföldön csak akkor le­szünk versenyképesek, ha cso­magolótechnikánkat tovább korszerűsítjük. (Sz. Gy.) Aláírták a magyar —mongol hosszúlejáratú kereskedelmi egyezményt Budapesten a teljes egyet­értés szellemében megtartott tárgyalások eredményeképpen január 31-én aláírták a Ma­gyar Népköztársaság és a Mon­gol Népköztársaság közötti 1958—1960. évi árucsereforgal­mi és fizetési megállapodást, valamint a jegyzőkönyvet az 1958-ra vonatkozó árucsere­­- fen*»­kényről ég Sagtén­ok . Új­­jobb 3ranttástia­ntatan­kfazill M2 Külföldi rendelők kívánsá­gára módosításokat végeznek a Pannónia motorkerékpáron. Először is a kormányzárat ké­szítik­­ el Elzett-biztosítóval, ami magát a kormányt is le­rögzíti , így nehezebb ellop­ni... Új formájú benzintar­tályt is építenek, gumi térd­­párnával. Megoldják azt is, hogy a lábfék lenyomásával erreidejűleg gyulladjon ki a stopplámpa. (A motorosoknak a megállást eddig kézfeltartással kellett jelezniük, és így csak félkézzel fogták a kormányt.) Tetszetősebb kivitelben, kró­­­mozott, új hangtompítót hasz-| nálnak ezeknél a típusoknál,­ amelynek előnyei már a gyár-! tásnál megmutatkoztak. Eddig! negyven alkatrészből állították! elő, az új hangtompító típus! elkészítéséhez azonban mind-! össze tizennyolc szükséges,! ezenfelül könnyebb az előállí-! tása, kisebb a súlya és hang-­ tompítása sokkal jobb. A gyárban előkészületet tet-­­tek arra is, hogy a Pannóniát­ teljesen burkolt formában­ gyártják, és már készül is a prototípus. Új hátsó rugózás, nagyobb teljesítményű henger bevezetését is tervezik, majd később a már kísérletezés és futópróba alatt álló alumí­nium henger gyártását is meg­kezdik. A Pannónia-motoron meg­­valósított, illetve tervezett vál­tozások azt mutatják, hogy a gyár igyekszik olyan típust kialakítani, amely méltó a ma­gyar ipar jó hírnevéhez,­­ és külföldön is jól megállja a helyét. (m. j.) ­ EGY PILLANTÁS A NYUSZI­GYÁRBA. A Me­csek fáit még zúz­mara borítja, de a Zsolnay-gyárban már húsvétra ké­szülnek. Három­ezer porcelán-nyu­szit készítenek a gondos kezek. Egy­két ecsetvonás s máris tarka lett a hófehér nyuszi. A »varázsló«: Újhelyi Györgyné festőtanuló (MTI Fotó : Papp Jenő felvétele) : Magyarország is részt vesz a bukaresti nemzetközi bábjátékos fesztiválon . A Bábjátékosok Nemzetközi­­Szövetsége májusban nagysza­­­­bású bábjátékos fesztivált és ■ kiállítást rendez Bukarestben. •A fesztiválra meghívták a­­ nemzetközi szövetség tagálla­­­mainak bábszínházait. Hazánk a fesztiválon és a kiállításon is részt vesz.

Next