Népszava, 1958. szeptember (86. évfolyam, 206–230. sz.)

1958-09-02 / 206. szám

Negyvenhárom tagú orvos-, gyógyszerész-csoport utazott a Szovjetunióba A Szovjet Egészségügyi Do­gozók Szakszervezetének meg­hívására , a Magyar Orvo Egészségügyi Dolgozók Szak­szervezetének szervezésében 43 tagú orvos-, gyógyszerész csoport utazott vasárnap Szovjetunióba. A küldöttsé vezetője dr. Steimetz Endr főorvos, az Orvos-Egészségügy Dolgozók Szakszervezete köz­ponti vezetőségének tagja, delegáció hét napot Moszkvá­ban, három napot Kijevbe tölt, ahol szovjet tudósokká orvosokkal találkoznak, tanu­mányozzák az egészségügy intézmények munkáját, ismer­kednek a város nevezetessé­­geivel A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA 86. ÉVFOLYAM, 206. SZÁM ÁRA 60 FILLÉR 1958. SZEPTEMBER 2. KEDD A lakosság élelmiszerellátása a rendkívüli időjárás ellenére is jó lesz Tömpe Istvánnak, a földművelésügyi miniszter első helyettesének nyilatkozata a Népszava számára A cséplés zöme országszer­te befejeződött. Ezzel kap­csolatban felkerestük Tömpe István elvtársat, a földműve­lésügyi miniszter első helyet­tesét, aki a következőképpen nyilatkozott a Népszava olva­sói számára. — A gabonabetakarítás ed­digi eredményei lényegében megfelelnek az előzetes becs­léseknek. A májusi nagy szá­razság csökkentette a gabo­natermést, de a nagyüzemek korszerű termelési módszerei és az egyéni parasztság gon­dosabb munkája jelentősen mérsékelte az aszály káros hatását. A különböző gabona­félék »ütemes érése«, a rövid szalma megjavította a gépi betakarítás előfeltételeit. Az állami gazdaságok és a gépál­lomások aratógépei és kom­bájnjai egyenként és összesen is több munkát végeztek, mint az elmúlt évben. Az ál­lam­i gazdaságok a kalászos gabona vetésterületének 96,6 százalékán géppel takarítot­tak be s az egy kombájnra eső teljesítmény is növeke­dett. 1957-ben 158,5 holdról takarította be a gabonát egy­­egy kombájn, az idén pedig 168,8 holdról. A gépállomások 1957-ben a termelőszövetkeze­tek gabonatermésének 70 szá­zalékát takarították be gép­pel. Az idén már a tsz-ek ve­tésterületének SS százalékán dolgoztak aratógépek és kom­bájnok. A gépállomásoknál 1957- ben az egy kombájnra eső teljesítmény 92 hold volt, 1958- ban 133. Mindez hozzá­járult a megtermelt gabona­­mennyiség veszteségmentes betakarításához.­­ Elvitathatatlan tény az is, hogy az állami gazdaságok és termelőszövetkezetek ma­gasabb termésátlagokat értek el, mint az egyéniek. Az álla­mi gazdaságok gabonahozama általában három-négy mázsá­val, a termelőszövetkezeteké 1,5—2 mázsával haladja meg a környékükön gazdálkodó egyéni parasztok gabonahoza­mait. Végeredményben az or­szág kenyérellátása az aszá­lyos év ellenére is zavartalan lesz, mert a nagyüzemek ré­vén a mezőgazdaság összessé­gében teljesíti az ez évre elő­irányzott tervét.­­ Minőségi romlástól sem kell tartanunk. A liszt nem lesz gyengébb, a búza hekto­liter súlya nagyobb, mint ta­valy. A gabonaszemek tetteb­bek, kifej­tettebbek, s »meg­szorult« szemet szinte alig ta­láltak. A­­kiőrlésűi arány jobb lesz, a minőség javult — Nagy érdeklődést vált ki az őszi kapásnövények fejlő­dése — folytatta Tömpe elv­társ. — A kapások hozamait még befolyásolja a közeli na­pok időjárása, így például a kukoricacsövek fejlődése és a szemképződés tekintetében.­ De az eddigiek alapján álta-: Iában jó közepes termésre. Számíthatunk. A szőlő ter-'. méskilátásai igen jók. A gyű-: mölcsösökben végzett növény-­ védelmi munkák is arra mu-­ tatnak, hogy megvan a lehe-: tőség a jobb termés elérésére.­ — Az ősziek betakarításé- • nál az a fő célkitűzésünk,­ hogy minden terményt a leg- • megfelelőbb érési állapotban, • a legkisebb veszteséggel ta­­ karítsunk be. Ehhez már sok­ gép áll rendelkezésünkre, az­ a legfontosabb, hogy kdhasz-­ nál­ ják azokat. •— A hús- és zsírellátás­ alapfeltétele az állatállomány: jó takarmányellátása, a siló-­ takarmány mennyiségének­ növelése. A feltételek ehhez­, is megvannak. A földműve-­ lési kormányzat azt igyekszik­ elérni, hogy az ősz folyamán­ nagy mennyiségű silótakar-­ mányt készítsenek a mezőgaz-­­ dasági üzemek és a gazdáik. — Összefoglalva: a mező-­­gazdaság ez évben a súlyos, májusi aszály ellenére is lé-­­nyegében teljesíti a tervét és, így a lakosság jó ellátását a­ növekvő igények ellenére is­ ki tudja elégíteni az állam —­ –fejezte be nyilatkozatát a­ földművelésügyi Miniszter el­­­­ső helyettese. Világszerte üdvözlik a szovjet állásfoglalást az atomfegyverkísérletek beszüntetése ügyében Haiscsovnak, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének válaszai a Pravda tudósítójá­nak kérdéseire az atomfegy­ver-kísérletek beszüntetésére vonatkozóan, a világközvéle­mény érdeklődésének közép­pontjában állanak. Mint közöltük, a Szovjet­ennó kormánya kész 1958. ok­tóber 31-én az Egyesült Álla­mok és Nagy-Britannia képvi­selőivel együtt tárgyalásokat kezdeni olyan egyezmény meg­kötéséről,­ amely egyszer s mindenkorra megszüntetné az atom- és hidrogénfegyver-kí- sérleteket, s biztosítaná e kí­sérletek megszüntetésének megfelelő ellenőrzését. London Az angol külügyminiszté­­rium szóvivője az AFP sze­rint kijelentette: az angol kor­mány megelégedéssel fogadta, hogy a szovjet kormány hoz­zájárul a tárgyalások október 31-i megkezdéséhez, az atom­kísérletek nemzetközi ellen­őrzéssel párosuló felfüggeszté­séről. Hozzáfűzte, hogy a szovjet jegyzéket és javaslatokat gon­dosan tanulmányozzák. Az an­gol kormány kikéri majd az amerikai kormánynak és a NATO többi tagjának vélemé­nyét. Peking A Kínai Népköztársaság saj­tója vezető helyen foglalkozik Hruscsov javaslatával. A Da­­gun Bao című pekingi lap a nyugati állásponttal kapcsolat­ban megállapítja: *Hruscsov világosan kijelentette, hogy az Egyesült Államok és Anglia kormányának a kísérletek egy esztendőre történő beszünteté­séről szóló nyilatkozatai nem azt mutatják, mintha a két kormány követni akarná a Szovjetunió példáját. Minden­féle kifogással kitérnek az elől, hogy a Szovjetunióéhoz hason­ló kötelezettséget vállaljanak. Tokió A japán sajtó ugyancsak nagy megelégedéssel ír arról a tényről, hogy a szovjet kor­mány kész tárgyalásokat kez­deni az atomfegyver-kísérle­tek beszüntetéséről. A Mam­ici című lap ugyanakkor kifejezi elégedetlenségét azzal az ál­lásponttal, amelyet a nyugati­ hatalmak ebben a kérdésben elfoglalnak.­­ A szovjet termonukleáris berendezést ismerteti Kurcsatov akadémikus­ ­. V. Kurcsatov akadémikus az egyik szovjet szakfolyóirat­ban beszámolt a Szovjet Tudo­mányos Akadémia Atomener­gia Intézetének a szabályoz­ható termonukleáris reakciók területén végzett munkájáról. A többi között megállapítja, hogy a villamosenergia előállí­tásának jelenlegi módszerei távol állnak azoktól a lehető­ségektől, amelyeket a szabá­lyozható termonukleáris reak­ció megvalósítására elgondolt utak technikai megoldása nyit meg. Kurcsatov akadémikus is­merteti az­­OGRA-o­t, az Atomenergia Intézet termonuk­leáris reakciók létrehozására készített berendezését. A vá­kuumcső állandó mágneses te­rébe közel kétszázezer elekt­ronvolt energiájú hidrogén­­ionokat juttatnak. A mágneses teret 1,8 méter átmérőjű te­kercs hozza létre. A vákuum­ka­mra rozsdamentes acélból készül, belső átmérője 1,4 mé­ter. A levegőt különleges szi­­vattyúkkal ritkítják benne a légköri nyomás néhány mil­liárd tört részéig. A további, még tökéletesebb kiszivatttyú­­zásra ko­szorpciós titánszi­vattyúk szolgálnak. A cikk ösz­­szefoglalja a nehézségeket is, amelyekkel a termonukleáris reakció megvalósításánál meg kel küzdeni (MTI) A képtávírón érkezett felvételen a Szovjet Tudományos Aka­démia Atomenergia Intézetének »OGRA” nevű berendezése­ látható. A hatalmas, hengeralakú készülék, amelynek segíts­égével a szovjet tudósok a magfúziós jelenségeket tanulmá-­ nyozzák, négy fő részből áll: 1. a mágneses tekercsek, 2. a készülék lényegét alkotó vacuum-kamra, 3. az úgynevezett­ injektál« berendezés, 4. nagyfeszültségű energiaforrás, a snefer » mágneses tér Mr «hozásához szükséges áramot termeli . »BALLAG MAR A KISDIÁK- a Csanády utcai Általános Iskola tanévnyitó ünnepségére (Gonda György felvételei Megkezdődött az új tanév . Hétfőn az ország valamen­­­­nyi iskolájában tanévnyitó ün­­­­nepségeket rendeztek. Az új­­ oktatási évadban számos új is­­­kola és tanterem várja a diá­­­­kokat. ; Szekszárd­on húsz tanter­­emes általános iskolát avattak. ; Tolna megyében még négy­­községben adtak át új iskolát.­­ Veszprém megyében, külö­­­nösen a Bakony vidékén nagy­­ számban élő német nemzetisé­gű lakosok kérésére az idén 9­­.általános iskolában tanítják a ■ német nyelvet. Keszthelyen és­­Tapolcán zenei tagozatú álta­lános iskola nyílt, összesen 80 , elsőosztályossal. Oroszlányban a hétfőin a régi iskola­növendé­kkel együtt ünnepeltek a most­­felépült 16 tantermes iskola­­ tanulóival. Fejér megyében 62 tante­remmel bővítették az általá­nos iskolai hálózatot. Sztálin­­a városban a zenei általános is­­­kola első és második osz­tályá­ba mintegy hatvanan járnak az új tanévben. Baranyában 60 új tanterem várja a diáko­kat. Pécsett új zene- és képző­­művészeti gimnázium, vala­mint német gimnázium nyílt. Szegeden 14 tantermes új gim­náziumot nyitottak. A szentesi Horváth Mihály Gimnázium növendékei bensőséges ünnep­ségen emlékeztek meg az is­kola alapításának századik év­fordulójáról. A gyulai állami óvónőképző intézetben szintén hétfőn nyi­tották meg az egyéves nemze­tiségű óvónőképző tagozatot. Szarvason a Tessedyk Sámuel Mezőgazdasági Technikum szlo­vák nyelvű nemzetiségi tago­zata is megnyílt Az ország légkor­szerű kn­isz kóláját avatták fel Tápióná* pom Az egyetemeken a tanév ál­talában szeptember 1 és B között kezdődik. • A párt és a kormány vezetői a bányásznapi ünnepségeken Szeptember 7-én országszer­te megünneplik a VIII. bá­nyásznapot. Ezeken az ünnep­ségeken a párt és a kormány vezetői részt vesznek, és fel­szólalnak.­ Tatabánya: Apró­­Antal, az MSZMP Politikai Bi­zottságának írgja, a Miniszter­tanács első elnökhelyettese* Salgótarján: Marosán György, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, Komilo: Focik Jenő, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja, Edelény: Fehér hajós, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja. Aj*­kacsingervölgy: Kiss Károly, főaz MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja. Nagylengyel: S Czottner Sándor nehézipari­­miniszter. (MTI) Több mint egymilliárd forint értékű árucikk várja a bányásznapon a dolgozókat A szeptember 7-i bányász­nappal kapcsolatos vásárokon­­ több mint egymilliárd forint­­ értékű árut kínál majd el­­­­adásra a kereskedelem. Komárom megyében, Tata­­­­bányán, Dorogon, Oroszlány­ban és Sárisápon rendeznek vásárt. A kereskedelem körül­belül hatvanmillió forint érté­kű árut összpontosít ezekre a helyekre. A Hajdúsági Ipar­művek dolgozói például 250 mosógépet küldenek terven fe­lül. Tatabányán, hétfőn megkez­dődött a Bizományi Áruház ki­állítása sok értékes antik és modern műbútorral, szőnyeg­gel, értékes műtárggyal. Salgótarjánban több mint fél kilométer hosszú sátorváros várja majd a vásárlókat. A borsodi szénmedence dol­gozói Edelényben tartják köz­ponti ünnepségüket. Az álla­mi kereskedelem vállalatain kívül mintegy háromszáz kis­iparos is részt vesz az itteni vásáron. Heves megyében, Pe­­tőfibányán 600 méteres, Eger­­csehében pedig 200 méteres pa­vilonsort állít fel az állami kereskedelem.

Next