Népszava, 1959. március (87. évfolyam, 51–75. sz.)

1959-03-01 / 51. szám

Befejezte tanácskozásait az országos szakszervezeti nőkonferencia (Tudósítás a 2. oldalon.)­­ * I Nagy lakások­­ — kevés lakóval ! (Riport a 3. oldalon) J * Amíg az U—28-as ] eljut a szántóföldig ! (Riport az 5. oldalon) ; * I „Mesterséges napocska“ : a Csepeli Acélöntőde felett­­(Riport a 10. oldalon) Kétszeresére emelik a tanácsok község­fejlesztési hitelkeretét Hatvan községet villamosítottak, utakat, járdákat, vízműveket és kultúr­­otthonokat építettek 1958-ban OTP-kölcsönből a lakosság hozzájárulásával . Tavaly kaptak először a ta­♦ nácsok község- és városfej­♦ lesztési célokra rövidlejáratú ♦hitelt. A feltételek szerint a­­ kölcsön összege nemcsak a­­ tervezett létesítménytől füg­­­gött, hanem attól is, hogy a ♦ tanács és maga a lakosság ♦ mennyivel járul hozzá a saját­­ erőforrásaiból. ♦ A napokban összegezte az OTP a múlt évi hitelakció eredményeit. Eszerint 1956-ban csaknem ötvenmillió­­forint hi­telt kapott 350 tanács, általá­ban két-háromévi visszafize­tésre. Ebből az összegből egye­bek közt 60 községet villamo­sítottak 10,6 millió forint költ­séggel, ötven tanács mintegy kétmillió forintot kapott ür­es járdaépítésre. Ózdon a munkás-lakóházak közül fél­­­ milliós összegű út- és járdaépí­♦ téshez az OTP-től csupán 1 200 000 forintot igényeltek, a ♦ többit a tanács és a lakosság ♦ hozzájárulása teremtette elő.­­ Az alföldi megyékben főleg­­ kútfúrásra, illetve törpevízmű­­­­vek és fürdők létesítésére vet­­­­tek fel a tanácsok 9,2 millió­­ forintos hitelt. Derecskén 11 100 000 forintért törpevízmű­­­­vet építettek. Az OTP-től erre­­ a célra 500 000 forint hitelt­­ kértek, de csak 350 000 forintot­­ vettek fel, mert a lakosság a­­ tervezettnél nagyobb mérték-­­ ben járult hozzá forintjaival , és társadalmi munkájával. » Nyolcvan falu és kisváros­­tanácsának­ tízmillió forint ► hitel jutott művelődési házak­­létesítésére, illetve korábban ♦ megkezdett építkezések befe­­­­jezésére. A kultúra ily módon ♦ kapott hajlékot az annak ide­­­­jén csak pusztájáról neveze­♦ tes Bugacon. Huszonhat köz­ségi tanácsnak orvoslakás és ■ rendelő építésére hárommillió forint hitel jutott. Az akció jelentőségét szem­­­­lélteti, hogy az ötvenmillió for­­­rint OTP-hitelből a 350 tanács­­ mintegy 120 millió forint ösz­­szegű községfejlesztési célt va­­­lósított meg. Ez is növelte a lakosság bizalmát a tanácsok iránt, amelyek a hitelek céltu­ ■ datos felhasználásával újabb lépést tettek előre az önálló­­gazdálkodás útján. A tanácsoknak nyújtott hi-­­telakció tavalyi sikere arra­ késztette a kormányt, hogy az­ idén kétszeresére, tehát közel­ százmillió forintra emelje ezt­ a hitelkeretet. A fővárosi ta-­, nács például 1959-re ötmillió­ forintot kért és majd ezután­ dől el, hogy ebből melyik ke-­­rület, milyen célra, mennyi­ összeget kaphat. Veszprém ta-­ nácsa 200 000 forintot kért két­ orvoslakás építésére, Geszti Békés megyei község pedig 1 300 000 forintot villamosításra.­ Bizonyos, hogy a lakosság is­ — éppen az eddigi tapasztala-­ tok alapján — fokozza majd a saját községfejlesztési hozzá-­ járulását és társadalmi mun-­ káját, hiszen így elősegíti a szülőfaluja, szülővárosa gyarap J­pítását, szépítését. Sz. I. ] A szakszervezetek országos nőkonferenciájának táviratai a Szakszervezeti Világszövetséghez és a genfi atomkonferenciáh­oz A magyar szakszervezetek­­ országos nőkonferenciája az alábbi táviratokat intézte a Szakszervezeti Világszövetség­hez és a genfi atomkonferen­ciához: A Szakszervezeti Világszö­vetségnek, Prága. A magyar szakszervezetek országos nőkonferenciájának küldöttei a magyar nődolgozók nevében forró testvéri üdvöz­letüket küldik a Szakszerve­zeti Világszövetségnek. Nagy­ra értékeljük és teljes erőnk­ből támogatjuk a világszövet­ség harcát a dolgozók jobb élet- és munkafeltételeiért, a dolgozó nők helyzetének javí­tásáért, az őket sújtó megkü­lönböztetések eltörléséért, az emberi szabadságjogokért. A leghatározottabban tiltakozunk a szakszervezeti és demokra­tikus szabadságjogok megsér­tése ellen a reakciós, imperia­lista kormányok részéről, ami­nek nap mint nap tanúi va­gyunk. Mindannyiunkat meg­döbbentett az emberi jogok durva megsértése, lábbal tip­­rása Szudánban, Szíriában, Dél-Koreában, Dél-Vietnam­­ban. Teljes mértékben szoli­dárisak vagyunk a Szakszer­vezeti Világszövetségnek a szakszervezeti és demokratikus szabadságjogok védelmében folytatott harcában, s követel­jük a szabadságuktól megfosz­tott szakszervezeti harcosok szabadonbocsátását. Szilárdan a Szakszervezeti Világszövet­ség mellett állunk, a világ­béke megvédéséért, a háborús veszély elhárításáért folytatott következetes harcában. A két szörnyű világháborúban közü­lünk nem egy veszítette el szü­leit, testvéreit, gyermekeit, vagy férjét. Mi, dolgozó nők, feleségek és anyák, családunk részére békét, boldogságot, de­rűsebb, szebb jövőt akarunk. Ezért a világszövetségben tö­mörült százmilliónyi szervezett dolgozóval együtt követeljük, hogy a nagyhatalmak egyezze­nek meg és szüntessék be az atomkísérleteket, tiltsák be az atomenergia felhasználását há­borús célokra. A Szakszerve­zeti Világszövetség ebben a harcban mindenkor számíthat a magyar szervezett nődolgo­zókra. A magyar szakszervezetek országos nőkonferenciája A genfi atomkonferenciához a következő táviratot küldték el: Mi, a magyar szakszerveze­­tetek országos nőkonferenciá­jának részvevői egységesen ki­fejezzük a magyar nődolgozók békeakaratát. Békében aka­runk élni, dolgozni, alkotni. Családunk szeretete, gyerme­keink jövőjéért való aggódás, az emberiség szép, boldog hol­napjáért érzett felelősség ve­zet bennünket, amikor teljes egységben állást foglalunk az atom- és hidrogénbomba rob­bantási kísérletek haladéktalan és örök időkre való betiltása, s a béke megvédése mellett. A genfi értekezleten részt vevő hatalmak képviselőihez fordu­lunk: teljesítsék, a világbékét követelő százmilliók kérését, kövessenek el mindent, hogy a tárgyalások mielőbb eredmé­nyes megállapodásra vezesse­nek. A magyar szakszervezetek országos nőkonferenciája ÚJPESTEN, a PAPP JÓZSEF TÉREN öt épületből álló, összesen 151 egyszobás alkovás, be­épített konyhabútoros kislakás épült, Pintér Béla építőművész (Közti) tervei szerint. Az épületek oromfalán neves képzőművészek (Domanovszky Endre, Gács György, Kádár György stb.) grafit­tó-díszítései (MTI Foto­­) Balassa Ferenc felvételei ­ Magyar kormányküldöttség utazott Lipcsébe . Szombaton délben a Ferihe­­­­gyi repülőtérről Nagy József­né­­ könnyűipari miniszter vezeté­­­­sével kormányküldöttség uta­­­­zott a lipcsei vásár megnyitá­sára. A küldöttség tagjai: Ba­bos Zoltán élelmezésügyi, Her­­czeg Ferenc kohó- és gépipari, Végh László könnyűipari mi­niszterhelyettesek. (MTI) / ­.Micsoda sokadalom! Régen­­ nem utaztak ilyenkor, eny­­nyien a gödöllői HÉV-en! És mindenki ünneplőben! Ugyan, hová igyekezhetnek? — így morfondíroztak a törzsutasok, a »beavatatlanok«. De az ille­tékesek nem szóltak, titokza­tosan mosolyogtak .­­. . Ám csak Cinkotáig...­­.. Mátyásföld táján lehet­tünk, amikor feltűnt a sínek mellett kígyózó országúton egy taxi, amely mintha ver­senyt futna a vonattal. Cinko­­ta előtt azután utolért és el­hagyott bennünket. De amint beérünk az állomásra, látjuk, hogy taxink ott áll, utasai ép­pen fizetnek, majd futva in­dulnak a HÉV felé. Már ri­kolt a kalauz sípja, amikor li­hegve felkapaszkodnak — ép­pen a mi kupénkba. Hárman voltak, de csak kettőjükön, az idős házaspáron, a fekete fej­kendős nénin és a tükörfényes csizmájú bácsin látszott, hogy falusiak. Jóformán ki sem fújhatják magukat, amikor a titokzatos­­kodó illetékesek egy csoport­ja zajosan üdvözli őket. S per­sze azonnal megindul a fag­gatózás: hogyan is volt azzal a taxival? !— Áh, ne kérdezzék “ té­­pegeti nagy fehér bajuszát a bácsi. — Lekéstük­ a kilenc­­órás HÉV-et. A gyerek ide­geskedett, az anyja már-már sírt, hogy mi lesz, hogy most már nem érünk oda az ünne­pélyes diplomaosztásra. Hát, mondok, üljünk taxiba... Jó, jó, de miért szálltak A falu 264 új mérnöke át Cinkotán mégis a vonatra? — Hiszen mehettünk volna az egyetemig is, de nem akar­tam, hogy megszólják a fiút. Még azt mondták volna, de felvág az apja arra, hogy az ország egyik első termelőszö­vetkezetének a tagja. — És mióta? — Már két hete! Nos, ha kicsit közvetve is, de végül mégis megtudta a »be­­avatatlan« törzsközönség, mi a gödöllői HÉV szokatlan zsú­foltságának magyarázata. Szombaton délelőtt ünnepé­lyesen vette át diplomáját 264 most végzett mezőgazdasági mérnök Gödöllőn, az Agrár­­tudományi Egyetemen. A lépcsőházban és a folyo­sókon diákok sorfala, a nagy előadóterem padsorai­ban pedig professzorok, okta­tók, hallgatók és szülők, köny­­nyek­ig meghatott apák és anyák. Felcsendül­ a Himnusz — az ünnepség megkezdődött. El­sőként Keresztes Mihály föld­művelésügyi miniszterhelyet­tes szól az életbe lépő fiata­lokhoz. A magyar mezőgazdaság 1345 óta megtett útjáról be­szél, s arról a nagy jelentősé­gű mozgalomról, amely most a falun megindult. — Nincs ebben a mozgalom­ban semmi ördöngösség — mondja. — Dolgozó paraszt­ságunk úgy véli, elérkezett az ideje, hogy formába öntse, amivel évek óta foglalkozik. Középparasztságunk is jól lát­ja, hogy a gazdasági élet egyensúlyát, a jelenlegi élet­­színvonalat kisparcellákra osz­tott mezőgazdasággal nem le­het sokáig fenntartani. Ez a felismerés mutatkozik a ter­melőszövetkezetek mostani ro­hamos számszerű gyarapodá­sában.­­ Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a mező­gazdaság szocialista átszerve­zése továbbra is gyors ütem­ben halad. Ezért most első­sorban arra kell törekedni, hogy az új, vagy hirtelen meg­növekedett termelőszövetkeze­teket megszilárdítsuk. Ebben nagy feladat vár önökre , ar­ra a 264 ifjú szakemberre, aki most kilép az életbe. Az egyetemi pártbizottság és a KISZ képviselőjének bú­csúztatója után Kiss Albert rektorhelyettes és Keresztes miniszterhelyettes átnyújtja a Vörös-diplomát az évfolyam 11 kitüntetéssel végzett hall­gatójának. Ezután az új mező­gazdasági mérnökök ünnepé­lyesen átadják az egyetem zászlaját a negyedéveseknek... Az ünnepség véget ért, az ünnepeltek holnap mun­kába állnak. Köves Judit . AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI TECHNIKUMBAN ez idő szerint , négy évfolyamon 200 növendék tanul humán tantárgyakon­­ kívül mechanikát, gépelem- és géptant, elektrotechnikát, mű­­­­szaki rajzot, tervezést és sok egyéb műszaki jellegű tárgyat.­­ A technikumi tanulmányok befejezésével a növendékek a Mű­­­­szaki Egyetemre kérhetik felvételüket. — A képen: Meleg Csil­­­­lát Kálló Sándor technikus tanár oktatja a műlakatosságra (MTI Fotó : Tormai Andor felvétele) Hruscsov meglátogatja a lipcsei vásárt I Moszikva, február 28. (TASZSZ) : Hruscsov, a Szovjetunió I minisztertanácsának elnöke az I idén tavasszal meglátogatja a­­ lipcsei nemzetközi vásárt. A meghívás a Német De­mokratikus Köztársaság kor­mányától érkezett Hruscsov­­hoz. A szovjet kormányfő kö­szönettel elfogadta a meghí­vást. Az új szövetkezeti községek eredményeit is bemutatja az idei Országos Mezőgazdasági Kiállítás ► Szombaton Dögei Imre föld­► művelésügyi miniszter elnök­letével ülést tartott a Földmű­­­velésügyi Minisztérium kiálüí­► tási főbizottsága. Soós Gábor ,növénytermesztési főigazgató,­­a főbizottság titkára beter­jesztette az idei 63. Országos ►Mezőgazdasági Kiállítás téma­­»tervét.­­ Az idei kiállításon az eddi­► minél jelentősen nagyobb szer­­erepet kap a mezőgazdaság­­ »szocialista átszervezése ered­­­ «lényeinek és a szocialista ►üzemek munkájának bemuta­tása. a cél az, hogy már az új termelőszövetkezeti közsé­gek, közös gazdaságok ered­ményei is szerepeljenek a nagy országos seregszemlén. Bemutatják egy termelőszö­vetkezeti község életét és a szocialista közösség távlati terveit is. A főbizottság tagjai szükségesnek látják, hogy a kiállítás hasznos tájékoztatást adjon a falvakban meginduló nagyarányú építkezéseikhez. Például, milyen legyen az­ ideális falusi lakás és hogyan­ lehet felhasználni az új építő-­ anyagokat, valamint a helyi­­ tartalékokat a különböző gaz-­­dasági épületeknél. Az idei­ Országos Mezőgazdasági Kiál­­­íításra az összes testvéri or-­­szágokat meghívják és a tava-­­lyinál több külföldi cégnek­ küldenek meghívót. (MTI)­­ Választások a Szovjetunió kilenc köztársaságában Moszkva, február 28. (MTI) Március elsején a Szovjet­unió kilenc köztársaságában választják meg a köztársaság legfelső tanácsát, illetve a he­lyi szovjetek tagjait. Két hét­­ múlva a hátralevő hat köztár­saságban is sor kerül a válasz­tókra. Előreláthatólag csak­nem 140 millió választó mint­egy 1 800 000 tanácstagot vá­laszt meg.

Next