Népszava, 1959. június (87. évfolyam, 127–151. sz.)

1959-06-02 / 127. szám

Nem az épületektől — a gépektől függ az ipar műszaki fejlettsége (Riport a 3. oldalon) * Társadalmi összefogással a peremkerületek fejlesztéséért (Riport a 3. oldalon) * Szentesen épül az ország második legnagyobb TV-teléállomása (Tudósítás a 8. oldalon) Ünneplő iskolák : Az Albertfalva utcai általá­ * nos iskolát, amelyet 130 évvel* ezelőtt alapítottak, a jubileum* alkalmából Petőfi Sándorról­­ nevezték el. Fennállásának 70.* évfordulóját ünnepelte vasár- * nap a Hunfalvy János Köz-* gazdasági Technikum (azelőtt | felső kereskedelmi iskola) és a.­ szegedi Móra Ferenc ipari-­ tanuló intézet. A XIV. kerü­? leti Egressy út 69. szám alatti­­ általános fiúiskola 50 éves. Az* évforduló alkalmából vasár-* nap emlékünepséget és talál­? kosót rendeztek.­­ Hétfőn újabb zárt tanácskozást tartott Genfben a négy nagyhatalom külügyminisztere­ ­ Hétfő délután a külügymi- I niszterek genfi értekezlete­n nem tartott plenáris ülést, ha­­­­nem a négy nagyhatalom kül-­­­ügyminisztere délután fél 4-­­ kor zárt tanácskozásra ült­­ össze Gromiko villájában. A ■ megbeszélés 2 és fél órán át­ ­ tartott. ► A külügyminiszterek egyéb­­ként a vasárnapot pihenéssel­­ töltötték. Meg kell említeni,­­hogy Gromiko szovjet külügy­­­­miniszternek a nyugati kül­► ügyminiszterek tiszteletére ► adott szombat esti vacsorája ► után Harlamov, a szovjet de­legáció szóvivője kijelentette,­­hogy a vacsora légköre na­­►gyon jó volt, és »a tárgyalások [menete inkább előre, mint hát­► r­áfelé mozdul«. A nyugati ► kommentárok hangjától, amely [tartózkodása ellenére is álta­lában bizonyos óvatos opti­► m izmust tükröz, a nyugatné­­►met küldöttség szóvivője tér­t el azzal, hogy kijelentette szombat esti sajtóértekezletén: a »nézetek semmiféle közele­dése nem látható«. A három nyugati nagyhata­lom külügyminiszterei Bren­tano­ nyugatnémet külügymi­niszterrel együtt hétfő délben a francia küldöttség szállásán megbeszélést tartottak, s meg­vizsgálták a szakértőik által múlt héten kidolgozott jelen­tést a berlini kérdésről. Mint ismeretes, a nyugati négyha­talmi munkacsoport londoni ülésszakán szintén készített­ egy tervezetet. Ezt azonban a külügyminiszterek nem talál­ták kielégítőnek, és ezért ad­tak megbízást a szakértőknek újabb jelentés előterjesztésé­­re. Megbízható­ források sze­rint ebben a legújabb jelentés­ben egy bizottság felállítását javasolják, amelynek feladata lenne a Berlinre vonatkozó ideiglenes megoldás végrehaj­tásának ellenőrzése, a bizott­ság tagjai lennének az Egye­­sült Államok, a Szovjetunió, Anglia, Franciaország, továb­bá Kelet- és Nyugat-Berlin ha­tóságainak képviselői. Az említett körök megálla­pítják, hogy érdeklődést kel­tett Gromiko szombati javas­lata a berlini rendezés ellen­őrzésével megbízott öthatal­mi állandó tanácsadó bizott­ság felállításáról. Azt mond­j­­ák, ez érintkezési pont lehet,­ amelyet a miniszterek új nem hivatalos megbeszélése-i­ken megvitathatnának Gro- J mikóval.­­ Az amerikai küldöttség szó-J (Folytatás az 5. oldalon) \ *♦****»♦♦♦♦♦« Megkezdik a Budapesti Ipari Vásáron bemutatott újvonalú, variálható bútorok gyártását Hatszáz fővel emelkedett a bútorgyárak munkáslétszáma Huszonöt százalékkal több bútort gyártanak a tavalyinál A Könnyűipari Minisztérium tájékozt­atása szerint az év má­sodik felében megkezdik a Bu­dapesti Ipari Vásáron bemu­tatott újvonalú, variálható bú­torok gyártását. A belkereske­delem a kiállított 13 különféle megoldású szobaberendezésből 12-t rendelt meg, így a téli hónapokban már az üzletekben is találkozhatunk a tetszetős és praktikus bútorokkal. Az újvonalú, variálható bú­torokból kétféle sorozatot ké­szítenek. Az egyik 1,2 méter magas egységekből — a többi között fiókos, ajtós fehérne­mű-, edény- és írószekrényből, könyvespolcból áll. Ezek tet­szés szerint állíthatók egymás mellé. A másik sorozat — mely több variációs lehetősé­get ad — alacsonyabb és ma­gasabb egységekből áll. Mivel a bútorokat egyenként is meg lehet majd vásárolni, a lakás bútorzata sokféleképpen ala­kítható. Ez évben egyébként mennyi­ségi vonatkozásban is javul az ellátás. Az állami bútoripar mintegy 25 százalékkal több bútort gyárt a tavalyinál. A bútorgyárak eredményesen fe­jezték be az első évnegyedet, 4,3 százalékkal , növelték ter­melésüket az előző negyedév­hez képest. A termelésnövekedés nem kis mértékben annak köszön­hető, hogy 15 vállalatnál, szá­mos munkaterületen bevezet­ték a második műszakot. A meglevő berendezések jobb kihasználása több munkás fog­lalkoztatására adott lehetősé­get Az állami bútoripar fizikai munkáslétszáma jelenleg mint­egy 600 fővel több, mint 1958. december 31-én volt. Az állami ipar, a szövetke­zetek, a tanácsi vállalatok és a kisiparosok együttesen ez évben mintegy 760 millió fo­rint értékű bútort gyártanak — 112 millió forinttal többet, mint 1958-ban. Kombinált szekrényből 16 420 darab ke­rült forgalomba. Hálószoba­­garnitúrából 37 600-at, konyha­bútorból 63 830 darabot, kár­pitozott bútorból pedig 95 mil­lió forint értékűt vásárolhat­nak a boltokban. A választék növelésére az idén 242­ millió forint értékben hoznak be a külföldről bútort, az elmúlt évi 131 milliós bú­torimporttal szemben. (m. k.) Hétfőn rajtolt az érettségizők mező­nye. Elsőnek a Ve­res Pálné Gimná­ziumban létetett mérlegre öt kislány tudománya. Fényké­pezőgéppel elm­en­tünk meglesni, mennyinek találta­­t­k. Nyolcat jelzett ép­pen a csengő, ami­kor beszólították a TV­A elejét: Amb­ró, Antal, Balcsik, Báron, Bélák... Öt cédulácska át­költözött az elnöki asztalról és föléha­­joltak a szőke fejek. Egy percig hevesen dobogtak a szivek, de'eastim 'este a the­ Érettségi vességet átvették a ceruzák. — Kezdhetjük, ta­nár úr. — Rajta hit, Ambró, szabad a té­telt? ... Felvilágo­sodás, Bessenyei... Nos, akkor, világo­sítson­ fel bennün­ket. Az első mondat után eliramodott a »félsz« elmúlt a szorongás. Kerek, szabatos, határozott feleletet nyugtáz­hatták a tanárok. A történelmi tételért Judit már moso­lyogva nyúlt. — Ha ön egyenlő kászoniksszerté, ak­kor ká egyenlő... — Betek ■ mér • a • mate­matika percei. An­tal lld.i­ valósággal el kellett hallgattat­ni. Persze, aki mér­nök akar lenni... Tizenkettőre meg­érkezett a váltás. A rózsásarcú érettek­kel a folyosón talál­koztak. Mit húztál? Nagyon nehéz? Ugyan, semmi az egész. Ne izguljatok. Könnyű neked. Te, a kör­egyenlet hogy is van? — Hallja ezt­­ a c­­ivitet? — kérdezte egy pipázgató, idős tanár — ez a júniu­si zsongás. Én csak úgy hívom: a folyo­só érettségi muzsi­kája .. . (Gyulavári Béla felvétele) ♦ Világ proletárjai egyesüljetek! ♦ 87. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM ÁRA 60 FILLÉR 1959. JÚNIUS 2. KEDD MEGINDULT A BORSÓSZEZON a Szegedi Konzervgyárba­­, megkezdték a zöldbo­rsó-konzerv készítését. Ebben az idény­ben 100 vagon készárut dolgoznak fel, a szükséges nyersanyag jelentős részét Csongrád és Békés megyék termelőszövetke­zetei szolgáltatják. Naponta két vagon nyersárut dolgoznak fel a konzervgyárban. A képen­ elevátorral szállítják a hüvelyes borsót a festőgépekhez. (MTI Fotó : Bajkor József felv.) Hét vés százalékkal emeli termelését a hároméves terv végére a híradástechnikai iparág A szakmunkásképzés feladatai a vasasszakszervezet elnöksége előtt Az építőipar ez évi tervéről, a kongresszusi verseny eddigi sikereiről tárgyalt az építők szakszervezetének elnöksége A vasas-szakszervezet elnök­sége Kincses István iparigaz­gató beszámolója alapján meg­tárgyalta a híradástechnikai iparág 1959—1960. évi tervfel­adatait és a második ötéves terv főbb irányszámait. A beszámolóban és­ a vitá­ban hangsúlyozták: a követ­kező években nagy feladatok várnak az iparág dolgozóira. Az 1957. évihez viszonyítva a hároméves terv végére 70 szá­zalékkal, 1965-re pedig 300 százalékkal emelik a termelési szintet. Ezt elsősorban a belső igények kielégítése, másrészt az export követelmények teszi szükségessé. A termelés­i me­se új beruházásokat és, az ipar­­ jelentős átcsoportosítását is szükségessé teszi. Több buda­pesti üzem tehermentesítésére vidéki üzemeket hoznak létre. 1958-ban az iparág termelése vidéken csak 3,1 százalék volt, 1965-re már 22 százalék lesz. Televíziós vevőkészülékből, évente 62 000-rel több készül majd, mint most, ez annyit jelent, hogy az ötéves terv vé­gére az országban minden ötö­dik családnak lesz televíziós készüléke. Háromszorosára nö-­ vekszik a magnetofon-, 40 szá-­ zalékkal az izzólámpa- és ti-­ zenegyszeresére a televízió-­ képcsőgyártás. Rádiócsőből­ másfélszer több készül, de növekszik a csövek minősége,­­ élettartama is. Az elnökség " a megnöveke­dett feladatok végrehajtásához" ,nagyon fontosnak tartja a szakmunkásképzést, helyesnek tartaná, ha a nagyobb üzemek­ben önálló technikumi oktatás indulna meg, hiszen az elkövet­kezendő években a műszaki létszámon belül a jelenlegi 56,9 százalékról 70 százalékra nö­vekszik a mérnökök és techni­kusok arányszáma. Az elnökség a szociális és munkavédelmi helyzet megja­vítása érdekében felhívta az iparigazgató figyelmét, hogy a termelésre fordított beruhá­zások mellett külön határoz­zák meg a szociális és munka­­védelmi beruházásokra fordí­tandó összegeket. Az építőipari munkások kongresszusi versenyéről tár­gyalt hétfői ülésén az építők szakszervezetének elnöksége. Az építőipar ez évi programja (Folytatás a 2. oldalon) Az ünnepi könyvhét Csepel és Kőbánya üzemeiben Néhány lépésnyire a nagy­kalapács, nem csoda hát, hogy minden eresztékében m­eg­remeg az Európa Könyv­kiadó ünnepi sátra a Csepel Vasműben. Gazdájának, Solymári Mihály­nak fejében mégis másfajta gond kalapál: alig két órája nyitott — de Flaubert Bovary­­né-jából, a Robin Hood-ból és az autótérképből már egy darabot sem tud kínálni. Pe­dig állandóan keresik. Akad persze, még más kapós könyv is. Tóth­ Mária társai nevében szemináruim­­vezetőjüknek vásárol ajándé­kot. Major Ottó: Isten békéje című kétkötetes művét. Rozs­nyói Béla "egyenest a nagy­kalapács mellől »ugrott el«, hogy Tamási Áron Címeresek című regényes korrajzát meg­vegye, már évek óta keresi. Mégis elégedetlen. Nem kap­ható már a Csendes Don, Zalka Miklós Aknamezője, egy jó válogatás, román elbeszélők műveiből. Nem sajnálná értük a pénzt, hiszen havi 100—150 forint értékű művel gazda­gítja otthoni polcát akkor is, ha nincs könyvhét. Hogy miért? — Az ember szívesen szaporítja barátai számát — mondja. Bőven férnének a tágas ebédlőben, mégis a terem egyik kis sarkában tolonganak a Villamosgép- és Kábel­­­ gyáriak, Sárvári Alfréd esztergályos szótárak, nyelvkönyvek között válogat, de úgy látszik, nem­csak a nyelvtanulás érdekli, mert Karinthy Frigyes-soroza­tot jegyeztet elő Bartos Ká­roly elárusítónál. Mihály­fi Ist­vánná a szerszámüzemből az Olcsó Könyvtár Gorkij, George­s Sand, Mark Twain kötetei kö­zött lapozgat. »Sláger« még a VK-ban ! Berkesi András Vihar útónja,­­■ Juhász Gyula összes verseinek • • új kiadása, Bert Brecht: Julius • • Caesar úr üzletei című regény­töredéke. Úgy látszik, nem is • • olyan egyoldalú a kábelgyári munkások érdeklődése!... Szőke, bogárszemű fiatal lány válogat a Kőbányai Textilműivek ;; könyvsátrában, Nardai Jolán szövőnő. A «bolyban« Mókus ;; Gézáné helyére állt, aki közel ;; 200 forint értékű könyvvel tá­­­­­vozott az imént, ő »csak« más­­;; félnapi keresetéért vásárol ez­úttal. Mint Kálmán Ferenc :­ üzemi könyvterjesztő mondja. .. ennyi a rendes heti kvótája. — Nem férek már a leány­szálláson — mosolyog mente­getőzve —, s ahogy karcsú alakját nézem, ezt nyilván könyveire érezi. Mert azokból akár fiókkönyvtárat is nyit­­­­hatna... *z­ fe.1 szabó) MEGÉRKEZETT BUDAPESTRE 216 csehszl­orváik turistával a Bratislava, a csehszlovák szakszervezetek »úszó üdülője«. A Bratislava a hét végéig tartózkodik a magyar főváros­ban s az idén még kilencszer fordul Budapest és Pozsony között. (Gonda György­ felvétele)

Next