Népszava, 1959. augusztus (87. évfolyam, 179–203. sz.)

1959-08-01 / 179. szám

Tanácskozás a Földművelésügyi Minisztériumban Pénteken a Földművelésügyi Minisztérium vezetői országos tanácskozásra hívták a megyei tanácsok mezőgazdasági osz­tályvezetőit és a gépállomások megyei igazgatóit. Dögei Imre földművelésügyi miniszter megnyitója után Magyari And­rás miniszterhelyettes a mező­­gazdaság jelenlegi helyzetéről tartott vitaindító előadást. Utána K. Nagy Sándor, a mi­­nisztérium szövetkezetpolitikai­ főosztályának vezetője beszélt­ a termelőszövetkezeti mozga­­lom helyzetéről. A vitából fel i­s szólalt Keserű János, az­­ MSZMP Központi Bizottsága­­ mezőgazdasági osztályának he­­lyettes vezetője és Varga Ján­,­nos, a MEDOSZ titkára. . E Világ proletárjai egyesüljetek! 87. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM ÁRA 60 FILLÉR 1999. AUGUSZTUS 1. SZOMBAT Országos vizsgálat volt a vendéglátóiparban 2130 népi ellenőr megállapítása: a vendéglőknek jobban kell szolgálni a háztartási munka megkönnyítését ís vendéglátóipari árrendszer bevezetését javasolja a KKGBI A Központi Népi Ellenőr­zési Bizottság pénteken ülést tartott. Jóváhagyólag tudomá­sul vette az elnöki beszámolót »az elmúlt időszak munkájáról *és megvitatta több országos­­ vizsgálat összefoglaló jelenté­­­sét. ♦ * A bizottság megvitatta és ♦ elfogadta a vendéglátóiparban ♦ lefolytatott országos vizsgálat­­t­ról készült összefoglaló jelen­­­­tést, amely 2130 népi ellenőr ♦ részvételével több mint más­­­­félezer vendéglátóipari egy­­­­ségre és ezek felügyeleti szer­­eveire terjedt ki Megállapxtot­­£ ták, hogy bár a vendéglátó­­s ipari hálózat számszerűen­­ fejlődött, nem javült kielégí­­­­tően a vendéglátóipar kultu­­­­ráltsága. A vizsgálat megál­lapította azt is, hogy nem elég hatékony a társadalmi tulajdon védelme, különösen a fogyasztók érdekvédelme. A jelenlegi elszámolási rendszer — amely nyereségként köny­veli el a leltártöbbletet — akadályozza, hogy a vendég­látóipari üzemek vezetői ha­tározottan fellépjenek a fo­gyasztók megkárosítóival szemben.. A vizsgálat leglé­nyegesebb megállapítása az volt, hogy a vendéglátóipari­ forgalom általános növekedé­­sén belül igen kis mértékben­­ fejlődött az ételkiszolgálás — a vendéglátó vállalatok ma még jobbára szórakozó és ital­árusító helyek, nem segítik még elő kielégítően a háztar­tási munka megkönnyítését. Ezért a KNEB olyan vendég­látóipari árrendszert és olyan­, anyagi ösztönzés bevezetését­­ javasolja, amely fokozottab-­­­ban biztosítja az ételkiszolgá­­lás és az üdítő italokkal kap­­­csolatos igények kielégítését. • A KNEB e továbbiakban­ megvitatta és elfogadta a­ szerszámgazdálkodásról, az­ 1958. évi beruházások teljesí-­, téséről és az építőipar műszaki­ fejlesztéséről szóló jelentése­ : két. . Ünnepélyesen megkezdték a 300 személyes SZOT gyógyüdülő építését Hajdúszoboszlón Külön nyitott és fedett medence épül a szálló szomszédságában A SZOT elnöksége határoza­tának megfelelően, pénteken megkezdték Hajdúszoboszlón a gyógyfürdő mögötti Bánom­­kertben a 300 ágyas SZOT- üdülő építését. A több mint hetvenmillió forintos beruhá­zással épülő üdülő alapozásá­nál az első kapavágást Somo­gyi Miklós, az MSZMP Politi­kai Bizottságának tagja, a­ SZOT elnöke végezte el, majd­­ utána a megye és a város vez­­­zetői, valamint a Hajdúszo-­­boszlón üdülő dolgozók tettek ♦ néhány kapavágást.­­ Az építkezés megkezdésekor ♦ tartott ünnepségen Somogyi­­ Miklós mondott beszédet.­­ — Első alkalom — mondotta­­ —, hogy a magyar szakszerve-­ z­etek saját anyagi eszközeik-­­ ből új üdülőt építenek. Azt építkezés kezdete egybeesik az­­­zal, hogy ebben az évben ün­­n­nepeljük a szakszervezeti­­ üdültetés tizedik évfordulóját.­­ Ma az ország legszebb vidé­­­kein, a Balatonon, a hegyvidék­­kékén, a folyók partjain festői környezetben, 250 üdülőházban töltik a dolgozók megérdemelt pihenésüket, szabadságukat. Az új üdülő építésével pár­huzamosan tovább fejlesztik Hajdúszoboszló fürdőváros jel­legét, lerakják a kommunális el­látásának alapjait. Somogyi Miklós beszéde után Kun László, a hajdúszo­­boszlói tanács elnöke beszélt. Többek között megemlítette, hogy a hőforrásokból táplált, külön nyitott és fedett meden­cét építenek közvetlenül a szálló szomszédságában. A be­tegek az iszap-, súly- és kád­fürdőből üvegfolyosón jut­hatnak el a gyógyszállóba. Fogadás a moszkvai magyar nagykövetségen a magyar kormányküldöttség látogatása alkalmából • Kós Péter rendkívüli követ­­ és meghatalmazott miniszter,­­ a Magyar Népköztársaság »moszkvai nagykövetségének »ideiglenes ügyvivője péntek­­délután fogadást adott abból »az alkalomból, hogy Apró An­italnak, a Minisztertanács első­­elnökhelyettesének, az MSZMP­­ Politikai Bizottsága tagjának­­vezetésével a Szovjetunióban­­tartózkodik a Magyar Népköz­társaság kormányküldöttsége. A fogadáson részt vettek a küldöttség tagjai, élükön Apró Antallal, szovjet részről a fo­­­­gadáson megjelent A. 1. Miko­i­jan, a Szovjetunió Miniszter-­ tanácsának első elnökhelyette­­­se, az SZKP Központi Bizott-­­sága elnökségének tagja, szám 3­mos szovjet gazdasági vezető,­­ valamint a tárgyalásokon részt­ vevő szovjet küldöttség tagjai.­­ A rendkívül szívélyes baráti­­ hangulatú fogadáson megje­­­lent vendégeket Kós Péter­­ ideiglenes ügyvivő köszöntöt­­­te. Ezután A. I. Mikojan és­­ Apró Antal mondott pohárkö­­­szöntőt. Mindketten rámutat-­­­tak: A Szovjetunió és a Ma­­­­gyar Népköztársaság gazdasági­­ kapcsolatai sokat ígérően fej­­j­lődnek. j Űleóti utcád dedaence j A piacnak mindig megvan a maga »sztárja«. Tegnap lágyzöld héj­ ruhá­ban, selymes bajsz­­szal megérkezett az e heti szenzáció: a nagykovácsi zsenge szemű, ízes kukori­ca. A júliusnak azt jelenti a kukorica, amit a november­nek a gesztenye és a tökmag. Érthető hát, hogy a Lehel piac leült fosztani. Vártam egy stand előtt paradicsomra epedve, de éppen akkor gurult be két rekesz kovácsi pri­mőr, s abba temet­kezett a »tulaj«. Zsi­nórra fűzte a ki­bontott csöveket és felvitte a stand homlokára cégér­nek. Valaki kerített egy üstöt. Fenyő­­tuskók forralták alatta a vizet, s mi­re gőzfelhőt ugra­tott a tűz, kiáltás harsant a stand ut­cán: — Kinyitott a cse­megekukorica-fő­­ző... Csemegeku­koricát tessék! Az ellentábor ek­kor látott hozzá a fegyverkezéshez. Szegről leakasztott hosszú, hegyes nyár­sak lökődtek a tor­zsákba és kigyul­ladt a konkurrens tűz. A sült kukoricát kedvelők tábora megsodorintotta uj­jai között az első tíz nyársat, s mint rózsát a napsugár, úgy nyitott ki min­den szemet a láng. A sárgadinnye után és a szőlő előtt ez-­­zel behatolt Pest- Budára a kukorica.. Már csak a nap kergeti ki, óráról órára öregbítve zsenge fiatalságát. Hisz’ a kemény,­­ sárgaszemű, érett; cső sem üstnek,­ sem lángnak nem­, kell már... (k. gy. j.) (Gyulavári Béla felvétele) Szakemberek ankétja­­ a Debreceni Mezőgazdaságii Akadémián­­ A Debreceni Mezőgazdasági­­ Akadémia idei diplomakiosztó­­ ünnepségét összekapcsolták­­ azoknak a szakembereknek az­­ ankét­iával, akik korábban az­­ akadémián végezték tanulmá­­­­nyaikat. A szakemberek ta-­­­nácskozásán részt vett Fehér J­­ajos, az MSZMF Politikai­­ Bizottságának tagja és Sere­­­­gélyi József, az Elnöki Tanács­­ tagja. j Típustervek a vidéki­­ kultúrházak építésére­­ : A Művelődésügyi Miniszté- á­­rium és az Építésügyi Mi-; : nisztérium vidéki művelődési ; : háztípus-tervpályázata sikerrel ; : zárult. A négy vidéki és a két ; : budapesti tervező irodához be- ; : érkező 53 javaslatból 21 típus- ; 1 terv készült összesen, egyen-; :ként 100—350 fő befogadásé­; íra alkalmas épületekre. ; . Az Építésügyi Minisztérium; 1 most megkezdte a típustervek; t ingyenes elterjesztését ország-; '- szerte. - kiküldött munkatársunk telefonjelentése Bécsből: Ma felvonulnak a Ringen a VIT részvevői Amerikai vendégek a magyar ifjak hajóin Lányok és fiatalasszonyok világtalálkozója a Burg parkjában Sok száz fiatal lány — szí­nes szenegáli szoknyájában és Halványkék mellkendőben, kalocsai vagy sárközi viselet­­ben, finn parasztruhák ra­gyogó színeiben, osztrák fia­tok kék ingében és minden fantáliával elképzelhető ázsiai, afrikai és amerikai ruházat­ban ülnek a Burg esőáztatta óriási parkjában, ahol ragyog­ó napfény s a lányok és fia­talasszonyok világtalálkozója résztvevői csivitelnek. Valóban, emlékeztet ez a találkozó valami leányiskola érettségi találkozójára. Csak éppen ez az iskola sok millió hallgatót tanít békére és ba­rátságra, testvériségre, a szép­ség és az emberség megbe­csülésére. Három mandolin peng a Volksgarten kioszkjának k­­­epén — három ragyogó nép­­■iseletbe öltözött kijevi kil­­ány: Eleonora, Valentina és Judmilla dalolnak hozzá uk­­án dalokat, s — ha ez elkép­­elhető ebben a népes lány­­ársaságban — néhány percre send támad. Már kevésbé sze­­encsések a nagyon bájos, fe­­hérlőkötős francia hárfás lá­­nyok: az ő hangszerük halk, nemigen tud versenyezni a mert szögleteiben jelvényt cse­­rlő, trécselő, nevetgélő, ba­­átkozó guayanai vagy cseh­­zlovák, veszprémi vagy var­ói lányok hangjával.. A lila selyemben táncoló, taloló kínai lányok, mint megelevenedett hajnalkák, az­okon a tündérmesék derűjé­ül és mosolyával, a belgrádi egyetemi tánczenekar kedves tőke énekesnője csupa­ taktus emperamentumával, a kis rancia szájharmonikaművész­­e — mint megannyi eleven áfulat azok számára, akik szinte mindennap a különböző , országbeli fiatalok szembeál­­­lítására spekulálnak. A mö­göttem ülő magyar lányok asztalához berlini rádióripor­terek lépnek. Az interjú már nem új­­ dolog, sem a mi lányainknak, sem a többieknek. Kezdik­­ megszokni a világnyilvánossá­­­­got. Otthonosan beszélnek éle­tükről — néha csak any­­nyit mondanak a mikrofonba, mint a francia küldött: »Mi, lányok és asszonyok, minde­nütt a világon csak egyet aka­runk — békét. Ez minden.« A fesztivál mind színesebbé váló napjai krónikájához ál­landóan hozzá tartoznak a ta­lálkozók. A mi magyar hajóin­kon péntek délután az Egye­sült Államok fiataljai vendé­geskedtek. Délelőtt a szocialis­■a uxszagoa, fiataljai uilik, néz­­­ze a Collegium Hungaricum­­ban közös találkozójukra. És rá késve is, és ha csak néhány mondatban is, meg kell emlí­­eni, milyen nagy sikere volt a ■sütörtök esti gálaestnek, ame­­yen a Raimund Theater zsú­­olt nézőterén a szó szoros ér­elmében ismét percekig ünne­pelték fiatal művésznemzedé­­künk képviselőit. Szombaton kiemelkedő ese­­ményre­ készül a fesztivál sok ezer részvevője, de Bécs egész városa is. Szombat este a Vi­­ágifjúsági Találkozó részvevői mmár nemcsak táboraikban, nemcsak színpadokon, s nem­­csak különböző találkozóhelye­­ken jönnek össze, de felvonul­tak a Ringen. És este a Heldenplatzon Paul Robeson énekel... Baktai Ferenc MAGYAROK MEISSENBEN. Az IBUSZ heten­ként szervez tár­sas utazást az NDK-ba. A cso­portok repülőgép­pel teszik meg az utat Drezdáig, on­nan autóbusszal indulnak útnak és több mint 900 km­­cs útvonalon fel­keresik az NDK legszebb tájait, városait és törté­nelmi nevezetessé­gű helyeit. Ké­pünk: A magyar turisták megláto­gatják a Meisseni Porcelángyárat (MTI Fotó : Sziklai Dezső felvétele) A SZTÁLINVÁROSI HÁZGYÁRBAN épül a második panelház. A város leendő főterén a közelmúltban kezdték el a második és a harmadik »panel«-ház nagy falelemeinek előregyártását. Egy­­egy szobafal, vagy födém­elem súlya 12—42 mázsa. A ház­eleme­ket toronydaru segítségével emelik helyükre. Egy-egy négyeme­letes lakóépületet — 15 lakással — hatvan munkanap alatt elő­­regyártanak és összeraknak. Képünk: Nagy András előregyártó brigádja kiemeli a sablonokból a szobafal nagyságú habsalak elemeket (MTI Fotó : Szilágyi Pál felvétele) Új magyar drámák és klasszikus művek az újra rendszeressé váló ifjúsági előadásokon A jövő színházi évadtól­­ kezdve — a Déryné Színhá-­­­zon kívül — a fővárosi szín- ,­házak ismét rendszeresen tar-­­ tana­k ifjúsági előadásokat. A­­ Művelődésügyi Minisztérium, a Nemzeti Színház és a Ma-­­ gyar Néphadsereg Színháza­­ társulatát bízta meg olyan­­ előadások tartásával, amelyek a fiatalok problémáit érintik, s amelyek közvetlenül az if­júsághoz szólnak. A Nemzeti Színház a középiskol­­­lás fiatalok részére nyolc színda­­­­rabból álló ifjúsági előadássoroza­tot tart. Színre kerül Madách: az ember tragédiája, Katona: Bánk bán, Kós Károly, Budai Nagy Antal és Darvas József: Kormos , ég című drámája, továbbá egy Shakespeare, egy Moliére, egy Goldoni és egy másik klasszikus nő. A fiatalok hatforintos átlag­áron látogathatják az előadáso­kat. A legolcsóbb jegy 1,50, a leg­­drágább 9 forintba kerül. A nyolc előadást tartalmazó ifjúsági bér­letet 20—70 forintért vásárolhatják a középiskolások. A Nemzeti Színház rendes esti előadásaira egyetemisták és mun­kás fiatalok — csoportos látoga­tás esetén — 50 százalékos enged­ményt kapnak. A színház a jövő évadban mintegy 20 000 jegyet ad­hat 50 százalékos engedménnyel. A Magyar Néphadsereg Színhá­za — hasonló anyagi feltételekkel — három darabból, tizenkét elő­adásból álló ifjúsági előadássoro­zatot indít. Műsorra tűzik: Illés Béla: Szivárvány, Mesterházy La­jos: Pesti emberek című drámá­ját és a felújított Cyranót. A Nép­hadsereg Színháza ifjúsági elő­adássorozatát — amely október­ben kezdődik — elsősorban az ipari tanulók és az üzemek fiatal­jai látogatják.

Next