Népszava, 1959. október (87. évfolyam, 230–256. sz.)

1959-10-01 / 230. szám

Hruscsov beszéde Pekingben amerikai útjáról, a leszerelésről és a szovjet—kínai barátságról „Együtt megyünk a nagy cél felé és együtt érünk el is koku­munista társadalom építésének befej­ezéséit­e*”. A kínai főváros szerdán örömteljes és meleg fogadta­tásban részesítette Hruscsovot, a szovjet Minisztertanács el­nökét, az SZKP Központi Bi­zottságának első titkárát, a kínai ünnepségeken részt vevő szovjet párt- és kormánykül­döttség vezetőjét. Hruscsovval együtt érkezett a küldöttség két további tagja, Gromiko külügyminiszter és A. Tupol­­jev akadémikus. A repülőtéren Mao Ce-tung, a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának elnö­ke, Sau Sao-csi, a Kínai Nép­­köztársaság elnöke, Szung Csing-lin­g és Tung Pi-vu al­­elnök, Csu Te, a Kínai Orszá­gos Népi Gyűlés állandó bi­zottságának elnöke, Csou En­­laj, az Államtanács elnöke, to­vábbá a Kínai Kommunista Párt Politikai Bizottságának tagjai, a kínai kormány tagjai, továbbá az ünnepi évforduló­ra Pekingbe érkezett küldött­ségek vezetői köztük Dobi István, a magyar küldöttség vezetője. A TU—114-es turbolékhajtá­­sos repülőgépből kiszállva, Hruscsov Mao Ce-tunggal, Liu Sao-csivel és Csou En-lajjal ellépett a díszszázad előtt, mi­közben elhangzott a Szovjet­unió és a Kínai Népköztársa­ság himnusza. Ezután Hrus­csov Mao Ce-tunggal együtt felment a repülőtéren épített emelvényre és beszédet mon­dott. Kedves Mao Ce-tung elvtárs! Kedves Liu Sao-csi, Csu Te és Csou En-laj elvtársak! Kedves elvtársak, barátaim! Nagyon örülök, hogy meghí­­­­vást kaptam, vegyek részt a Kínai Népköztársaság kikiáltá­sa 10. évfordulójának ünnep­ségein. A Kínai Kommunista Párt, Mao Ce-tung elvtárs vezette Központi Bizottságának irá­nyításával hatalmas sikereket ért el, amikor lelkesítette és szervezte népének harcát a forradalom győzelméért, és gazdaságának fellendítéséért, az új szocialista alapon való felépítéséért. Mi örülünk az önök sikereinek és azt kíván­juk, hogy tovább haladjanak a szocialista építés befejezése, a kommunizmus építése felé. Pártjaink együtt haladtak a legnehezebb pillanatokban. Együtt megyünk a nagy cél felé és együtt érünk el a kom­munista társadalom építésének befejezéséhez. Ennek a célnak a megvalósítása sikerrel fogja koronázni a népeknek a társa­dalom forradalmi átalakítá­sáért kifejtett közös erőfeszíté­seit. Közvetlen azután érkeztem önökhöz, hogy az Egyesült Államokban tett utazásomról hazatértem Moszkvába és szó szerint egyik repülőgépről a másikra ültem. Az Egyesült Államokban találkoztam és beszélgetéseket folytattam ve­zető államférfiakkal, elsősor­ban Dwight Eisenhower elnök­kel. Amerikai utazásom, az Egyesült Államok vezetőivel folytatott beszélgetéseim hasz­nosak voltak. Ezeknek a beszélgetéseknek kétségkívül hozzá kell járulniok az orszá­gaink közti viszony javulásá­hoz és a nemzetközi feszültség enyhüléséhez. Mindent meg kell tennünk, hogy valóban megtisztítsuk a nemzetközi légkört és megteremtsük a né­pek barátságának feltételeit. Minden igyekezetünkkel rajta kell lennünk, hogy olyan hely­zetet teremtsünk meg, amely biztosítja az egész világ béké­jét. Az Egyesült Nemzetek köz­gyűlésén javaslatot terjesztet­tünk elő az általános és teljes leszerelésről és a hatékony el­lenőrzés megteremtéséről. Ezek a javaslatok gyökeresen meg­változtathatják a népek egy­máshoz való viszonyát, ha kedvező visszhangra, megér­tésre és támogatásra találna az összes államok részéről. A Szovjetunió, mint javaslataim­ból is kitűnik, kész a leszere­lés problémájának legszéle­­seb körű megoldására, hogy valóban létrehozza valameny­­nyi nép biztonságának felté­teleit. Ezeknek a javaslatok­nak a megvalósítása után sem a kis népeknek, sem a nagy népeknek nem kell támadástól tartaniuk, mert egy állam sem fog rendelkezni a támadáshoz szükséges eszközökkel. Ezek­nek a javaslatoknak a meg­valósítása nagy eredmény lenne, a népek számára, vala­mint a béke biztosítására és a baráti viszonyok légkörének megteremtése szempontjából konkrét biztosíték lenne a bé­kés együttélésre. A szovjet kormány többször is kijelentette, és én magam az ENSZ közgyűlésén mon­dott beszédemben újból meg­erősítettem, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete nem le­het valóban a nemzetközi együttműködés egyetemes szerve, e nemzetközi kérdések rendezésének teljesen haté­kony eszköze, ha hiányzik tagjai közül egy olyan nagy­hatalom, mint a Kínai Nép­­köztársaság. A közgyűlésen ki­jelentettem, hogy már régen eljött az ideje, hogy eltávo­lítsák az Egyesült Nemzetek Szervezetéből a reakciós Kína hulláját, Csang Kaj-sek klikk­jének képviselőjét. Az Egye­sült Nemzetek Szervezetében a nagy szocialista Kínának kell elfoglalnia a maga törvé­nyes helyét. Bárhogy ellenez­zék is ezt a reakciós erők, ez meg fog történni. Az igazság­nak diadalmaskodnia kell. Kedves barátaim! A Kínai Népköztársaság fővárosába, Pekingbe érkezve hadd tol­mácsoljam az SZKP Közpon­ti Bizottsága, a szovjet kor­mány, az egész szovjet nép és a magam szívélyes testvéri üdvözletét a testvéri aKínai Kínai Kommunista Pártnak, Kína kormányának, az egész nagy kínai népnek. Hruscsov beszédét többször is viharos taps szakította félbe. ••ünnepi fogadó» Pekingben Mao Ce-tung, Liu Sao-csi, Szun Csin-lin, Tung Pi-vu, Csu Te és Csou En-laj szer­dán nagyszabású fogadást rendezett a Kínai Népköztár­saság fennállásának 10. évfor­dulója tiszteletére. Az Országos Népi Gyűlés új palotájának hatalmas ban­kett-termében körülbelül öt­ezren gyűltek össze. A foga­dáson jelen volt Hruscsov ve­zetésével a szovjet párt- és kormányküldöttség, valamint a népi demokratikus országok párt- és kormányküldöttségei, a testvéri kommunista és munkáspártok delegációi, az ázsiai és afrikai országok kor­mányküldöttségei és más kül­földi vendégek. A fogadáson Csou En-laj és Hruscsov mondott beszédet. Elhangzott az utolsó vezény­szó is. A fehértestű, 64 méter hosszú hajó lassan az újpesti telelő partjához simul. Nyugdíjba megy a Visegrád. A kazánokban az utolsó szikra is kialudt. A fedélzeten leltá­roznak: 800 tábori szék — reggelenként Pestre utazó, pi­ros arcú, jól megtelt bűszok­nyás kofák, délután összebújó, csak egymással törődő, ábrán­dos szerelmespárok ültek raj­tuk — mentőövek, amelyeket sohasem kellett használni... Megannyi öreg bútordarab — 65 évet szolgáltak. Leeresztik a csövekből a vi­zet. Megszűnik dobogni a hajó vasszíve, örök mozdulatlan­ságba dermednek a motorok. Indul lefelé a fedélzetről a 21 Nyugdíjba ment a Visegrád... sok vihart látott tengeri med­ve. Akad, aki visszafut, s azt mondja: ott felejtettem ezt vagy azt, pedig csak még egy utolsó búcsút akart venni az öreg, hű cimborától. Azután egymás mellett áll­nak a parton. A sorból most őszülő óriás, két méter magas, idős tiszt, Munteán György lép ki: — Az apám is hajós volt. Kormányos. Én 42 éve szolgá­lom a vizet. Egyidős vagyok a Visegráddal... Ő is nyugdíj­ba megy. Én is... Az ördög vigye el, mind a ketten meg­öregedtünk ... Nagyot csettint ujjaival, az­tán elindul a többiekkel együtt a búcsúvacsorához. Hajósétel kerül a fehér asztalra, halász­lé, jó borral. S ki tudja med­dig tart a mulatság — az em­lékezés ... Biztosan reggelig. A Visegrád tehát örökre nyugovóra tért. A kiöregedett gőzhajót nemsokára szétsze­dik, de nem messze Óbudán már építik az ifjú utódot, az 1200 lóerős dieselhajót... (m. t.) Az első ►»nyugdíjas« gőzhajó, a »Visegrád« a téli kikötőben (Gyulavári Béla felvétele) Hr­­uscsov és Mao Ce-tung találkozója Hruscsov, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának első titkára, a Szovjetunió miniszterelnö­ke és a Kínai Népköztársaság fennállásának 10. évforduló­jára Pekingbe érkezett szov­jet küldöttség vezetője szer­dán találkozott Mao Ce-tung­gal, Kína Kommunista Pártja Központi Bizottságának elnö­kével. Hruscsov és Mao Ce­­tung szívélyes baráti beszél­getést folytatott. A találkozón részt vett Liu Sao-csi, Csu Te, Csou En-laj és több más kínai állami és pártvezető, valamint Szuszlov és Gromiko, a szovjet kül­döttség tagjai. Hruscsov és Mao Ce-tung a pekingi repülőtéren (Peking — MTI-kábelfotó — Új Kína) „Teljes szívünkből kívánjuk, hogy a nagy kínai nép sikeresen folytassa alkotó munkáját”9 Nagygyűlés a Kínai Népköztársaság megalakulásának 10. évfordulóján A Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsa és budapesti bi­zottsága, valamint a Kínai— Magyar Baráti Társaság szer­­dán a csepeli sportcsarnokban ünnepséget rendezett a Kínai Népköztársaság megalakulásá­nak 10. évfordulója alkalmá­ból. A kínai és magyar zászlók­kal díszített hatalmas csarnok zsúfolásig megtelt. Az elnök­ségben foglalt helyet dr. Mün­­nich Ferenc, a forradalmi munkás-paraszt kormány el­nöke, Marosán György, Rónai Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, Nemes Dezső, a Politikai Bizottság póttagja, Kiss Dezső, a Csepel Vas- és Fémművek pártbizott­ságának első titkára, Szirmai István és Szurdi István, az MSZMP Központi Bizottságá­nak tagjai , Révész Géza honvédelmi miniszter, Benke Valéria művelődésügyi minisz­ter, dr. Ortutay Gyula, a Ha­zafias Népfront Országos Ta­nácsának főtitkára, Szarka Károly külügyminiszterhelyet­tes. Az elnökségben foglalt helyet Hao Ce-cin, a Kínai Népköztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete. Dr. Münnich­ Ferenc beszéde A kínai és a magyar him­nusz elhangzása után dr. Or­­tutay Gyula nyitotta meg az ünnepséget, a résztvevők tapsa közben üdvözölte a kínai nép képviselőjét, Hao Ce-cin nagy­követet. Ezután dr. Münnich Ferenc, a Minisztertanács el­nöke mondott ünnepi beszédet.­­ A Kínai Népköztársaság kikiáltásának 10.. évfordulóját jöttünk ma köszönteni, megün­nepelni *— kezdte beszédeit (Folytatás a 2. oldalon) Határidő előtt készítjük el a kínai csőgyár gém­ berendezését ! Szerdán reggel, a Kínai­­ Népköztársaság 10. évforduló­ján indult útnak a kínai Taj­­­ Jüan városban felállításra ké­­srülő csőgyár egyik fontos be­rendezésének, az úgynevezett­­ tolópadnak utolsó gépészeti hegysége, a méretező henger­­­sor, a Diósgyőri Gépgyárból, • a felszereléshez tartozó csőpró­­­baprés pedig a Csepeli Egye­­­di Gépgyárból.­­ Kínának három csőgyárat,­­ összesen öt hengesort szállí­­­­tunk. A Csepeli Vas- és Fém­­­­művek ez évre kétezer tonna­­ gépi berendezés szállítását vállalta, de szeptember álj­ával bezárólag már 2132 ton­nát indított útnak. Az év vé­géig ez a mennyiség 3000 ton­nára emelkedik. A Fémművek dolgozói Kína nagy iparosítási terveinek elősegítése érdekében jelentős határidőcsökkentéseket aján­lottak fel. A Cseng-Tu­i há­rom hengersoros csőgyár toló­­padját öt hónappal hamarabb, ez év végére, a nagy Pilger­sort pedig jövő év szeptem­bere helyett április végére készítik el. (k. t.) Ünnepélyes orvosavatás az Erkel Színházban Idős, nagymúltú orvosok, a­­ magyar orvostudomány veze­­­­tő személyiségei és az életbe­n most induló fiatal orvosok ; százai találkoztak szerdán az • Erkel Színházban, a Buda­­­­pesti Orvostudományi Egye­­­­tem orvosavató nyilvános , rendkívüli tanácsülésén, ahol­­ megjelent Szerényi Sándor, az­­ MSZMP Központi Bizottsága , tudományos és kulturális osz­­­­tályának helyettes vezetője, • dr. Szabó Zoltán, az Orvos­­i Egészségügyi Dolgozók Szak­­­szervezetének elnöke, dr. Si­■­monovits István, az egészség­ügyi miniszter első felettese,­­ dr. Gegesi­ Kiss Pál akadé­mikus, a Budapesti Orvos­­­tudományi Egyetem rektora I és Hon Don-cser, a Koreai­­ Népi Demokratikus Köztársa­ság budapesti rendkívüli és meghatalmazott nagykövete is. Dr. Gegesi Kiss Pál rektor az egyetem tanácsa nevében átnyújtotta a vas, gyémánt­ és arany díszokleveleket a 65, 60, illetve 50 évvel ezelőtt doktorrá avatott orvosoknak. Vas díszoklevelet kapott dr. Büchler Antal és dr. Stré­­n­­ger Samu. Gyémánt díszokle­velet: dr. Frigyesi József, dr. Rátonyi Frigyes, dr. Póth Róbert és dr. Wittmann Béla. A kitüntetettek nevében dr. Frigyesi József professzor, a Budapesti Orvostudományi Egyetem volt rektora és pro­­rektora mondott köszönetet és üdvözölte a felavatandó fiatal orvosokat.

Next