Népszava, 1960. január (88. évfolyam, 1–26. szám)

1960-01-12 / 9. szám

BEFUTOTT BUDAPESTRE az első dunai jégtörő hajó, a «Jég-­ törő I.« A Balatonfüredi Hajógyárban készült hajó különleges­ orr-kiképzésen épült, 25 cm vastagságú jégben is előre tud ha­í­ladni. Képünk: Sim­on­yi LásZló hadnagy a jégtörő szalonjában­ , rádiót hallgat­­ (MTI Fotó : Kácsor László felvétele) . Útra készen az első magyar jégtörő A személyhajók már mind kikötőkben pihennek, a téli ja­vítást végzik rajtuk, tavaszra csinosítják őket. De menetrend szerint érkeznek sorban az uszályhajók is. Kettő kivételé­vel már valamennyi vontató felfelé tart a Dunán. Az enyhe idő hosszabbra nyújtotta a ha­józást, de most már igyekezni kell. Ám van hajó, amely ilyen­kor készül csak munkába állni, ha veszélyesen zajló jeget ígér az idő. A jégtörők készülőd­nek, és ezek közül is legjob­ban a most érkezett, a jeget még nem látott első magyar gyártmányú jégtörő hajó. Hatalmasan pusztított az 1956-os tavaszi jeges árvíz. A gondolat ekkor született meg, jégtörővel fékezni meg az ol­vadást. A gondolat tavalyi nyá­­ron érett valósággá: elkészült a magyar jégtörő-flotta terve. És vasárnap kikötőhöz állt, megérkezett Budapestre az el­ső hajó, a Jégtörő I., amely ve­zérhajója lesz majd az ötéves terv végére tizenegy hajóból álló flottának. A Balatonfüredi Hajógyárban­ készült, orrát 15 milliméteri vastagságú páncél fedi, de pán-­­cél borítja végig a hajógarin-3 cet is, s így a legvastagabb,a legmakacsabb dunai jég sem­ tehet kárt benne. 600 lóerős­ nyersolajmotorjával rugaszko­­ dik majd neki az összefüggő­ jégmezőnek, hogy felhasítsa. A dolga csak ennyi lesz, mert* az elaprózást a nyomában járó* kisebb hajók végzik. A Jégtörő I. múlt szerdán­ indult el Siófokról, a Balaton­ból átzsilipelt a Sióra és va-* sárnap délelőtt érkezett meg* Budapestre. Hétfőin délelőtt a* hajózás műszaki ellenőrei előtt­ vizsgázott újra. Állomás he­ves azonban nem itt lesz. A déli­ országhatártól Dunaföldvárig­ szabdalja majd a jeget. Jővén-i­dő szolgálati helyére akkor in-­ dul, ha a Dunán már megin­dul a jég. Motorja, technikai­ berendezése korszerű, a kor-* mányzás, a motorok kezelése* automatikus. Rádión kapja az­ utasítást és adja a jelenté-­ seit. (d) * ­ Három és félmázsás vevő A vevő kissé morcos. A női ruha osztályon mindent félre­lök, a székeket felborogatja, s ha egy szövet nem tetszik, na­gyokat csap a pultra. Ha nyári kelmét lát, idegesen elfordul, s dongó léptekkel vonul to­vább. Hiába köszöntik barát­ságosan: Jónapot, elefánt! A Verseny Áruház eladói még nem találkoztak ilyen »nehéz« vevővel. Mindössze kétéves, s máris úgy válogat, mint egy felnőtt. Lehet, hogy arra büszke: látta Bombay, Koppenhága, Berlin üzleteit, kirakatait, utazott már repülő­gépen, vonaton. Ide is autón érkezett. A Benneweis-cirkusz­­ban azt mondják, hogy Jum­­bót inkább ruháznák, mint etetnék: hétfőn is 24 kiló ke­nyeret és 17 kiló húst, némi szalmát fogyasztott el. A há­rom és félmázsás ifjú már most iszákos: naponta 125 li­ter víz meg se kottyan neki s a sört sem veti meg. Miután feldúlta az áruházat, megnézett mindent, válogatott és csapkodott, sikerült válasz­tania. Jumbó praktikus elefánt: Sok csíkú, meleg sálat vásá­rolt és egy óriási papuccsal tá­vozott. Hideg idő A Meteorológiai Intézet jelenti: erősen párás, hideg idő. Több he­lyen, elsősorban az ország nyu­­­­gati és északi felében gyenge ha- t­vazás. Mérsékelt szél. Várható a legmagasabb nappali hőmérséklet : mínusz 3—mínusz 8 fok között. — ♦ Távolabbi kilátások: a hideg jelle- +­gű idő tovább tart. " Megszüntetik a törvény­telen,,­ szerzett gázpalackok használatát A TÜZÉP főigazgatósága szabályozza a propán-bután palackgáz használatát. Az el­múlt években több ezer pa­lack, a törvény megkerülésé­vel illetéktelenek kezébe ke­rült. Ezeknek eddig lehetősé­gük volt a gázhasználat legali­zálására. Akik a megszabott határidőig jelentkeztek, a fo­gyasztói engedélyt meg is kap­ták. Ennek ellenére még min­dig jelentős mennyiségű pa­lack forog közkézen, engedély nélkül. A Belkereskedelmi Mi­nisztérium a jövőben nem ad ki több engedélyt a törvényte­lenül szerzett palackok tulaj­donosainak, az engedély nél­küli gázfogyasztók ellen pedig a hatóságok eljárást indítanak. A TÜZÉP főigazgatósága azonban a tanácsok útján az idén tizenháromszor annyi en­gedélyt és palackot ad ki, mint tavaly. (MTI) ■ NEONLÁMPA, MINT VESZÉL­YJEL­ZŐ ♦ Nagy radarkészülékek óriási ener- • 2 glát sugároznak ki, ami veszélyes ! ♦ lehet az emberre. Ezért a kiszol-­­ ♦ gáló személyzet kisméretű neon- * 7 lámpákat hord a ruháján s a 1 ♦ lámpák felvillannak, amint a radar­ 2 sugárkéréséhez közelednek. litt a Jónika! !Ez a neve annak az elektro- Imost dzsesszorgonának, amely­­ az NDK-ból érkezett Budapes­­­t­re. Az új, különlegesen szép­­ hatású hangszer január 15-én [mutatkozik be a Blaha Lujza [Színház és a Vidám Színpad [ premierjén. | * [ Iparművészeti [kiállítás nyílt a Fényes Adolf - [ teremben Imre Júlia textilter- Ivező, Borda János és Sor Ti­­ibor ötvösművészek alkotásai­­ból. A kiállítás érdekessége,­­ hogy a bemutatott textilanya­­­gok — közöttük a brüsszeli vi­­ zótéme­ lágkiállításon első díjat nyert­ szövet — műanyag-szálak új-­ szerű felhasználásával készül­­ tek. Tigray K­otild és Sipeki Levente táncolja csütörtökön az Erkel­ Színházban a »Seherezade« fő-­­szerepét. A «­Romeo és Júlia­«, és a «Háromszögletű kalap« cí­mű balettekben is új szerep­lők lépnek fel: Kun Zsuzsa és­ Fülöp Viktor. : * : parádés beugrással mentette­­ meg «Az ügynök halála« leg­utóbbi előadását a Nemzeti Színházban. Késő délután kapta meg a váratlanul meg­betegedett Máté Erzsi szere­pét és este már hibátlan játék­kal illeszkedett az előadásba. A Bolygóközi Bizottság­ jelentéstételre rendeli haza a Földről Ádámot és Évát, hogy beszámoljanak küldetésük eredményéről. Ezzel a jelenet­tel kezdődik a Vidám Színpad -Nemcsak űr­ügy­ című, e hé­ten bemutatásra kerülő új mű­sora, melyben Kellér Dezső konferansza helyett ezúttal ez a vidám, újszerű keretjáték foglalja egységbe a műsort. Ádámot Alfonzé, Évát Balogh Erzsi, a Bolygóközi Bizottság kiküldött­­gépi ellenőrét­ pedig Kibédi Ervin alakítja. Selényi Etelka (moldovan) (Gyulavári Béla felvétele) Amire annál több oka van, mert nyolc nőstény elefánttal él együtt... NÉPSZAVA A magyar szakszervezetek központi lapja Szerkeszti a szerkesztő bizottság Főszerkesztő: Timmer József Kiadja a Népszava Lapkiadó Vállalat VII. ker., Rákóczi út 54 Telefon: 224-819 Felelős kiadó: Galló Ernő, a Népszava Lapkiadó Vállalat igazgatója Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizetés egy hónapra 14 forint Athenaeum Nyomda NÉPSZAVA Már rajzolják Győr, Miskolc, Szeged, Debrecen és Eger új harcát 46 Város- és községfejlesztés az Építésügyi Minisztérium munkaprogramjában 1959-ben több mint száz város és község rendezési terve készült el A népszámlálás adatait is figyelembe veszik a város- és községfejlesztésnél kétezer műemlék és több mint kilencezer műemlékjellegű­ épület . A már megindult nagy la­­­­kásépítkezés és a 15 éves terv­­ időszakában épülő egymillió­­ lakás a tervezőkre is nagy fel­adatot ró. Az építkezések szer­­£­vezését és a tervek elkészíté­­­sét az Építésügyi Miniszté­­­­rium város- és községf ej lesz­­­tési főosztálya irányítja.­­ — 1959-ben több mint száz­­város és község rendezési tér­ive készült el — mondotta Ju­­n­ász Miklós, az É. M. város­­­és községrendezési főosztályá­énak helyettes vezetője. — Eh­éhez nagy segítséget nyújtottak­­az országosan kiírt pályáza­­­tok. A pályázatok alapján ké­szítettük el Veszprém, Székes-­­fehérvár és Eger város köz­­pontjának «új arcát«. Most­­ az új ötéves tervvel kapcsola­tos feladatok kerültek a rajz­asztalokra. Az ötéves terv el­­­ső felében számos új lakótelep spülés építése indul meg. Az­­ ország minden községében elő­­­­készítjük a fejlesztési irány­elvek részletes kidolgozását. Ez a munka 10—15 évre előre megállapítja a községek terü­­leti felhasználását. — A helyi tanácsok maguk állapítják meg jövő fejlesztési tervüket. Eddig 250 község dolgozta fel a tervet és ebben az évben a többi község is el­készíti. A beérkezett javasla­tokat áttanulmányozzuk és a regionális tervezés keretében összehangoljuk. A népszámlá­lás adatait is figyelembe vesz­­szük a város- és községfej­lesztési tervek kidolgozásánál. Az adatokból tudjuk majd meg, hogy hol változtak a kül- és belterületi népesedési viszonyok, és ebből következ­tetünk hol, milyen szociális és gazdasági intézményeket kell létesíteni. A város- és községfejleszté­si tervek mintegy 90 százalé­kát a Városépítési Tervező In­tézet készíti el. Az ez évi munkaprogramból öt nagyvá­­­ros rendezési terve emelkedik­­ ki. [ Győr, az ipari városok kö­zött is jelentős helyet foglal­­ el, ezért szükség van lakóte­­­­lepeinek rendezésére is. A Vá­­­­rosépítési Tervező Intézet­­ 1960-ban készíti el Győr álta­lános rendezési tervét. Mivel a Győr belterületén nem lehet­­­biztosítani a további lakás-­s építkezésekhez szükséges he­­­­lyet, a környező falvakban­­jelölték ki az építkezésekhez felhasználható területeket.­­ A 170 000 lakosú Miskolc­­több problémát okozott a ter­vezőknek. A közművek jelen­­­legi állapota nem teszi lehető­­vé a tömeges lakásépítkezést.­­A tervező intézet Miskolcra­­ három részletes rendezési ter­vet készített. Az elsőben Mis­­­kolc déli telepét dolgozták f fel; a második, a Szentpéteri­­­ kapu környékét foglalja ma­gában; a harmadik részletes tervben Miskolc belvárosának rendezésével foglalkoznánk, Miskolc város új képének ki­alakítása érdekében még eb­ben az évben országos pályá­zatot hirdetnek. Szeged város általános ren­dezési tervének első üteme már 1959. végén elkészült Jelenleg a terv anyagát ismer­tetik a várossal és a szaktár­cákkal. Még ebben az évben részletes tervet dolgoznak ki a város Tisza-part felőli ré­szére. Országos pályázatot hir­detnek, a Marosháza-dűlői vá­rosrész beépítésére. A város­nak ezen a részén 4­5 000 la­kást építenek majd. Már régen lezárták a deb­receni református temetőt az­zal a céllal, hogy a későbbiek során, amikor a város bővíté­sére kerül sor, felhasználhas­sák ezt a területet. Az Építés­ügyi Minisztérium a reformá­tus temető beépítésére, illetve új lakótelep létesítésére or­szágos pályázatot hirdet. Ezen a területen 2000 lakást építe­nek. 1959-ben lezárult az egri fürdőkomplexum tervpályá­zata, amelynek alapján a Vá­rosépítési Tervező Intézet el­készíti a részletes terveket. Ez év elején a minisztérium alá tartozó Műemlékvédelmi Felügyelőség kiállítást rendez a befejezett és tervezés alatt álló műemlékrestaurációkról. Elkészült a műemlékvédelem 15 éves távlati tervjavaslata és ennek keretében megvizs­­gálták az ország valamennyi műemlékét, megállapították, hogy milyen munkákat kell azokon elvégezni. Jelenleg kétezer műemléket és több mint kilencezer műemlék-jel­legű épületet tartanak nyil­ván. A távlati tervjavaslat megállapítja a helyreállítás sorrendjét is. (m. j.) Bírósági jegyzetek A társadalmi tulajdon hanyag kezelője Szenti Gusztáv 59 éves ci­pészsegéd, az V. ker. Cipő­készítő és Javító Ktsz fiók­vezetője nem gondoskodott­­megfelelően az áruk őrzéséről: * az egyik leltárnál a Szenti kezelésére bízott fiókban 40 pár cipő hiányzott csaknem 20 000 forint értékben. Ugyan­akkor az is kiderült, hogy Szentesi 29 pár cipőt -feke­tén- adott el, hogy az így szer­zett pénzt totóra, lottóra és ló­versenyre költse. A hiány eltussolására Szenti okirathamisítástól sem riadt vissza. Az utólag javításra, el­adásra behozott cipők törzs­számát átírta a hiányzó cipők törzsszámára, hogy fedezze a hiányt. A központi kerületi bíróság előtt Szenti beismerte, hogy körülbelül 13 000 forintot köl­tött el totóra, lottóra. A bíró­ság bűnösnek mondta ki a tár­sadalmi tulajdon sérelmére el­követett csalás, sikkasztás, és hanyag kezelés, valamint ok­irathamisítás bűntettében. Szenti Gusztávot egy év és­­ hónapi börtönre ítélték. Az ügyész súlyosbításért, a vád­lott enyhítésért fellebbezett. (szegő) KÉTFÉLE KIVITELBEN, 850 literes, fúvott gumikerekeken gördülő rajtkocsit gyárt a Szentendrei Kocsigyár. Az egyik típus kizárólag vízszállításra szolgál, a másik trágyalé szórására alkalmas, amelynek csapja az üléstérből kezelhető. Beszerezhető a Mezőszövön keresztül (x)

Next