Népszava, 1961. május (89. évfolyam, 103–127. szám)

1961-05-07 / 107. szám

Világ proletárjai egyesüljetek! SZAVA A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA 89. ÉVFOLYAM, 106. SZÁM­ÁRA 60 FILLÉR 1961. MÁJUS 6. SZOMBAT A lázadók késleltetik a laoszi fegyverszüneti tárgyalások megkezdését Amerikai ..árintézkedések 66 Dél-Vietnamban 99 A laoszi királyi kormány (Souvanna Phouma kormánya — a szerk.) és a Neo Lao Hakszat Párt (Patet Lao — a szerk.) fegyveres erőinek ka­tonai küldöttsége pénteken reggel külön repülőgépen Vang Viengbe érkezett, hogy tűz­­szüneti tárgyalásokat folytas­son a Phoumi Nosavand Bonn Oun-csoport képviselőivel. A Laosz Hangja rádióállo­más ismertette Kong Le ka­pitánynak, a laoszi törvényes kormány fegyveres erői fő­­parancsnokának Xieng Khou­­angban pénteken közzétett nyilatkozatát. A nyilatkozat a többi között rámutat, hogy a savannakheti csoport halogatja a tanácsko­záson való részvételt és kato­nai provokációkat követ el. A lázadók repülőgépei beha­toltak a törvényes kormány és a Neo Lao Hakszat Párt ellenőrzése alatt álló területek fölé. Muongphalan térségében május 3-án a lázadók egységei megtámadták a Neo Lao Hak­szat Párt fegyveres alakula­tait. Ezzel egyidejűleg ejtő­ernyővel titkos ügynököket és fegyveres csoportokat dobtak le a Xieng Khouang felszaba­dított térségében. Kong Le kapitány nyilatko­zatában nyomatékosan hang­súlyozza, hogy a savannakheti csoportnak ezek az akciói késleltetik a tanácskozás meg­kezdését. A laoszi kormánycsapatok főparancsnoka követeli nyilat­kozatában, hogy a savannak­heti csoport haladéktalanul szüntesse be a katonai provo­kációkat és nyomban küldje el képviselőit Na Mon faluba, hogy azok megkezdhessék tár­gyalásaikat a tűzszünetről és a fegyverszünetről a törvényes kormány és a Neo Lao Hak­szat Párt katonai küldöttsé­geivel. A háromhatalmi laoszi el­lenőrző bizottság, amely ápri­lis 29-e óta Új Delhiben ké­szenlétben áll, hogy Laoszba utazzék, valószínűleg hamaro­san megkapja az erre vonat­kozó utasításokat — jelenti az AFP. A hírügynökség moszkvai tudósítója szerint Roberts moszkvai angol nagy­követ csütörtökön este a szov­jet külügyminisztériumba ment, ahol arról tárgyalt, mi­lyen utasításokat küldjön Anglia és a Szovjetunió — az 1954. évi genfi értekezlet két társelnöke — a laoszi ellen­őrző bizottságnak. Általában arra számítanak, hogy a bi­zottság már pénteken eluta­zik Laoszba. Megbízható for­rásra hivatkozva jelenti meg az AFP, hogy a laoszi ellenőr­ző bizottság megbízást kap arra is, hogy közvetítő szere­pet vállaljon a két fél közötti tárgyalások megindítására egy új kormány megalakításáról és a genfi értekezletre ki.­(Folytatás az 5. oldalon) Hétszáztagú osztrák nőküldöttség érkezett Budapestre A Budapesti Nőtanács meg­hívására pénteken 700 tagú osztrák nőküldöttség érkezett Budapestre. A küldöttséget, amelynek vezetői Friedrich Hexmann, az Osztrák Kom­munista Párt Politikai Bizott­ságának tagja, a Központi Bi­zottság titkára, Irma Schwa­ger, a Központi Bizottság tag­ja, az Osztrák Nőszövetség titkára, a magyar határállo­máson ünnepélyesen fogad­ták. A vendégek — az oszt­rák nőmozgalom vezetői és tagjai, pártok és párton­­kívüliek, dolgozó nők és há­ziasszonyok — kétnapos láto­gatásukon meg akarnak is­­merkedni a magyar nők etet­és munkakörülményeivel, szo­ciális helyzetével. Amint a nő­tanácsnál tájékoztattak ben­nünket, a progam összeál­ítá­sánál arra törekedtek, hogy az osztrák asszonyok a lehető leg­jobban kihasználják idejüket az igazság megismerésére, mi­nél több közvetlen személyes ismeretséget köthessenek. A vendégek külön­vonatát a fővárosi asszonyok népes cso­portja fogadta péntek délután a Keleti pályaudvaron. Ezután autóbuszok szállították őket szálláshelyükre, a főváros kü­lönböző kerületeibe, családok­hoz. (k. j.) Megkezdődött a felvonulás a Barátság-olajvezeték magyarországi szakaszának építéséhez A hónap közepén hozzáfognak az előkészítő munkálatokhoz, június elején a csőfektetéshez A megvalósulás szakaszába érkezett a második ötéves terv páratlan jelentőségű beruhá­zása, a Szovjetunióból Len­gyelországba, Csehszlovákiába, a Német Demokratikus Köz­társaságba és hazánkba kő­olajat szállító Barátság olaj­vezeték magyarországi szaka­szának építése. A kőolajveze­ték-vállalat a héten megkezdte a felvonulást a magyar sza­kasznak azokra a pontjaira, ahol az előkészítő, majd az­­érdemi munkálatok rövidesen­­ megkezdődnek. Dobányi Imre, a vállalat igazgatója elmondotta az MTI munkatársának, hogy a felvo­nulás jelenleg két helyen ha­lad nagyobb erővel, Drégely­­palánk és a csehszlovákiai Lahy közötti szakaszon, vala­mint a Fejér megyei Kápolnás­­nyék közelében. Ugyanis a ha­tártól Százhalombattáig kiépí­tendő 130 kilométeres vezeté­ket megtoldják Kápolnásnyé­­kig egy 18 kilométeres sza­­­­kasszal, s ezt bekötik a Szőny felé elágazó zalai olajvezeték­be, hogy amíg a Dunai Kőolaj­­finomító felépül, a vezetéken érkező szovjet olajat a szőnyi finomítóba küldhessék feldol­gozásra és később is juttathas­sanak olajat Szőnybe. 1j A határszakaszon hétfőn­­ hozzáfognak 200 ember elszál-­­­lásolására alkalmas, művelő­« dési teremmel és ebédlővel el-« látott épület felhúzásához. A « vezetéképítés előkészületeit a­­ hónap közepén kezdik el, a cső-1 fektetés megkezdésére pedig­­ körülbelül május végén, június , elején kerül itt sor. Kápolnás-­ nyéken előbb megkezdik a cső- 1 fektetést, hogy mire a nagyobb­­ arányú munkához hozzáfog­ad­nak, elkészüljenek az itteni STS körülbelül félkilométeres pró­baszakasszal. Az építkezéshez 42 centiméter átmérőű, 50 at­moszféra nyomásra alkalmas szovjet és nyugatról importál acélcsöveket használnak, ami­lyenekkel a mi vezetéképítőinl még nem dolgoztak. A jövő héten munkához lát­nak azokon a pontokon is, aho­l csöveket különböző műtár­gyak alatt kell átvezetni. Az építkezés vonalán 11 vasút pálya, 29 föld- és műút, 12 pa­tak keresztezi a vezetéket. A keresztezéseknél először min­denütt védőcsövet építenek hogy ennek oltalma alatt biz­tonságosan és könnyen fektet­hessék majd le az olajcsöve­ket. visszaérkezett a Földre az amerikai rakétautas Az Egyesült Államok Cape Canaveral-i rakétakísérleti te­lepén pénteken délután 15 óra 34 perckor fellőttek és Reds­­tone-Mercury típusú rakétát, amelynek utaskabinjában he­lyet foglalt Alan Shepard ten­gerészkapitány. Ismeretes, hogy a kilövési kísérletet ere­detileg keddre tervezték, de a rossz légköri viszonyok miatt péntekre halasztották. A húsz méter hosszú raké­ta csúcsán elhelyezett kabin olyan parabolikus ívet írt le, amelynek legmagasabb pont­ja a Föld felszínétől 185 kilo­méter magasságban volt, ki­induló- és végpontja között 470 kilométer volt a távolság. Még nem űrrepülés, és Nagy Ernő nyilatkozata a . Nagy Ernő gépészmérnök, az MTESZ központi asztronauti­kai szakosztályának titkára a sikeres amerikai kísérletről a következőket mondotta az MTI munkatársának: — A kísérlet — elsősorban a megfelelő hordozórakéta hiánya miatt — nem léphet a Vosztok szputnyik-űrhajóval végrehajtott űrrepülés nyomá­ba. Az amerikai rakétatechni­ka fejesztési nehézségei okoz­ták, hogy egy közepes hatótá­volságú katonai rakétát alakí­tottak át a Mercury-terv ke­retében lebonyolított kísérle­tekhez. Az amerikai rakétautas ka­binja a röppálya tetőpontjá­ról fékezőrakétákkal, majd ej­tőernyők segítségével ereszke­dett alá és a kijelölt terüle­ten érte el a tenger színét. A kabint helikopter halászta ki a vízből és szállított a Lake Champlain repülőgép-anyaha­­jó fedélzetére. Alan Shepard állandó rá­dióösszeköttetésben volt az el­lenőrző állomásokkal. Jelezte, hogy repülés közben jól érez­te magát, a magasból a Föld­re visszatekintve, gyönyörű látványban volt része. Az amerikai rakétautas re­pülése körülbelül tizenöt per­cig tartott. (MTI)­ sak annak előkészítése sikeres amerikai kísérletről . A teljes Mercury-terv annyiban különbözik a szov­jet szputnyik­ űrhajókkal le­bonyolított kísérletsorozattól, hogy nem is irányozza elő az embernek mesterséges hold­pályán való repülését. A meg­felelő hordozórakéta hiánya folytán az amerikaiak az em­ber súlytalan állapotban való viselkedésének vizsgálata cél­­­­jából kénytelenek voltak a szükségmegoldáshoz folyamod­ni: az embert az űrhajós fül­kével csupán rövidebb-hosz­­szabb ballisztikus, tehát nagy­jából egy lövedékéhez hason­ló pályán lőtték fel.. Nem két­séges, hogy az ilyen módon szerzett élettani adatok érté­kesek és a továbbiakban fel­­használhatók az űrrepülők ki­képzéséhez, szoktatásához és általában a jövő űrélettani kí­sérleteinek megtervezéséhez. Ebből a szempontból kell a május 5-i kísérletet is feltét­lenül értékesnek minősíte­nünk. Ahhoz azonban, hogy Gagarin repülését megismétel­hessék, az amerikaiaknak a jelenleginél három-négyszerte nagyobb hordozórakétát kell építeniük, s csak ezután ke­rülhet sor arra, hogy az első amerikai a Földet megkerülje. — Érdemes megemlíteni — mondotta Nagy Ernő —, hogy a Mercury űrhajósfülke visz­­szatérési rendszere kissé eltér a szovjet szputnyik­ űrhajókon alkalmazott megoldástól. A fülkét repülés közben nem irányítják, a fülke visz­­szatérését és leszállását is egy beépített automata prog­ramszabályozó irányítja. Az értékeléséhez figyelem­be kell venni, hogy ez a kí­sérlet még nem nevezhető űr­repülésnek. Mindaddig nem is válhatik a Mercury-tervből a szovjet szputnyik­ űrhajók kísérleteivel egyenértékű tu­dományos és műszaki vállal­kozás, amíg az amerikaiaknak nem sikerül megfelelő nagy teljesítményű hordozórakétá­kat kifejleszteniük. Brasil küldöttség érkezett Budapestre Pénteken délben huszon­háromtagú brazil küldöttség érkezett a kormány vendége­ként Magyarországra. A kül­döttség illetékes magyar szer­vekkel gazdasági, kulturális és diplomáciai tárgyalásokat foly­tat. A küldöttséget Portella Ribeiro Dantas, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, Quadros brazíliai köztársasági elnök személyes megbízottja vezeti. A küldöttséget a Ferihegyi repülőtéren Barcs Sándor, az Elnöki Tanács tagja, Szako­síts Árpád, az Elnöki Tanács tagja, a MUOSZ elnöke, Szarka Károly külügyminisz­terhelyettes, Baczonai Jenő külkereskedelmi miniszter­­helyettes, Osztrovszki György, az Országos Tervhivatal elnökhelyettese, s a Mi­nisztertanács, a Külügy­minisztérium, a Külkereske­delmi Minisztérium, a Kultu­rális Kapcsolatok Intézete több vezető munkatársa fo­gadta. Jelen voltak a fogad­tatásnál a budapesti cseh­szlovák­­és román nagykövet­ség képviselői is. A delegációt Barcs Sán­dor köszöntötte. Portella Ribeiro Dantas, a küldöttség vezetője az üdvözlésre vála­szolva elmondotta, meggyőző­désük, hogy olyan megállapo­dásokat kötnek, amelyek Ma­gyarország és Brazília számá­ra egyaránt hasznosak lesz­nek.­­ Apró Antal, a Miniszterta­nács első elnökhelyettese pén­tek délután fogadta Por­tella Ribeiro Dantas rendkí­vüli és meghatalmazott nagy­követet, Quadros brazíliai köztársasági elnök személyes megbízottját. A rendkívül szí­vélyes légkörben lefolyt láto­gatásnál jelen volt Baczoni Jenő külkereskedelmi minisz­terhelyettes­ és Osztrovszki György, az Országos Tervhi­vatal elnökhelyettese. A brazil küldöttség érkezése a repülőtéren (MTI Fotó : Vigovszki Ferenc felvétele) „Dárius kincse“ a T. A bajor Hubertus-rend gyé­mántokkal kirakott kitünteté­se szinte beragyogja az egész termet. Mellette hatalmas, pompás ötvös-jelvény: a Habs­burgok legmagasabb kitünte­tése az Aranygyapjas rend. Arrább 300—400 grammos aranyrudak sorakoznak. Majd Dárius és Krőzus legendás kincseinek egy-egy darabja következik. Mennyi érték! Milyen káp­rázatos gazdagság! A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Múzeumában »Az éremtár aranykincsei« kiállításán va­gyunk. Itt a 200 000 darabos kincstár legértékesebb látni­valóit mutatják be. A felsorol­takon kívül a magyar pénz­verés történetének hét érdekes darabja — Mátyás ezüstgarasa és II. Ulászló két nagy arany­pénze is joggal­ tarthat számot­ö­ rténeti Múzeumban érdeklődésre: ezek az első magyar »súlyos ezüstpénzek« aranyveretei. Milyen pénztárca kellett volna például Apafi Mihály 100 dukát súlyú hatalmas aranypénzéhez? A mai mű­­anyagtárcácskák mit sem értek volna akkoriban. Egyetlen du­­kátot sem lehetett volna belé­jük szorítani... Aligha kerüli majd el a lá­togatók figyelmét II. Lajos körmöci veretű arcképes em­lékérme, és a Kazinczy­­emlékérem sem. Értékes és nagy becsben tartott darab az az emlék­érem is, amelyet 1878-ban kap­tunk Párizsban a világkiállí­tás alkalmából. A kiállítást május 7-én le­het megtekinteni a múzeum dísztermében.­­ — « Portella Ribeiro Dantas brazil nagykövet a külügyminiszternél Dr. Sik Endre külügyminisz­ter pénteken délután, megbízó­­levelének a közeljövőben tör­ténő átadásával kapcsolatban, fogadta Portella Ribeiro Dan­tas rendkívüli és meghatal­mazott nagykövetet, Quadros brazil köztársasági elnök sze­mélyes megbízottját. A kül­ügyminiszter szívélyes eszme­cserét folytatott a brazil köz­­társasági elnök személyes kü­lön megbízottjával. (MTI) Fogadás a szovjet sajtó napja alkalmából A Szovjetunió magyarorszá­­­gi nagykövetségének sajtó­­■ attaséja pénteken este foga­­­­dást adott a szovjet sajtó­­ napja alkalmából.­­ A fogadáson megjelent Szir­­­­mái István, az MSZMP Politi­­­­kai Bizottságának póttagja, a­­ Központi­­ Bizottság, titkára,­­ Szakosíts Árpád,­a párt Köz­­­­ponti Bizottságának tagja, a­­ Magyar Újságírók Országos­­ Szövetségének elnöke, Rapai­­ Gyula, a Központi Bizottság ; póttagja, a Központi Bizottság ; osztályvezetője, Darvasi Ist­­­­ván, az MSZMP Központi Bi­­­­zottságának osztály­vezető­- helyettese, Naményi Géza, a­­ kormány Tájékoztatási Hiva­­t­­alának vezetője, a Külügy­­­­minisztérium képviselői, vala­­­mint a magyar sajtó vezető­i munkatársai, ott volt V. I. ► Usztyinov, budapesti szovjet­­ nagykövet. Az autó- és traktoripar érdekes újdonságai a Budapesti Ipari Vásáron fejlődő autó- és traktorgyártá­sunk új gyártmányai kerül­nek a nagyközönség elé. Vi­lághírűvé vált autóbuszgyá­runk, az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár az idén új ter­mékeinek egész sorozatát mu­tatja be. Kiállítja a nemzet­közi mérőállomásokon kitűnő minősítést elért D—450N tí­pusú nyerges hűtőgépkocsit, amely plusz 30 fok külső hő­mérséklet mellett mínusz 20 fokos hűtést biztosít. Bemuta­tásra kerül a D—450 típusú új tejszállító­ gépkocsi. A nagyközönség előtt is­mert Ikarus 66-os típusú vá­rosi autóbuszt is kiállítják. A Csepeli Autógyár ebben az esztendőben igen nagy mértékben fejleszti a különle­ges rendeltetésű gépjárművek gyártását. A Csepel nyer­ges­ vontató -nagy család­ új taggal szaporodik, a 15 tonna cement szállítására alkalmas kocsival. A Vörös Csillag Traktor­gyár forgóállványon állítja ki a D—113-as lánctalpas trak­tort. Az autó- és traktoripari vállalatok a Budapesti Ipari Vásáron ezeken kívül még több újtípusú járművet mu­tatnak be. (m. e.) Pénteken délelőtt a KGM Autó- és Traktoripari Igazga­tóságán sajtótájékoztatót tar­tottak, ahol Hidasi Ferenc iparági igazgató ismertette a Budapesti Ipari Vásár ez évi újdonságait. A kiállításon a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék