Népszava, 1961. július (89. évfolyam, 154–179. szám)

1961-07-02 / 155. szám

tun — A NYEREMÉNY­BETÉTKÖNYVEK 1961. második félévi sorsolását július 6-án Veszprémben tartják a Kisfaludy Mű­velődési Házban. Ez lesz az első olyan nyeremény­­betétkönyvsorsolás, ame­lyet már az új, kedvezőbb feltételekkel bonyolítanak le. Az eddigi 14 helyett ugyanis most 25 nyere­mény jut minden ezer Hat gyermek 28 hónap alatt — Tanévzáró és diplo­­makiosztó nyilvános ta­nácsülést tartott szomba­ton a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem tanácsa. A természettudo­mányi karon 49 tanár­jelölt, 12 fizikus és egy vegyész, a bölcsészettudo­mányi karon 64 hallgató tett sikerrel államvizsgát. Tizenhármán vörös diplo­mát kaptak. E Városrész a tengerben Űj városrésszel kívájt­­jáh gazdagítani Génuát a mérnökök. Mivel a város keskeny földnyelven fek­szik, bővítése csak úgy lehetséges, ha az új vá­rosrészt a tengerben épí­tik fel. Ugyanitt nyílik meg a késöbbiékben a nemzetközi tengerészeti kiállítás is. — 225 MILLIÓ EMBER élhetne abból a gabona­­mennyiségből. amennyit a patkányok, rovarok és különféle gombák világ­szerte elpusztítanak — állapítja meg a FAO (nemzetközi élelmezési és földművelésügyi szerve­zet) jelentése. A szerve­zet nemzetközi együtt­működést követel a kár­tevő állatok elleni küzde­lemben. — A FŐVÁROSI FÜRDŐ­­IGAZGATÖSAG közli, hotv a Gellért-fürdő orvosi osz­tályán július 3-tól augusztus elejéig a műszaki javítási munkák ideje alatt az inha­­lációs és pneumatikus kam­ra-kezelőhelyiségek üzemel­tetése szünetel, a Dandár ut­cai fürdő pedig a műszaki­­javítási és tatarozási munkák miatt július 3-tól 31-ig zárva lesz. — KÉT ANGOLNÁT fogtak ki a Tiszán Szol­nok mellett. Ezek az európai vizekben ritka halak az Atlanti óceán­ból indultak és több ezer kilométeres út után ér­keztek a Tiszába. — A moszkvai nemzet­közi filmfesztiválon a »Tiszta égbolt-«, Csuhraj immár világhírűvé vált filmdrámája képviseli a szovjet filmművészetet. A fesztiválra eddig 30 egész estét betöltő játék­filmet és 40 rövidfilmet neveztek be. E Gyémántok Grazia Magnia szony 28 hónap alatt hat gyermeknek adott életet. Első ízben ikreket ho­zott a világra, egy év múlva újabb gyermeket szült, majd hármasikrek­kel lepte meg családját. — 600 Tizian-, Guardi-, l! VASÄRNAP, július 2. A Nap kél 3 óra 51 perc­kor. nyugszik 19 óra 45 perckor. Szeretettel kö­szöntjük név­napjukon OTTOKÁR nevű kedves olvasóinkat. A nap kérdése: — A gépe­sített balatoni fodrászok kilométert tesznek egy borbélyperc W Kétnapos országos dalostalálkozó Az Élelmezési Ipari Dolgozók Szakszervezete, a Textilipari Dolgozók Szakszervezete, valamint a szakszervezetek Csongrád megyei tanácsa rendezé­sében szombaton két­napos országos dalostalál­kozó kezdődött Szegeden. A találkozón 22 munkás­kórus — köztük hét sze­gedi énekkar —, mintegy 2500 dalosa vesz részt. Fellép a csehszlovákiai ; pedagógusszakszervezet iglói kórusa is. ! — Egy teljes vízveze­ték-központot loptak el a ! dániai Bistropban, a ! hozzávaló motorokkal, ! szivattyúkkal, nyomó­­! gépekkel együtt. Az át­alakítás alatt levő épü­letben senki sem tartóz­­kodott, s a tolvajoknak ! sikerült egyetlen éjszaka ! alatt elhordaniuk min- I dent. | — az Állami elelmi­; SZERBOLTOK, a csarnokok i és piacok hétvégi forgalma | erős volt. A főzőtököt 90 fil­­| lérért, a levesbe való zöld- i ség és sárgarépa csomóját | —,60—1 forintért adták. A pi­­! pacsmeggyet 4,80, az árpával | érő körtét pedig 3,80 forintért | árusították. ; 88 Kevés az eperfa — I nincs elég nyersselyem j Az idei nemzetközi ; selyemkongresszust 18 | ország részvételével ren­­| dezték meg Londonban, j Mint megállapították, vi- i lágszerte fokozódik a j nyersselyem iránti keres­let, amelyet mindaddig ! nem tudnak kielégíteni, míg a második vilóg­­' háború alatt elpusztult ! eperfákat nem pótolják. | — HATALMAS MAM­MUT AGYAR akadt Bozó­­ki László hálójába a Ti­szán, Nagykörű és Szol­nok között. Az agyar hossza meghaladja a 170 centimétert. ■ A NAGYKÖRŰT UT.4N ■ HARMINCEGY AUTÓT SORSOLNAK KI AUGUSZTUSBAN A GBPKOCSI-NYEREMENVBETBT­KONYVEK ELSŐ HOZÁSÁN Az autóra gyűjtők táborában már az első hónapokban igen népszerűvé vált az OTP gépkocsinyeremény-betétfor­­mája. Ismeretes ugyanis, hogy az öt- és tízezer forinto» betétkönyvek — amennyiben az összeg három, illetve hat hónapig betétben volt — sorsolásra kerülnek, és minden ezer betétkönyv közül legalább egy nyer. Az augusztus 12-1 sorsolást a televízió is közvetíti a Madách Színházból. Ez alkalommal azok a tízezer forintos kötvények kerülnek húzásra, amelyeket áprilisban váltottak és július 31-ig nem szűntek meg. Az érdeklődésre jellemző, hogy már első al­kalommal 26 500 betétkönyvre sorsolnak ki 31 autót. A sor­solás folyamatos, tehat akik további három hónapig meg­tartják betétjüket, akkor is részt vesznek a következő hú­záson, ha előző alkalommal nyertek. Az április 30-ig vál­tott 5000 forintos kötvényeket novemberben sorsolják. Ezen a húzáson néhány külföldi márka, mint DKW junior, BMW Limousine, Renault és Simca is jut a szerencsés nyerte­seknek. hány meg asz- alatt? Vasárnapi konferansz Jó reggelt kivá­lók, kedves olva- ÍX I jóink! Olvasom a SßM, 1 népszavában, hogy íemzetközi rádíó- 7i» §s tslevíziókonfe­­rencia lesz Budapesten. Nem szeretem a világot a magánügyeimmel terhelni, ám most mégis egy kéréssel já­rulok a konferencia színe elé. (Ritka alkalom ez.) Tet­szenek tudni (illetve nem tet­szenek tudni), nekem egy kis­lányom van és egy rád óm. Külön-külön nagyon kedve­sek mindketten, csak együtt idegesítők kissé. A rádió ugyan sose bömbölteti a kis­lányomat, de a kislányom mindig bömbölteti a rádiót; illetve akkor, ha a világon bárhol a You are my desti­­ny-t, a Dianát, a Romanticát (valami ilyesmi a címe), a Marinát, a Carinát, meg a többi falramászatós dzsessz­­slágereket játsszák; márpe­dig ezeket mindig játssza a világon valahol valamelyik rádió. A kérésem ez: nem le­hetne összebeszélni a v'lág rádióinak, hogy mondjuk másfél óráig sehol se játsz­­szák ezeket, hogy kipihentes­sem az idegeimet? Adhatná­nak helyette intelmeket, a lá­nyok szolid, szerény és ked­ves viselkedésére vonatkozó jó tanácsokat, hogy ne ug­rándozzon s ne fütyüljön folyton a gyerek. Ámbár, ahogy én a gyere­ket ismerem, akkor az intel­mekre táncolna, s a szolid­­sági jó tanácsokra fülyülne. hogy a dél-olaszországi Bari­ban feketepiacon árulják a vizet? — 6! Ezt a Barit a férjek biztosan Barikának becézik. — Miért? — Na hallia? Ahol a bor olcsóbb, mint a víz ... — Na és? — Ott nyilván akkor mond­ja az asszony, hogy »»min­dent eliszol«, ha vizespoharat lát a férje kezében. — De miért vág olyan ijedt képet? , ~ Hirtelen egy aggályom támadt. — Mi? — Nem fogják ott a vizet borral hamisítani? — Az országos óvoda! napokat pénteken és szombaton Kecskeméten rendezték meg. a fogpasztában A Mexico-City-i repü­lőtéren feltűnt, hogy egy párizsi ékszerész igen gyakran jár Mexikóba. Átvizsgálták csomagját, s fogpasztájában 15 000 dol­lár értékű ékszert talál­tak. B Paprikaszüret a Szigetközben Ismét fellendült a paprikatermelés Lipót község környékén. A he­lyi Petőfi Termelőszövet­kezet 40 holdon kezdte meg a melegnázakban előnevelt, majd kipalán­­tázott húsos, cecei pap-Canolette-, Dürer-képet keresnek az olasz múzeu­mok. A képek a második világháború után eltűntek s mint kiderült, Svájcban magánosok kezébe kerül­tek. A rendőri nyomozás egyelőre csak titokban folyik, mert a »»képtulaj­donosok« között több is­mert előkelőség is van. ■ »önmagáról ne írjon«... Nixon, az USA volt alelnöke a Los Angeles-i Times Mirror című lap­nál vállalt állást, A lap szerkesztősége és a Nixon között létrejött megálla­podás egyik kikötése: »Mister Nixon arról ír, amiről akar, csak önma­gáról ne írjon soha.« — SZÜNYOGIRTAS a jö­vő HETEN. A Fővárosi Köz­egészségügyi-Járványügyi Al­­lomás hétfőn és kedden szú­rika szedését. A szövet­kezet napi ezer darabot szállít kereskedelemnek. — A 22. NEMZETKÖZI ZEISS FOTOGRAMMETRIAI TANFOLYAM, amelyet a je­­nai Zeiss Müvek és a Geo­déziai és Kartográfiai Egye­sület rendezett, szombaton ért véget a Technika Házá­ba«?* A tanfolyamot százhat­van olyan szakember — 120 magyar és külföldi — végez­te el, akinek hivatásszerű fe1- adata a legkorszerűbb légi­­térképezési műszerek és eljá­rások alkalmazása. nyogirtást rendelt el a Ró- í maipart, a megyeri Duna-sza- * kasz, a dunai szigetek, Csil- » lebérc, Hárossziget körnvá- ] kén és több Duna-parti üdü- < lőtelepen. Az. előző évedhez J hasonlóan repülőgépről és < földi készülékekből DDT-v?l j permetezik a kijelölt terület­­sávokat. — A KÖZLEKEDÉSI MŰ­VÉSZEGYÜTTES színjátszó-! csoporttá tagfelvételt hirdet. Jelentkezni lehet július 5-tő! 20-ig a Közlekedési Klub iro­dájában (Csengery u. 68, II. 6), minden délután 6—8 óra között. ■ SZÁLLODÁK — ELLÁTÁS NÉLKÜL Ausztria nyugati részében sók szálloda már a nyári 1 frény megkezdése előtt csökkenti konyhaüzemét, sőt nem- J ritkán teljesen leállítja. A vendégek ezért kénytelenek a i túlzsúfolt vendéglőkben vagy ►►papírból« étkezni. A kony-1 haüzem korlátozását a szállodák elsősorban a munkaerő-! hiánnyal indokolják: igazgatóik szerint a kulturált kiszol­gálás manapság annyira költséges, hogy képtelenek azt az árakba belekalkulálni. Tehát mindinkább arra szorítkoz­nak, hogy csak szobákat adnak ki — legfeljebb reggelivel. Nem könnyű a vendéglői étkezés sem; Salzburgban vagy Tirolban, a szén nyári hétvégeken, hosszú sorokban áll­nak az emberek az éttermekben és várják, amíg valaki felkel az asztaltól. A FŐVÁROS MAS RÉSZEIN IS RENDEZIK AZ ÜZLETEK NYITVA TARTÁSÁT SZÍNHÁZAK MŰSORA Vasarnap, július 2 OperalaájR: a Liszt Ferenc Zene­művészet i Főisik óla operát amszalkos növendékeinek vizsgaelöadása (7). Vígszínház: Faust (fél 7). — Ma­dách Kzính : Pillantás a hídról (7). — Városmajori Szabadtéri Színpad: Róka a kútban (az All. Bábszínház, műsora, de. 10). Kü­­lönlefre* világnap (a Madách Szín­ház vendégjátéka, 8). — Fővárosi Operett Színház: Leányvásár (7). Petőfi Színház: Egy szerelem há­rom éjszakája (7). — Vidám Szín­pad: Már egyszer tetszett (8). ­­Kis Színpad: váci utca (7). ­­Fővárosi Nagycirkusz: Bátrak A rádió és Vasárnap, július 2. KOSSUTH-RADIÓ 6.00: H. Időjár. 6.10: Z. 7.00: Műsorok. 7.15: Egy falu - egv nóta. 7.50: Falusi életképek. 8.00: H. Idő jár. 8.10: Könnyű z. 8.00: Jó reggelt, üdülők! 9 30: Édes anyanyelvűnk. 9.55: ül. úttörő­­találkozó. 10.50: Láttuk, hallottuk. 11.05: Szimf. hangverseny. Köz­ben: 12.00: H. Lapszemle. 12.50: Hétvégi jegyzetek. 13.00: Népi z. 13.30: Százados szenzációk. 14.00: Szív küldi. 14.40: Nemzetközi ka­leidoszkóp. 15.00: Zenés budai sé­ta. 15.40: Munkáshétköznapok. 16.10: Fortunlo dala. Operettrészl. 16.30: Uj zenei újság. 15.55: Mű­sorismertetés. 17.00: H. Időjár. 17.10: Kincses kalendárium. 18.10: Világhírű énekesek. 19.05: Szabó Pál irodalmi levele. 19.15: Táncz. 19.54; Mese. 20.00: H. Totó. Idő­­jár. 20.10: Balia Anna írása. 20.20: Népi z. 21.00: Irodalmi arckép­­csarnok. 22.00: H. Idő jár. 22.10: Sport és totó. 22.20: Galoppver­­semy-eredmények. 22.25: Zenekari hangverseny. 23.10: Verses össze­állítás. 23.25: Könnyű z. Közben: 24.00: H. arénája (fél 4 és fél 8). — Kulich Gyula Szabadtéri Színpad: Baba­parádé (gyermekműsor, du. 5), Mosoly utca 101 (8). — Csajkov­szkij Parik Szabadtéri Színpad: Cigány sze relem (8). Hétfő, július 3 Operaház: Az Állami Balettinté­zet vizsgaelőadása (7). - Vígszín­ház: Orfeusz alászáll (7). - Iro­dalmi Színpad: Giccsparádé íE. bérlet, 4. előadás, fél 8). — Fő­városi Nagycirkusz: Bátrak aré­nája (fél 8). — Károlyi-kert; M. AH. Hangversenyzenekar. Vezé­nyel Lehel György. (»C« bérlet» l. előadás. 8. — Rossz idő esetén 4-én 8 órakor). tv műsora PETÖFI-RADIÓ 8.00: Evcngélikus egyházi fél­óra. 8.30: Orgonamuzsika 9.00: Mit hallunk a jövő héten? 9.20: Térzene. 10.00: Riport. 10.20: Szív küldi. 11.40: Miska bácsi lemezes­ládája. 12.20: A Szabó család. 12.50: Művészlemezek. 14.00: Idő­járás- és vízáUás jelentés. 14.15: Gazdaszemmel a nagyvilág mező­­gazdaságáról. 14.30: A győztes is­meretlen. Daljáték gyermekeknek. 16.15: Népi z. 16.55: Táncz. 17.30: Az operaszerkesztő postájából. 18.10: Uj tudományág: a fitoonko­­lógia. 18.25: Hangi. 19.10: Epizódok Balzac »Goriot apó« című regé­nyéből. 20.00: A Magyar Állami Hangve rseny zenekar h angverse ­­nye. Közben: 2".58: Színházi jegy­zet. 22 00: Daljátékrészlet. 23.00: H. Időjárás. TELEVÍZIÓ 9.50: III úttörő-találkozó. Köz­vetítés a Kossuth Lajos térről. Utána: 26. sz. Magyar Híradó. 19.00: A Magyar Hirdető műsora. 19.15: Utazás a Föld körül. Lan­­zarote. Német kisfilm. 19.30; Élő­­ú.iság. 20.20: Federico Garcia Lorca két verse. 20.30: A pásztorlány és a kéményseprő. Francia rajz­film. Kb.: 22.00: H. Hétfő, július 3. KOSSUTH-RADIÓ 4.30: H. Időjár. 4.35: Z. 6.20: Sport, totó. 7.35: Hirdetöoszlop. 8.!0: Hangi. 9.0Ó: Lányok, asszo­nyok. 9.20: MjasHkovszkij: X\VIL szimfónia. 10.00: H. Totó. Idojár. 10.10; Óvodások műsora. 10.30: Népi z.' 11.00: Fiatal írók félórála. 11.30: llangv. 12.00: H Idő jár. 12.10: Operettrészl. 13.00: Mikszáth Kálmán írásaiból. 13.20: Táncz. 13.55: Napirenden. 14.00: Heti ze­nés kalendárium. 15.00: H. Közi. 15.10; Ütfőrő híradó. 15.30: Gyer­mekeknek Beelhovén műveiből. 15.45: Válaszolunk hallgatóinknak. 16.00: Szív küldi. 16.40: Ifjúsági őrjárat. 16.55: Müsorism. 17.00: H. Idő jár. 1715: ötórai tea. 17.40: Szóljon hozzá. 18.00: A Manto­­vani-zenekar játszik. 18.30: Orda­sok között. Rádiójáték. II. rész. 19.P0; Egy falu — egy nóta. 19.50: Mese. 20.09: Esti krónika. Idő jár. 20.30: Váci utca. Közvetítés a Kis Színpadról. A szünetben: 22.00: H. 22.57: Népdalok. 23,05: Zongo­raszonáta. 24.00: H. Időjár. 0 10: Z. PETÖFI-RADIÓ 5.00: z. 600; H. Idő jár. 6.30: Műsorok 6.50: Torna. 8.09: H. Idő jár. 14.00: Idő jár. és vízállás­­jel. 14.15: Operettrészl. 14.40: Gyermekrádió. 15.00: Könnyű z- 16.00: H. Időjár. 16.05: Külpolitikai kalauz. 16.15; Elbeszélés, 16.40: Hangv. 17.00: Néni zene. 17.15: Riporímüsor. 17.25: Operarész]. 18.00: H. Időjár. 18.05: Versek. 18.25: Hangv. 18 40: Füvósz. 19.00: H. Idő jár. 19.05: Krfcssán L. írása Ausztráliáról. 19.25: Hangv. 19.55: Édes anyanyelvűnk. 20.00: Hangi, 20.40: Falurádió. 21.00: H. Időjár. 21.10: Hangverseny. Közben: 21.32: Sporthíradó. 23.00: H. Időjár. Múzeumi előadások és tárlatvezetések MNM Történeti Múzeum (11). Petőfi Irodalmi Múzeum (11). Néprajzi Múzeum (11). Magyar Nemzeti Galéria (10). Szépművészeti Múzeum (Fenyfl Iván: Vezetés az észt, lett, lit­ván, szovjet grafikai kiállításon, 11). IrányítA szerv keres ipart vállalatok dokumentális revíziójának elvégzésére okleveles könyvvizsgálói, illetve mérlegképes köny­velői képesítéssel rendel­kező revizort. Jelentkezést részletes önéletrajzzal »Ellenőrzés 251« jeligére a kiadóba kérjük beküldeni 6 NÉPSZAVA 1961. július 2 M A FOKOZOTT HÚSFOGYASZTÁS fiS AZ IPAROSÍTÁS HATASA AZ EMBER BIOLÓGIAI FEJLŐDÉSÉRE Dr. Thoma Andor antropológus, a Természettudományi Múzeum embertani tárának munkatársa az ember bioló­giai fejlődéséről beszélt az MTI munkatársának: »Míg a XVII. századig fokozatosan nőtt a kerek, úgynevezett rö­vid koponyák aránya a hosszú koponyákhoz mérten, azóta a fejlődés — eddig kiderítetlen okokból — az ellenkező irányba fordult. A testmagasság növekedése szinte tör­vényszerűnek tekinthető, s az utóbbi évszázadokban külö­nösen meggyorsult. Ez a folyamat az iparosodással együtt Angliában kezdődött, de ott a legújabb megállapítások szerint már megállt. Egyébként világszerte érvényes az úgynevezett Hultkranz-féle szám, amely szerint az emberi test évente 0,9 milliméterrel lesz hosszabb. Törvényszerű fejlődésnek látszik az is, hogy a nemi érettség egyre fia­talabb korban következik be. Mindkét jelenséget részben a belházasodás megszűntével és azzal magyarázzák, hogy a fejenkénti húsfogyasztás egy évszázad alatt háromszoro­sára növekedett. Ugyanakkor fogazatunk határozottan visszafejlődik. Főképpen hátsó fogaink mindinkább kiseb­bednek, míg az ősembernek még a hátsó zápfoga volt a legnagyobb, amely ma sokszor ki sem bújik.« '$£iéá*bM ÍfU Ui.Ga.£UJ& — A mniuuniunon-GI TECHNIKUMOK le­velező tagozatára augusz­tus 15-ig lehet jelentkez­ni. Az 1961—-62-es tanév­ben 40 mezőgazdasági technikumban nyílik első osztály a levelező tagoza­ton. — A HÍRES BUSCH­­CIRKUSZ teljes berende­zését elárverezték Lau­­terbachban. Az árverés 12 000 márkát eredmé­nyezett, az artisták bér­­követelése pedig több mint 70 000 márka. — LEZUHANT Buenos Aires repülőterének köze­lében az argentin repülő­­társaság egy interkonti­nentális személyszállító gépe. Huszonnégy utas meghalt, illetve eltűnt. — A KISZ-vezctők táborozásával kezdődött a Hanságban a fiatalok ön­kéntes munkája. Az e'ső csoport szombaton búcsú­zott, vasárnap a kisudvari táborba újabb 400 fiatal érkezik. — A MAGYAR FÖLDTANI TÁRSULAT vándorgyűlése szombaton Nagylengy-lben és Lovásziban ülésezett. A száz­tagú geológuscsoport délelőtt megszemlélte a nagylengyeli olajmezőt, majd több tudo­mányos és szakmai előadás hangzott el. Délután a lová­szi olajmezőkre látogattak el­— ÉVENTE 125 MIL­LIÓ DOLLÁR jövedelmet hoz a jóslás, kártyavetés és a horosdkópkészítés a »mágusoknak« az Egye­sült Államokban — köz­li a »Popular Science Monthly«. . X Halálozás. Értesítjük Is­merőseinket, hogy felejthetet­len férjem. Rakottyai Ferenc hamvait 1961. VII. 5-én du. 4 órakor helyezzük örök nyu­galomra a farkasréti temető­ben. özv. Rakottyai Ferenc­­né. Szavakban ki nem fejezhe­tő fájdalommal tudatok min­denkit. aki szerette, hogy drága, jó feleségem, Salamon Béláné Schwarcz Janka, hossza* betegség után el­hunyt. Több közvéleménykutatás és forgalmi mérés tapaszta- 1 lataí alapján február 13 óta az esti órákig nyitva tart 129 ruházati, műszaki és kultúicikkbolt. A közönség termé­szetesen örül ennek s a szakemberek megállapították, i hogy most egyenletesebb a forgalom, megszűnt az ötórai »nagy roham«. Ezeknek a tapasztalatoknak alapján most a város más, forgalmas részein is megvizsgálták, miként lehetne rendezni az üzletek nyitva tartási idejét. Az Ipar­cikk Kereskedelmi Iroda kezdeményezésére Csenelen, Pesterzsébeten, Budafokon. Kispesten, Újpesten. Kőbá­nyán és Óbudán az üzletekben úgynevezett vevőszámlá- c last tartanak. Arra szeretnének a többi között feleletet i kapni, hogy a nap melyik szakában keresi fel a legtöbb I vásárló az élelmiszer- és az iparcikk-üzleteket, valamint a vendéglátó helyeket. — 200 FIATAL PEDA­GÓGUS kapott oklevelet i szombaton a pécsi Peda- ■ gógiai Főiskolán, csaknem 1 minden negyedik szerzett i idegen nyelvű tanári 1 diplomát, oroszt, németet, ■ vagy délszlávot. A német i és délszláv szakosok a nemzetiségi vidékek álta­lános iskoláiba kerülnek. 83 Töltőtoll a szarkafészekben Szántóföldjén dolgozott a jugoszláv Vukasics To­­sics, s közben egy bokor­ra akasztotta kabátját. Munkája végeztével ész­revette, hogy töltőtolla és személyi igazolványa hi­ányzik a zsebből, Hosz­­szas nyomozás után talál­ta csak meg tárgyait — a közeli fán levő szarka­fészekben. — MAGYAR ORVOSPRO­FESSZOROK KÜLFÖLDÖN. Dr. Petri Gábor, a szegedi Orvostudományi Egyetem rektora Torinóban, a nemzet­közi sebészkongresszuson tart előadást. Dr. Húszak István, az orvosi kar dékánja a Montrealban tartandó psy­­chiatrlai világkongresszuson, dr. Novák István rektorhe­lyettes pedig Bakuban, a gyógyszerész kongresszuson vesz részt. — GYUFACÍMKE KI­ÁLLÍTÁS nyílt Győrött. Háromezer kül- és bel­földi címkét mutatnak be a győri gyűjtők. Látható a többi között a Győri Gyufagyár 1876. évben kiadott első, német nyel­vű címkéje.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék