Népszava, 1961. november (89. évfolyam, 259–283. szám)

1961-11-22 / 276. szám

83 MjjM példányban jelent meg A »házirend« A fővárosi tanács SO 000 példányban jelentette meg a Házirendet és azokat a jogszabályokat, intézkedéseket, ame­lyek meghatározzák a bérbeadók és a bérlők jogait A házi­rendet megkapják a házfelügyelők, a házkezelőségek veze­tői, műszaki dolgozói, általában mindazok, akiknek mun­kájához a rendeletben foglaltak elengedhetetlenül szüksé­gesek. Megvásárolhatják a lakók is, akik így megismerhe­tik a reájuk vonatkozó szabályokat. A Házirend szerint a kerületi tanácsok végrehajtó bizottságai a társadalmi szerveket feljogosíthatják, bogy az állami tulajdonban levő bérlemények rendeltetésszerű és gondos használatát éven­ként két ízben ellenőrizzék. — OLVASÖl ANKÉTOT rendeí a Népszava szer­kesztősége ma délután fél 3 árakor a Fővárosi Ke­nyérgyár Vili., Százados át 16. szám alatti kultúr­termében. — Megkezdték a ki­fizetést a Kölcsönös Se­gítő Takarékpénztárak. Hétszázezer KST-tag több mint 650 millió forintot kap kézhez. Az idén 500 új KST alakult, össze­sen 4805 Ilyen takarékos­­sági szervet tartanak nyilván az országban. H Jtetiirés —- a börtönbe Harvey Hay és Harry f lonseü betörtek a liver­pooli börtönbe (ahonnan nemrégen szabadultak), hogy régi barátaikkal ihassanak egyet. A ható­ságok megértést tanúsí­tottak a »baráti szív« vágyai iránt, és — három­havi tartózkodást bizto­sítottak nekik a börtön falai között. — Tanyakutató főisko­lások Járták be a Sta­tisztikai Hivatal terület­­rendezési osztályának megbízásából Csongrád megyét. 1800 helyen gyűjtöttek adatokat, hogy választ adjanak arra, mi­ként szüntethető meg 10 —15 év alatt a tanya, mint elavult települési forma. — A VÁNDOR-KÖRI IS, f v'’állásának 23. évfordulója s' .almából, november 2<-án, \ a map du. S órakor baráti t álkozxit rendez a kórus ré*i és ól tagjai részére a Magyar Néphadsereg KSz­­p.oti Klubjában (V., Váci tilra 38). — NÉGY NAPIG hány­kolódott a tengeren egyet­len deszkán a 11 éves Terry Jo Dupperrault, oM szüleivel a Bahama­s'igeiekre indult hajó- 7:4zni, a hajón azonban tűz ütött ki. Csupán a kapitány és a kislány menekült meg. X Halálozás. Fájdalommal k-iílöm, hogy férjem, Stras­ses Sándor (Mester u.) hosszú szenvedés után elhunyt. Te­metése csütörtökön 14 óra­kor lesz, a Rákoskeresztúri temetőben. VILLANÓFÉNY A huligán esücskős nyu­szisapkát viselt, zsebredugott kézzel, szája sarkába bigy­­gy esztett nyalókával őgyel­­gett az árkádok alatt. Meg­állt az egyik automata előtt. Nézte. Megtorpant a másik előtt. Próbálta csavargatni. A harmadikat jobbról-balról körültekeregte és tanácsta­lanul topogott. Idős asszony állt meg mel­lett e. — Már leszerelték az -autó maiakat. Ott a tábla: *A ké­szülék nem működik« — szó­lította meg. A huligán kezében, meg­csörrent néhány “kimustrált kétfillére«. Fölényesen végig­mérte zavaróját. — Még nem tudok olvasni — mondta durcásan és to­vább sétált. — A szovjet képzőmű­vészek szövetségének öt­tagú küldöttsége kedden háromhetes tartózkodásra hazánkba érkezett, hogy megismerje Magyarorszá­got és képzőművészeti életünket. A küldöttség tagjai: A. Gdzsjev, rt. Ubkovszkij, A. Pildra V. Frolov, A. Styeglov képzőművészek. — ACZÉL GYÖRGY, a művelődésügyi minisz­ter első helyettese, ked­den fogadta a hazánkban tartózkodó G. Csuhraj Lenini-díjas szovjet film­rendezőt és hosszasan el­beszélgetett o világhírű művésszel. ■ Gyenge a hering-Elkésett.,. V. M. — Egy hétig tart az Eichmann-perben hozott ítélet, valamint az indo­kolás felolvasása. A bí­róság. december 4-én kez­di meg az ítélet kihirde­tését. • A zsebtolvaj végrendelete John Smith, Okla­homa City hírhedt zseb­tolvaja elhunyta előtt úgy rendelkezett jelentős vagyonáról, hogy abból építsenek otthont a haj­lott korú zsebtolvajok számára, akik már el­vesztették ügyességüket és ezért a rendőrök köny­­nyen elkapják őket. — Háziasszonyok is ve­zetnek gyakorlati foglal­kozásokat a tatabányai Iskolákban. »termés« Panaszkodnak az észa­ki vizek halászai. Az északatlanti tengereken például a tavalyihoz ké­pest 50 százalékkal keve­sebb heringet fogtak. A szakemberek szerint az idei gyenge halászatnak biológiai okai vannak, jövőre azonban remélhe­tőleg megduplázódik a heringfogás. — GYORSlRÖNAP DEBRE­CENBEN. A Magyar Gyors­írók é s Gépírók Országos Szövetsége és debreceni cso­portja Debrecen város alapí­tásának 600. évfordulója al­kalmából november 26-án jubileumi gyorsíró- és gép­íróversenyt rendez Debre­cenben. Vidéki városban ez­úttal először tartanak per­cenként 450 szótagos sebessé­gű versenyt, amelyen részt vesznek a legkiválóbb ma­gyar gyorsírók. B8 Tűz a Szaharában A Szaharában, Gassi Toulnál, 150 méter magas lánggal ég az egyik gaz­dag földgázforrás. A tűz 30 kilométeres körzetben bevilágítja a sivatagot. Naponta több mint hat­millió köbméter földgáz ég. el. A szakemberek egyelőre tehetetlenek a tűzzel szemben. I ELEKTROMECHANIKUS GEPFKjKT KÉSZÍTENEK A DIAKOK Ma már egyre több helyen alkalmaznak elektronikus számológépet. A szakember-szükséglet máris érezhető, és ez az elkövetkező években ugrásszerűen fokozódhat. A Ma­gyar Tudományos Akadémia számítástechnikai központja ezért azt javasolta, hogy Budapesten nyújtsanak lehetősé­get a kibernetika iránt érdeklődő középiskolás tanulók elő­képzésére. A József Attila Gimnáziumban már meg is szer­vezték a szakkört, amelyben negyven fiatal — fiúk, lányok vegyesen — dolgozik. A tanulók egyhetes elméleti alap­­kiképzést kaptak. Szakemberek oktatták őket a kibernetika elemeire. A József Attila Gimnáziumban 12—14 munkahely áll a fiatalok rendelkezésére, akik hármas csoportokban gépeket építenek majd. Az első évben elektromechanikus, tehát reléberendezésekkel működő automatákat, főleg úgy­nevezett játékgépeket — malmozó-, kártyázógépeket — épí­tenek, amelyek Kempelen Farkas egykori sakkautomatájá­­boz hasonlóan, élő partnerekkel mérkőznek. Jövőre a fia­talok áttérnek áz elektronikus kibernetikai gépek építé­sére. im m SZERDA, november 22. A Nap kél 6 óra 58 perc­kor, nyugszik 16 óra 02 perckor. Szeretettel kö­szöntjük név­napjukon CECILIA nevű kedves olvasóinkat. A nap kérdése: — Ismét Inönü? Szerdai konferansz Jó reggelt kívá­nok, kedves olva­sóink! Olvasom a Népszavában, hogy Póból részeg hala kát fogtak ki a San Ciprianó-iak és a portai­­beraiak. Állítólag borpincék­ből került alkoholtartalmú szennyvíz a folyóba, attól rúgtak be e kedves halacs­kák; de én ezt nem hiszem. Ez a magyarázat szerintem a halférjek kitalálása, akik ígv akarják elkerülni, hogy leleplezzék azt a kis italbol­tot, amely a folyó medré ben, az egyik sarkon műkö­dik. Ez az üzemegység rövid italokat mér ki, mert a Po nlég rövid folyó; ha a Du­na medrében lenne, nagy­­fröccsöt árulnának. (Mind 211 pesti ismerősöm igazolhatja, hogy a Duna jelenléte jel­lemző a nagyfröccsökre.) Ez a kis kocsma éppen olyan, mint a szárazföldön szokáso­sak. Bejön a halvendég, oda­támaszkodik a pulthoz, s kér a kisasszonytól blokkot, az­tán a csapos, aki egy idő­sebb rák, s mindig meg van ijedve, hogy a tervtel'esítés is hátrafelé megy, mint ő, kiszolgálja; a sarokban négy harcsa régi Pó menti népda­lokat énekel, arról, hogy »Álmodó Pópart«, egy kis dizőz a Póparti látomásból próbál részleteket dúdolni, de az ebihal se hallgat rá. Két vendég ped-g arról sut­tog ijedten: nem C5uk»ák-e be az italboltot, most hogy az újság is írt már róla? — Fenét — legyint az uszonya val a másik — a pesti lapok is minden héten írnak róla., de az italbolt HALhatatlan. st-y hogy a Krupp-cé* 15« évest — Az, amelyiknek annyi [ bombasikere volt? — Az, az... Hiába, ló üzlet I a* ágyú. Amíg íöni lehet. .. ! — Higgye cf, megérjük, ! hogy KBUPPÉKNAK lőnek. ■ Méhről — mezről Ráérő és türelmes kuta­tók szerint minimum öt­­százszor száll virágra egy méh, amíg megszedi ma­gát mézzel. Kiszámítot­ták azTt is, hogy egy kiló mézet csak 16 esztendő alatt tudna összegyűjteni, s ezalatt virágról virág­ra szállva a Föld kerüle­tének ötszörösét kellene megtennie. ■ Adminisztrátorképző « a puna alacsony vIzAliAsa miatt TÖBBET SZÁLLÍT A VASÚT Már harmadik hónapja szünetel a Dunán a Ichcrforga­lom s ez sok gondot okozott a Nemzetközi Szállítmányo­zási Vállalatnak, a MASFED-nek. A nehézségeket úgy ol­dották meg, hogy a tengeren túlról érkező foszfát-, króm­­érc- és más szállítmányokat több tengeri kikötőben rögtön vasúti szerelvényekre rakták át. Más útvonalakat kellett igénybe venni a magyar exportcikkek külföldre juttatásá­nál is. Igaz. bogy a vasút jóval drágább és emeli a fuva­rozás költségét, mégis ezt a megoldást kellett választani, hogy üzemeinknek rendelkezésére álljanak a külföldi nyers­anyagok, és üzleteinkben idejében forgalomba kerülhesse­nek a külföldről vásárolt áruk. Bír már kissé emelkedik; a Duna vízállása és .várható, bogy rövidesen ismét meg­indulhat a rendszeri teherforgalom, a MAPPED mégis kevés árut irányit vízi útra., mert ilyenkor már gyakori a köd, óvatosabban, lassabban közlekednek a hajók. tanfolyam a Dunai Vasműben A Dunai Vasműben adminisztrátorképző tan­folyamot indítanak. A 320 órás tanfolyamnak 80 részvevője van. A tan­folyamon sok ügyviteli, számviteli, tervezési, sta­tisztikai, anyaggazdálko­dási, munkaügyi ismere­tet sajátítanak el a leen­dő adminisztrátorok. RAGASZTOTT VASPTI SÍNEK A frankfurti vegyipart szövetség érdekes kísérletet folytatott, amelynek ered-­­ményeképpen bebizonyoso­dott. hogy vasúti síneket, po­liészter gyanta, segítségével is lehet talpfákra rögzíteni. A kísérlettel összefüggésben a vegyipari szövetség utal a Lippe-csatornán épült acél­híd tapasztalataira. A hiil egyes részeit szinten poliész­ter gyantával illesztették össze, s a biztonság kedvéért beépített csavarok megszorí­tására mindezfdeig nem volt szükség, habár a hidat hat éve használják. — Egyre több a be­szédhibás gyermek a nyugati államokban. A svájci lapok statisztikája szerint a dadogó és néma gyermekek száma Euró­pa nyugati országaiban meghaladja a lakosság 5 százalékát. JELENTKEZZENEK A KÁROSULTÁK A rendőrség előzetes le­tartóztatásba helyezte Pálífy Aladár büntetett előéletű. Vll. Cserhát utca 21. szám alatti lakost sorozatosan elkövetett uzsora bűntett miatt. Az ed­digi megállapítások szerint Pálífy 45 009 forintot adót kölcsön 1000—10 000 forintos tételekben ismerőseinek, ame­lyet kamatos kamattal köve­telt vissza, a VL kerületi rendőrkapitányság felkéri mindazokat, akiket Páffy hasonló módon megkárosított és még nem lettek ellene fel­jelentést, jelentkezzenek a Budapest VL krrület. Izabel­la utca SI. II. emelet 2. szá­mú helyiségben, vagy telefo­non a 31«—938, 121-es meUék­­áilomáson. — Rigában és Buka­restben tartott az ősszel árubemutatót a Medicor Röntgen Művek, ame­lyen a legkorszerűbb ma­gyar röntgengépeket mu­tatták be a külföldi orvo­soknak, szakembereknek. ■ Két és félmillió dol­lár egy Rembrandt­­képért Két és félmillió dol­lárért lelt gazdára Remb­­bratidt 1653-ban festett >>Aristoteles megtekinti Homéras mellszobrát« cí­mű képe egy New York-l aukción. A képnek már kilenc gazdája volt. — őszi málnaszüret van Svájcban: Egnach­­ban az idén másodszor szüretelik a bokrok ter­mését. A gyümölcs éppen olyan nagy, mint az első termés idején és rend­kívül édes. Hl Motorizált villa Egy olasz feltaláló miniatűr motorral felsze­relt spagetti-villát szer­kesztett. Mint elmondot­ta, az adta az ötletet, hogy mindig sajnálkozás­sal nézte, valahányszor a külföldi turisták a spagettievéssel kínlódtak. A miniatűr motor auto­matikusan működésbe lép és pillanatok alatt felcsavarja az olaszok nemzeti eledelét a vil­­\ Iára. “D AKTJLOSZKÖFIA« — AZ ORSZÁGOS BÉKETANÁCS, a Ma­gyar—Szovjet Baráti Tár­saság és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat kedden a Kossuth Klub­ban emlékestet rendezett Mihail Vaziljevics Lomó­­naszov, a nagy orosz ter­mészettudós születésének 250. évfordulója alkalmá­ból. Az emlékesten nagy számmal vettek részt tu­dományos és kulturális életünk kiválóságai. Je­len volt A. A. Sztarcev, a budapesti szovjet nagy­­követség tanácsosa is. Dr. Zsebők Zoltán Kossuth­­díjas professzor meg­nyitó szavai után Erdey- Gruz Tibor Kossuth-díjas akadémikus mondott ün­nepi megemlékezést. IS Ütlcvélhamisitó fegyencek Szoros összeköttetésben állott egy gengszter tár­sasággal a chelmsfordi angol fegyház nyomdája. Az itt dolgozó fegyencek ugyanis okmányokat ha­misítottak a banda szá­niára. Ütleveleket, ház­kutatási és letartóztatá­­si parancsot elrendelő blankettákat és olyan csekkeket, amelyeknek tulajdonosai Angliában pénzt vehettek fel. A Nyugat-Németorszigban állomásozó amerikai meg­szálló csapatok négy tagja egy Garmisch-Partenkirchen-! taxival érkezett az Inns­brucki nyilvános házba. Né­hány órás szórakozás után kirobbant a botrány: az egyik amerikai katona 409 Schillinge! vett ki hölgypart­nerének retíkfljjéből. A lo­pás, felf tízesét követő vérei verékedésne.k az osztrák rendőrség megjelenése vetett véget. X “Udvarol a gyerek, be­mutatója a József Attila Színházban. A József Attila Színház pénteken, november 24-én mutatja be Viktor Ro­­zov, a Felnőnek a gyerekek és Szállnak a darvak Írójá­nak -Udvarol a gyerek« c. új vígjátékát. Szereplők: Gobbi Hilda, Komlós Juci, Kállai Ilona, Ráday Imre, Szabó Ernő,- Bodrogi Gyula, Soós Lajos, Báró Anna. Náray Teri, Bakó Márta. Sugár László. Surányi Imre, Vámos Ilona. H harmincmillió éves IPOLYTARNOCON Még 1900-ban kiránduló diákok felfedezték, hogy lpoly­­tarnóc közelében többméteres vulkánt tufa alatt olyan ho­­mokköréteg fekszik, amelynek felszínén kisebb-uagyobb ál­lati lábnyomok láthatók. Azóta a homokstrand nagy ré­széről eltávolították a paleontológusok fa tufát, és napvi­lágra hozták a körülbelül 30 millió évvei ezelőtti élet e pá­ratlan épségben maradt emlékét. Az eltávolított tufa alól kibukkanó, közben kővé változott homokon ma is tisztán és sértetlenül láthatók az egykori ősállatok lábnyomai ép­­pen úgy. mint a lehullott falevelek és fenyőtűk lenyomatai. A lelet egy-egy részét eredeti állapotában, beszállították az Országos Földtani Intézetbe, illetve a Nemzeti Múzeumba. Az Országos Természetvédelmi Tanács elhatározta, liogy a régi homokpaden az eredeti helyen szabadtéri múzeumot létesít, és védőtetőt épít fölé Ezenkívül eelofánlapokra raj­zolják át a körülbelül 200 négyzetméteres területen az egy­kori élet nyomait. A rajzok 70 ívre tehetők. Az összeillesz­tett iveket lefényképezik. A munka tudományos jelentő­sége igen nagy. ÖNYVJELZÖ 0Í3Í' Omitrij Furmanov: Csapa jev Dmitrij Furmanov, Csapa­­jev legendás’ hírű diviziójá­­nák egykori komisszárja, az októberi forradalom első kró­nikásainak egyike regényt írt nagyszerű és véres élményei­ről, Csapajevről, volt pa­rancsnokáról, katonáiról. Ez a regény nem egyszerűen művészi alkotás, több is an­nál: hiteles tanúvallomás. Fa­­gyejev mellett Furmanov volt az a szovjet írók fiatalabb nemzedékéből, aki valóban végigharcolta a polgárháborút, s mindketten azonnal be i6 számoltak élményeikről. Hír­adás volt akkor a Tizenkilen­cen is, meg a Csapajev is, az első tudósítás arról, hogy a nemzet, a nép miként találja meg az összefogás lehetősé­geit, .a kezdeti gyakorlatlan­ságot. tétováié got hogyan vált­ja fel a céltudatos hősiesség. Igen, ez Furmanov regényé­nek mondanivalója: a tragi­kus eseményeket, fyeroikus egyéniségek pusztulását csu­pán a cél igazolhatja, a for­radalom ügye s ez már “op­timista tragédia«, hiszen a komor jelem mögött már fel­­vilóglik a jövendő is. Furma­nov regénye már régen nép­szerű a magyar olvasók előtt, több kiadásban napvilágot lá­tott a felszabadni lás óta. Ez a mostani kötet kiállításában __ _ is méltó a kitűnő és immár történeti értékű regényhez. (Helikon.) E. F. P. Vadáss Ferenc: Harcunk a magyar pokollal... Mélyen megrendítő, érdekes olvasmány. Nagy szavak pél­­kül, egyszerűen beszéli el azoknak a történetét, akik a negyvenes évek elején, a fel­szabadulás élőit életüket ál­dozták meggyőződésükért, igaz emberekként harcoltak a fa­siszta. uralom ellen. Megele­venedik előttünk Ságvárí Endre, Braun Eva, Schönherz Zoltán, a párt sok ismert és ismeretlen hősének küzdelme, akik-egy jajszó nélkül vállal­ták inkább a halált, mint azt, hogy elárulják társaikat. Meg­elevenedik egy német kon­centrációs tábor egyetlen éj­szakája is, amelyben csupán a kommunisták optimizmusa jelenti az egyetlen fénysuga­rat. Az embertelen szenvedé­seket és a halált vállaló igaz emberek történetei komorsá­guk ellenére is a jobb jövőbe vetett hitet sugározzák — s talán ez a könyv legnagyobb érdeme. Egyúttal figyelmezte­tő annak a most felnövő nemzedéknek, amely mindeze­ket a borzalmakat, már csak hallomásból s nem tapaszta­latból Ismeri. Az értékes könyv jelentősen hozzájárul a kommunista mozgalom hő­seinek megismertetéséhez. (Kossuth) M. F. Németh László: Változatok egy lémára Az írónak régóta melenge­tett terve valósult meg e könyvének megjelenésével. Már annak idején az általa szerkesztett és írt foyóirat­­ban, a Tanúban megpendítet­te azt a gondolatot, hogy kedve lenne egy »papír szín­házat« csinálni, amelyben egy-egy drámájának legkülön­félébb dramaturgiai és ren­dezési problémái terítékre ke­rülnének. Most a Két Bolyai című drámája kapcsán vált valóra ez a régi elképzelése. A kötet írásai a darab különféle vál­tozatainak bemutatása mellett egy rendkívül érdekesen be­rendezett írói alkotóműhely ajtaját tárja szélesre. Alkal­munk van az alkotás legrej­tettebb zugaiba belepillanta­nunk és a művészi gondolat fogantatásának sajátos körül­ményeit tetten érnünk. A könyvben található képzelt — vagy a valóságból leszűrt — beszélgetésből pedig a színházi dramaturgia megany­­nyi problémája bomlik ki, képet adva az író és a szín­ház művészeinek alkotó együttműködéséről. (Szépiro­dalmi.) sz. E. Fiisi József: Búcsúzom, Garibaldi Posthumus munkája a tra­gikus hirtelen elhunyt írónak. De torzó is, egy három kötet­re tervezett történelmi re­génynek csupán első része a »Búcsúzom, Garibaldi«. Ám, befejezettlenségében is érde­kes olvasmány, jó haszonnal lapozza majd végig az olva­só, sőt, állítjuk, teljes él­ményt is kap a töredékből. Mert az író ebben az: első kö­tetben oly világos csendülés­sel üti meg Garibaldi-himnu­­szának alaptételét s kiszéle­sedő motívumait: hősiességről, szabadságról, emberségről, életről, halálról, hogy egész­­szé teljesedik bennünk a mondanivalója. Olvasás után míbennünk magunkban bom­lanak virágba a gondolat­bimbók, ahogy azokat az' író kirügyeztette. Ezzel lesz ez a hiányos könyv érdekesebb és több is más regénynél. Va­lóbán nem nehéz követni a­­kitűnően komponált írásból az elindított szálakat s vonala­kat. Szellemes szellemi já­tékká lesz a vett indítékok lendületével elénk varázsolni a nagy forradalmár Garibal­dinak a maga világát s a ml világunkat is megbabonázó arculatát. (Magvető) Ü. Gy. Berkesi András: Magány Jó és biztató utat tett meg Berkesi András első könyve, az “Októbert vihar« óta. Űj regénye, á »Magány« szerke­zetében és stílusában egyaránt magasabb lépcsőt jelez az író útján. Kun Istvánná Baltha­zar Ágnes tévedésekben és kínokban gazdag élete, a re­gény elsőszemólyes elbeszélő hangja könnyebb megoldásra is csábíthatott volna — de a »Magány«-han Berkesi bátran választotta a nehezebben meg­hódítható ösvényt. Egy hal­dokló asszony naplója idézi fel az 1944-es Pécset, egy kommunista küldetését, aki útjára magával viszi szerel­mét, Ágnest is. Kotta* Péter, a küldetésben járó fiatal férfi elbukik, árulóvá lesz. De ez az árulás maid csak egy évtized­nél több idő múlva lepleződik le: a haldokló Ágnes naplójá­ból ébredünk rá, hogyan sar­jadt bűnök, hazugságok ször­nyű bozótja az első, a pécsi csendörtiszit szobájában még »megmagyarázott« árulásból Becsületes emberek, tévedőfc és elbukók, igazságtalanul és megérdemelten bönhődők sora vonul fel a regény lapjain. Feszülten izgalmas cselek­mény, jól árnyalt regényala­kok: emlékezetes, jó olvas­mány Berkesi András új könyve. (Magvető) Önnek is tudnia kell: hogy az L osztályú éttermünkből IV. osztályú áron elviheti az étlapból szabadon választható vacsorát Néhány példa: I. oszt.IV. oszt Szálka nélküli halászlé 18,— Ft 12,95 Ft Székelygulyás 15,95 Ft 11,45 Ft Sertéspörkölt galuskával 14,30 Ft 10,30 Ft Rántott sertésszelet, burg. sál.17,50 Ft 12,55 Ft Myúlgerine vadasan, zsemle­gombóccal 18,— Ft 12,95 Ft MATYASPINCE ÉTTEREMBŐL bermn Étteremből pilvax Étteremből belvárosi étteremből SZÁZÉVES ÉTTEREMBŐL ORSZ.ÁGHAZ ÉTTEREMBŐL conso Étteremből NÉPSZAVA G. M. 1961. november Zt

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék