Népszava, 1964. szeptember (92. évfolyam, 204–229. szám)

1964-09-26 / 226. szám

APRÓHIRDETÉSEK APRÓHIRDETÉS AKA: Hétköznap szavanként 2 forint. Vasárnap szavanként 3 forint. Az első szó két szónak számit. HIRDETÉSEKET FELVESZ: Népszava kiadóhivatal. Budapest, VII., Rákóczi út 54 és a Magyar Hirdető Vállalat irodái Az apróhirdetés ára feladható postautalványon, vagy a postán kap­ható biancó csekken. Csekkszámla számunk: 75 915 001-K-95. | ÁLLÁS ~j Győr;. ós gépírónőt (lehet kezdő Is) és férfi raktárt kiadót felvess V. Építő Ktsz. Kálmán u. 23. Aaonoall beépésiel ALKALMAZUNK nagy-.bu<k>aeitl la­kással rendeRcező VILLANY ­­SZERELŐ. LAKATOS, I KŐMŰVES, FESTŐ jzakmunk ásókat, RAKODÓKAT, valamint VILLANY­­SZERELŐ és KŐMŰVES SEGÉD­MUNKA SOKAT ('.«hét fiatalkorú is) Jelentkezés: Boltberendező Budapest, VL, Szív utca 53. Mtmfcaögy. férfi­fehérnemű­készítőket utáni feabóuá* Budapest, Y., Egyetem túr I. Férfi felvesz, káét répmunXár* Ipart Szerelvény és Gépgyár Angyalföldi Gyáregysége Budapest, Kill.. Prangepán utca 82. KONSTRUKTŐRT finommechanikai gyártmányok terü­letén nagy Jártas­sággal rendelkezőt, továbbá MŰSZAKI KÖNYVTÁROST megfelelő szakisme­rettel aaadEkönyvté­­rosi képesítő vizs­gával és nyelvisme. rettel és nagyobb gyakorlattal rendel­­kaa6 GYORS- ÉS gépírót neonnal i belépéssel felvess Irodagép! part és Vállalat személyzeti osztálya Budapest, XÍII., Jász utca 33—35. reLefon: 203—136. A Mechanikai Mérőműszerek Gyára felvételre KERES érettségizett és vm. általános Is­kolát végzett ESZTERGÁLYOS. MŰSZERÉSZ IPARI TANULÓKAT. Jelentkezni lehet a vállalat munkaügyi osztályán! Mechanikai Mérő­műszerek Gyára Budapest, ül.. Szépvölgyi út 41. Szállítási és rakodás gépesítésében jártas ALTALANOS GÉPÉSZ­MÉRNÖKÖT, vagy gyakorlott TFCIINOLÓGUST KERESÜNK azonnali belépésre. »Műszaki vezető 1887« jeligére a Felszabadulás téri hirdetőbe. TITKÁRNŐT, aki gyakorlott gép­­gyorsíró és admi­nisztrációban Jártas, aaorarmal FELVESZÜNK. »Szövetkezet 1832« jeligére, a Felsza­badulás téri hirde­tőbe. Fiatal GÉPÉSZ­­TECHNIKUST azonnal felveszünk. Látazerésas Szövetkezei, VILI., Koszorú U. 30 A Magyar Hajó- és Daru gyár óbudai Gyáregysége (Budapest, III., Hajógyári sziget) felvételre KERES * lakatos, forgácsoló, villany-hegesztő, villanyszerelő. hajóké ráca, hajószerelő szakmunkásokat és segédmunkásokat Budapesti Épületclemgyár (Budapest, XI., Budafoki út 7«) KEREK FELVÉTELRE állandó, va*?y szer­ződéses idejű foglalkoztatásra VASVAZ­­SZERELŐ és BETONOZÓ SZAK- és SEGÉD­MUNKÁSOKAT, SZÁLLÍTÓ-, RAKODÓ­MUNKASOKAT. Bérezés teljesít­ménybérben, szálli­­tiómunkAsoknáJ f ' időbérben. Munkás­­szál'á.it biztosítunk. Felvétel esetén a felutaaás költségeit visszatérítjük. Budapesti Kőolaj­ipari Gépgyár Budapest, A.vili., Gyömről út 79—83 kflfeő szerelési te­lephelyre külszolgá­­l&tos munkakörbe azonnali belépésre keres szigetelő rész legé­hez: SZIGETELŐ, BÁDOGOS szakmunkásokat, BETANÍTOTT MUNKASOKAT, SEGÉD­MUNKÁSOKAT. Jelentkezés a válla­lat munkaügyi osz­tályán. A3 Egyesült Izzó Gépgyára FŰTŐKET és KAZÁNHÁZI SEGÉD­MUNKÁSOKAT KERES felvételre. Jelentkezés a gyár személyzeti osztá­lyán, szombat kivé­telével naponta 8— 14 áráig. Budapest, IV.. Szilágyi utca 26. A Rákospalota—Új­pest vasútállomás mellett. A Bőripari T. 3. számú Gyára (volt újpesti Bőr­­*yár) FELVÉTELRE KERES férfi, női segédmunkásokat, takarítónődet, TMK-lak a'. ©sok a t, villanyszerelőt, cső szere’őt elektrotechnikust. Jelentkezés a gyár □Gmkaügyi osztá­lyán Budapest, IV., Váci út 40. Fűrészipar! isme­retekkel rendelkező S A4 MLA ZO­LIK VI DA TORT, SZTK, KSZKBI is­meretekkel rendel­kező BÉRELSZÁMOLÓT én FÉRFI, NŐI SEGÉD­MUNKÁSOKAT FELVESZÜNK Jelentkezés: Bútorlap és Faáru Ktsz Budapest, IV., Tavasz U. 39—41. KADAR szakmunkasokat állandó órabéréé munkára azomnaLra felvesz törtért ló üzem. Jelentkezés 7—12 óra között Csepel, Vasas utca 47. sz. alatt. Belvárosi tzeml Vendéglátó Vállalat, Budapest, VILI., Nagyfuvaros u. 18. FELVESZ ELEKTRO­TECHNIKUST és MŰSZAKI ANYAG­­RAKTÁROST, valamint karbantartó munkára KŐMŰVES, FESTŐ és HEGESZTŐ­LAKATOS szakmánk ásókat ée SEGÉD. MUNKÁSOKAT. A Várpalotai Szén­bányászat! Tröszt FÉRFI MUNKAERŐT TESZ FEL 18—45 éves korig mélyszinti bányamunkára. Kedvezménye« mun­kásszállást biztosí­tunk. Nős és családfenn­tartók évente 64 q ahydrált szenet kap­nak térítés nélkül. útiköltséget felvétel esetén megtérítünk. Felvételihez szükséges munkakönyv, két létnél nem régibb tanácsi igzaolás és toatonakőnyv. Jelentkezni lehet folyamatosan a Várpalotai Seén­­bányásaatl Tröszt munkaügyi osztályán. Magyar Pamutipar FONÓKAT, SZÖVŐKET. 16 éves kortól női betanuló MUNKÁSOKAT és FÉRFI SEGÉD­MUNKÁSOKAT. ü)p«t, rr. Értei trtc. SO. SSt—fférti segéd­munkásokat kőművesek mellé, szak­munkásokat él ín segéd­munkásokat aaoxmaH belépéssel felveszünk Munkásszállás van. Jelentkezni lehet: IX.. Viola utca 45. sz. alatt a munka­ügyi osztályon. Gyakorlattal rendelkező GYORS- és GÉPÍRÓNŐT azonnali belépésre KERES a Budapesti Konzervgyár. Jelentkezés: X., Gém utca 4. Számviteli osztályvezetőnél. Gyakorlattal rendelkező KÖNYVELŐKET FELVESZ a Budapesti Konzervgyár. Jelentkezés: Bp. X., Gém utca 4. Számviteli osztályon KŐMŰVES ÉPÍTŐIPARI SEGÉD­MUNKÁSOKAT és VIZSGÁZOTT HEGESZTŐKET, Nytregpbáaa, Máté­saaüfca és Nyírbátor­ban levő építkezé­seire FELVESZ ÉM Saabolesmegyei Á Hatni Építőipari Wyíregytoása, Széchenyi utca 43. Szállás biztosítva. Az OGV. Gumiipari Kutató Intézete gépírónőt KERES Jelentkezni lehet: vm. ker„ Kerepesi út 17. Tel.: 336—774. Az ÉM. Betonelemgyártó Vállalat Budapesti Betonárugyára FELVESZ azonnali belépéssel karbantartó lakatosokat, gyalusokat, önrakodó dömperre dömpervezetőt, vizsgázott fűtőket, éjjeliőröket, irodai takarítónőké«. valamint betonelem és mozaik lap gyártáshoz női és férfi segédmunk ásókat. Vidékiek tanácsi Igazolást hozzanak. Jelentkezés: Budapest, XXI., (Csepel), Rákóczi Ferenc u. . 289. sz. Elérhető a Csepeli Gyorsvasúttal és a végállomástól a 38-as autóbusszal a hárosi iskoláig. Budapesti Vegyipari Gépgyár felvételre KERES gépipari technikáso­kat, gyakorlott gyors-gépírónéket, vizsgázott fűtőket, továbbá targoncavezető, ▼asőntő, TMK-lakatos SBaJcosanfc ásókat és 18 éven felüli férfi segédmunkásokat. Jelentkezés: Budapest, X., Gyömről út 76—80, munkaügyi osztá­lyon. Igényelünk továbbá v; Ilanyh ege ;ztő és vtllanysEerelő szakaránk á90fcat, X33L, Rokolya u. 5—-7. szám alatti gyáregységünkbe. Felvételre keresünk lakatos, villany hegesztő szakmunkásokat és segédmunkásokat. Változó munkahely­re kaios, villany­­hegesz-ó, csőszerelő szakin u nk ásókat, segédmunk ásókat, valamint ózdi rész­legünkhöz mozdony­­darura segéd moz­donyvezetőket. Vaskohásza ti Kemenceépítö Vállalat Budapest, XIII., Révész utca 9. Tengeri gzámtásho* Kézlszővő bedolgozókat! Trabant Combi 606-m, Vldöd rardM, egyedW-íérfl és női segédmun-és mechanikára, bedől-1 egyéves, garázsban tar-'álló asszony keresi la­kásokat, — valamint gozól engedéllyel ren-|tott, Igényesnek eladó.'meretségét, értelmiségi Weappon gépkocsihoz delkezö szövőket felve-. 297—16». dolgozónak 48—56-ig. házasság céljából. — ||Levelet »Jó otthon — 73699* jeligére a Fel­­szabadulás téri hirde­tőbe. Lakással rendelkező, magányos, 50 éves nö, házasság céljából meg­ismerkedne komoly fér­fival. »Boldogság« jel. Igére a nyíregyházi hirdetőbe. Autósok! Figyelem! Győr. AUTÓMOSÓ MEGNYÍLT. Budapest, XI., Budafoki út 48. Megvárható. Büfé. gépkocsivezetőt, vagon- szünk. »Állandó mun­­vontatáshoz felveszünk, ka 78253« Jeligére a Gabona Tröszt Szol- Felszabadulás téri hir­­galtató Váll. IV. te- detöbe. lep. Bp. XXII., Nagy-;ntézet~keres tétényl út 48. 'azonnali belépésre, per-Betanított női munká-fekt orosz, magyar sokat keres íelvételre'gyors-gépírót. Ajánla­­egészségügyl intézmény tokát kérjük »Kutató. XIII., Gyermek tér 2.íintézet 78277« Jeligére (12-es, 14-es villamos‘a Felszabadulás téri vonalán, megálló Ro-j hirdetőbe. ______________________ kolym utcánál.) i000-es személy-j ~ üimaoit céljából Kutmtólntfact, híredá,-,. rendeikez/ építés," lg‘£l“Ci1 ki'im'slsmi!rlK‘in' >ó me** technikai anyagisme. ,^hXstdíszíti>dÓ' Érdek1' TaU‘’4->lenésü. önhibáján ki­­retta. rendelkező rak -: a 14-69. Sza'ay. lvU1 elváU, kozépm.­tározt kert«. Jelentke.í Alland6 budapesU I 1 r ' I barJu’ MAV do’­zé.,eket eddigi műkő-manW feIves2PUnkI A 3 A S V E T E l | «”*•„. ,kár°* . 6zeD„T des feltüntetésével és: jelentkezéa j,1964 6zö. * ..................—I délyektől mentes, há­fizetési igény megjelö-1 vetkezeU jeligére a Hívjon bizalommal! *ia*. jó alakú, szerény lésével »Azonnali beló-klspestl hirdetőbe. (Bútort tollat, ruhane- leánnyal, vagy özvegy­­pés 78314« jeligére a müt, nagyatékot. min. Iasszonnyal 24—30 kö-Felszabadulás téri hir- | prn ovrnovíii I dent készpénzé« ve-J1^1- »Megbecsülés — Magyar Optikai Művek FELVÉTTHLRE takart‘.ónőket, vizsgázott fűtőket, fűtőd időszakra salakosókat — fűrők. salakosok ré­szére munkásszállás biztosítva. Jelentkezess: XII., Csörsz u. 35, fisat. 38. MXixtkaeró^azchűko­­dáe 9—12 órái«. Felveszünk lemezlaka-GÉP, SZERSZÁM*] Átadunk állami válla­­toe, *» “»wrscerelő utok részérc gonyv. szakmunkásokét. Érdek. JÓJiíriMaU lódnl lehet reggel 7 tsz .ek réstóre kés2. órától 15 óráig a 342- p^nzírt ben,),,. és vu. nC 7 a. 4o1ofr\nAn szék. 140—945 967-es telefonon. lanymotoros láncf üré-VESZEK hagyatékot, tollat. bútort, ru­haneműt. limlomot Tel: 339—197 95733« Jeligére gedi hirdetőbe. Teltkarcsú, magas, barna nő megismer­kedne házasság céljá. ból 40—50 éves férfi­val. »Lakással rendel-ÉL1II felvesz geodéta, székét,, valamint desz- Bct-o rtnrdő. II db tói. mérnököt és techni- kamáglyázo gépeket, tőiópes, • »1 hl, eladó c]pestl mra tone. _ kust, további figu- Érdek], lehet: Érdért Menoüntiietó So't- Házasság céljából ir­ránst. Bp. VI., Vö- Váll. Bp. V., Kossuth sitimre, Takács Ji- Janak 60—55 közötU rösmarty u. 47/a. — Lajos tár 11. se. alatt i Szentkirályi utca1 Intelligens, csinos. Tel. 313—346. j Ügyintézők: Papp 1st - j Buds**rt egészséges nők. »Sze-Gyakor lattal rendelke- záu. Décsl Rúdon. - .......-n, -- —, mélykocsi 78693« Jel­ző ónálló beruházási Tel. I13-0M, 121-790. [.............IAKAS ' íé” * Felszabadulás ÍMGHÉPi jelenti előadót, textilipari gya-1318-590, mellék 13-82, korlattal rendelkező Véri hirdetőbe. ________ _________ özaoskU. .aiaciaezesu ( 43 éves, 160 magas műszaki anyagbeszer-, ^/loo-a«, lakást vennék 20 000 iparos, hozzáillő nő zőt, könyvelési ismere-j sp®c!ál teAatos slkkö­­részlet. — Két ismeretségét keresi há­tekkel rendelkező álta-' Wt bérbe vo5zok. dolgozó nö részére al- zasság céljából. »La­­lánoa adminisztrátort, Jedgére, a őrleti szobát keresek, kas szükséges 78664« szövő előkészítő műve- üadxXba. '»Leinformálható 9258« jeligére a Felszabadu­setőt. férfi és női PrJ1 D ji x n n "" H JeUgére a kiadóba. (jós tért hirdetőbe, segédmunkásokat, köz- J DulUR | Ipari áramos. 30 Ft 38 éves. 168 cm. bflór­­gazdasági technikumot " lakbérfl, szép szoba. na. elvált, molett végzett üzemi Írnokot. Vczzck! “mS‘-(konyh,. Uzlethelylségfl usztvlzelónö kerezl kazánházi zzéntolokat. náltat »a- 1U4Mlmat elcserélném.'ey»,, mtelUgen. férfi azonnaU be épésre M. táT pestl 1 szoba kon:'h‘“ IzmereUégét, házasság vesz a Lörlnd Vatta- feloezlatoU háztartás-lJttErli tőltségténtés-lCéljából, aki szintén gyár. Bp. xvni. ker.|bóL J8»-lg._________o,alg, cze-jvágylk . zzeretetr. és Reviczky Oy. u. t-ll. Két.7.mrlTr. rekamlé pel. XXI. kér.. Zsák, megértésre. Lakás- - ' i V • 1 Felveszünk alacsony-jolcsón, részletre eladó,-Hugó u. 11. !jó ha van. — Jelige: és magasnyomású vizs- Kárpitosnál, Vörös- Fiatal, gyermektelen »Szeretet 76629« a Fel­­gával rendelkező fütő-jmarty utca 73. házaspár albérleti szó- szabadulás téri hlrde­ket. fütő segédmunká- bát keres, vagy eltar-’tőbc. sokat, kályhatatőket.!^^^*0^*-^ t4u„ .Árvák, m n^gaz. l»ma az»: Kalorikus-, vagy épü-|takarítónőket, konyha-,szon* használt, iav5"i íeliKére az üloestl hír- c»nnv i. « letgépész-mérnököt keJ lányokat és cserép- Jött. olc*o kaphat. Mtl ^ ^---------- .„4____w-i— 7.<á.imiűh#»iv víl.. aewjoe, ’á-otti özvegy vagy el-VH. rés hosszabb tervezői kályhás szakmunkáso- Zsákmühely, ------f----------------------------------­gyakorlattal. Irányító-;kát Jdantkctés: ÉM.:*«rt u. 14 (Zeneaka- Egy vagy két férfinak vált orvos ^«»tsé­­tervezól munkaköri».Iszolgáltató Váll. Bp.. dómlánal). Telefon: albérletét adok. eUi-:®« _ keresi házasság tervező vállalat. — A v Néohadserw utol 42®-354 lássál. .Igényes 78683« céljából. »{«“ •“”­jelentkezéseket >Duna“'J" Mu5k£rt£!dátt£ OM ~ rekamlé. rési'-l » Péles.badu- tet é, „.egbecttlé. ­part 1530« jeligére dás Hétre, jótállással eladó, i tért hirdetőbe. 178718« JeUgére.^ Fel.- ------------- vtcÁMtt ffltgket. — lAr‘dl “• u- Kárpitos. Egyedülálló tanár, bU- ,2aba!lulí‘! *** hlrd'­detőnél leadni. (fűtő segédmunkásokat Tizenkét havi egyenlő társbérieti szobát tőbe. | mot, acspuuiuunaounat — vójvuiu _ . . . n, r___, , __ Értelmiségi nő, iskolás lelveszünk. Acéláru-.részletle, készítek „r-iherea. Konyhát TMomob gyermekek felügyeletét gyár, Bp. xm„ Václ nltürát, heverőt, f0. hajnalok. Leveleket.,gas. szőke, kom ly vaUainá. ebédet u|üt _95.________________1 • SSóST iezlno. leány Ismeret­----------------------------------- iriQftV-nt. fiJlanrió hu- P^OS, VI., EotV ŐS 17. ba ŐSSZkomfortOS, te-t ké-^r^TtT munkára 'azon- <Kärut-NäpkörtarzaSHg jlefonos erkélye, lakást;”’'4 hír', lőrt nali belépésre telve-'»W*1-» ' I««rétek, hasonló vágy 8tóchenyl Budapesti vállalat peaített belső eUenőrt „all belépésre felve-1 ...»v..,o ! tetőbe, keres. »Férfi munka- szünk. Munkásszállást kétzzeméíye» rekagnlák, i Us‘-'bö Pestlre- "Költ- 8J • erő 1477« jeügére a biztosítunk Jelentke-!fot«:á«yzk. eL-őrendü ^«‘erltés 9.88: Je^k — mértedé Felszabadulás tért hír- zés: Bp. VIH.. Auróra kivitelben. mindenféle,“ tlttd6ba­­, Zu-^dgff £ J-“­­u. 33. Munkaügy. í.cinben Kedvezményes Kéfzoba _ detőbe. Azonnali felvételre ke- A Budapesti Zöldség-!.. .. itos) résünk 3—1 éves szak-!Gy0m5,cs Magykereske- Icfrp‘^- VI*:’ ker Tanya ut-1'““' —— -------­mai gyakorlattal ren-|deimi szövctkezeU V. °“a.4S> 4iuhií ?h-„ Lv.ví .llg'ns ,érJct keresek fiaetéssel. van. józanéletü Intel­delkezö faipart tectml- azonnal felvesz elektro-í5S5?tíl kust. Cím: Váci Fa- műszeré«*, lakatos, kő-1 Veszek hálószobát, — ipari Ktsz. Vác, Dam- mflves, mérlegmüsze.ikombináltat, rekamlét, Janlch tér 6,_________I rész, fűtésszerelő szak-.szekrényeket, fehér­munkásokat, valamint nemüt, Késes-köszörűsöket, «e­tollat, hagya­gédmunkásókat szövet. !é'fl segédmunkásokat, tékot. limlomot, késs kezetl tagnak felve- Je'entk“'»„ ,Bp' ■* ■! pénzért. 134-669. szünk. Mckofém Ktsz. Nagyvasartelep, n. ; Hagyatikot, hálószo­­em. 10. Vm., Kőris u. 27. cában modern egyszo-i b\eÍT<b6t?h»„U,'Í“,11^ 9281‘ Jvugér. aki­­kertes házban, es Nagyfuvaros utcában IJ emeleti szoba konyhás, Hatvannyolca# őnnyug­­gáztüzhelyes lakást, díjas özvegyasszony, sa­­udvari, világos, na-'iát nyugodt otthonom­­post XIV. kér., Huniba, n%-ugdíjas házas. gárik krt. 76. Kovács társat keresek, komoly Kőműveseket és kő- fűtőt I hetven körüli egyszerű Kazánkezelőt, kazán-1, komiét, női, férfi ru-. Elcserélném Jól Jőve­----------------. -■ ............... . »Jólelkü 9269« jeügére bát, kombináltat, re- Lajosné. , w „ . I*»«» magasnyomású hanemflt, ágytollat. deimező házfeíttgyelősé., „ művesek mellé női és kazánokhoz érvényes; régi könyveket veszek ipm «bérletire Bd.1* kladöba. férü segédmunkásokat vizsgával és gépkeze- 336-537. P ---------------­állandó budapesti I löket sürgősen felvesz i VI. kér..Bajza munkára, azonnali be-!az Országos Gumi- Hálószobát, kombinál-; lépésre felveszünk. —[ipari Váll. Bp. VIII.,itat* rekamlét, ruha- P Munkásszállást bizto.! Kereoesi út 17 neműt, tollat, hagya- I ./A—v. »-1——X-.. tékot, feloszlatott ház-; » i 47. sz. 1 VEGYES 1 Jelentkezés: INGATLAN Bp. VHI., Auróra u.;Csőszerelő, lakatos, kő-[tartást 33. Munkaügy. (Piszkos faiak tisztítá­sa, Gádor, Népszínház készpénzért Eladó egy szoba, háló-, műves szakmunkásokat veszek. Hívásra azon- füJkéa, őssakomíortos,rü?.*:----------------------és férfi segédmunká- nai jövök. I3fr—703. »nmuii őzhető. Szőnyegeit vegyileg ki­vu»» . I ." ^ . . 1“ rern segédmunká- na] jövök. 135-708. azonnal bekö: özhelő, TMK lakatosokat, ta-! sokat felvesz a Fővá- ----------------------­karítónőket és segéd-'r0sl Gázmüvek, VIII., munkasokat felveszünk Köztársaság tér 20. Személy- és Klsteher-'Munkásszállás van. autójavító Váll. Bp..|---ia=-rS-----------sttítt yttt Lehel u. 25. IA Tu2'loan>'aí S2AU‘­tási Váll. azonnali be­lépésre _.. . - _ . , kertes ingatlanrész, - tisztítom, művésziesen Jokarban levő reka-: —^ megjavítom, rojtozom, mié, 2 fotel. 2 szék ^ i át-szabom. Szállítás privátnak rtadó. 5— díjtalan, Domány, ez. Kopik, Bp. V.. Tanács! elölt » évi, a krt. 14. Hl. 2. Részlegvezetőt víz-gás,1 lc^”re ...alkalmaz. Jelentkezés: központi fűtésben nagy Bp TO Thia(iiJ út tén, ipari övezetben, 1000—1500 n.-ől üzem­mező utcában, most: |VI.tMajakovszkij a gyakorlattal rendelke-18. Személyzeti oszt. Kétszemélyes rekam!ék!telepftésre alkalmas Jelentkezés: 3200 forinttól, garni- ingatlant, épülettel (5g- Tel- *31—636. túrák, javítások, ala-!vennénk. _ Ajánlatot;Kozmetikámban patta­kítások olcsón, hosszú frashan A. G. M. VI.,írásos, zsíros arcok ke. fizetéskönnyítéssel 1 GorkiJ-fasőr 8/a. kér- kelése. Eredményes fo­­kaphatók. Wesselényi; beküldeni. gyasstómaaszázs, kar-33. 423—511. =-r--------------------r—;— csúsítás, szörtelenítés, Haromszobás komfor- ^ ^ tos, kertes családi há- 5 zam, lakottan, Juté-'-^-----1 nyosan eladó Rákos-'I*» ü. és m. aknáé zőt azonnali belépéssel felveszünk. »Szerelő- Fővárosi Ruhaipari V. szövetkezet« Jeligére a (Bp. Vü., Dob u. 51.) Felszabadulás téri hír.1 felvételre keres ruha­­detőbe. I Ipari normást, gyakor.--------------------------:-------- lőtt gyors- és gépíró-AzonnaU felvételre ke-1 n^t, 6 órás fiatalko­resünk csért üzemegy- niakat, valamint beta- Televízió gyorsszerviz Ezentmihályon ftrdek- kályhák saaksaerü Ja­gógünJcbe _ viasgázott nított varrónőket. |helyszínen, garanciá-; jg^ni; vi. Bajza n.i vitása ée készítés«, dózervezetőt, villany-. — rr:r- rz jj ~ ”|val, vasárnap Is. SSS. tejSSSZ ío3-SM­I HANGSZER 1 ÉdPUÉali. ,1C1C43 üftCuCO ■ I . .. ■ — —_ , A \ Fővárosi Talajerőgaz-, p'f ,X?'* ®'’|T,lovtóiójavítá«, an­dálkodásí éa Érték«l- ”c8,elelSf/zimu í'1“*',terma,zere!« lakásán, tért Váll. BP. V. ker . í'f^Wn ««kmun- wanclAval. Bármely kas-vizsgára előkészítő' rM14t^ tranzlvatoroat, Alpári Gyula u. 11. — Munkaügyi osztály. Felveszünk építőipari gyakorlattal rendelkező időelemzőt és jól szá­moló, gépírni tudó ad­minisztrátort. Házke­zelési Igazgatóság, Gor­kij-fasor 8/b. Jelent­kezés életrajzzal a sze­mélyzeti vezetőnél. ^Hangszerelő "ZTzTM**W* villanyszerelő, gombi, üllői út 24. vezeték szerelő, koz. ponti fűtésszerelő szak-Gyakorlott gyors- és gépírónőt felveszünk. Jelentkezés: Főv. Ház­tartási Bolt munka­ügyi osztály, Bp. V., Ferenczy István u. 20-22. Magasnyomású kazán­hoz vizsgázott fűtőt felveszünk. GELKA V. 381—154. IX., Ráday u. 16. sz. 41. 122—379. I Lőrinc. Bpest, VIII., Eladó 200 n.-ől talck.l**»16 ntca **• bekerítve, vikendház­­zal vagy gépkocsival cserélek. Érdekl. új­pest, Tél u. 46. Vesester-! Du. 3-tól, Jakucs. Piszkos faiak tisztítá­sa, Jászay, Kőris utca 30 Telefon: 334^-634. Mosógép, centrifuga javítás lakásán. Még ma! 211—020, garaai-Azonnal beköltözhető 1 rmr,PW -Tg.nn —______________________szoba, konyhás ház.jcla,________________ mTltban FeltctelekT 4 Televízió járttá, la-|17,1 " ‘f’ gyümőlcsős-j Karának Vegyszeres éves szakmai gvakar- kásán, azonnal, ga- eladó. XXI. kér., tisztítását kazánbiztort lat, betöltött 23. élet- randával. — Sándor, ^scPe'>'I’4'm» “tea engedéllyel, rövid ha­­év, 8. ált. iskolai vég- 118— 565. i30' *rdeklődnl helysei- táridőre vállalom. — zettség. A tanfolyam Ehrbtr “zonzöra-----336-162 te- Farkasné. Bp.. Vü.. előrelátható költsége foni aHa^an eladA le,0n°n H4rsfa u- »• TeIefon: előrelátható _ bUllu «■«©.,ss-tzí-------­kb. 350—400 Ft lesz. 427_ö4Q pet*» g—fl.ic Maglodnyaralon 300 223—294. Jelentkezés a fenti ’ 8 n.-ől telek 5000-ért címen, hétfő, szerda, riadó. Érdeklődni: Bp.' péntek 11 és 14 óra | KU HAlAI | XVI., Rákosszentmi.i között. Határidő 1964. hály, Baross u. 230. ölet. i. IEsküvői ruhák kői-------------------------------------1 óvónőt U‘ férf, és nő. betanított munkásokat, RAoiiri-i “ • Beköltözhető ház családi Rákosszentmi­munkásokat órás fiúkat, « 053. lányokat keresünk azonnali be­lépésre. Egyesült Vll­­lamosgépgyár Dinamó­gyára, Bp. X. kér., A MŰM. 201. aa. Ii>a- Gyömrfii út 150. ritanuló-Intését (Ajka. n^talkorü fiúkat Mők­m.) rájár és ács­­állványoaó ipari tanu­lókat iskojáz be. Je­lentkezhetnek azok a fiatalok, akik a 16. életévüket még neon kentett munkaidővel alkalmazunk. — Építő Ktsz. Bp. X. kér.,' Endre u. 10. Szövő tanulókat, szövő ■j lékhelyiség, 151 n.-Öl( .‘gyümölcsös eladó. — Veszek hagyatékot, ni-!XVI., Baross u. 230. f hanemű t, ágy tollat, szőnyeget, limlomot. Telefonhívásra Jövök: 221—414. Használt férfi, női ru­haneműt, fehérneműt, ágyneműt, limlomot veszek. 142—173. I JÁRMŰ \ OKTATÁS 1 A Képző- és Iparmű­vészeti Gimnázium a Jelen tanévben is meg­rendezi a Dolgozók Szakmai önköltséges Továbbképző Tanfolya­mai keretében az alak­­rajz és grafika tan-| folyamait. Beiratkozás STENCHES SOKSZOROSÍ­TÁST rövid határidőre VÁLLALUNK: Lenin kőrút 88. töltöttéi be és meet : atkeP2®aaket, szövőket 50» ion-* Trabant i984. okt. ].én> 2-án, vagy az elmúlt évben *ao,’',aU »«•- prima állapot-;3-án. Bp. IX.. Törók rotrUsok, Férfüod­eredményesen elvé««- TJ“:. Adrla B^cmjizö. ban etat^Mereünt-Pi, u. alatt. rt.M.az.et telje, beren­ték az általános tsio a ’őtyar’ Bü x ker..|hető a saödllgetl vas- , . , Gyömről út 60-62. .. í. . . . vm. osztályát. Aa ín-i útAl’.omás 1U5CW | ' ■■ i > des n^hlil HÁZ ASS A6 I,;» eladó. Buda­pest, Damjanidh utca téaettől távoUakő ta-j Keresek egy tMJesen; Jetefön; nulők rér^ére koUégiu- képzett női íodrásznőt ------------------------'Jó megjelenésű 38 éveel Uzlethetrlrtgemben mi elhelyeaést biztosi- vagy fodrászt, aki tud Wartburg de Luxe és;férfi megismerkedne «parengedó’yw bérlő­tnnik. Jelentkezni lehet huzamosabb ideig egy Skoda Spartak kitűnő házasság céljából hoz- társat keresek, aki ea­az intézet igaagatójá- helyben maradni. — állapotban eladó. Te-!záillő nővel. — »Kék1 ^lit éuáttet *Fod­nál írásban, vagy sse-, Jelentkezzen: X., K&. ief<m osak hétköznap Duna 9279« Jeligére a!ms« jehsére. a K. mélyesen. ipolna 4. Fodrásznál. ' 7—18-ig: 160—686. kiadóba. Buster KeaVm. a «»FF neveí^et^ Ismét a kö­zönség előtt. Amerikai film. Csak a moziban látható, a TV nem közvetíti. CSehs2Jlová1c fftm. 14 éven aluliaknak nem ajánljuk. Magyarul beszélő, szélesvásznó, szovjet film vígjáték. monos iSMiRmöju A nagysikerű magyar film felújításai Magyar rövldfUm. 1964. szeptember 26 NÉPSZAVA 7

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék