Népszava, 1964. szeptember (92. évfolyam, 204–229. szám)

1964-09-23 / 223. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek ! NÉPSZAVA • A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA t 92. ÉVFOLYAM, 223. SZÁM ÁRA 60 FILLÉR 1964. SZEPTEMBER 23, SZERDA ar—etióp közös közleményt írtak alá Hailé Szelasszié látogatása Komárom megyében r A császár autogramot ad az őt virággal köszöntő bábolnai i'ittörőnek Jobbról Dobi István (MTI Foto — Vigovszki Ferenc felvétele) I. Hailé Szelasszié, Etió­pia császára és kíséretének tagjai kedden Komárom megyébe látogattak. A vendégeket útjukra elkí­sérte Dobi István, az Elnö­ki Tanács elnöke, Kiss Ká­roly, az Elnöki Tanács tit­kára, Szarka Károly kül­ügyminiszter-helyettes, Er­dei Lászlóné országgyűlési képviselő, a Magyar Nők Országos Tanácsának el­nöke, Rács Pál, hazánk etiópiai követe és Gergely Miklós, a Külügyminiszté­rium protokollosztályának vezetője. Az etióp uralkodót és kíséretét a komáromi vas­útállomáson ünnepélyesen fogadták. Az etióp és ma­gyar nemzeti zászlókkal, üdvözlő feliratokkal díszí­tett pályaudvarra a bá­nyászzenekar indulójának hangjai mellett, 10 órakor gördült be a vendégek kü­­lönvonata. A megye és a komáromi járás vezetői szívélyesen üdvözölték I. Hailé Szelasszié csás/árt és a társaságában levő ma­gyar személyiségeket, kö­zépiskolás fiatalok és ifjú­munkások virággal ked­veskedtek a látogatóknak. Kroszner László, a megyei tanács végrehajtó bizottsá­gának elnöke, a megye la­kosságának szeretetteljes köszöntését tolmácsolta. Beszédében kiemelte: — önben a békeharc, a békés egymás mellett élés tántoríthatatlan hívét, a szabadságért és független­ségért küzdő Afrika ki­emelkedő személyiségét üdvözöljük. Hailé Szelasszié császár válaszában utalt arra, hogy magyarországi láto­gatásukat jelentős ese­ménynek tekinti a két or­szág közötti kapcsolatok elmélyítésében. Elmondot­ta. mély benyomást tettek rá azok az eredmények, amelyet a magyar nép életszínvonalának emelé­sében elért. — Szorgal­muk. eredményes munká­juk példamutató lehet más nemzetek számára is — mondotta. Az üdvözlő beszédek el­hangzása után a vendégek — a megyei vezetők társa­ságában — gépkocsin Bá­bolnára indultak. Bábolnán a község be­járatánál díszkapu fogadta a látogatókat, akiket Lo­soncit Pál földművelés­­ügyi miniszter. Gécs Pál, az állami gazdaságok Ko­márom megyei igazgatósá­gának vezetője és Burgert Róbert, a Bábolnai Állami Gazdaság igazgatója üdvö­zölt. Úttörők virágcsokrok­kal köszöntötték a vendé­geket, majd a művelődési ház nagytermében Burgert Róbert ismertette a gazda­ság múltját, jelenét, ered­ményeit'és terveit. Az etióp uralkodó köz­vetlen hangon mondott köszönetét a tájékoztatá­sért és őszinte elismeréssel nyilatkozott a gazdaság eredményeiről, termékei­ről, amelyek a világ leg-' különbözőbb részeire el­jutnak. Beszélt arról is, hogy az országok vezetői­nek, kormányainak arra kell törekedniük: megfele­lő feltételeket teremtsenek a termelés fejlesztéséhez, jobb életkörülményeket biztosítsanak népeiknek. Etiópiában az építőmunka során szintén nagy erőfe­szítéseket tesznek a mező­­gazdaság hozamának nö­veléséért, az állattenyész­tés fejlesztéséért. A csá­szár ezután annak a re­ményének adott kifejezést, hogy magyarországi láto­gatása tovább erősíti Etió­pia és hazánk kapcsolatait, majd újabb sikereket kí­vánt a gazdaság dolgozói­nak munkájukhoz. A látogatás programjá­nak leglátványosabb része következett ezután: a 175 éves gazdaság vezetői — a hagyományokhoz híven — lovasbemutatóval kedves­kedtek vendégeiknek. Burgert Róbert séta­­kocsizásra is meginvitálta az etióp uralkodót, aki Dobi István társaságában a hires ötösfogaton egy kört tett a ménesudvaron. A gazdaság ebédlőjében a megyei tanács ebédet adott a vendégek tisztele­tére. Az ebéden Kroszner László pohárköszöntőt mondott, amelyre Hailé Szelasszié válaszolt. Az ebéd végén a házigazdák ajándékokkal kedvesked­tek a császárnak, Dobi Istvánnak és a császár kí­sérete tagjainak. Az etióp uralkodó és kí­sérete ezután szívélyes bú­csút vett a vendéglátóktól. Hailé Szelasszié és a töb­bi etióp vendég, valamint a társaságukban levő ma­gyar államférfiak gépko­csival mentek Komárom­ba. A komáromi vasútállo­máson az etióp uralkodó meleg szavakkal mondott köszönetét a megye veze­tőinek a vendéglátásért, majd felszállt a különvo­­natba, amely a kora dél­utáni órákban érkezett vissza Budapestre. I. Hailé Szelasszié, Etió­pia császára kedden dél­után szállásán fogadta a Magyarországon tanuló etióp ösztöndíjas fiatalo­kat. A közös közlemény aláírása Kedden este magyar— etióp közös közleményt írtak alá a[z Országház Munkácsy-termében. A közös közleményt ma­gyar részről Dobi István, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, etióp részről I. Hailé Szelasszié, Etiópia császára írta alá. Az aláírásnál jelen volt Kádár János, a kormány elnöke, Kisházi Ödön, az Elnöki Tanács helyettes elnöke. Kállai Gyula és Pap János, a kormány el­nökhelyettesei, Kiss Ká­roly, az Elnöki Tanács tit­kára, dr. Horgos Gyula kohó- és gépipari, Ilkü Pál művelődésügyi, Losoncéi Pál földművelésügyi, Pé­ter János külügyminiszter, dr. Beresztóczy Miklós, az országgyűlés alelnöke és a politikai élet több más ve­zető személyisége. Ott voltak az aláírásnál I. Hailé Szelasszié császár kíséretének tagjai is. Dobi István és Hailé Szelasszié kitüntetése A magyar—etióp közös közlemény aláírása után Dobi István kitüntetést nyújtott át I. Hailé Sze­­lassziénak, Etiópia csá­szárának. Dobi István a kitüntetés átadásakor hangoztatta, hogy a Ma­gyar Népköztársaság El­nöki Tanácsa a hazája nemzeti függetlenségéért, az afrikai országok fel­­szabadulásáért és szabad fejlődéséért folytatott áll­hatatos küzdelme, az or­szágok közötti egyetértés erősítése és a nemzetközi béke megőrzése, a ma­gyar—etióp kapcsolatok fejlesztése terén szerzett érdemei elismerésekép­pen a Magyar Népköz­­társaság Zászlórendje gyémántokkal ékesített 1. fokozatát adományozza az etióp uralkodónak. Dobi István elismerés­sel szólt Hailé Szelasszié őszinte törekvéseiről, amelyeket a két nép kö­zötti baráti kapcsolatok szorosabbra fűzése érde­kében fejt ki. Arra kérte az etióp uralkodót, hogy fogadja a kitüntetést a Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a magyar kor­mány és a magyar nép őszinte megbecsülésének jeleként. Hailé Szelasszié megha­tott szavakkal mondott köszönetét a megtisztelte­tésért. Hangsúlyozta, hogy a magas elismerést kife­jező érdemrendet a ma­gyar és az etióp nép kö­zötti barátság jelképének tekinti. Ezután Hailé Szelasszié Etiópia legmagasabb ki­tüntetésével, az arany­­láncoklial ékesített Sába királynője érdemrenddel tüntette ki Dobi Istvánt. Az etióp uralkodó me­leg szavakkal méltatta Dobi Istvánnak a magyar nép felemelkedéséért vég­zett odaadó munkáját és kérte, tekintse a kitünte­tést a magyar és az etióp népet összefűző baráti kapcsolatok szimbólumá­nak. Dobi István köszönetét mondott a kitüntetésért és hangoztatta, hogy a magas elismerést a Ma­gyar Népköztársaság és a magyar nép megbecsülé­seként értékeli, s benne a békéért és a népek kö­zötti barátságért végzett munka elismerését is látja. A csesstvei Madách-kúriában ismertették a Madách-jubileum eseménysorozatának programját Madách Imre halálának 100. évfordulójáról emlé­kezünk meg október 5-én. A magyarországi jubileu­mi események középpontja a költő szűkebb hazája, Nógrád megye les'z. A gaz­dag programot kedden Csesztvén — az egykori Madách-kúrián levő köz­ségi művelődési otthonban — sajtótájékoztatón is­mertették. Dr. Mihályfi Ernő, az Elnöki Tanács tagja, a Nógrád megyei Madách-emlékbizottság elnöke üdvözlő szavai után Géczi János, a bizottság társelnöke ismertette a Nógrád megyei esemény­­sorozat programját: — Csesztvén oktpber 3- án ünnepi tanácsülést ren­deznek, amelyen Jobbágy Károly József Attila-díjas költő méltatja majd Az ember tragédiája szerzőjé­nek munkásságát. Ezen a napon nyitják meg a mint­egy százezer forintos költ­séggel — továbbá sok száz óra társadalmi munkával — rendbe hozott Madách­­kúriában az emlékmúzeu­mot. A nagy költőnek a bejárat előtt felállított bronzszobrát dr. Mihályfi Ernő, az Elnöki Tanács tagja leplezi le. A Ma­­dách-portrét, amelyet Vigh István szobrászmű­vész készített, több mint másfél méter magas grá­nitoszlopra helyezik el. Balassagyarmaton 3-án a Mikszáth Kálmán Műve­lődési Otthonban a buda­pesti Irodalmi Szinpad művészei bemutatják Az ember tragédiáját. 9-én Madách-emlékkiállítást nyitnak a Palóc Múzeum­ban; megkoszorúzzák az emlékművet, valamint az emléktáblát és ének—ze­nei estet rendeznek. 22-én ünnepi tanácsülést tarta­nak és a városi tanács dísztermében Madách­­portrét lepleznek le. Salgótarjánban 4-én és 15-én irodalmi emlék­üléssel, Az. ember tragédiá­­ja-bemutatóval és ünnepi hangversennyel adóznak a magyar irodalom kiváló­sága életművének. A jubileumi ünnepségso­rozatra a tervek szerint számos vendéget várnak a szomszédos losonci és besztercebányai járásból, a Nógrád megyei lakosság képviselői pedig részt vesz­nek majd az alsósztrego­­vai rendezvényeken. Ezen­kívül kiváló Madách-for­­dítókat látnak vendégül, többek között a Szovjet­unióból, Finnországból, Angliából, Franciaország­ból, Csehszlovákiából és Nyugat-Németországból. Az irodalmi pályázat nyerteseinek Madách-em­­lékplakettet osztanak ki. A plakettet ifjú Szabó István készítette. Októberben a ►•Palócföld-« ünnepi számot ad ki, a tervek szerint em­­lékbélyeget is kibocsáta­nak. (MTI) Hruscsov beszéde a békeharc és a békés együttélés kérdéseiről Afrikai szolidaritási nagygyűlés a Világifjúsági Fórumon A szovjet lapokban megjelent Hruscsov szov­jet kormányfő beszéde, amely szombaton a Vi­lágifjúsági Fórum rész­vevőinek tiszteletére adott fogadáson hangzott el. Hruscsov beszéde döntő részét a békeharc és a békés együttélés problé­máinak szentelte. Kije­lentette, hogy a modern fegyverek alkalmazásával folyó világháború felbe­csülhetetlen károkat okozhatna a népeknek. Ezért harcolni kell a bé­kéért, a bé)iés együttélé­sért. Ha azonban az ag­­resszorok háborút rob­bantanak ki, a Szovjet­unió helyt tud állni ma­gáért és barátaiért — je­lentette ki Hruscsov. A szovjet kormányfő visszatért a japán parla­menti .képviselőkkel foly­tatott beszélgetésére. Hangsúlyozta, hogy a bur­­zsoá sajtó egyet s mást elferdített abból; amit ö mondott. A fórum rész­vevői előtt újra megis­mételte azokat a kijelen­téseket. amelyeket a ja­pán parlamenti képvise­lőknek tett. ' Kijelentettem, hogy a találkozó előtti napon a barátaimmal együtt egy teljés napot töltöttem ka­tonák, marsallok, tábor­nokok, tengernagyok, a fegyverkezés területén dolgozó tudósok, mérnö­kök körében. Nem atom- és hidrogénfegyvereket tekintettünk meg, hanem harcászati, gyalogsági fegyvereket, tankokat és rövid hatósugarú rakétá­kat. Itt, Moszkva környé­kén. A látogatás után kö­rülbelül ezt mondtam a japán képviselőknek: -Hogy mi. mindent ki nem talál az ember más emberek megsemmisítés.é­­re!« Borzalmas fegyvereit. Most is megismételhetem, hogy. ezek. Valóban bor­zalmás fegyverek. Ami­kor azonban a burzsoá tudósítók az elhangzot­takról értesültek, olyas­mit kezdtek írni, hogy valamiféle új fegyverről beszéltem. Olyan fegyver­ről, amely mindenkit meg tud semmisíteni. Feltétle­nül mindenkit! íjn ilyes­mit nem mondtam. De tálán az a fegyver, amit már eddig létrehoztak, azpk az atom- és nukleá­ris fegyverek nem elég borzalmasak talán? — kérdezte a szovjet kor­mányfő. Hruscsov újra hangsú­lyozta, hogy a szovjét emberek rokonszenveznek azokkal, akik az elnyo­más ellen harcolnak. »Sok nép a mi fegyvereinkkel, szovjet fegyverekkel har­colt és győzött az impe­rialisták és gyarmatosí­tók ellen.« Minden olyan népnek, amely békés úton vagy pedig fegyveres felkelés útján hátalomra ju*, nemcsak üdvözlő távira­tot küldünk, nemcsak kö­szöntjük győzelme alkal­mából, hanem mindenfé­le támogatást és segítsé­get is me&aduph — jelen­teste' ki !’IÍErügéSöVJ' Pél­dának' Kubát és 'Algériát hozta fel. ,-Tulajdonképpen elvont vita, milyen úton kell ki­vívni a győzelmet, békés vagy nem békés úton. Pártunk mindenkor úgy vélte és úgy véli ma is. hogy minden nép saját maga választja ki a ma­ga számára az utat. Égjük nép békés úton halad, a másik pedig a fegj"veres felkelés útján.« »Forrón támogatjuk a dél-vietnami népet, amely at argeriltai imperializ­mus ellen, e nemzetközi zsandár ellen harcol. Az­­ellen a hatalom ellen, amely mindenütt a (Folytatás az 5. oldalon) Baranya az élen az őszi mezőgazdasági munkában A megjék nagj' része versenyre kelt, hogy mi­nél gyorsabban és minél jobb minőségben teljesít­hesse az őszi munkákkal kapcsolatos feladatát. Megyéink közül a Föld­művelésügyi Minisztérium tájékoztatása szerint ed­dig Baranya megye van az élen. A baranyai termelőszö­vetkezeteknek mintegy 70 000 holdról kell a be­takarítást elvégezniük. Ez egyben azt jelenti, hogy a munkacsúcs idején 36 000 tagnak kell dolgoz­nia és még legalább 8000 családtagot kell bevonni a munkába. A betakarítási munkák jól haladnak. 8000 holdat már lesilóztak. Javult a silók minősége. A burgo­nya szedését 65 százalék­ban fejezték be és teljes lendülettel folyik a cu­korrépa begyűjtése is. A kaposvári , cukorgyárral közös ütemtervet készítet­tek. A terv teljesítése azonban a gyengébben dolgozó és rossz útviszo­nj'okkal rendelkező ter­melőszövetkezetek miatt nehézségekbe ütközik. En­nek ellenére az ütemet betartották. A napraforgó gyors be­takarítását az SZK—3-as kombájnokra szerelhető adapterekkel gyorsítják meg. De még több adap­ter. kellene. Arra kérnek minden üzemet, amely­nek nélkülözhető adap­tere van, adja át Bara­­nj'ának. A kukorica ké­sőbb érik, mint tavalj-, de a termésátlag megha­ladja a tervezettet. Meg­könnyíti a betakarítást az újfajta premizálási mód­szerük. A legtöbb terme­lőszövetkezet a teljes be­takarításért. beleértve a szárvágást is és az egész évi munkáért általában 20 százalék természetbeni juttatást és külön mun­kaegységet fizet. A kenyérgabona elve­tése Baranj'ában is a legkörültekintőbb munkát igényli. Valamennyi ter­melőszövetkezetben kije­lölték a búzavetések táb­láit. Kialakították az egj’es fajták körzeteit cs ennek megfelelően szállítják központi készletekből a vetőmagot. A gj-engébb csíraképességú baranyai búzák frissítésére és pót­lására Győr, Gsongrád, Szolnok és Fejér megye ad egészséges, jó minősé­gű vetőmagot. Az őszi árpa vetése jól halad és a teljes vetésterület 20 százalékán már földbe került a mag. A döntő szó e napok­ban Baranyában is a traktoroké. 252 000 holdat kell felszántani. Az ütem­terv szerinti 89 740 holdat szeptember 15-ig mint­egy 4000 holddal túl­teljesítették. A megyében 1073 traktor, vagyis az összes erőgépek 50 száza­léka és a szántó trakto­rok közül 513 — kétmű­­szakos. Ezzel az ered­ménnyel azonban a me­gye mezőgazdasági veze­tői nincsenek megeléged­ve és tovább növelik a kétműszakos traktorok számát, (sz. gy.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék