Népszava, 1965. július (93. évfolyam, 153–179. szám)

1965-07-29 / 177. szám

Ceruza, toll, körző... Közeleg a szeptember, az iskolaszerek beszerzé­si ideje. Az Írószergyár igazgatóját kérdeztük meg, vajon lesz-e elég fekete és színes ceruza, körző, tollszár, tollhegy az iskolába indulóknak? : — Évente mintegy 54 millió grafit- és színes ceruzát készítünk, ennek fele belföldi igényeket elégít ki. 120 000 darab réz iskolakörző és 9000 készlet is várja az őszt, számításunk szerint ez elegendő lesz.­­ Még mindig nem dőlt el a vita, mit hasz­náljanak az alsótagozatos gyerekek: töltőtollat vagy mártatollat? A különböző nézetektől függetlenül 160 ezer előírásos tollhegy már a raktárakban van. Elkészítettük a műanyag borítójú színes, feles nagyságú trón mintada­rabjait is — a kisiskolá­soknak elengedhetetlenül szükséges eszköz ez. A hat darabból álló készlet — cserélhető színes hegy­gyel lesz használható, te­hát nem kell farigcsálni a ceruzákat, mint a fa borítású iránt — forga­lomba hozatali engedé­lyét most várjuk. (t. j.) Fekete­­ Tragikus gyermekbaleset történt szerdán délben a fő­városban. A XIII., Váci út 156. előtt egy mozgó villa­mosból kiesett Jánosi Ibolya 14 éves tanuló. A szerencsét­len kisleány olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt. A baleset körülmé­nyeinek tisztázására vizsgá­lat indult. Pesterzsébeten, a Kossuth Lajos utca és a Mártírok út­ja kereszteződésénél egy mo­torkerékpár, amelyet Sztos­­kó János 19 éves esztergá­lyos ittasan vezetett, elgá­zolta az ugyancsak ittas ál­lapotban levő Szamkó József 56 éves budapesti lakost. Szamkó a helyszínen meg­halt, Sztoske súlyosan, a mo­torkerékpár utasa, Fekete László 22 éves revizor pedig könnyebben megsérült. A Tolna megyei Zomba község határában Becker György 39 éves építésztech­nikus figyelmetlenül vezette motorkerékpárját és elütötte Kovács György 21 éves gép­kocsivezetőt, aki egy szabá­lyosan parkírozó tehergépko­csi mögött állt, majd a te­herautóba rohant. Becker szörnyethalt, Kovács súlyo­san megsérült. A csopaki strandon gumi­matracon napozott Pawel Grzigracz 17 éves, lengyel állampolgárságú ipari tanu­ló, lodzi lakos. Eközben el­aludt, a Balatonba esett és a vízbe fulladt. Töröks­zentmi­k­lós határá­ban Gerner József 19 éves bányász motorkerékpárjával szabálytalanul előzött és el­ütötte Romány Béla 97 éves géplakatost, aki kerékpárján haladt. A gázolás után a mo­torkerékpár áttért a menet szerinti baloldalra és össze­ütközött egy tehergépkocsi­val. Gerner a helyszínen meghalt, Romány könnyebb sérüléseket szenvedett. krónika Hat hónap alatt 243 ember vesztette életét a közúti baleseteknél Sok gondot okoznak a mezőgazdasági gépvezetők A legveszélyesebb hónap augusztus 9872 baleset az év első felében Az elmúlt hat hónap tapasztalatairól, a legsür­getőbb feladatokról tájé­koztatta Kaszás Béla, a Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szakszerveze­tének titkára szerdán az újságírókat Elmondotta, hogy a járművek számá­nak emelkedése a forga­lom veszélyességének nö­vekedésével jár, ez azon­ban nem teljesen indo­kolja a baleseti statiszti­ka állandó romlását 1961-ben 9893 baleset történt Most — hat hó­nap alatt — 9872. Az el­múlt fél évben 243 em­ber meghalt a balesetek következtében, 2458 sú­lyosan megsérült, 4701 személy pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. A legtöbb szerencsét­lenség az emberek gon­datlansága, nemtörődöm­­sége, gyakran felelőtlen­sége, a legalapvetőbb sza­bályok megsértése miatt következik be. Néhány megyében különösen rossz helyzet alakult ki. Bé­késben 74, Hajdú-Bihar­­ban 68, Hevesben pedig 63,8 százalékkal több bal­eset történt, mint 1964 el­ső fél évében. A mező­­gazdasági jellegű me­gyékben a traktorvezetők, a mezőgazdasági gépke­zelők egyre több gondot okoznak, képzésük, ellen­őrzésük az egyik legsür­getőbb feladat. Sok he­lyen ugyanis a legfonto­sabb KRESZ-szabályokat sem ismerik a mezőgaz­dasági gépek vezetői. A halálos balesetek nagy részét ittas jármű­vezetők vagy gyalogosok idézik elő. A következő hetekben országos ellen­őrzéseket tartanak, s azo­kat, akikről bebizonyoso­dik, hogy ittasan ültek a volánhoz, akkor is szigo­rúan megbüntetik, ha nem idéznek elő balese­tet. Gyakrabban alkal­mazzák a jogosítvány-be­vonást is. A tapasztalatok szerint évről évre a legveszélye­sebb hónap augusztus: baleseti rekordhónap. Ilyenkor a legnagyobb a közúti forgalom, a leg­több magánjármű, moto­ros közlekedik az ország­utakon, sok a külföldi tu­rista is. Augusztusban ezért baleset-elhárítási hónapot szerveznek, több százezer plakát, ismeret­­terjesztő prospektus jele­nik meg. A Belügyminisztérium­ban elkészült az első fél évi vízibaleseti statiszti­ka. Eszerint hat hónap alatt 107-en vesztették életüket a folyókban, a tavakban. A szerencsétle­nül járt emberek többsé­ge tiltott helyen fürdött. (m. t.) « 1 !■ HI I ■■ ■■ I ■ 440 ezer kötettel gyarapodott négy év alatt a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 171 ezer „beiratkozott“ olvasó — Sikere van a zenei köny­vtárnak Önkiszolgáló rendszer — Guruló könyvtár A Fővárosi Szabó Er­vin Könyvtár tevékenysé­géről szerdán Révész Fe­renc igazgató tájékoztat­ta az újságírókat Elmon­dotta, hogy a felszabadu­lás után 12 fővárosi könyvtár működött, ezek közül 11 a Belvárosban. Jelenleg 113 kerületi könyvtáruk van, az idén további hármat nyitnak meg. A fővárosi tanács egyre nagyobb összege­ket bocsát a Szabó Ervin Könyvtár rendelkezésére. 1961-ben például 15 mil­lió forinttal gazdálkod­tak, az idén már 22,6 mil­lió áll rendelkezésükre. 1961 óta a kerületi fió­kok könyvállományát csaknem 440 ezer kötet­tel növelték. A legkülönbözőbb korú és felkészültségű olvasók igényeinek kell eleget tenniük, hiszen a 171 ezer beiratkozott olvasó között a hatéves gyerektől a nyugdíjasokig minden korosztály képviselteti magát- Szakosításra töre­kednek, ezt jelzi a gyer­mekkönyvtárak és a ze­nei könyvtár megnyitása is. Rendszeresen rendez­nek előadásokat, kiállítá­sokat író-olvasó találko­zókat. A könyvtár munkatár­sai az elmúlt négy évben 144 bibliográfiát és egyéb könyvtári vonatkozású kiadványt jelentettek meg. Valamennyi könyv­tárt fokozatosan át akar­ják alakítani szabadpol­cos, tehát önkiszolgáló rendszerűvé. Könyvtár­buszok beállítására is gondolnak, ezek a »gu­ruló könyvtárak« heten­te többször is eljutnának a peremkerületekbe. (m) A mai életformát jobban kielégítő épületekre van szükség Beszámoló a magyar építészet párizsi sikereiről . Július elején rendezték meg Párizsban az Építé­szek Nemzetközi Szövet­sége (UIA) építészeti vi­lágkongresszusát, ame­lyen hazánk képviseleté­ben több építész vett részt. A kongresszusról dr. Reischl Antal egyete­mi tanár, a Magyar Épí­tőművészek Szövetségé­nek elnöke sajtótájékoz­tatón számolt be. A munkabizottságok­ban a korszerű városren­dezés, a lakás-, a kultu- 1 " " ’u­ rális és sportépítkezések sok problémáját vitatták meg, különös tekintettel az új építészeti módsze­rekre. Szóba került az üveg, a fémek, a műanya­gok s a klimatikus be­rendezések fokozottabb beépítése, amelyeknek al­kalmazása több műszaki ismeretet követelt A mai életformát jobban kielé­gítő, korszerű épületeket kell építeni — ez volt az egyik fő témája a lakás­­építési szakbizottságnak. A párizsi kongresszu­son — mint már hírül ad­tuk — a magyar építészet sikerrel szerepelt Az USA két nagydíja közül a vá­rosrendezési díjat a ma­gyar Farkas Tibornak ítélték a balatoni regio­nális tervek elkészíté­séért és a kivitelezés szer­vezéséért Az építészhall­gatók részére kiírt nem­zetközi pályázaton kitün­tető oklevelet kapott Bá­thory Sándor, a buda­pesti Iparművészeti Főis­kola belsőépítész hallga­tójának pályaműve. (v. p.) B.TRAVEN REGÉNYE NYOMÁN Te Lawski, , jó lesz eltakarodnunk ivnót minél hamarább. Már én is gondoltam rá. CSAK ez AZ ÖRÖKÖS HULLÁM­VERÉS. Aligha Tudnánk*. El­vergődni A part/g. gm Másnap. fug!Többre nincs is szükség. Ezerből a vacakokból pomós f­­utajt eszkaBáLUNK.­­ Mindegy! Én itt nem bírom TOVÁBB ! ÁLLANDÓAN AZ JÁR AZ ESZEMBEN, HOGY LENN A LÁBUNK ALATT, OTT ÚSZKÁLNAK A FIÚK. A HI­DEG IS KI LEL,HA EZEKRE A LEBEGŐ HOLTTESTEKRE GONDOLOK. A meteorot.Ogtai ENTÉZET JELENTI: Várható időjárás csütörtök estig, kisebb felhőát­vonulá­sok, eső nélkül. Mérsékelt, időnként élénk délnyugati szél. Fokozódó nappali fel­melegedés. Várható legma­gasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 23—28 fok kö­zött. — A Duna Budapestnél: 505 cm. A MÁSODIK TISZAI VÍZLÉPCSŐ kialakítását célzó kísérleteket folytatnak a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet Kvassay-zsilipnél levő laborató­riumában. A modellen — az Abádszalók és Kisköre közti 13 kilométeres Tisza­­szakasz kicsinyített másán — 1962-ben kezdődtek el az új duzzasztóművel, erő­művel és hajózsilippel kapcsolatos áramlástani vizsgálatok­. A kísérlet második szakaszában a laboratórium szabadtéri kísérleti területén 1:75 méretarányban felépítik a duzzasztó körüli szakasz részletes, működő modelljét. A képen­ készítik a vízlépcső-modellt (MTI Fotó : Bara István felvétele) 267 millió for Az idei esztendő külö­nösen nagy feladatok elé állította az Állami Bizto­sítót. Árvíz, vihar, jégve­rés pusztított. Eddig 80 jégnapot számláltak. A jégverés miatt július vé­géig a tsz-ek javára meg­állapított kártérítés 116 millió forint. Az árvízká­rok felbecsülése is folyik még, eddig 105 millió fo­rint kártérítést állapított meg az Állami Biztosító. A kárbecslést folyamato­san és a lehetőségekhez képest gyorsan végzik. Már véglegesek az ada­tok az első félévi kárté­rítésekről. Az év első hat hónapjában 400 000 kárté­rítési igényt rendezett az ÁB, több mint 267 millió forint összegben. A la­­ ini kártérítés kosság vagyoni kárainak megtérítésére 124 000 al­kalommal 57 milliót, a tsz-eknek 121 milliót fize­tett ki a biztosító. Állat­­károk megtérítésére ösz­­szesen 137 millió forintot fordítottak. A kötelező gépjármű-szavatossági és cascobiztosítás alapján 10 400 esetben 21,5 millió forintot, élet- és baleset­­biztosítások keretében pe­dig 64 174 baleset és 26 736 haláleset miatt 67 millió forintot fizettek ki 1965 első felében. (I. e.) Az óra volt a szerelme... Végh Ágnes, 30 éves fog­lalkozásnélküli abból élt, hogy a könnyű ismeretsége­ket kereste. Egy-egy ilyen ismeretség után kölcsönkér­te az illető óráját és meg­ígérte, hogy a legközelebbi randevúra elhozza. Persze, a randevúra nem ment el és az óra sem került elő többé. — Az órák szerelmese va­gyok — vallotta sírva a tár­gyaláson. — Nem tehetek ró­la, ha meglátok egy férfi­­karórát, nem tudok ellen­állni, meg kell szereznem. Jó néhány másfajta bűncse­lekmény is terheli Végh Ág­nest. Például egy-egy napra elhelyezkedett különböző vendéglátó ipari egységeknél, behízelgő modorával elérte, hogy a pénztárosok odaad­ták a napi bevételt, kérve, adja fel este a postán. A be­vételt elvitte, többé nem je­lentkezett. Amikor már na­gyon­­­meteg volt körülötte a levegő­, felkereste egy bu­dakeszi ismerősét, közölte, hogy összeveszett az anyjá­val és szeretne egy két na­pig nála aludni. Az ismerős ráállt , reggel Végh Ágnes egyedül maradt a lakásban, minden mozgathatót össze­pakolt és eltűnt.­­Két gyermeke van, akikről egyáltalán nem gondoskodik. A bíróság hiá­ba állapított meg tartásdíjat, nem fizette. A Központi Kerületi Bíró­ság Végh Ágnest sikkasztás­ban, csalásban, tartási köte­lezettség elmulasztásában mondta ki bűnösnek és ezért 2 évi szabadságvesztés­re ítélte. Az elítélt fellebbe­zett. (E.) NÉPSZAVA A magyar szakszervezetek központi lapja Szerkeszti a szerkesztő bizottság F­őszerkesztő Ti­mmer József Kiadja a Népszava Lapkiadó Válalat VI. kerület, Rákóczi út II. Telefon: 224—819 Felelős kiadó: Gábor Mérten a Népszava Lapkiadó Vállalat igazgatója Beküldött kéziratokat nem érzünk meg és nem adunk vissza Előfizethető a postahivatalok­nál és a kézbesítőknél Terjeszti a Magyar Posta Index: 25 005 Athenaeum Nyomda Soproni Béla igazgató. Lódobogás helyett — dobogás .Elmaradnak az au­gusztusra tervezett nagyvázsonyi lovasjáté­kok, mert neha tudnak kellő számú rovat biz­tosítani a produkció­hoz.« (­MTI) Hitetlenkedve olvastam a hírt. Tudtam korábban, hogy nyersanyagban sze­gény ország vagyunk, be­hozatalra szorulunk vas­ércből, a gyapotot is im­portáljuk, sok száz árucik­ket vásárolunk a világ kü­lönböző részein. De Ma­gyarországra invitáló pla­kát, vagy prospektus szin­te elképzelhetetlen volt hor­tobágyi ménes nélkül. Hitetlen­kedés­e­m­ben csak megerősített az MTI követ­kező napi híre: a Szolnok megyei állami gazdaságok sport- és tenyészlovakat ex­portálnak több országba, a Nagykunsági Állami Gaz­daság például testőrlovakat szállít az EAK-ba. Van te­hát ló — és még sincs ló? Hosszas nyomozás után derült fény a nagyvázsonyi ügyre. Nem a lovakkal, hanem a pénzzel van baj. 130—140 lóra lenne szükség Nagyvázsony­ban. Az állami gazdaságok, azaz a köl­csönzők felemelték a tari­fát, s a Veszprém megyei Idegenforgalmi Hivatal nem tudott az illetékesektől ele­gendő pénzt kapni a ma­gasabb számla fedezésére. Idegenforgalmi naptá­runkban hónapokkal ez­előtt meghirdettük a nagy­vázsonyi lovasjátékokat, solymászok vetélkedőjével, lovagi tornákkal, ügyességi bemutatókkal, korhű kosz­tümökkel, török dulakodá­sokkal, s megannyi ven­dégvonzó látnivalóval. Ta­valy három alkalommal rendeztek ünnepséget a nagyvázsonyi Kinizsi-vár­ban, 30 000 néző előtt. Most négy, minden eddiginél lát­ványosabb bemutatót ígér­tek. Kinizsi vára azonban csöndes marad. A lóügy viszont nem öregbíti hite­lünket, tekintélyünket a külföldi turisták és utazási irodák előtt. Hiába. Ha ló nincs is, lovasnemzet va­gyunk. Megint átestünk a ló túlsó oldalára. (moldován) JÓL ÁDOT­T NŐNEK, FÉRFINAK jó fellépést, jó közérzetet biztosít a CAOLA DESODORALO KRÉM. Izzadásgátló és szagtalanító! (x)

Next