Népszava, 1968. február (96. évfolyam, 26–50. szám)

1968-02-15 / 38. szám

jsm­mmmfpmv­IKLOSI GERGELY MIKII CSÜTÖRTÖK, FEBRUÁR 15. A Nap­kel 6 óra 52 perckor, nyugszik 17 óra 5 perckor. A METEOROLÓGIAI INTÉZET JELENTI Várható időjárás csütörtök estig: erősen felhős, párás, főként még délkeleten ködös idő, többfel­é ködszitálással, esővel. Gyenge, később kissé megélénkülő szél. A hőmér­séklet alakulásában lényeges változás nem lesz. Várható legmagasabb nappali hőmér­séklet plusz 1, plusz 6 fok között. — A Duna Budapest­nél: 304 cm. Szeretettel köszöntjük névnapjuk a KOLOS nevű kedves olvasóinkat. A nap kérdése: — A madarak korai tavaszt ígér­nek, de nem be­­csületszavukra? Jó reggelt! ! Olvasom a Népszavában, hogy Siófokon megkezdték az első Delta típusú vendéglátó­­hely építését, amelynek belső falai mozgathatók. No persze, eddig is meg­esett, hogy vendéglátóhelye­ken akkorákat hazudtak a férfiak a nőknek (és viszont), hogy mozogtak tőle a falak, de azért ez más, mert a fal­mozgatásnak ezzel az új módjával a helyiségek tet­szés szerint kisebbíthetők, vagy nagyobbíthatók, eddig, ha rossz volt a vacsora vagy a kiszolgálás, csak az estéjét tolta el az ember, ahogy Pesten mondják, most már a falakat is eltolhatja és ez az utóbbi nem is pesties­ség, hanem siófokiasság, én például az élet számos relá­ciójában úgy érzem néha, mintha a falnak beszélnék, számomra tehát kétségtele­nül megnyugtató, hogy a fa­lat el lehet mozdítani a he­lyéről és akkor már azt érezhetem, hogy a levegőbe beszélek, ami mégiscsak más, de térjünk vissza a tárgyra, ha egy ilyen vendéglátóhe­lyen a férfi tüzesen kapaci­tálja a partnernőjét, s a nő aggályoskodva — régi női szokás ez — a falra festi az ördögöt, a férfi egyszerűen int a pincérnek, s a falat az ördöggel együtt eltolják, így elhárult minden akadály egy fiatal pár boldogsága elől,­­amellett, ha a helyiség szom­bat este olyan zsúfolt, hogy egy gombostűt nem lehet le­ejteni benne, aki le akar ej­teni egy gombostűt, az szól a pincérnek, hogy húzták szét a falakat, de — vigyá­zat, szójáték jön — attól tar­tok, hogy egy étteremben nem­ minden fal mozgatható. Mert van, aki úgy fal, hogy utána alig tud mozdul­“*■__________________- 0 MÁSODFOKÚ árvíz­­védelmi készültség A FELSŐ-TISZÁN Jégzajlásból keletkezett medertorlaszok gyors áradást idéztek elő a Felső-Tiszán, a folyó Vencsellő és Tisza­telek közötti, mintegy 12 kilométe­res szakaszán. A jégtorlaszok magassága meghaladja az öt métert, elzárják a víz útját, veszélyeztetik a védelmi töl­téseket. AZ illetékes vízügyi hatóságok ezért szerda reg­gel másodfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el a Felső-Tiszán. A Tisza mellék­folyói közül a Túr Garbóié­nál, a Fekete-Körös pedig Antnál szerda reggelig a hét­fői tetőzés szintjétől két mé­terrel apadt, s ennek meg­felelően mindkét folyón má­sodfokról első fokra csök­kentették az árvízvédelmi ké­szültséget. A Fehér-Körös víz­szintjének csökkenése mérsé­keltebb.­ ­ Anglia áttér a méterrendszerre A brit kormány és az angol szabványügyi hiva­tal hároméves munkával kidolgozta és február 21-én hivatalosan is előterjeszti a méterrendszerre való át­térés tervét. Legkésőbb 1975-ig az ipar valameny­­n­yi szektora és a kiskeres­kedelem is, átáll a méter­rendszerre. Négy év alatt minden iskolában általá­nossá teszik a tizedes mér­tékegységek tanítását. — Háromnapos tapasz­talatcsere kezdődött Pé­csett a megyei és járási ál­talános iskolai történelem szakfelügyelők, főiskolai tanárok részvételével. — Ülést tartott a Kül­kereskedelmi Miniszté­rium irányításával műkö­dő tárcaközi Vásártanács. A HUNGEXPO magyar külkereskedelmi vásár- és propaganda-iroda előter­jesztése alapján megtár­gyalta a külföldi kiállítá­sok 1969. és 1970. évekre tervezett programját. Ús 75 ÉVE SZÓLALT MEG ELŐSZÖR A TELEFONHÍRMONDÓ Hetvenöt éve, 1893. feb­ruár 15-én szólalt meg elő­ször Budapesten Puskás Ti­vadar világhírű találmánya, a telefonhírmondó. Soros kap­csolási rendszere — egyetlen drótszál továbbította a hírt és nem volt földelés — egészen egyedülálló műszaki megol­dás vott. Huszonöt előfizető­vel indult, de ez a szám egy évvel utóbb már hétszázra, újabb egy esztendő múlva pedig ötezerre nőtt.­­ A Központi Földtani Hivatal és az Osztrák Szö­vetségi Köztársaság geoló­giai hivatala között ez év januárjában közvetlen együttműködésre vonat­kozó egyezmény aláírására került sor.­ ­ Kivándorló olaszok A háború utáni évek­ben hárommillió olasz hagyta el hazáját, hogy a világ különböző országai­ban próbáljon megélni. A külföldön élő, hazájukat elhagyott olaszok száma az ország lakosságának 12 százalékát alkotja.­­ Műszaki együttműkö­dést teremtettek az alföldi olajbányászok a román fú­róberendezéseket tervező bukaresti intézettel és a gyártó ploestii üzemmel. Szerda délben Budapes­ten, a Lenin lm. és Maja­kovszkij utca sarkán Matesz Romulus 60 éves nyugdíjas fel akart ugrani egy moz­gásban levő 6-os jelzésű vil­lamosra. A lépcsőről vissza­esett és a villamos alá ke­rült, amely halálra gázolta. Kl­bővítik a pécsi panelgyárat Pécs keleti iparnegyedé­ben megkezdték a panel­gyár bővítését. A húsz­millió forint értékű fej­lesztés célja, hogy a jelen­legi 900 helyett évente 1400 lakáshoz elegendő elemet állítsanak elő.­ ­ Erős trónörökös Juan Carlos spanyol trónörökös még mindig abban reménykedik, hogy egy napon elfoglalhatja a spanyol trónt. A várako­zás idejét sportolással rövidíti meg, félelmetes judóbajnok hírében áll. Egyetlen kézütéssel pon­tosan felébe vágja a vas­tag falapot.­­ A szőlőoltványok hor­monális kezelését végzik a Szőlészeti Kutató Intézet badacsonyi kísérleti tele­pén. A tapasztalatok sze­rint ezzel a módszerrel az oltványok több mint 50 százaléka első osztályú mi­nőségű lesz.­­ Februárban bekap­csolják a gázszolgáltatásba Törökszentmiklós első üze­mét, a Falburkoló Csem­pegyártó Üzemet. Még az idén földgázenergiára tér át Törökszentmiklóson az Üvegtechnikai Vállalat is. 9 ZSEBRÁDIÓ A MÁV KOCSIFELÍRÓKNÁL A MÁV miskolci igazgató­ságának területén a tehervo­­natok továbbítására használt 24 villamosmozdonyt szerel­tek fel rövidhullámú rádió adó-vevő készülékkel. A Mis­kolc—Budapest között közle­kedő tehervonatokat a mis­kolci főmenetirány­ító ezekkel a készülékekkel dirigálja. »Rádiósították« a miskolci rendező pályaudvaron a kocsi­felíró személyzetet is. A köz­ponti felírónak ezen diktál­ják be a vonatok összeállítá­sánál a kocsiszámokat. Egy tokiói órakiállítá­son különös, gyűrűbe sze­relhető órát mutattak be. A drágakövekkel díszített­ gyűrű közepébe egy pará­nyi vevőkészüléket szerel­tek, amely gombnyomásra elsuttogja a pontos időt. A hangot egy központi rá­­dióleadótól veszi át. •­­ A SVÉD TENGERI men­tőszolgálat díszéremmel tün­tette ki a szovjet kereske­­delmi flottaügyi minisztérium tengeri mentési szolgálatát a Balti-tengeren és az Északi Jeges-tengeren működő svéd mentőhajók legénységével történt sikeres együttműkö­déséért. A Szerencsés város Tavaly lottószelvényen öten értek el négy talála­tot, 19-en pedig nagyérté­kű használati cikkeket nyertek a tárgysorsoláson az oroszlányiak. A totón a 13-a-s telitalálat 600 000 forintot hozott egy orosz­lányi családnak. Szeren­csét jelentett két oroszlá­nyinak az olimpiai boríté­kos sorsjegy is: 20—20 ezer forintos utalványt húztak ki a »zsákból«. Az idén is­mét szaporodott a lottózó négytalálatosok száma, egy fogadó pedig Wartburg személygépkocsit nyert a tárgysorsjátékon. A kérvény Beverly Harris 21 éves londoni lány nem­régiben különös kíván­sággal fordult Erzsébet angol királynőhöz. Köl­csön akarja kérni közel­gő esküvőjére a királynő aranyos hintáját. Kérvé­nyére még nem kapott választ, de igen valószí­nű, hogy elutasító lesz. ■ A gyógyszereszavarás A BUDAPESTI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEMEN A Budapesti Orvostudományi Egyetem tanácsa a vasas­­székh­áz színháztermében nyilvános rendkívüli tanácsülést tartott, amelyen 128 idén végzett, fiatal gyógyszerészt avat­tak. Az ünnepségen részt vett dr. Vedres­ István, az egész­ségügyi miniszter első helyettese és dr. Babics Antal akadé­mikus, az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének elnöke is. Dr. Zoltán Imre rektor nyitotta meg a tanácsülést, majd gyémánt- és arany-díszokleveleket nyújtott át az egye­temen 60, illetőleg 50 évvel ezelőtt avatott gyógyszerészeknek. Gyémántdiplomát kapott Balázs Pál, dr. Lukács Jenő és Spergely Béla, aranydiplomával tüntették ki Barcza Imrét és Heris Lászlót. Ezután dr. Végh Antal, a gyógyszerésztudo­mányi kar dékánja Egerváriné Nagy Máriát, Gonda Pált, Ha­jós Györgyöt, Hangay Györgyöt, Szőnyi Máriát és Tóth Bar­nát »►Summa cum laude­« kitüntetéses gyógyszerészdoktorrá avatta.­­ ■ KI MIT TUD AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁSRÓL? Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület az Or­szágos Energiagazdálkodási Hatóság felkérésére április 22-én a Technika Házában megrendezi az első ifjúsági energiagaz­dálkodási vetélkedőt. Az energiagazdálkodás témaköreiben -­ alapenergiák termelése, másodlagos energiahordozók fej­lesztése, elosztása és felhasználása — két, egymástól független elődöntő lesz. Első a szellemi totó, a második írásbeli kérdés­­felelet. Az első és második versenyben helyezést elért ver­senyzők részt vehetnek a »Dupla vagy semmi« döntőben. A verseny szabad benevezéssel történik. A rendezők elsősorban a fiatal mérnökök és technikusok részvételére számítanak, 30 éves korhatárig. Jelentkezni írásban lehet április 5-éig, az ETE Szabadság tér 17. szám alatti központjában.­­ A szegedi József At­tila Tudományegyetem növényélettani és mikro­biológiai tanszéke és a Nemzetközi Atomerő Ügy­nökség, amelynek hazánk is tagja, kutatási szerző­dést kötött. Eszerint a sze­gedi intézet radioaktív izo­tóplaboratóriumának meg­határozott növényélettani kutatási eredményeit a tagállamok rendelkezésére bocsátja ■ 220 LÓERŐS TRAKTOR A Szovjetunió megkezdte a 220 lóerős traktorok expor­tálását. A Kirovec elnevezésű kerekes traktor a hozzákap­csolható felszerelésekkel min­den mezei munka elvégzé­sére alkalmas. Munkasebes­sége óránként 15 kilométer, szállítási sebessége ennek kétszerese.­­ A sárospataki tanító­képző igazgatósága aláírta az idei együttműködési szerződést a bautzeni ta­nító- és tanárképzővel, va­lamint másik testvérinté­zetével, a katowicei taní­tóképzővel. A Tokaj-hegyaljai Állami Pincegazdaság mádi palacko­zójában megkezdték a hús­véti borok töltését. Innen csaknem egymillió üveg to­kaji kerül édes és száraz vál­tozatban az üzletekbe, halálra gázolta A VILLAMOS ■ HÚSVÉTI BOROK MÁDRÓL , SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ, HARCÁSZATI BEMUTATÓ EGY SZOVJET KATONAI ALAKULATNÁL A szovjet hadsereg születésének közelgő 50. évfordulója alkalmából a magyar néphadsereg politikai főcsoportfő­nöksége szerdán egésznapos sajtótájékoztatót rendezett az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet csapatok egyik alakulatánál, honvédelmi tudósítók részére. Az egésznapos program a sajtótudósítók által felkeresett szovjet alakulat kiképzési bázisán harcászati bemutatóval ért véget. ■ izgalmas Életmentés a Balaton beszakadt jégén A balatonfüredi móló közelében egy fiatal házaspár fény­képfelvételeket készített a Balaton jegén. Fényképezés köz­ben gyakran változtatták helyüket, és az enyhe időjárás kö­vetkeztében meggyengült jég hirtelen beszakadt alattuk. Me­nekülésre az egyik lehorgonyzott uszály partig kifeszített drótkötele kínálkozott. A férj ebbe a drótkötélbe kapaszko­dott, és így próbálta fenntartani feleségét is. A fiatalasszony azonban rémületében kapálózni kezdett, és hamarosan víz alá merült. A férje utána vetette magát, hogy menteni pró­bálja. A partmenti szemlélők, javarészt idősebb emberek, te­hetetlenül nézték, hogyan bukkan fel újra és újra a mentési kísérletben kimerült férfi. Már csak pillanatokon múlott a tragédia, amikor a partra érkezett Arany András, fiatal ven­déglátóipari dolgozó, aki a drótkötélbe kapaszkodva, élete kockáztatásával kimentette a jeges vízből a fuldokló házas­párt.­­ A magyar és az indiai egyetemek közti kapcsola­tok elmélyítésére, vala­mint a közvetlen tudomá­nyos kapcsolatok fejleszté­sére magyar—indiai egye­temközi bizottság létesült. A bizottság magyar tago­zatának vezetője dr. Csáki Frigyes, a Budapesti Mű­szaki Egyetem rektora. — Neményi Lili február 17-én, szombaton tartja előadóestjét az Országos Filharmónia kamarater­mében (Semmelweis u. 1.) Irodalmi sanzonokat, megzenésített verseket ad elő. Zongorán Arató Pál kíséri. B Suttogó óra A Hadiállapot Lichtenstein fejedelem­ség főirattárosa talált egy okmányt, amelyből kide­rül, hogy a miniatűr kis ország mind a mai napig hadiállapotban van Po­roszországgal. Az 1866-os háborúban a poroszok bé­keszerződést kötöttek Ausztriával, de Lichten­­steinnel elfelejtettek kibé­külni. A lichtensteiniek­­nek semmi ki­fogásuk sincs ellene, hogy béké­ben éljenek Poroszország­gal — de azért nem érde­mes még egyszer létrehoz­ni a porosz államot. ■ HALÁLRA GÁZOLTA A GYORSVONAT A nagybátonyi vasútállo­más átjárójában a lezárt so­rompót megkerülve akart át­szaladni a gyorsvonat előtt Sulyok László 38 éves vil­lanyszerelő. A gyorsvonat el­gázolta és a szerencsétlen ember a kórházba szállítás közben meghalt. A T­EL­EFON HÍRMONDÓ Puskás Tivadar találmánya 75 évvel ezelőtt szólalt meg — a világon először — Bu­dapesten. MORELLI GUSZTÁV f­ametsző, az Iparművészeti Iskola egykori tanára 130 éve született. L. A. TARASZEVICS szovjet mikrobiológus és patológus születésének 100. évfordulója. RAPAICS RAYMUND flórakutató, a biológiai tu­domány tudósa és népsze­rűsítője 83 éve született. EISEMANN MIHÁLY operettszerző, két évvel ez­előtt halt meg. M. I. GLINKA orosz zeneszerző, a klas­szikus orosz muzsika meg­teremtője halálának 111. év­fordulója. G. E. LESSING német drámaíró és esztéta, a klasszikus nemzeti iroda­lom és a realista esztétika egyik megalapozója 187 éve halt meg. MUSZA DZSALIL szovjet-tatár költő, akit né­met fogolytáborban a fa­siszták kivégeztek, 82 éve született ünnepség a főváros felszabadításának és a szovjet hadsereg megalakulásának évfordulója alkalmából Kettős évfordulóról em­lékeztek meg szerdán a MEDOSZ székházában tartott nagygyűlés részve­vői, Budapest felszabadu­lásának 23. és a szovjet hadsereg megalakulásá­nak 50. évfordulójáról. A magyar és a szovjet himnusz hangjai után dr. Füredi László, a VI. ke­rületi tanács elnöke nyi­totta meg a nagygyűlést, majd Sarlós István, a fő­városi tanács elnöke mondott ünnepi beszédet. A fővárosi tanács elnö­kének szavai után az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet kato­nai alakulatok képviselő­je mondott köszönetet a bensőséges megemlékezé­sért. (MTI) A Délbudai Vendéglátóipari Vi az Etele bisz Levelet kaptunk a Nép­szavában megjelent­­ Ete­le bisztró* című cikkünk­kel kapcsolatban Nóti Miklóstól, a Délbudai Vendéglátóipari Vállalat igazgatójától. Ebben az igazgató cáfolja, hogy az új lakótelepen felépült Etele bisztró italbolt len­ne. Megemlíti, hogy tíz­féle meleg ételt, feketeká­vét, fagylaltot, cukrászsü­teményt, hidegkonyhater­­méket és hűsítő italt áru­sítanak és az ülőalkalma­tosság is biztosítva van. Az, hogy ebben az üz­letben még nem 75 szá­zalék az étel- és 25 szá­zalék az italfogyasztás, hanem ez az arány fordí­tott — írja —, az nem a vendéglátóipar bűne, ha­nem a fogyasztóközönség igénye. A bisztró akkor nyílt meg, amikor a lakó­telepnek még csak egy­­harmada épült fel. Sok száz építőmunkás dolgo­zik ezen a területen. Így a szóban forgó üzlet ki­alakításánál nemcsak a helybeli lakosság, de az építőmunkások igényeire is tekintettel kellett lenni.­­ A bisztrón kívül az épületben szépen beren­dezett étterem is van, in­gyen ruhatárral. És bár majdnem egyformák az árak a bisztróban és az étteremben, a bisztró a látogatottabb. Minden ar­ra irányuló tevékenysé­günk, hogy az éttermet, amely szerintünk is sok­kal kulturáltabb vendég­látóipari forma, látogatot­­tabbá tegyük — kevés eredménnyel járt.­­ Nincs jól informálva a cikk írója, amikor azt állítja, hogy a környékbe­li italboltokból 10 órakor által at igazgatójának levele­­­áró ügyében özönlenek oda a részeg emberek, ellenben a kör­nyező gyárakból a máso­dik műszak után 10 óra­kor valóban sok, munká­ját befejező dolgozó kere­si fel az üzletet. — Mi lennénk a legbol­dogabbak, ha üzleteinket soha egyetlen részeg em­ber fel nem keresné, azonban ezt mi még meg­akadályozni nem tudjuk. A mi véleményünk sze­rint az alkohol elleni küz­delem harcának első so­rában a vendéglátóipari dolgozók vannak, mert ők szenvednek legtöbbet a részeg emberektől — fe­jeződik be Nóti igazgató levele. Megállapod­­­s az ÉV A Helyiipari és Város­­gazdasági Dolgozók Szak­­szervezete, valamint az ás a HVDSZ M között Építésügyi és Városfej­lesztési Minisztérium az ez évi együttműködésre a lakás- és kommunális ágazat területén megálla­podást kötöttek. Az együttműködés alap­ját a kommunális ellátás fejlesztésének, korszerűsí­tésének elősegítése, az ágazat működése során az új gazdasági feltételek kö­zött felmerülő problémák konzultatív megvitatása és rendezése képezik. A megállapodás szerint megvizsgálják az ÉVM szakirányítása alá tartozó kommunális szolgáltató szervek gazdasági műkö­désén túlmenően a mun­kaidő csökkentésének le­hetőségeit sőt az üzemek területén kívül dolgozók szociális és munkaegész­ségügyi ellátásának hely­zetét is. A megjelölt alapvető feladatokon­ túlmenően a szakszervezet és a minisz­térium folyamatosan és kölcsönösen tájékoztatják egymást. (zs.) . Állatorvosok a veszet Az ország egyre több részéből érkezik jelentés veszett állatokról. A vé­dekezés módjairól, a ve­szettség továbbterjedésé­nek megakadályozásáról kértünk tájékoztatást az Országos Állategészség­ügyi Intézetben dr. Szabó István igazgatóhelyettes­től. — Jelenleg Pest, Fejér, újabban pedig Veszprém, Komárom és Győr-Sopron megyéikből jelentettek na­gyobb számban veszett ál­latokat Döntő többségük róka, kisebb mértékben vadmacska, elvétve egy­­egy kutya. A védekezés módjai: szigorúan végre kell hajtatni a kötelező eboltást, kiirtani a kóbor ebeket és kerülni a barát­­kozást még a szelíd ró­kákkal is, mert elsősor­­ban ezek terjesztik a be­tegséget. Az elhullott ró­kák bőrének lenyúzása is terjesztheti a fertőzést. Azokon a helyeken, ahol a veszettség mutatkozik, tanácsos a macskákat is beoltatni. — Mennyiben veszélyes a veszett állat az ember­re és hogyan lehet felis­merni a beteg állatokat? — erre a kérdésre dr. Mészáros Jánostól, az Ál­­latorvostudományi Egye­tem járványtani tanszék­­vezetőjétől kértünk tájé­koztatást. — A veszett állatok marása halálos lehet, ha a megmart ember nem je­lentkezik időben védőol­tásra. A veszettség jelei az állatoknál: nagyfokú izgatottság, nyálfolyás, majd bénulás. (V. P.) tájékoztatója Ítségről TALLÓZÁS LEVELEK KÖZÖTT A szódásüveg visszaváltásáról »Apró, de számomra je­lentős bosszúság miatt ke­resem meg önöket — ír­ja T. Lászlóné XIV. ke­rületi olvasónk. — A környék valamennyi bolt­jában megpróbáltam visz­­szaváltani 25 forintos be­tétre vitt szódásüvegemet. Mindenütt a betétösszeg­ről tanúskodó kis cédu­lácskát kérik tőlem, noha olyat sosem kaptam. Er-e sok szó esik mostaná­ban arról (és számos le­velet kapunk mi is ez ügyben), hogy a húsbol­tok csak fejhússal együtt adnak sertéskörmöt. Pe­dig, aki nem kocsonyába vagy káposztába szánja, nem tud mit kezdeni a zsíros fejhússal: legtöbben csak pörköltnek vinnék a körmöt. Kapcsolhatja-e a húsbolt az árut, s joga van-e megtagadni a ser­tésköröm eladását? Ezzel Újpest a főváros egyik legnagyobb munkáslakta kerülete. S bár az új lakó­épületek örvendetes mó­don szaporodnak, még mindig jóval több a für­dőszoba nélküli lakás. A higiénia és az egészségvé­delem gondjain segített a közkedvelt, sokak által lá­togatott olcsó árú népfür­dő. Az újpestiek egyre gyakrabban érkező, türel­metlen hangú leveleiből azonban arról értesül­tünk, hogy a fürdőt 1966 novemberében tatarozás hoz 25 forintot egy szó­dásüveg, vagy csak akkor ér, ha papír van róla?« Olvasónk panaszával kérésünkre a kerületi ta­nács kereskedelmi osztá­lya foglalkozott. Intézked­tek, hogy a kérdéses üve­get mindenfajta feltétel nélkül vegyék vissza, s a jövőben hasonlóképpen járjanak el a többi vá­sárlónál is, a kérdéssel fordultunk a VI. és X. kerületi tanács kereskedelmi osztályához. Mint a tanács válaszá­ból kitűnik: az árukapcso­lás minden cikknél, így az említett esetben is tilos. Igaz, a boltoknak érde­kük, hogy a kevéssé ke­lendő fejhús is gazdára találjon, de ez még nem ok a rendelet megszegé­sére. A sertésköröm ki­adását tehát nem szabad megtagadni e miatt bezárták, s a meg­nyitás dátuma mind mesz­­szebb tolódik. •Mi az oka ennek, s vé­gül is mikor nyitja meg kapuit az újpesti népfür­dő? Erről érdeklődtünk az Országos Fürdőigazgató­­ságnál. — A megnyitás idő­pontja valóban többször változott. Az ok elsősor­ban az, hogy munka köz­ben sok, előre nem látott probléma adódott — fő­ként műszaki jellegűek. Bizonyára furcsán hang­zik, de egy régi épület új­jáépítése (mert ez eset­ben csaknem helytálló a kifejezés) nehezebb és bo­nyolultabb, mint újat lét­rehozni. Talán megvigasz­talja a várakozókat, ha el­mondjuk: a fürdőt telje­sen átépítik. A fűtést olajtüzelésű kazánokkal oldják meg, s olyan tet­szetős lesz kívül-belül, hogy sokkal esztétiku­­sabb, kényelmesebb kö­rülményeket nyújt. S hogy mikor? Legké­sőbb március első vasár­napjától. A próbaüzemel­tetést n­éhány napon belül megkezdik. Veszélyes barackíz Szili Imréné, budapesti olvasónk úgy határozott, elkészíti a rég áhított far­sangi fánkot. Barackízzel a legjobb — vett hát egy pohárral a Nagykőrösi Konzervgyár készítmé­nyéből. Néhány falat után azonban hasító fájdalmat érzett. Egy éles üvegda­rabra harapott! Mikor ijedelme alább­hagyott, alaposan szem­ügyre vette a poharat, de az nem volt törött. Az üvegszilánk tehát magá­ban a barackízben volt. Hogyan kerülhetett oda? S milyen következ­ményekkel járt volna, ha a szervezetbe kerül? Nos, ezekre a kérdésekre talán válaszolhatna a Nagykő­rösi Konzervgyár. A ma­gyarázat azonban édeske­vés. A tanulságot bizo­nyára levonják. (SOT Kérdések a köröm körül... Mikor nyit az újpesti népfürdő ?

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék