Népszava, 1968. május (96. évfolyam, 101–126. szám)

1968-05-15 / 112. szám

GERGELY MIKltefiil A A nap kérdése: SZERDA, MÁJUS IS. A Nap kel 4 óra 7 perckor, nyugszik 19 óra 14 perckor. A METEOROLOGIA1 INTÉZET JELENTI Várható időjárás szerda es­tig: változó mennyiségű fel­hőzet, legfeljebb egy-két he­lyen átfutó eső, időnként megélénkülő északnyugati szél. A nappali felmelegedés kissé erősödik. Várható leg­magasabb nappali hőmérsék­let 20 fok körül. — A Duna Budapestnél: 299 cm. Szeretettel köszöntjük névnapjukon ZSÓFIA nevű kedves olvasóinkat. kWír r — A primőr w szamóca már tűnő minőségű, de az ára még kissé sava­nyú? Jó reggelt! Olvasom a Népszavában, hogy a Belekereskedelmi Minisztérium tájékoztatása szerint változatlanul érvényes az a rendelkezés, hogy vala­mennyi élelmiszerüzlet nyit­vatartási ideje alatt köteles visszaváltani a betétdíjas üve­geket. Rendben van, kérem szere­tettel, én tudom, hogy visz­­szaváltják, vagy ahogy a kis unokám és némely felnőtt ismerősöm mondja, vissza­­válcsák, de én kéremszépen, sajnos, érzékeny ember va­gyok és idegesít az, ha sze­retetlenül néznek rám, hi­szen nem mondom én, hogy akár egy rossz szót is szól­nának, de azokból a szép női szemekből annyi néma szemrehányást olvasok ki, hogy lesütöm a szememet, még szerencsém, ha jólelkű, szelíd, kék szemű szőke nő az iljetö, mert annak a sze­méből csak azt olvasom ki, hogy na, üvegvisszaváltó, mit csináljunk, ilyennek is kell lenni, mert ha nem kel­lene lenni, nem volna, vég­eredményben ember az is, ha szigorúan vesszük, persze ezt nem mondja, csak abból a szelíd kék szeméből olvasom ki, de a tüzes feketék, ké­rem, Azoknak a villámló te­kintetétől csaknem elsüllye­dek a föld alá, s még annyi erőm sincs, hogy kinyögjem, voltam én is vevő, nem üvegvisszaváltónak születtem, tessék elhinni, ez a termé­szet vastörvénye, ahhoz, hogy üvegvisszaváltó legyek, előbb vevőnek kellett lennem, bi­­üomy kezicsókolom, tessék több szeretettel rámnéztií, mert az én szívem óíyan\ szomjas a gyengédségre, mint a föld a májusi esőre. Akkor leszek én tökélete­sen megelégedett, ha majd utasítják a csinos nőket, hogy az üvegvisszaváltókra mosolyogjanak kedvesen, s a vevőkre nézzenek bosszúsan, mert azok zavarják az üveg­visszaváltást. ( Szer diai mozaik ) ■ A hűség jutalma? A Rio de Janeiro-i ku­tyatemetőben összesen 22 ezer 480 kutya teteme pi­hen díszesnél díszesebb síremlékek alatt. ■ Békegyiilés Mohácson A magyar, délszláv és német lakosú Mohács fél­ezer békeharcosa találko­zott kedden a Bartók Bé­la Művelődési Ház nagy­termében, hogy a szolida­ritási hónap alkalmából hitet tegyen a béke és a haladás ügye mellett. A nagygyűlés részvevői a Dél-vietnami Nemzeti Fel­­szabadítási Front buda­pesti állandó képviseleté­hez táviratot intéztek, amelyben kifejezték a harcoló testvéri nép iránti szolidaritásukat. Bi Aki nem hiszi ■.. Saját állítása szerint 158 éves a nairobi kórház egyik páciense. Kijelentet­te, csak annyit tud magá­ról, hogy édesapja 35 fele­ségének legfiatalabb fia, és körülbelül 200 testvére van. A Szabolcs megyei En­­cscncs községben tűz ütött ki. Leégett egy lakóépület, négy dohánypajta tetőzete, két sertésól, valamint elég­tek mezőgazdasági felszerelé­sek. A vizsgálat szerint a tüzet az ötéves N. János okozta, aki gyufával felgyúj­totta a pajtát. A kisfiúnak sikerült kimenekülnie az égő épületből, hároméves Valéria nevű kistestvére azonban bennégett. A kár mintegy 100 000 forint. ■ Órák A világ legnagyobb óra­múzeumával a svájci Genfben találkozunk. Ki­állították itt az eddig is­mert legkisebb órát is. Át­mérője 11 milliméter, sú­lya pedig alig öt gramm. — A mezögazdasAgi SZAKMUNKÁSKÉPZŐ IN­­TÉZETEK országos versenye során Gyulán rendezik meg a dísznövénytermesztést és parképítést tanuló diákok ve­télkedőjét. Hasonló jellegű országos vetélkedő kezdődik szerdán a szabadkígyósi tan­gazdaságban, ahol a zöldség­­termesztés jövendő szakmun­kásai mérik össze tudásu­kat. fk KÖZÉLET ESEMÉNYEI A KGST élelmiszeripa­ri állandó bizottsága má­jus 10—14. között Buda­pesten tartotta 9. üléssza­kát. A tanácskozás kedd este befejezte munkáját. Szurdi István belkeres­kedelmi miniszter kedden az Észt SZSZK fővárosá­ba, Tallinnba utazott. Putics Józsefnek, az Élelmezési Ipari Dolgo­zók Szakszervezete főtit­kárának vezetésével ked­den — a Német Szövet­ségi Köztársaság élelme­zési ipari Szakszervezeté­nek meghívására —, 5 ta­gú élelmiszeripari kül­döttség utazott az NSZK-ba. A magyar kül­döttség tanulmányozza a hamburgi élelmiszeripari dolgozók munkáját, élet- és munkakörülményeit. Dr. Oddur Gudjonsson, az Izlandi Köztársaság új magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagy­követe, kedden Buda­pestre érkezett. A Magyar Sajtó Há­zában sajtófogadást ren­deztek abból az alkalom­ból, hogy a Mosonma­gyaróvári Agrártudomá­nyi Főiskola az idén ün­nepli fennállásának 150. évfordulóját. Az idén 300 ezer tonnával több hengerelt áru kerül a hazai piacra Mit mond a paragrafus P Gyermekápolási táppénz WITTRÉDI JÖZSEFNE bu­dapesti olvasónk aziránt ér­deklődik, ha szülési szabad­sága után dolgozni megy és a gyermek megbetegszik, kaphat-e táppénzt utána. A dolgozó anya, ha egy­évesnél fiatalabb gyerme­két otthon ápolja és emiatt foglalkozását nem folytathatja, gyermekápo­lási táppénzre jogosult. Az egyedülálló dolgozó anya egyévesnél idősebb, de kétévesnél fiatalabb gyermeke otthoni ápolá­sára is kaphat táppénzt, ezen a címen azonban leg­feljebb 60 napon át fo­lyósítható a táppénz. Jogszabály-magyarázat Nemrégiben arról ír­tunk, hogy csak beleegye­zésével lehet a dolgozót áthelyezni. Most ismer­tetjük, hogy bizonyos ese­tekben A DOLGOZO MÁSHOL IS KÖTELES MUNKÁT VÉGEZNI, ez azonban nem minősül áthelyezésnek, tehát a munkaszerződés módosí­tásának. A Munka Törvény­­könyve 35. § (1) bekezdé­se szerint a dolgozó — indokolt esetben — mun­kakörébe nem tartozó munkát is köteles átme­netileg ellátni. Ez azon­ban beosztására, korára, egészségügyi állapotára vagy egyéb körülményei­re tekintettel reá arány­talan sérelemmel nem járhat és nem sértheti eredeti munkaköre sze­rinti munkabéréhez való jogát. A fentiek a munkakör­re vonatkoznak, de ugyan­ennek a paragrafusnak a (2) bekezdése a munka­helyről is beszél. Az alap­­rendelkezés úgy szól, hogy a dolgozó a munkát — eltérő megállapodás hiá­nyában — a vállalatnak azon a telephelyén köte­les végezni, ahol a mun­kaszerződést megkötöt­ték. A vállalat viszont a dolgozót azonos telephe­lyen és munkakörön be­lül, változatlan személyi alapbérrel más munka­helyre oszthatja be. A változó munkahelyre al­kalmazott dolgozót pedig — az erre vonatkozó sza­bály vagy megállapodás keretei között — bárme­lyik telephelyén, illetve munkahelyén foglalkoz­tathatja. Az elmondottakon kí­vül a dolgozó köteles ideiglenesen munkát vé­gezni állandó munkahe­lyén kívül és más válla­latnál is. A felmerült többletköltségeket a vál­lalat köteles megtéríteni. ' Látjuk, hogy a más munkakörbe tartozó mun­kát csak átmenetileg, az állandó munkahelyen kí­vüli munkát pedig csak ideiglenesen köteles a dol­gozó elvégezni. A válla­latnak csupán a telephe­lyen belüli munkaerő­mozgatása korlátlan, az is csak a munkakör és a személyi alapbér válto­zatlanul hagyása mellett. (Más kérdés a változó munkahelyre alkalmazott dolgozó foglalkoztatása.) A Munka Törvényköny­ve végrehajtási rendeleté­nek 40. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az állandó munkahelyen kí­vül vagv más helységben elrendelt munkavégzés valószínű tartamáról a dolgozót tájékoztatni kell. Ez a rendelkezés bizto­sítja, hogy az áthelyezés­re vonatkozó szabálvokat ne lehessen kijátszani. Nem fordulhat tehát elő, hogy a dolgozót ideigle­nesen más munkahelyen kötelezik munkavégzésre, aztán »ott felejtik«. Eb­ben at esetben ugyanis a dolgozó a munkaügyi dön­tőbizottsághoz fordulhat. A más beleséiben vég­zendő munkával kapcso­latban főnixe tudni még, hogv beleegyezése nélkül arra nem kötelezhető a dolgozó nő terhessége ne­gyedik hónapjától gyer­mek; e'-'éves koráig, va­lamint a dolgozó a jog­szabályban meghatározott egyéb esetekben. Április 20-i számunk­ban megírtuk, hogy á MÉH és a Kohászati Alapanyagellátó Vállalat között kirobbant árvita miatt a MÉH április else­jével az acélgyártás fon­tos alapanyagát képező ócskavas szállítását be­szüntette. Tette ezt azért, mert a KAV önkényesen megállapított árakat iga­zolt vissza, hogy így tud­ja ellensúlyozni egyéb ter­mékein keletkező veszte­ségét. Szóvá tettük írásunk­ban, hogy bármely válla­lat elvitathatatlan joga, hogy nyereségességre tö­rekedjék. Megengedhetet­len viszont, hogy e törek­vését monopolhelyzetével visszaélve, más vállalat rovására igyekezzék érvé­nyesíteni. Márpedig ezt tette a KAV, mikor pusz­tán adminisztrációs mun­káért a kereskedelmi ár­rés átlag felét magának követelte. Hangot adtunk cik­künkben annak is, hogy a felhasználó vállalatok készleteinek rohamos csökkenése miatt a húzó­dó vita nemcsak a két vállalat belső ügye, ha­nem az egész népgazda­ságot érintő problémává nőhet. Hasonló meggondolá­sokból, valamint a meg­állapodás reményében a MÉH már április huszon­ötödikén megindította új­ból a szállításokat. Hét­főn véglegesen lezárult a vita. A két vállalat komp­romisszumos megállapo­dást kötött. Eszerint a MÉH a gyártó művek kí­vánságának eleget téve, nem önállóan, hanem a Kohászati Alapanyagellá­tó Vállalaton keresztül szállít, de már a kölcsö­nös megállapodás alapján kialakított és a MÉH ér­dekeit is méltányoló árakon. (H. P.) r Elhunyt Kovács Lászlónó A tragikus hirtelenség­gel elhunyt Kovács hász­­lóné nyugalmazott rendőr őrnagy, a Szocialista Ha­záért Érdemrend kitünte­tettje, a Magyar Partizán Szövetség tagja hamvasz­­tás utáni búcsúztatója szombaton, 18-án fél 2 órakor lesz a Farkasréti temetőben. (MTI) Lezárult a vita ^ " ■ """ 1 ^v v, REMÉNYI EDE hegedűművész, korának egyik legnépszerűbb ma­gyar muzsikusa halálának 70. évfordulója. NICOLAE GRIGORESCU román festő, a román nem­zeti festészet egyik legje­lentősebb alakja 130 eszten­deje született. HELL JÖZSEF KAROLY bányagépész, a hazai bá­nyagépesítés úttörője szüle­tésének 255. évfordulója. BÁTHY ANNA Kossuth-díjas operaénekes­­nő, a Magyar Népköztársa­ság kiváló művésze halálá­nak 6. évfordulója. CLAUDIO MONTEVERDI olasz zeneszerző, korának drámai törekvése benne ta­lálta meg első nagy kép­viselőjét, 401 esztendeje szü­letett. ARTHUR SCHNITZLER osztrák drámaíró születésé­nek 106. évfordulója. JOHANN KOPLENIG, az Osztrák Kommunista Párt Központi Bizottságá­nak elnöke 77 éve született. HELL MIKSA csillagász, aki a magyaror­szági csillagvizsgáló intéze­tek berendezéseit tervezte, 248 esztendővel ezelőtt szü­letett. ■ HETENKENT MÁSFÉL VAGON PECSENYEKACSA ÉRKEZIK A NAGYVASABTELEPRE Május közepén indul a pecsenyekacsa-szezon — kaptuk a tájékoztatást a Baromfiipari Országos Vállalatnál. Szente­sen, Kecskeméten és Kaposvárott már megkezdődött a fel­dolgozás — ezekben a gyárakban főleg ezzel a baromfival foglalkoznak —, s ezen a héten már hetenként másfél vagon pecsenyekacsa indul hütővagonokban a Nagyvásártelepre. Nemcsak Budapestre, hanem minden ipari jellegű ipari va­rosba is szállítanak. Legkésőbb június közepén pedig ez a mennyiség heti 4—5 vagon lesz. A vágott pecsenyekacsa kö­rülbelül 1,60—1,70 kilő. A január elsejei árrendezések során a 27 forintos kilónkénti árat 3 forinttal csökkentettük. Ügy tervezzük: a szezon beindulásától egészen az év végéig fo­lyamatosan tudunk szállítani ebből a baromfiból is. — AZ EGYIK MAGDE­­BURGI GÉPGYÁR a numeri­kusán vezérelt szerszámgé­pek programozását elvégző olyan önműködő berendezést fejlesztett ki, amelynek se­gítségével a programozás ide­je az eddigi 90 percről 1 percre csökkenthető. ÚJSZERŰ SZOBOR Norrköping svéd városká­ban az egyik parkban 12 mé­ter magas, tengerzöld üveg­ből összeállított geometrikus formájú oszlopot állítottak fel, amely a városképnek ér­dekes jellemzőjévé vált. jg ÜJ TtPüSÜ LENGYEL TEXTILGÉPEK BEMUTATÓJA • A Lengyel Kultúra helyiségében Henryk Kwiecinski ke­reskedelmi attasé és a BEFAMA textilgépgyár műszaki igaz­gatója tájékoztatta textiliparunk fonószakembereit a BE­FAMA legújabb géptípusairól. A lengyel vállalat évek óta szállít textilgépeket a magyar iparnak. Üj típusú kártoló-, gyürűsfonó és előkészítő gépeik már eddig is nagy érdeklő­dést váltottak ki szakembereink körében, ezt bizonyítja, hogy 1968-ra 3C0 ezer rubel értékben rendeltek gépeket a lengyel vállalattól. ■ Új üdülonegyed a szegedi Tisza-parton Lengyel gyártmányú kempingházakból új üdü­lőnegyedet épít az új-sze­gedi partfürdő nyárfaer­dejében a Szegedi Fürdő és Hőforrás Vállalat. A csinos épületeket a hely­beliek »kacsalábon forgó házaknak« nevezik, s mél­tán, mert valamennyi öt méter magas vasbetoncö­löpökre épül. A »lábak« a Tisza gyakori áradásától óvják a házakat. — ERŐS FÖLDRENGÉS volt hétfőn Venezuela nyu­gati és északkeleti részében. A caracasi obszervatórium közlése szerint a rengés erős­sége 5,2-es volt. Károkról nem érkezett jelentés. ■ ARANYAT ÉRŐ ESŐ CSONGRAPBAN Csongrád megyében 10—15 milliméteres, helyenként — például a szentesi járásban — ennél is nagyobb mennyiségű, valóban aranyat érő csapadék hullott keddre virradó éj­szaka. A szakemberek szerint a »tizenkettedik« órában ér­kezetthez az első májusi eső a szomjas földekre. Igen hasz­nos volt a csapadék minden növényfélére, de leginkább az őszi gabonákra jött jókor — elejét vette a korai, kényszerű ácno 1/ — A VESZPRÉM MEGYEI orvos és gyógyszerész napo­kat Veszprémben megnyitot­ták. A háromnapos tudomá­nyos ülésen, amelyen több száz orvos, gyógyszerész és egészségügyi dolgozó vesz részt, megvitatják a legújabb kutatási eredményeket. A csütörtök estig elhangzó 85 előadás a gyógyászatnak szinte valamennyi ágát érinti. — Dr. Kertai György­nek, a Központi Földtani Hivatal elhunyt elnöké­nek temetése május 17-én, pénteken 15 órakor lesz a Farkasréti temetőben. ■ Uszoda az iskolai tornateremben Tavaly szeptemberben avatták fel a salgótarjáni városközpont 16 tanter­mes általános iskoláját, amelyben az idei nyári vakáció alatt Észak-Ma­­gyarország első általános iskolai tornatermi uszodá­ját építik meg. Az isko­lában 18X20 méteres úszómedencét, körülötte pedig télikertet építenek. ■ SZUEZ—ALEXANDRIAI OLAJVEZETÉK TERVE Az A1 Ahram szerint az Egyesült Arab Köztársaság minisztertanácsán megvitatott gazdásági kérdések között szerepelt a Szuez—Alexand­ria közötti olajvezeték terve. Egy brit cég ajánlatot tett az olajvezeték építésében va­ló részvételre. A terv szerint az első vezeték évi 50 millió tonna olaj szállítására lenne alkalmas. Később három újabb vezetékkel évi 200 mil­lió tonnára növelnék a ka­pacitást. H Budapest kiállítás Koppenhágában A koppenhágai városi tanács épületében hétfő délután Sarlós István, a fővárosi tanács végrehajtó bizottságának elnöke és Henry Sternquist, Kop­penhága város képviselő­­testületének elnöke meg­nyitotta a Budapestet be­mutató kiállítást. A meg­nyitón részt vettek a vá­ros vezető testületének tagjai, a dán kulturális élet képviselői, Terényi László, Magyarország dá­niai nagykövete, valamint a diplomáciai testület több vezetője és tagja. — A fazekasmesterség két évszázados fejlődését tükröző remekekből álló gazdag gyűjtemény tulaj­donosa Szabó János zala­egerszegi tanár. Gyűjte­ményében több, ritkaság­nak számító öblös kő­edény, több száz éves ara­­tókancsó és tökmagolaj-tá­roló agyagedény látható. lAlTllt TVTP.SRF —Szabolcs-Szatmár me­gye homokbuckás tájain hagyomány a gyümölcsö­sök sorközeibe vetett rozs termesztése. Az idén több mint tízezer holdon ve­tettek rozsot a fák sorkö­zeibe. A kikalászolt ro­zsot megyeszerte aratják. Kaszálógépekkel vágják le, majd a talajba szánt­ják, így nagymértékben növelik a homoktalaj víz­tároló-képességét. — »Budapest Hanoiért» címmel kiállítás nyílik csütörtök délelőtt 11 óra­kor az Orvos-Egészség­ügyi Dolgozók Szakszer­vezetének székházában (V., Nádor u. 32). A kiál­lításon a Vietnamban járt Farkas Aladár szobrász­­művész alkotásait, vala­mint Kasitzky Ilona és Tedesco Anna grafikus­­művészek vietnami tárgyú műveit mutatják be. ■ KÍSÉRLET szív- es tüdő at ültetés re A houstoni Szent Lukács Kórházban válságos az állapota a 62 éves John Stuckwishnek. A beteg vérnyomása normális ugyan, de állapotában semmi javulás nem mutatkozik. Pá­rizsban az orvosok elégedettek a 45 éves dominikánus szer­zetesnek az állapotával, aki Franciaország harmadik szívát­­ültetéses betege. Londoni jelentés szerint angol sebészek előkészületeket tesznek a világ első együttes szív- és tüdö­­atültetési operációjának végrehajtására. Longmore prolesz­­szor, aki az első angol szívátültetés! műtétet végezte, kö­zölte, hogy a kombinált szív- és tüdőátültetést még ebben az évben megkísérli. \(XZ> V T U V41 UlV^niOVSU. \ ■ Indiszkrét szemüveg Egyes hitek szerint spe­ciális »röntgenszemüve­gekkel« át lehet látni a ruhán. Az egyik londoni cég már olyan fehérneműt árusít, amelyen a »rönt­gensugarak nem hatolnak ót«. — E. Reichardt, az NDK Nemzeti Frontjának Hal­le megyei titkára Pécsett magyar—német barátsági esten találkozott a szigeti városrész lakosaival, s Az NDK hozzájárulása az eu­rópai béke fenntartásá­hoz címmel előadást tar­tott. — EGY CSELÉDKÉNT AL­KALMAZOTT 11 éves indiai kisfiú, gazdája távollétében annak hűtőszekrényét tisztí­totta, eközben a szekrény aj­taja rácsukódott. Néhány órával később, amikor gaz­dája hazatért, már csak a fiú jéggé fagyott holttestét ta­lálta a hűtőszekrényben. Magyarkesziben a tsz terü­letén tőzeg lerakása közben egy teherautó pótkocsija alá került Városi György 37 éves tsz-tag. Kórházba szállítás közben meghalt. Halálos baleset történt Bu­dapesten. a XIV., Hungária körút 98. számú házban, amelynek hatodik emeletén homlokzat vakolásához védő­korlátot készített Karasz András 30 éves kőműves. Elvesztette egyensúlyát, s a hat emeletnyi mélységbe zu­hant, s szörnyethalt. A vizs­gálat szerint a balesetet sza­bálytalan munkavégzése okozta. A X., Jászberényi út és Körösi Csorna út keresztező­désénél Cecei József 60 éves gépkocsivezető leugrott egy mozgásban levő 28-as jelzésű villamosról. A kocsi alá ke­rült, s olyan súlyosan meg­sérült. hogy kórházba szállí­tás közben meghalt. Alsónémediben, ahol láto­gatóban voltak, Hódos János 62 éves körzeti felügyelő, kistarcsai lakos, szerelemfél­­tésböl több kalapácsütéssel megölte 56 éves feleségét, majd felakasztotta magát és meghalt. Búcsúlevelében ren­dezetlen családi életével ma­gyarázta tettét. Fadd községben a holt Du­­na-ágon a kompkötélre ka­paszkodva akart a partra át­kelni Csonka József 22 éves segédmunkás. A vízbe esett és elmerült. Holttestét még nem találták meg. B JÚNIUSBAN MEGJELENIK A COCA COLA Június első hetében egyelőre Budapesten és a Balatonon kapható lesz a Coca Cola — jelentette be keddi sajtótájékoz­tatóján Kelemen György, a Magyar Likőripari Vállalat ve­zérigazgatója. A nagyközönség azonban már a Budapesti Nemzetközi Vásáron is megismerkedhet vele, mert Itt a Coca Cola-pavilonon kívül az élelmiszeripari bemutatóteremben is árusítják majd. Az eredeti recept szerint készült frissítőt az eredeti formájú ltétdecis üvegekben hozzák forgalomba, ára 3 forint lesz. Ebben az évben összesen 12 millió üveggel gyárt a vállalat, de ez a mennyiség a későbbiekben emel­kedni fog. A vezérigazgató elmondotta azt is: az élelmiszer­üzleteken kívül csak olyan vendéglátóipari egységnek szál­lítanak belőle, ahol a megfelelő hűtést biztosítani tudják. A Coca Cola ugyanis akkor a legjobb, ha plusz 4 fokra van lehűtve. Érdekes sajtótájékozta­tót tartott Vándor Tibor, a Ferroglobus igazgatója kedden a vállalat köz­ponti telephelyén. El­mondotta, hogy miután a vaskohászati termékek gazdálkodásában alapvető változás állt be 1968. ja­nuár elsejével, a szigo­rúan kötött keretgazdál­kodást a háromcsator­nás szabadforgalom (a ve­vő vásárolhat közvetlenül a kohászati üzemektől, a külkereskedelemtől és a Termelőeszköz Kereske­delmi Vállalattól) váltot­ta fel, a hazai piac keres­lete rendkívül megnőtt. Darabszámban a rendelés­állományuk a tavalyi ha­sonló időszakhoz viszo­nyítva háromszorosára, mennyiségileg pedig két és félszeresére nőtt. Egyes vállalatok olyan igények­kel jelentkeztek, amelyet, ha a Ferroglobus kielégít, teljes raktárkészletük ki­merül, mivel a vevő szo­kásos rendeléseinek a töbszörösét kérte most. Ezért néha a Ferroglobus a rendelés-kielégítést li­neárisan csökkenti. Arra a kérdésre, hogy miben látják a hirtelen igénynövekedés okát, az igazgató a következőket mondotta: — Először is a szigo­rúan kötött gazdálkodás reakciójaként értékelhet­jük e jelenséget. Másod­szor a nyereségtömeg nö­velése érdekében, a ter­melés volumenét kíván­ják növelni, bár erre sok helyütt nincs meg a pia­ci lehetőség. Ezen kívül a keretgazdálkodásban ki­elégítetlen igények is most jelentkeznek. Ezt követően Vándor Tibor felvázolta azt is, hogy a vállalat is, de az egész népgazdaság felké­szült a várható igénynö­vekedésre. A vállalat nö­velte készletállományát, 650-féle termékről 1400 fölé emelte áruválaszté­kát. Megállapodást kötött az NDK-beli társvállalat­tal 115 ezér tonna acél­árura, hasonló szerződés született a csehszlovák és szovjet partnerrel. A vas­kohászatban az idén a gyártás is 10—13 száza­lékkal növekszik, bizo­nyos mértékben csökken az export A hazai piacra minimálisan 300 ezer ton­nával több hengerelt áru kerül, mint tavaly. A tényleges igényeket tehát mindenképp ki tudják elégíteni. Ezért bizonyos felárakat eddig is már csökkentettek, de az év második felében további felárcsökkenések várha­tók. Az igazgató azt is be­jelentette, hogy a vállala­tok anyagfelvásárlása lassan csökken. Sőt, már jelentkeznek azok, akik sok millió forint érték­ben visszavételre kínál­ják a több helyről egy­szerre beszerzett vasko­hászati termékeket. (pusztai)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék