Népszava, 1968. június (96. évfolyam, 127–152. szám)

1968-06-05 / 130. szám

Kedden a Szovjetunió magyarországi kereske­delmi képviseletének házában játékkiállítás nyílt. A szovjet Raznoexport vállalat első ízben mutatja be Magyarországon a szovjet játékgyártás termékeit. E kiállításon az áruházak, nagy- és kiskereskedelmi vállalatok szakembereié lesz a szó. Az ő szavazataik alapján döntenek a rendelésről. A kiállításon, véle­ményünk szerint, a Leningrad­ Játékgyár babái és a Rosztovi Játékgyár különféle nagyon kedves, szép textilállatai, valószínű, mindenki tetszését meg­nyerik. (Jentetics László felvétele) Előzetes a vakációról 150 000 gyereket várnak az úttörőtáborok — Vendégek tizenhat országból — Milliókat fordítottak a tanácsok a gyermeküdültetés előkészítésére Az ország szinte vala­mennyi általános iskolá­jában az úttörőiszerveze­­tek már a táborozásokra készülnek. A Magyar Úttörők Szö­vetsége most összegezi a jelentéseket, de már meg­állapítható, hogy bővítet­ték a táborozási lehetősé­geket. A szülői munka­­közösségek, az iskolák, a tanácsok, több­ millió fo­rint értékű beruházással és társadalmi munkával az elmúlt években össze­sen ötven állandó tábor­helyet alakítottak ki az ország legszebb részein. Ezeken a helyeken jól­ felszerelt konyhák mű­ködnek és fedett helyisé­gekről is gondoskodnak. A helyi tanácsok megtet­ték a szükséges intézke­déseket, a táborozó gyere­kek rendszeres kereske­delmi ellátásának biztosí­tása érdekében is. Az elmúlt nyáron 145 ezer gyerek töltötte a va­kációt ilyen táborokban, most az előzetes tájékoz­tatások szerint ötezerrel többet várnak. A legtöbb helyen változatos, érdekes sport-, kulturális progra­mokról gondoskodnak. Különösen népszerűek azok a táborok, ahol az azonos érdeklődésű gye­rekek találkoznak, így például az irodalmárok, a matemati­kusok. A csillebérci úttörőtá­bor már a közeli napok­ban nyit, de csak július közepétől fogadnak kül­földieket. Tizenhat or­szágból várnak gyereke­ket, akik két hetet Csil­lebércen, kettőt pedig a Balaton mellett töltenek. Tőlünk nyolc országba utaznak a legjobb pajtá­sok, így a Szovjetunióba, több szocialista országba, valamint Angliába és Franciaországba is kül­dünk csoportot. (moldován) FEKETE KRÓNIKA A csepeli Szabadkikötőben, a Hazám tengerjáró javításán dolgozott Krasecz József 25 éves szerelő. A szabálytala­nul és figyelmetlenül végzett munka miatt a motor du­gattyúja olyan súlyos sérü­lést ejtett a fején, hogy a helyszínen meghalt. A Soroksári Duna-ágban fürdés közben a vízbe ful­ladt Juhász József 15 éves tanuló. A diák nem tudott úszni. A siófoki Lidó Szállóban egy kirándulásról visszatérő­ben rosszul lett és meghalt Karl Reimelmayer 62 éves vendéglős, osztrák állampol­gár, linzi lakos. Orvosi vizs­gálat szerint halálát szívbé­nulás okozta. A Somogy megyei Igás köz­ségben Fekete Ferenc 22 éves férfiszabó motorkerékpárjá­val halálra gázolta Petkes József 69 éves tsz-nyugdíjast. A felelősség megállapítására vizsgálat indult. MARRELANDI VESZEDELEM IMRE GÁBOR ÉS BOJCSUK JÓZSEF regénye nyomán ('s. Horváth Tibor ■—Sebők Imre Kilenc wylenburgi polgár tarto/kodik Marrelandon, köztük egy ellenzen/ ujsá íRÓ, ÉS TISZTELT KOLLEGÁNK, A PÉNZÜGY­MINISZTER, egy k/s... hm!... hölgy/kével- ÉJKÁL. A KORMÁNY TAGJA­ DERMEDTEN HALLGATTÁK A BELÜGYMINISZTER BESZÁMOLÓJÁT... Megőrült/ „ .. . Tisztara megörült: A VAJASZT/ISOK Elö­est/j/n-'A vén sza-La/ert / Nyomban megszületik a döntés: "BRECHNÍJEL KELL HOZNI A SZIGETRŐL!'A­Z LESZ?MÁM/ELÉ--. . NE TEHESSE meg: KÜRTÜL! A VK&OT.J Gondom lesz RÁ, hogy NÉPSZAVA Szigorúbban büntetik a kereskedelmi szabálysértések elkövetőit A közelmúltban jelent meg a Szabálysértési kó­dex, amely mintegy 300 jogszabály helyett átte­kinthető és közérthető egységbe foglalja a bűn­­cselekménynél kisebb sú­lyú jogsértéseket, és a ki­szabható büntetéseket. A kódex kereskedelmi vo­natkozásairól kértünk tá­jékoztatást az Állami Ke­reskedelmi Felügyelőség­től, amely — mint a fo­gyasztói érdekvédelem egyik legfőbb szerve — más hatóságokkal egy sor­ban illetékes a bírságolás­ban. — A kódex számos tényállásban foglalkozik a fogyasztók érdekeit köz­vetve vagy közvetlenül érintő magatartásokkal — mondják. Nagyrészt ke­ret-tényállásokat tartal­maz, amelyeket mindig a szükséges és aktuális, tar­talommal lehet megtölte­ni. A pénzbírság felső ha­tárát 3000 forintról 5000 forintra emeli. Milyen cselekmények tartoznak a kereskedelmi szabálysértések közé? A legsúlyosabbak egyi­ke az árdrágítás, amely­nek büntetése 5000 forin­tig terjedhet. Árdrágítást követ el, aki a hatósági árnál magasabb árat kö­vetel, vagy — nem rögzí­tett árú termékért — olyan árat, amely a méltá­nyos hasznot meghaladó nyereséget foglal magá­ban. Ugyancsak a legszigo­rúbb szabálysértési bün­tetést vonja maga után a vásárlók tudatos megká­rosítása. Ez történhet ha­mis mérés, hamis számo­lás útján, az áru minősé­gének rontásával, de úgy is, hogy például másod­­osztályú árut első osztá­lyúként értékesítenek. Ötezer forintig terjed­het a bírság jogosulatlan kereskedés és szándékos lerészegítés esetén is. Enyhébben, de büntethe­tő az is, aki a mérleget az üzletben úgy helyezi el, hogy a vevő nem látja a mutatót, a súlyt, az árut, de az is, aki nem teszi le­hetővé, hogy a vevő az árut az üzlet bármelyik mérlegén lemérethesse. Közvetlenül védi a vá­sárlók érdekeit az a ren­delkezés is, amely 1000 forintig terjedő bírságot helyez kilátásba azok szá­mára, akik a vevők mi­nőségi reklamációit nem az előírt módo­n intézik, s ugyanennyit fizethetnek, akik az árut jogtalanul visszatartják. (Ez utóbbi címen lehet megbírságol­ni azt is, aki csak protek­ciósnak vagy »­hálás« ve­vőnek szolgál ki valami­lyen cikket.) Kereskedelmi szabály­­sértés még a többi között szeszes ital kiszolgálása fiatalkorúnak, a nyitva tartási idő megsértése, ár­jelzés elmulasztása, meg­tévesztő árjelzés, étlap vagy itallap kiadásának megtagadása. A Szabálysértési kódex október elsején lép élet­be. (g. zs.) Háromszáz jogszabály helyett egy Felemelték a pénzbírság felső határát A legsúlyosabb: az árdrágítás, a vásárlók tudatos megkárosítása Mindenki tehet feljelentést Október elejére életbe lép a Szabálysértési kódex Nemzetközi közúti közlekedési kongresszus Budapesten A Nemzetközi Közúti Fuvarozási Egylet — az IRU — 1948-ban alakult, s az ENSZ egyik tanács­adó szervezete. Skonda Ödön, a Magyarországi Nemzetközi Közúti Fuva­rozók Egyesületének fő­titkára keddi sajtótájé­koztatóján bejelentette: az IRU június 9—13-a kö­zött Budapesten tartja XI. kongresszusát. A mostani tanácskozás­­sorozaton elsősorban a te­herfuvarozás kérdéseivel foglalkoznak. A kongresz­­szus munkája alapján több könnyítő intézkedést kívánnak tenni a kamion­forgalom elősegítése érde­kében. Ebben mi messze­menően érdekeltek va­gyunk, hiszen egyre több országba így szállítunk. Szó lesz a technikai fej­lődésről is. Egyre inkább előtérbe kerül a tartályos szállítás, ami lehetővé te­szi a vasút—közút kombi­nációt, az egyszerű átra­kást. Nemcsak Budapesten, ha­nem a világon mindenütt probléma, hogy a nagyvá­rosokon belül korlátozzák a rakodási lehetőségeket. A mostani tanácskozáson szó lesz ennek megoldási lehetőségeiről is. Napirendre kerül az au­tóbuszközlekedés több idő­szerű problémája is, így a helyi és elővárosi for­galom. Az IRU szakembe­rei elismeréssel fogadtak egy magyar tanulmányt, amely éppen az ingázás­ról, a városi és a helykö­zi közlekedés koordiná­ciójáról szól. A kongresz­­szusra huszonhat ország­ból 330 részvevőt várnak. Moldován Tamás Anyagbeszerzés - hűtlen kezeléssel A társadalmi tulajdont károsító hűtlen kezelés bűntette miatt a Buda­pesti Rendőrfőkapitány­ság eljárást indított Hor­váth Tibor 33 éves vegy­ipari gépészmérnök ellen. Horváth az Egyesült Ve­gyiművek 2. számú tele­pén volt csoportvezető. Nemrégen a Sasad Ter­melőszövetkezettel Hor­váth megállapodást kö­tött egy mustsűrítő be­rendezés elkészítésre. A megállapodás szerint mindkét fél kötelezettsé­get vállalt az anyag be­szerzésére. Horváth különös mó­don igyekezett ezt a kö­telezettségét teljesíteni. Az Egyesült Vegyiművek telepéről a telepvezető tá­vollétében három hajtó­művet, egy vákuum-szi­vattyút, két saválló szi­vattyút és egy közlőmű­vet, több mint 50 000 fo­rint értékben, elszállítta­tott, és hatáskörét túl­lépve, az eredeti érték töredékéért, mint ócska­vasat, eladatta a X., Ke­resztúri úton levő Kohá­szati Alapanyagellátó Vállalatnak. A jogtalanul eladott gépeknek csak egy része volt használhatatlan. Horváth a Sasad Terme­lőszövetkezettel a Kohá­szati Alapanyagellátó Vállalattól azonnal meg­vásároltatta a gépeket, hogy a mustsűrítő beren­dezésnél felhasználják. Erre azonban nem került sor, mert az Egyesült Ve­gyiművek feljelentést tett Horváth ellen, ugyanak­kor elbocsátották állásá­ból. Ügyében a rendőrség befejezte a vizsgálatot. Az ügyészség vádiratot adott ki Horváth Tibor ellen. (b. ö.) NÉPSZAVA A magyar szakszervezetek központi lapja Szerkeszti a szerkesztő bizottság Főszerkesztő Timmer József Kiadja a Népszava Lapkiadó Vállalat VI. kerület, Rákóczi út 54. Telefon: 224—819 Felelős kiadó: Gábor Márton a Népszava Lapkiadó Vállalat igazgatója Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőnél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (Bp. V., József nádor tér 1.) Előfizetési díj: havi 29 Ft Index: 25 005 100 éves az Athenaeum Nyomda Budapest Rotációs magasnyomás Pa: Soproni Béla igazgató az elektronikus szabászati előkészítő géppel A Szegedi Ruhagyár­ban kedd délelőtt ünne­pélyes külsőségek között munkába állították a szabászati munkát előké­szítő elektronikus számí­tógépet. A »géppel« — Szabó Sándor főmérnök tolmácsolásában —, ké­szítettünk interjút. — Szovjet gyártmányú vagyok. Hivatalos nevem: ÉMRT—2-es. Ebben a változatban textilipari célgépként­ eddig egyedül a Szovjetunióban használ­tak fel. Magyarországon elsőnek a szegediek vet­tek tudomást létezésem­ről és mindjárt meg is rendeltek, így kerültem a Szegedi Ruhagyárba. — Mi lesz a feladata? — Már kipróbáltuk it­teni munkakörömet. Mi­után a gyár naponta hat­vanezer méter anyagot dolgoz fel, ezeknek sza­bását úgy kell előkészíte­nem, hogy minimális, ha lehet, semmilyen mara­­dék ne képződjön, amit nem tudnak felhasznál­ni. Fél füllel azt is hal­lottam, hogy ha munká­mat jól végzem — és er­re ígéretet teszek —, ak­kor három év alatt meg­keresem az áramat és ak­kor a szegediek szerint »megérem a pénzemet~. Eddig az interjú a gép­pel. Szabó Sándor fő­mérnök még elmondotta, hogy a szovjet elektroni­kus gép sikerrel szere­pelt az első vizsgán, má­sodpercenként százezer műveletre képes, munká­ba állításával öt képzett technikust más munka­körben lehet foglalkoz­tatni, és ami szintén nem elhanyagolható: tevé­kenysége jelentős mér­tékben meggyorsítja az áru átfutási sebességét. (vándor) FORRASZTHAT© FÉMMEL BEVONT ÜVEG Villamosipari célokra ké­szített fémbevonatú üvegeket készít a Landshull Schott vállalat. Újabban olyan ké­szítményeket is gyártanak, amelynek fémbevonata sze­reléskor forrasztható. For­rasztáshoz a szokott ón-ólom ötvözet használható. A MÉRÉSTECHNIKAI KÖZPONTI KUTATÓ LABORATÓRIUM bemutatta a BNV-n a G­AL­VA­P­U­R szennyvíz-semlegesítő rendszert, amely a fizikokémiai műszercsalád komplex alkalmazá­sának egyik módja. A GALVAPUR a galvanizáló üzem öblítőkádjaiból eltávozó szennyvizek sav- és lúgtartalmát, valamint a kromát­ és a cianid­­ionokat automatikusan közömbösíti. A szükséges méregtelenítő vegyszereket adagolja — a TELION folyamatos pH-mérők, a REDOXON-ok (redox­­potenciálmérők), a határértékkapcsolók, a relék és a mágnesszelepek segítségével. Az MKKL a saját fejlesztésű és gyártmányú műszereit M É R L A B márkával látja el, s ezekhez a műszerekhez teljes ügyfélszolgálatot biztosít és két évig üzemóra­­garanciát is vállal (x)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék