Népszava, 1968. október (96. évfolyam, 230–256. szám)

1968-10-19 / 246. szám

OLIMPIAI MŰSOR Szombat Atlétika: női súlylö­­kés, selejtező (Bognár *), tízpróba (110 m gát, diszkosz, rúdugrás, ge­relyhajítás, 1500 m), magasugrás selejtező, 4x100 m selejtező, 4x100 m női előfutamok (Ba­logh, Kispálné, Tóthné, Nemesháziné), 4x100 m előfutamok, középfuta­mok, 1500 m döntő, 800 m női döntő. Birkózás: Szabadfogá­snak újabb fordulói. Evezés: Döntők (korm. nélk. négyesünk *). Kerékpár: Repülőver­seny döntői, 4000 m ül­döző csapat előfutamok. Ökölvívás: Selejtezők. Sportlövészet: Kisöbű sportpuska fekvő ver­seny (Hammers **, Papp), koronglövés má­sodik rész. Úszás: 200 m vegyes (Lázár, Szentirmay), 400 m női gyors előfutamok, férfi műugrás selejtező, 100 m férfi és női mell­úszás döntő, 100 m férfi és női gyors döntő. Vitorlázás: Ötödik fu­tam. Vívás: Női egyéni tőr selejtező (Bob­is ***, Rejtő **, Sákovicsné *), férfi -tőrcsapat döntő. Vízilabda: Nyolc mér­kőzés. A minősítésünk sze­rint: * IV—VI. helyre esélyes. ** I—III. helyre esélyes. *** I. helyre esélyes. RÁDIÓ ÉS TV A rádió és a tv olim­piai műsorát a napi rá­dió- és tv-rovatban, il­letve a Népszava külön heti rádió- és tv-műso­­rában találhatjuk meg. inaBBEBODlBBCK­lD (Folytatás az 1. oldalról) A magyar tábor érdek­lődése érthetően Zsivótzky felé fordult. A kalapács­­vetők nagy párosverse­nyében eddig 9 alkalom­mal Klim győzött. A szov­jet versenyző tehát meg­lehetősen nagy lelki nyu­galommal léphetett a do­bókörbe. Első dobása 72.24 m-re szállt, Zsi­vótzky azonban azonnal méltó választ adott: 72,26 m-t dobott. Ettől, úgy lát­szik, Klim ideges lett, mert csak 68,95 m-t ért el másodszorra. Zsivótzky viszont tovább javult, 72,46 m-re szállt a kala­pácsa. A harmadik sorozatban Klimnek sikerült átvennie a vezetést. Dobása 72,82 m-nél ért földet, s ezt Zsivótzky csak 28 cm-re tudta, megközelíteni. A legjobb 8 közé mindket­ten biztosan kerültek és ami külön örömet oko­zott, Lovász 69,78 m-es dobással, Eckschmidt pe­dig 69,76 m-es eredmény­nyel szintén a legjobbak közé került. A legjobb 8 között me­gint Klim dobott elsőnek, s kalapácsa 73,29 m-re szállt. A nézőtér felmo­­rajlott, mi csak egy na­gyot sóhajtottunk. Vajon hogyan reagál erre Zsi­vótzky?! Aggályunk nem volt alaptalan, mert kala­pácsa forgás közben a ketrecbe szállt. Ekkor már megijedtünk, de ijedtségünk hamarosan elszállt. Az ötödik soro­zatban Zsivótzky remekül összpontosított, és 7­3,36 m-re szállt a kalapácsa — újra megelőzte a szov­jet olimpiai bajnokot! A remény újra fellán­golt a magyar szívekben és amikor az utolsó soro­zatban Klim mindössze 72,24 m-t tudott dobni, kitört a lelkesedés: Zsi­vótzky olimpiai bajnok! Utolsó dobása is 72 m fö­lé szállt, s ezzel is bizo­nyította, hogy vitathatat­lanul ő a legjobb kala­pácsvető a világon. Amit ezen a versenyen nyúj­tott, az a versenyzés és a tudás magasiskolája volt. A kirobbanó örömet csak fokozta, hogy miköz­ben Zsivótzkyra figyel­tünk, Lovász Lázár a 3. helyen kötött ki és bronz­érmet nyert. Eckschmidt is nagyszerűen kitett ma­gáért, 5.. lett. Ilyen nagy­szerű eredményt még ál­modni sem mertünk vol­na. Bátran írhatjuk le: 1968. október 17. magyar nap Mexikóban! Csütörtök este további olimpiai bajnokokat ava­tott az Estadio közönsége: hármasugrásban a szovjet Szanyejev 17,39 m-es vi­lágcsúccsal győzött; női magasugrásban a cseh­szlovák Rezkova 182 cm­­rel nyert, míg Csábiné nem tudott megbirkózni a 174 cm-es kezdő magas­sággal és kiesett; a 110 m-es gátfutás olimpiai bajnoka az amerikai Da­venport lett 13.3 mp-es olimpiai csúccsal; az 5000 m-es síkfutást a tunéziai Gamoudi nyerte 14:05 perccel Keino és Temu előtt A sportkarrier csúcspontja: Zsivótzky Gyula a kalapáscvetés olimpiai bajnoka. Mellette (balra) a volt olimpiai baj­nok és, jobbra Ja­­­vász Lázár, talán a jövő olimpiai bajnoka (MTI — Rádiófotó) Súlyos­­ és jogtalan ítélet! Minden jel arra mutat, hogy válságos helyzetbe került az Amerikai Olim­piai Bizottság. Először ar­ra az álláspontra helyez­kedett Smith­­ és Carlos emlékezetes szerda esti „csendes tüntetésével” kapcsolatban, hogy ennek különösebb jelentősége nincsen, a két néger at­léta „gyerekes” akciója miatt nem érdemes­ fe­gyelmi eljárást indítani. Később azonban, való­színűleg a NOB néhány Amerika-barát vezetőjé­nek a nyomására, az AOE rendkívüli ülést tartott. Több órás heves vita után közleményt adott ki a saj­tónak, amelyben figyel­meztetésben részesítette a két atlétát, hozzátéve hogy ismétlődés esetén megbünteti őket. Ezt a közleményt utólag az AOB visszavonta és újabb ülést tartott, miután az AOB kebelében is megoszlot­tak a vélemények. Az újabb ülés­ határo­zatát az AFP francia hír­­ügynökség gyorshírben jelentette, eszerint mind­két atlétát, a 200 m-es síkfutás győztesét, vala­mint ugyanennek a szám­nak a bronzérmesét fel­függesztették, és felkér­ték, hogy a legrövidebb időn belül hagyják el az olimpiai falut. Az olimpiai falu lakói csak péntek reggel tudták meg, hogy az AOB kizár­ta az amerikai olimpiai csapatból az aranyérmes Smitht és a bronzérmes Carlost.A hír villámként járta be az egyes küldött­ségek szállásait és perce­ken belül tömeg verődött össze a 11-es számú épü­let körül, ahol az ameri­kai sportolókat elszállá­solták. A meglepetés hatása alatt csak néhányan nyi­latkoztak. A hírügynöksé­gek szerint egységes ál­láspont még nem szület­hetett a határozattal kap­csolatban. Az amerikai evezősök közül a Harvard egyetem, nyolcasának a tagjai, akik valamennyien fehérek, előzőleg kijelen­tették, együtt éreznek Smithékkel. Csalódásuk­nak így adtak kifejezést: „Mi azt hittük, hogy a szabad véleménynyilvání­tás nem bűn. Ilyet csak elnyomó rendszer találhat ki. Egyenesen undorító­nak találjuk­ az Amerikai Olimpiai Bizottság állás­­foglalását" — jelentette ki Cleve Livingston a csa­pat nevében. Ötkarikás híradó Az olimpiai falu 601-es szobája a szovjet arany­érmeseké: Luszisz, a ge­relyvetés győztese és Sza­nyejev, a hármasugró­­verseny olimpiai bajnoka lakja. Vajon hány ilyen szobával­­ rendelkeznek majd az olimpia végén a szovjet sportolók? * Gammoudi az 5000 m-es verseny után nyilatkozott a taktikájáról. „Úgy ve­zettem a versenyt — mondotta —, hogy meg­akadályozzam a rövid hajrát, amelyben a­­ ke­nyaiak és az etiópiaiak megelőzhettek volna. Az utolsó körben éreztem már, hogy győzök. De külön örülök annak is, hogy az első három he­lyen afrikai versenyző végzett.” * A csehszlovák Rezkova, meglepetésre, megnyerte a női n­agasugrás olimpiai bajnokságát. A verseny után mégis úgy nyilatko­zott: „Mexikóra még nem tudtam úgy felkészülni, ahogyan szerettem volna.'’ Nem úgy tűnik... 1968. október 19 NÉPSZAVA Magyarország—Izrael 2:0 (1:0) Válogatottunk a követ­kező összeállításban ját­szott: Fatér — Novák, Dunai L., Noskó, Pán­­csis, Juhász, Szűcs, Faze­kas, Menczel, Dunai II, Básti. Labdarúgóink harma­dik mérkőzése végre elé­gedettséget keltett. Az Izrael elleni sorsdöntő mérkőzésre a felfrissített csapat végig kezében tar­totta a játék irányítását, nagy fölényben játszott, amit bizonyít Juhász és Dunai II. kapufája is. S a 40. percben Dunai II. megszerezte a vezetést Szünet után a magyar csapat még nagyobb erő­vel, lendülettel és főleg még jobban játszott, s újra megtört a jég: a 75 percben Dunai II. megint az ellenfél hálójába talált. Ezzel a magyar csapat 2:0 arányban győzött, s a C csoportban az első he­lyen végzett. A negyed­döntőben Bulgária vagy Guatemala csapata lesz az ellenfele. A magyar csapatban Szűcs és Menczel játéka emelkedett ki, míg Ju­hászt kivizsgálásra kór­házba szállították. További labdarúgó eredmények: Mexikó— Guinea 4:0, Kolumbia— Franciaország 2:1. Az A csoportban Franciaország lett az első, jobb gól­aránnyal Mexikó előtt. B csoport: Salvador— Ghana 1:1, tehát a ma­gyarok mellett Izrael vá­logatottja jutott tovább. bronzérmes A kard egyéni­­döntő jól kezdődött számunkra. Pézsa Tibor 5:0 arányban győzött az olasz Rigoli ellen, majd kitűnő vívás­sal a kardozók „nagy öregjét”, a lengyel Paw­­lowskit is legyőzte 5:2-re. A remények fellángoltak, de mielőtt lobogni kezd­tek volna, már jött a „zu­hany”: vitatható ítéletek­kel tarkított csőrtében 5:3-ra kikapott Nazsimov­­tól, s ekkor olimpiai baj­nokunk megingott. Nem tudta a későb­biekben sem legyőzni egyébként jogos felhábo­rodását, s ez arra vallott, hogy idegileg nincs rend­ben. Ez kiderült a Raki­­tával vívott sorsdöntő csőr­éből is. Rossz vívás­sal 5:3 arányban kikapott, s ezzel elveszítette a le­hetőséget, hogy a szintén 2 vereséggel álló Paw­­lowskival ő vívhasson az olimpiai bajnoki címért. Ezt a jogot a szovjet ver­senyző szerezte meg, de ő végül is 5:4 arányban alulmaradt a lengyellel szemben, aki sportpálya­futása alkonyára szerezte meg első ízben az olim­piai bajnoki címet. Pézsa Tibor jobb találatarányá­val Rakita mögött harma­dik lett, s így mégis fel­léphetett a győzelmi emelvényre. A bronzérem értékes eredmény kifejezője, de nem feledteti a gyengébb vívást, s azt a körül­ményt, hogy a másik két magyar kardozónak nem sikerült döntőbe jutnia Remélhetően ez a gyen­gébb kezdés csak jobbal folytatódhat. Megkezdődtek a kerék­páros pályaversenyek is. A 4000 m-es egyéni üldö­zőversenyben magyar nem indult, az 1000 m-es állóraj­tos versenyről, ahol Lendvai képviseli színein­ket, jelentés még nem ér­kezett. Az olimpiai baj­noki címet egyébként eb­ben a számban a francia Trentin nyerte, új világ­csúccsal. Csütörtökön megkez­dődtek a birkózók küz­delmei is. A szabadfogá­sú birkózás selejtezőiben Erdős lepkesúlyban pon­tozással győzött a mexi­kói Martinez ellen, pe­helysúlyban pedig Rusz­­nyák ugyancsak ponto­zással bizonyult jobbnak a kanadai Bolgernél. A kezdet tehát itt is jól si­került. Erre senki sem számí­tott. Kiss Antal az 50 km-es gyaloglásban 30 km-es hajrát vágott ki, s a 10. helyről példamuta­tó akaraterővel, szívós­sággal, csodálatos küzde­­nitudással verekedte fel magát a 2. helyre. A tata­bányai géplakatos, aki egész évben sérülésekkel bajlódott, a sportvilágon kívül családját is meg­lepte. — Legutóbbi levelében Anti arról írt, hogy a 20 km-es gyaloglás közben megsérült és kifordult a bokája, őszintén meg­mondom — halljuk a fe­leségétől —, arra sem számítottunk, hogy elin­dul ebben a verseny­számban. Amikor az első híreket meghallottuk, nem tudtunk már elszakadni a rádiótól. A kis Antit sem A kis Anti 0 00**0­0** csalódott lehetett lefektetni 8 óra­kor, ő is éjjel 1-ig szur­kolt — nem hiába. — Hogyan ment más­nap reggel iskolába? — Korán kelt és na­gyon boldogan. Alig vár­ta, hogy eldicsekedhessen osztálytársainak édesap­jával. — És a feleség mit érez ilyenkor? — Boldogságot! Úgy ér­zem, nekem is közöm van hozzá, hiszen sok-sok tü­relem kellett ahhoz, hogy az edzéseken távollevő papa helyett ellássam a családot, foglalkozzam a gyerekkel. S bizony, nem mindig okozott örömet a versenyzése. Sok volt a sérülése Antinak, előfor­dultak kudarcok is... Bi­zony, sokkal szerényebb eredménnyel is elégedet­tek lettünk volna. Az Estadióban, az atlé­tikai versenyek színhelyén a magyar versenyzők már megtették a magukét. S ott csak egyedül a női súlylökésben Bognár Ju­dit révén vagyunk igazán érdekeltek. Atlétáink so­rozatos, kellemes megle­petései után szinte ugyan­azt reméljük Bognártól is. Evezőseink közül a kor­mányos nélküli négyes tagjai már a magyar sport­­szerető közönségnek meg­szerezték a kellemes per­ceket. A magyar legény­ség ázsiója is megnőtt Xochimilcóban. Persze, vesztenivalójuk nincs, így hát miért ne nyerhetné­nek? Olimpiai bajnok, esé­lyes magyar sportoló kez­di meg a versenyt viszont sportlövészetben. Ham­meri László, Tokió arany­érmese célozza meg ismét az olimpiai bajnoki címet. A súlyemelés legklasz­­szikusabb versenyszámá­ban, a nehézsúlyban nem indul magyar sportoló. A kerékpárosverseny leg­izgalmasabb számába, a repülőverseny döntőjébe nem jutott magyar ver­senyző. Az izgalom, a pattaná­sig feszült idegek színhe­lye szombaton is a vívó­csarnok lesz. A női tőr egyéni versenyében Sáko­­vicsné, Bóbis és Rejtő to­vábbjutásáért izgulunk és reméljük, csak borzolják, s nem teszik próbára az idegeinket. Mert ezt úgyis próbára teszi az éjfél után kezdődő férfi tőrcsapat­­döntő, ahol fiatal tőrö­­zőink megkísérlik majd visszahódítani az olimpiai aranyérmet a szovjet csa­pattól. Nem lesz könnyű feladat, hiszen az egyéni versenyben a szovjet tőr­vívók jobban szerepeln­k a mieinknél. A nem hivatalos pontverseny állása az 5. nap után Bóbis Ildikó 1. Egyesült Államok 129 2. Szovjetunió 119 3. Magyarország 70 4. Lengyelország 48 5. NDK 43 6. Kenya 33 7—8. Ausztrália 32 7—8. NSZK 32 9. Franciaország 31 10. Nagy-Britannia 28 11. Japán 24 12—13. Románia 20 12—13. Svédország 20 14—15. Csehszlovákia 18 14—15. Olaszország 18 ESTI MÉRLEG Három, négy, öt... így szá­moltunk péntek este a döntők előtt. S hogy ez mit jelent, nem kell most magyaráznunk, hiszen még a nagymamák is olimpiai lázban égnek. Az arany-, ezüst- és bronzérmek számolása a leg­kedvesebb szórakozásunkká vált ezekben a napokban, s reméljük, hogy még a jövő hétre is telik ebből az oly izgalmas és szép játékból. Mert hiszen még a félidőig sem jutottunk el, s ha a tokiói olim­pia ötödik napjának mérlegével vonunk párhuza­mot, akkor láthatjuk, hogy most jobban állunk. Négy éve ilyenkor nem volt két olimpiai aranyér­münk atlétikában — sőt, 1952 óta nem nyertünk ebben a versenyágban bajnokságot —, s öttusa­csapatunk sem mondhatta akkor magát olimpiai bajnoknak... Igaz, dr. Török személyében olimpiai bajnokot avattak, de az arany mellé nem került egy ezüst­érem is, mint most. Szóval, elégedettek lehetünk még akkor is, ha a csütörtöki „aranynap” fényeseb­ben is csilloghatna. Pézsa nem tudta megvédeni olimpiai bajnoki címét, s az, hogy felkerült a győ­zelmi dobogóra­, csak szerencsés találatarányon múlott. Megerősödött az a korábbi érzésünk, hogy ezúttal nem volt olyan formában, mint Tokióban. Pedig a kard egyéni verseny azok közé tartozik, amelyek a múltban a legtöbb örömet nyújtották sportszerető népünknek. Kovács, Gerevich és Kár­páti nyomdokaiba lépett fiataljaink azonban nem érik el nagynevű elődeik tudását­­ és sportszere­­tetét. A mérlegnek azonban — ha nincs is két oldala, mint az éremnek — olyan mondanivalója is van, amit örömmel fejezhetünk ki. Zsivótzky ragyogó szereplése minden elképzelést felülmúlt. Egészen más embert láthattunk az Estadióban, mint négy éve Tokióban, vagy azt megelőzően Rómában. Most nem sikerült legyőzni akaraterejét, nem lehetett megtörni küzdeni tudását. Mert csak ezen múlott nagyszerű győzelme, hiszen tudása nyolc év előtt is legnagyobb volt az egész világon. S ha arra gon­dolunk, hogy mellette két fiatal kalapácsvetőnk is a világ legjobb hat versenyzője közé került, akkor csak elégedettséggel gondolhatunk az elkövetkező napokra, és bátran mondhatjuk: a fenti 3-as szám rövidesen változik! Még hátravannak a birkózók, a vívók, a kajakozók, a vízilabdázók, a labdarúgók, és ... a nagy meglepetések. Vándor Kálmán A hét végén rendezik , asztali­teniszezők Mechlovit emlékversenyét. A mezőn­yen ott lesz a teljes magy­­ar gárda. Plovdivban nemzetk­ röplabda-mérkőzésen a B Spartacus csapata 3:1-re gy­zött a lengyel Warszavians ellen. Lyonban Franciaország­­ Spanyolország labdarúgócsa­pata barátságos mérkőzése találkozott. A mérkőzést spanyolok nyerték, 3:1 arány­ban. Idényzáró autóversenyt ren­deznek vasárnap a Duna-ka­nyarban. Az autóversenyre 1 gépkocsit neveztek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék