Népszava, 1971. szeptember (99. évfolyam, 205–230. sz.)

1971-09-01 / 205. szám

­#71. september 1 Nyerges János felszólalása az UNCTAD tanácsának ülésszakán Az UNCTAD tanácsá­nak Genf­ben folyó ülés­szakán felszólalt Nyerges János, a magyar delegá­ció vezetője. Elmondotta, hogy magyar részről tel­jesítették az UNCTAD határozatait, így csupán 1970-ben 51 százalékkal nőtt a fejlődő országokból származó import. A ke­reskedelem további bőví­tése érdekében a magyar kormány jóváhagyta a fej­lődő országok részéről nyújtandó vámpreferen­ciákat, azaz vámkedvez­ményeket, melyek 1972 januárjában lépnek majd hatályba. Kiemelte, hogy a fejlődő országoknak is mindent meg kell tenniük a forgalom fejlesztése ér­dekében, és ugyanazokat a feltételeket kell bizto­sítaniuk a magyar export számára, mint minden más országnak. A magyar kormány elvárja azt is, hogy egyes fejlődő orszá­gokban a Magyarország­gal szemben alkalmazott megkülönböztetéseket fel­számolják. Mivel a világkereskede­lem összefüggő egészet alkot, és ennek különbö­ző szektorai egymással kölcsönhatásban vannak, a fejlett tőkésországoknak is teljesíteniük kell az UNCTAD határozatait és a kelet-nyugati kereske­delemben fel kell számol­niuk a szocialista orszá­gokat sújtó megkülönböz­tetéseket, különösen a diszkriminációs jellegű importkorlátozásokat. A magyar delegáció ve­zetője kifejtette, hogy az UNCTAD-nak ahhoz, hogy hivatását maradék­talanul teljesítse, a világ­kereskedelemben érdekelt összes felek, így a szocia­lista országok érdekeit teljesen szem előtt kell tartania. Az UNCTAD- nak egyetemesnek kell lennie mind a tárgyalt kérdések, mind a tagság tekintetében és a jövőre Chilében tartandó 3. kon­ferenciának ennek megfe­lelő lépéseket kell hoznia. Vizsgálat a heluáni sztrájk ügyében A heluáni vas- és acél­műveknél lezajlott sztrájk­kal kapcsolatban Szid­­ki miniszterelnök-helyet­­tes és iparügyi miniszter felfüggesztette állásából a kohászati iparág igazgató­ságának elnökét és elnök­­helyettesét, a vas- és acél­művek elnökét és elnök­­helyettesét, az ipari kap­csolatok igazgatóságának vezetőjét és a hengermű igazgatóját. .A heluáni vas- és acélművek élére új igazgatót neveztek ki. A szakszervezeti szövet­ség különbizottsága vizs­gálatot indított a heluáni kombinát 11 tagú szak­­szervezeti bizottsága el­len. Lapjelentések szerint a vizsgálat kiderítette, hogy a gyári bizottság nem tájékoztatta a szak­­szervezeti szövetséget a munkások követeléseiről. A szakszervezeti szövet­ség egyébként nyilatko­zatban ítélte el a sztrájk szervezőit. Az Al Ahram keddi vezércikke ugyan­csak megbélyegzi a sztráj­kot, azzal érvelve, hogy az ellentétes a nemzeti egység érdekeivel. Szidki miniszterelnök­­helyettes közölte, hogy szeptemberben országos viszonylatban rendezik a munkások problémáit. Japán benyújtja a számlát a jen „lebegtetéséért” ■/f A washingtoni japán nagykövetség hétfőn szó­beli jegyzékben kérte fel az Egyesült Államokat, hogy válaszul a japán kormány döntésére, amellyel lehetővé tette a jen lebegtetését, szüntes­se meg a tízszázalékos többletvámot az import­árukra. A jegyzék tartal­mát ismertették a Tokió­ban tartózkodó Philip Trezise amerikai külügyi államtitkárral, aki a mi­nisztériumban gazdasági ügyekkel foglalkozik. A tokiói kormány hangoz­tatta, hogy a jen lebegte­tésével alapvetően meg­változott az a helyzet, amely a washingtoni kor­mányt az importtöbblet­­vám kivetésére késztette. Az európai biztonsági értekezlet az IPU napirendjén Az Interparlamentáris Unió (IPU) csütörtökön Párizsban megnyíló 59. évi konferenciájának napirendjéről nyilatkozott hétfői sajtóértekezletén Andre Chandernager fran­cia szocialista párti kép­viselő, az unió tanácsának elnöke. Elmondotta, hogy az egy hétig tartó ülés fő témája a szocialista or­szágok által javasolt euró­pai biztonsági értekezlet lesz. Napirendre kerülnek majd tagfelvételi kérdé­sek is. Az NDK és a Ko­reai Népi Demokratikus Köztársaság már évek óta kérelmezi felvételét a je­lenleg 67 tagot számláló nemzetközi szervezetbe, de az IPU különböző ürü­gyekkel mindeddig halo­gatta kérelmük teljesíté­sét. 1­Ú­VÁR­OSI FELVESZ női és férfi GÉPKOCSI­VEZETŐKET Jelentkezés: Budapest VIII., Kerepesi út 15. szám Telefon: 343—199 munkaügyi osztályon Szeptember 21-én megnyílik az ENSZ-közgyű­lés ülésszaka Szeptember 21-én nyí­lik meg hivatalosan az ENSZ közgyűlésének ülés­szaka — jelentette be hét­főn az ENSZ szóvivője. Az általános vita szeptember 27-én kezdődik, de a kül­döttek felszólalásai való­színűleg még októberben is tartanak. A közgyűlés elnökét a megnyitás napján választ­ják meg. Az ázsiai csoport van soron, hogy elnököt javasoljon és a csoport Adam Malik indonéz kül­ügyminisztert választotta. Minisztertanács Dublinben Robbanássorozat Belfastban Kedden minisztertanácsi ülést tartottak Dublinben, hogy megvitassák: milyen álláspontot foglaljon el az ír kormány a vasárnapi határincidens ügyében, amely elmérgesítette a vi­szonyt Nagy-Britannia és a republikánus Írország között. (Az incidens: az ír határon áthajtott egy brit katonai gépkocsi. Egyik utasát megölték, a mási­kat megsebesítették.) Feszült a helyzet Észak­­írországban. Belfastban hétfőn egész éjszaka rob­bantak a bombák. A le­vegőbe repült a Guinness sörgyár egyik irodahelyi­sége, egy elektromos áramelosztó, egy raktár és egy mészárszék. A ka­tolikus Springfield Roadon egy angol terepjáró halál­ra gázolt egy 76 éves öreg­asszonyt. A katonaság út­akadályokat állított fel Belfast körül. Tyrone­­ban keletkezett a legsú­lyosabb kár: egy évbe is beletelik, amíg helyreál­lítják a keddre virradóra felrobbantott telefonköz­pontot. A london—dublini vasútvonalon egy tüntető tömeg felgyújtott egy bakterházat. Heves harcok Indokínában Kommentárok a saigoni választási komédiáról Kambodzsai kormány­csapatok kedden kétszer is súlyos harcokba keve­redtek a felszabadító erőkkel Egy Phnom Penh-i katonai szóvivő bejelentette, hogy erős tá­madás érte a fővárostól 24 kilométerrel keletre ál­lomásozó kormánycsa­pa­tokat. A harcba amerikai repülőgépek is beavatkoz­tak. A felszabadító egységek kedden támadást intéztek a Phnom Penh-i kor­mánycsapatok ellen Kom­­pong Thom környékén is. A szóvivő nem volt haj­landó részletekbe bocsát­kozni, de katonai körök elmondották, hogy a kor­mánycsapatok helikopte­rei állandó bevetésben voltak, hogy a sebesülte­ket a frontvonalról Phnom Petikbe szállítsák. A laoszi központi kor­mány katonai szóvivője szerint a dél-laoszi Pak­­song városában és a vá­ros körül heves harcok folynak. A várost május 16-án foglalták el a népi erők. A szóvivő szerint a tüzérség és repülőgépek által támogatott kor­mánycsapatok a város kö­rül tért nyertek. Dél-vietnami hazafiak egy csoportja a múlt hé­ten rajtaütött a Phu Quoc szigetén létesített kon­centrációs tábor őrein, és ezzel lehetővé tette öt fo­goly megmenekülését. A koncentrációs tábor őrei közben tüzet nyitottak a foglyokra és kilenc sze­mélyt meggyilkoltak. A harcokban hét tábori csendőr életét vesztette. A kiszabadult hazafiak üldözésére amerikai heli­kopterek szálltak fel. Kö­zülük egyet lelőttek. Phu Quoc szigetén em­bertelen körülmények kö­zött 30 000 hazafit tarta­nak őrizetben. Nyugati hírügynökségek jelentése szerint egy ame­rikai harckocsioszlop Da Nangtól 45 kilométerrel délre a partizánok csap­dájába került. Három amerikai páncélost a sza­badságharcosok teljesen elpusztítottak. Három amerikai katona meghalt, négy megsebesült. A szo­rongatott helyzetbe került amerikaiak tehermentesí­tésére helikoptereket és tüzérséget vetettek be. Thieu dél-vietnami el­nök hétfőn másodízben is fogadta Bunker amerikai nagykövetet, akivel het­­venperces megbeszélést folytatott. A UPI saigoni tudósítójának értesülése szerint a nemzetgyűlési választások eredményeit tárgyalták. A legfrissebb jelentések szerint a dél­vietnami alsóház 159 man­dátumából a kormányt támogató képviselők 91-et szereztek meg. Bár az eredmények még csak ideiglenesek, az már nyil­vánvaló, hogy Thieu el­nöknek nem lesz meg az a kétharmados többsége, amelyre a dél-vietnami alkotmány értelmében fontos törvényjavaslatok elfogadtatásához szüksége van. A dél-vietnami válasz­tásokkal kapcsolatban McCloskey, az amerikai külügyminisztérium szó­vivője megelégedésének adott kifejezést amiatt, hogy „a választások rend­ben folytak le és azokon sok szavazó vett részt”. Ugyanak­kor azonban a szóvivő sajnálkozással ál­lapította meg, hogy az ok­tóber 3-i elnökválasztáson csupán egyetlen jelölt, Thieu elnök indul. Ivan Scsedrov a keddi Pravdában a Dél-Viet­­namban vasárnap tartott nemzetgyűlési „választá­sok” eredményeit kom­men­tál­va, hangsúlyozta: „vereséget szenvedett Washingtonnak az a pró­bálkozása, hogy e válasz­tási komédiával megerő­sítse a Thieu­ vezetése alatt álló, megingott báb­rendszert”. Hangsúlyozva, hogy a választásokat ke­gyetlen terror közepette tartották, a cikkíró rámu­tat: „Ennek ellenére sem sikerült simán megterem­teni az áldemokratikus látszatot, amellyel törvé­nyesnek szerették volna feltüntetni Dél-Vietnam folytatódó idegen meg­szállását. A hivatalos adatok szerint a válasz­tásokon több mint más­fél millió névjegyzékbe vett választó nem jelent meg. A szavazatoknak csaknem egyharmadát még Saigon és Hué számos ne­gyedében is olyan ellen­zéki képviselőkre adták le, akik a háború befeje­zését sürgetik. A válasz­tásokon elkövetett csalá­sokat és az eredmények meghamisítását számos befolyásos ellenzéki szer­vezet elítélte a sajtóban. Borisz Sztolpovszkij, a Trud című moszkvai szak­­szervezeti lap keddi szá­mában ugyancsak a dél­vietnami választásokkal kapcsolatban hangsúlyoz­za azok antidemokratikus jellegét. Rámutat, hogy a dél-vietnami választók azért járultak az urnák­hoz, mert géppisztolyok­kal voltak körülvéve. Az ily módon „megválasz­tott” képviselőház eszkö­zül szolgál az amerikai és saigoni hatóságok újabb politikai machiná­cióihoz, egyebek között az október 3-ra kitűzött dél­vietnami „elnökválasztá­sok” előkészítéséhez. Nyugat-Berlin A CDU nem fogadja el a megállapodást Brandt kancellár és Scheel nyugatnémet kül­ügyminiszter szeptember 6-án, hétfő délben rövid látogatást tesz Nyugat- Berlinben, amennyiben a héten aláírják a Nyu­­gat-Berlinnel kapcsolatos négyhatalmi megállapo­dást. Az ellenzéki CDU nyu­gat-berlini szervezete új­ból hangsúlyozta szem­benállását a kormánnyal. A képviselőházi frakció vezetője, Heinrich Sum­mer a frakció keddi ülé­sén bejelentette, hogy nem fogják jóváhagyni a négy­hatalmi megállapodást. ­ A stockholmi fellebb­­­­ítési bíróság kedden meg­kezdte az öt horvát terro­rista perének újratárgya­lását, akiket júliusban Vlagyimir Rosovics Svéd­országban akkreditált ju­goszláv nagykövet meg­gyilkolásáért két évtől életfogytig terjedő bör­tönbüntetésre ítéltek. A nagykövet gyilkosai az el­ső tárgyalás befejeztével a kiszabott büntetés eny­hítéséért fellebbeztek.­­ Georgij Dzocenyidze, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa elnökségének el­­nökhelyettese kedden fo­gadta a magyar bírósági szervek vezető dolgozói­nak küldöttségét, amely Szakács Ödönnek, a Leg­felsőbb Bíróság elnökének vezetésével tartózkodik a Szovjetunióban, és a szov­jet bíráskodás rendszerét tanulmányozza. NÉPSZAVA LJJeJU . A, zágrábi kerületi ügyészség ideiglenesen be­tiltotta a zágrábi szerb közoktatási és művelődési egyesület Proszvjeta cí­mű folyóiratának 1971 jú­lius—augusztusi kettős számát. A folyóirat olyan írást közöl, amely nem tartja megfelelő politikai szervezkedési formának v­alamennyi polgár számá­ra a Horvát Kommunis­ták Szövetségét és a Hor­vát Dolgozó Nép Szocia­lista Szövetséget. Több­pártrendszert követelnek Horvátországban, s ra­gaszkodnak ahhoz, hogy a horvátországi szerb nem­zetiségű polgárok külön politikai szervezetbe tö­mörüljenek.­­ A dél-koreai vörös­­kereszt kedden elfogadta a demokratikus Korea testvérszervezetének azt a javaslatát, hogy a ketté­szakított családok sorsára vonatkozó előzetes tárgya­lásaik legközelebbi ülését szeptember 20-án tartsák Panmindzsonban.­­ Az NDK hatóságai hivatalosan átadták a nyugat-berlini rendőrség­nek a 22 éves Bernd Lan­gert, aki Werner Kühl ne­vű társával együtt július folyamán — nyugat-berli­ni oldalról — megsértette a Német Demokratikus Köztársaságnak Berlinen áthúzódó állami határvo­nalát. Werner Kühl a ha­­társértéskor életét vesztet­te, Bernd Langer pedig megsebesült, s őt az NDK fővárosában kórházban ápolták. ­ Tod­or Zsivkov, a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára kedden megbe­szélést folytatott Georges Marchais-val, a Francia Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának fő­titkárhelyettesével.­­ A glasgowi Upper Clyde Shipbuilders szak­­szervezeti bizalmijai be­jelentették, hogy nem mű­ködnek együtt a kormány által kinevezett igazgató tanáccsal, és folytatják harcukat a gyár felszámo­lása ellen. BT-bizottság Conakryban A Biztonsági Tanács ténymegállapító bizottsá­ga hétfőn Guinea főváro­sába, Conakryba érkezett. A guineai kormány az el­múlt hónapban panaszt terjesztett be a Biztonsági Tanácshoz, azzal a kérés­sel, hogy indítsanak vizs­gálatot az országot Portu­­gál-Guinea felől fenyegető várható támadás” ügyé­ben. Kahane bűnösnek vallja magát Meir Kahane, a szélső­séges, szovjetellenes atro­citásairól ismert Zsidó Védelmi Liga vezetője hétfőn — az ellene indí­­tott eljárás során első íz­ben — vétkesnek vallotta magát meg nem engedett gyülekezés vádjában. Hadgyakorlatok az NSZK-ban Szeptemberben az NSZK területén a NATO és a Bundeswehr két nagysza­bású hadgyakorlatot tart. Szeptember 1-e és 9-e között NATO-hadgyakor­­latot rendeznek Schles­wig-Holstein tartomány egész területén. A gyakor­laton kereken 25 000 nyu­gatnémet katona, továbbá Dánia, Belgium és az NSZK légikötelékei vesz­nek részt. „Jó jel” fedőnévvel szeptember 19-e és 24-e között Tuttlingen és Ulm térségében, a Duna mind­két partján tartják meg az NSZK szárazföldi had­erőinek idei nagyszabású gyakorlatát, amelyen NATO-alakulatok nem vesznek részt SALT Kedden az amerikai nagykövetség épületében találkozott egymással Helsinkiben a stratégiai fegyverrendszerek korlá­tozásáról folyó tárgyalá­sokon részt vevő szovjet és amerikai küldöttség. A jelenlegi SALT-forduló keddi, sorrendben a tizen­hatodik plenáris ülése két órát tartott. A következő ülésre a megbeszélés me­netrendje szerint pénte­ken, a szovjet nagykövet­ségen kerül sor. Gestapo-ügynök Bolíviában Klaus Barbie volt SS­­Hauptsturmführer, a fa­siszta csapatok által meg­szállt Lyon Gestapo-főnö­­ke jelenleg a nyugatné­met hatóságok tudtával Bolíviában tartózkodik, a nyugatnémet titkosszolgá­lat megbízásából. Mind­ezt a Die Tat című nyu­gatnémet antifasiszta lap és francia sajtószervek által folytatott nyomozás derítette ki. Barbie hábo­rús bűnei ellenére hosszú ideig háborítatlanul élt Münchenben, majd ké­sőbb Augsburgban, 1960- ban került Bolíviába, ahol ma álnév alatt tartózko­dik. Később követte őt családja is. A vizsgálat kiderítette azt is, hogy Barbie nyu­gat-németországi tartóz­kodása alatt a müncheni Gehlen-központ egyik osztályán dolgozott, és az egyik körzeti hírszerző­­központban foglalkoztat­ták. 1935 óta a náci kém­szervezet szolgálatában állt. 5 A­ r ------------" ' ' Emlékezés és tanulság második világháború 1939. szeptember 1-jén robbant ki, amikor a náci hadsereg megtámad­ta Lengyelországot, s a közben világméretűvé terebélyesedett harc hat évvel később fejeződött be, amikor az antifasiszta koalíció kapitulációra kény­szerítette a japán militarizmust. A két szeptember közt eltelt több mint fél év­tized tengernyi megpróbáltatást, az emberi és anya­gi áldozatok megszámlálhatatlan sokaságát jelentet­te. Ezek az évek íratták le a deportálásra ítélt ma­­­gyar költővel, hogy „oly korban éltem én e földön, mikor az ember úgy elaljasult”. De ugyanezekben az években erősödött meg az emberiségben a hit: a fasizmus leküzdhető. A Szovjetunió népeinek és hadseregének hősi helytállása, történelemformái­ győzelemsorozata — amelynek döntő része volt a fasiszta koalíció megsemmisítésében — megmutatta: a szocializmus útjára lépett társadalom kimeríthe­tetlen tartalékokkal rendelkezik. A második világháború — miként az első is — Európában robbant ki. A fasiszta Németország a kontinensen fogott hozzá világuralmi tervei meg­valósításához. Itt nyúlt fegyverhez, amikor már a gengszterdiplomácia tempójával sem érte be, s al­kalmasnak találta a pillanatot. És a harcok sokezer kilométerrel keletre, Észak-Kínában, a japán szá­razföldön, a csendes-óceáni szigetvilágban értek vé­get, ahol a szovjet hadsereg csapásai alatt megrop­pant, elvérzett a világuralmi tervek megvalósításá­ra rohamra indult japán hadigépezet, a wit­eri Né­metország legfontosabb szövetségese. A­z évforduló — minden aktualizálási szándék nélkül is —­ azt sugallja, hogy Európának és Ázsiának, az összefüggő szuperkontinensnek vi­tathatatlanul elsőrendű jelentősége van a nyuga­lom, a békesség megőrzése tekintetében, hogy a földgolyónak ezen a részén a helyi és általánosabb kiterjedésű konfliktusok emberöltők óta a világhá­borúk fenyegetését jelentik. Többi között ez is in­dokolja azt a következetes, megalkuvás nélküli po­litikát, amelyet a Szovjetunió a háború alatt és a harcok után folytatott a fasizmus maradványainak megsemmisítéséért, s ez teszi különösen jelentőssé azt a küzdelmet, amelyet a Szovjetunió és a többi szocialista ország folytat az európai és az ázsiai biztonság megszilárdításáért. A hat évig tartó nagy háború után sikerült el­kerülni az új világháborút, s ami ezzel egyenértékű, a termonukleáris katasztrófa veszélyét. De a helyi háborúk jelezték folyamatosan a helyzet ingatag­ságát, s az imperializmus próbálkozásai sokszor so­dorták a háború szélére az emberiséget. De a szo­cialista világ egyesült ereje, s a második világhábo­rú döbbenetes tanulságait nem felejtő embermilliói, megakadályozták a jóvátehetetlen lépéseket. Meg­akadályozták, hogy az imperialista hatalmak hideg­­háborús politikája, válságtaktikája egy atomkataszt­­rófa nyitánya legyen.­gy emberöltővel vannak mögöttünk a két szen­temberi dátum, közé zárt háborús esztendők.­­ Ez alatt megnőtt a tárgyalások tekintélye, a háborús konfliktusok megelőzését, elkerülését és megszüntetését célzó diplomáciai—politikai erőfe­szítések rangja. A kettős évfordulóra emlékező em­beriség nem felejt A háború tanulságai megerő­sítették békevágyát és eltökéltségét, hogy megaka­dályozza az új világháború kirobbantását. Krajczár Imre _______________________________/

Next