Népszava, 1972. január (100. évfolyam, 1–25. sz.)

1972-01-15 / 12. szám

10 N É P S ZAVA 1972. január IS Műkorcsolyázó EB Ahnássy „dchagóközelhen" Pénteken az Európa­­bajnokság folytatódott. Délután a nők befejezték iskolagyakorlataikat. Az újabb három gyakorlat után sem változott az élen a sorrend: a világ- és Európa-bajnok osztrák „Trixi” Schuba a várako­zásnak megfelelően, még növelte előnyét a svájci Walterrel szemben. Ma­gyar szempontból kelle­mes meglepetés, hogy Al­­mássy Zsuzsa — bár ma­radt a negyedik helyen — nagyon megközelítette az olasz Trapanesét és re­mény van arra, hogy hi­bátlan kür esetén ismét felállhat a dobogóra. A kötelező gyakorlatok után a női verseny állása: 1. Schuba (osztrák) 9 hsz, 1243,1 pont, 2. Walter (svájci) 20,5 hsz, 1112,5 pont, 3. Trapanese (olasz) 31,5 hsz, 1079,9 pont, 4. Almássy (magyar) 30 hsz, 1078,8 pont, 5. Scott (an­gol) 52,5 hsz, 1012 pont, 6. Morgenstern (NDK) 55 hsz, 1009,5 pont. A Szovjetunió DK csapatával kerültek szembe teniszezőink Londonban pénteken megkezdődött a Davis Kupa bizottság ülése, amelynek első meglepeté­sét az okozta, hogy Déí- Afrikát, amely 1969 óta nem vehetett részt a Da­vis Kupában, most vissza­vették. Rhodesia kizárása azonban továbbra is ér­vényben marad. Ezután elkészítették az európai zóna két csoportjának sorsolását, amely szerint a magyarok az első forduló­ban a Szovjetunió DK- csapatával mérkőznek. — Érthetetlen, nem elég, hogy Dél-Afrikát vissza­vették, de még ki is emel­ték, valószínűleg a mi he­lyünkön — méltatlanko­dott Jákfaltfi Béla, a ma­gyar válogatott kapitánya, amikor megtudta a sorso­lás eredményét. — Na­gyon kedvezőtlen a sorso­lásunk, mert éppen úgy, mint két évvel ezelőtt, a Szovjetunió DK-csapata ellen kell kezdenünk, méghozzá idegenben. Kijel’lé!i a romái labdarúgó válogatott keretet A Magyarország elleni Európa-bajnoki mérkő­zésre készülő román lab­darúgó-válogatott február 4-én több mint kéthetes, 10 mérkőzésből álló ten­gerentúli túrára utazik. Mexikóban, Guatemalá­ban, San Salvadorban, Peruban, és Venezuelában lépnek majd pályára. Angelo Niculescu szö­vetségi kapitány a túrára 20 tagú keretet jelölt ki. Van meglepetés a név­sorban. Hiányzik a kapus Raducanu, akit a román válogatott egyik erősségé­nek s Európa egyik leg­jobb kapusának tartanak. Raducanu ezúttal is fe­­gyelmezetlenkedett, s bün­tetésből nem tagja a ke­retnek. Visszavette vi­szont a kaoitány Dumit­­rachet, a Dinamo Buka­rest csatárát, akit tavaly gyengébb formája miatt mellőztek. A keret tagjai (kapu­sok) : Adamache (Steagul Rosu-Braso), Stefan (ü. Cluj), és Ghita (SC Ba­­cau), (hátvédek): Satma­­reanu (Steaua), Cretu (U. Cluj), Lupescu (Rapid), Dinu (Dinamo), Déleanu (Dinamo), Mocanu (Pet­­rolul-Ploesti és Szatmári II. (Dinamo), (középpá­lyások): Dumitru (Rapid), R. Nunweiller (Dinamó), Anca (U. Cluj), (csatá­rok) : Lucescu (Dinamo), Dumitrache (Dinamo), Dembrovschi (SC Bacau), Dobrin (FC Arges). Lor­­danescu (Steaua), Neagu (Rapid) és Uifaleanu (U. Cluj). A román bajnokság március 12-én kezdődik. A magyarok elleni mér­kőzésre a főpróbát az áp­rilis 8-án Bukarestben sorra kerülő Románia— Franciaország mérkőzés jelenti. íT [TORI Doki bácsik orvosolnák 457úszóedző—szárazon Úszni vágyók vannak, még víz is akad, de most az edző kevés... — Sok-sok „Doki bácsi­ra” lenne szükség — mondta a napokban az egyik nagy egyesület szakosztályvezetője, és sajnálkozva hozzátette: — De kevés van belőlük ... Nem vitás, a sportolók közül a legtöbbet az úszók edzenek, s a szakemberek közül az úszóedzők dol­goznak a legkeményeb­ben. Télen-nyáron reggel­től estig kell a medence partján sétálniuk, biztat­va a nebulókat. ’A hóban kucsma, a kánikulában úszónadrág a védőöltöze­tük. Egy-egy uszodához azután hozzánőnek az ed­zők. Ilyen volt, míg élt, a bevezetőben említett dr. Técsői Henrik, az újpesti gyerekek „Doki bácsija” is. Már 1920-ban — Kisfiam, gyere ide! Akarsz az Újpestben úsz­ni? — kérdezte tőlem is annak idején, mint annyi sok ezer gyerektől pálya­futása során. — Kérem szépen, éji már a Csepelben úszom — válaszoltam. — Ezzel a lábtempó­val?! — csóválta a fejét bosszúsan, s lemondóan. Doki bácsit ekkor, 1950- ben ismertem meg, s az­óta, haláláig, szinte min­dennap láttam az uszodá­ban. A sportág öregei sok­kal messzebb tudják visz­­szavezetni Doki bácsi egy­kori pályafutását. Az Új­pesti-öböl stégjei között már 1929-ban okította a gyerekeket és kereste a te­hetségeket. Elíütyült operák Sétált a medence part­ján és elmaradhatatlan füttyszava kísérte az edzé­seket. Telente, amikor a víz gőzétől még a faliórát sem lehetett látni, fütty­szavához igazodtak a gye­rekek. — A második felvonást fütyüli, mindjárt vége lesz az edzésnek — örül­tek neveltjei. Doki bácsi operákat fü­tyült, az egyfelvonásosok­­tól az ötfelvonásosokig mindent, és műsorát az edzéshez igazította. Az alapozó időszakban Wag­ner, nyaranta vígoperák szerepeltek a programján. Egyéniség volt, és a ma­gyar úszósportnak jó né­hány hasonló öregje volt az elmúlt évtizedekben. A sportág nagyszerű nem­zetközi eredményei elkép­zelhetetlenek lettek volna nélkülük. Doki bácsi keze alatt jó néhány bajnok bontogatta szárnyait. A régiek közül Szatmári és Csuvik, a ké­sőbbi korosztályból Dö­mötör, Mayer, Hanák kezdte pályafutását Doki bácsi irányításával. S akik bajnokok lettek, nem fe­lejtették el dr. Técsői Henriket. Mindenki aratni akar Sajnos, manapság nehéz ilyen edzőt találni, aki hajlandó erre a kevésbé látványos és nagy sport­­szeretetet kívánó munká­ra. Mostanában az edzők közül sokan — főleg a fia­talok — rögtön a dobogó valamelyik felső fokán szeretnék látni neveltjü­ket. Sőt, hatalmas harcot folytatnak azért is, hogy egyetlen tehetséget se ad­janak tovább. Aki felfe­dezte az úszót, az akarja learatni a babérokat is, akár képes rá, akár nem. S bizony jó néhány uszo­dai konfliktust okozott mostanában a másik edző csábító szava. A „megfertőzött" emberek A fiatalok neveléséhez persze nem szükséges annyi önfeláldozás, mint amennyivel Doki bácsi rendelkezett Hivatássze­retet nélkül azonban most sem lehet dolgozni a me­dence partján. Az úszóedzőség jelenleg sem bombaüzlet. A Gyu­la, Imre és Pista bácsikat ma is a sport és a gyere­kek iránti szeretet vezeti, mintsem a pénz. Csak­hogy a sportág fejlődésé­vel együtt nem szaporod­nak a nevelői lelkesedés­sel „megfertőzött” embe­rek. Ma már az uszodák házatáján hiányzik a „Do­ki bácsi”. Kevesen vállal­ják a mindennapos me­denceparti sétákat, a ve­sződést a gyerekekkel. Az úszószövetség nyilvántar­tása szerint 517 edző van, s közülük csak 60-an vég­zik ezt a munkát. S hogy a többiek miért nem vál­lalják? Nem véletlen! S hogy változzon a helyzet, arra lenne szükség, hogy a kluboknál az utánpótlás nevelése ugyanolyan fon­tos legyen, mint az élver­senyzők felkészítése, mert ugyanolyan fontos is. Csak talán hálátlanabb munka. A régi újpesti edzők közül például, azt hi­szem, Doki bácsira többen emlékeznek, mint azokra, akiknek átadta tanítvá­nyait. Lepies György SAKK Száz esztendeje — 1872. ja­nuár 15-én — hunyt el Grimm Vince, a múlt század első fe­lének egyik legerősebb — és külföldön is nagyra becsült — magyar sakkmestere. Szén Józseffel és Lőwenthal János Jakabbal együtt tagja volt annak a ,,triumvirátus,,-nak, amely levelező sakkban 2:0 arányban legyőzte a kor leg­­híresebbjeit, a párizsi Café de la Itégence sakkmestereit. Aktív részese volt a szabad­ságharcnak, ezért 1849 után török földre menekült. On­nan írott leveleit a korabeli angol és német szaklapok tel­jes terjedelmükben közöljék: ada+ai máig is forrásként szolgálnak a keleti sakkozás szabályaira vonatkozóan. Nemcsak a gyakorlati játék­ban jeleskedett, rátermett feladványsze^ző is volr. Aláb­bi kompozíciójának társszer­zőié Levitschnigg (Pesten élt. német származású) költő, akinek ugyancsak szerene volt az e*ső hazai sakkor megszervezésében. GRIMM VINCE (kb. 1843.) gf f§ §§ n §§'"ggf jj'ip'' lil!f ^ íjiffp ÍHÉ ^ lí/i' m «fa m m II Matt 5 lépésben A megoldás a gyakorlat játékos erényeit — a túlerő­vel végrehajtott kényszerítési — tükrözi, de a kritikus pon­ton finom áldozatba csap át hogy váratlan gyalogmattol hozzon létre a táb’a körönén: 1. Bb7, Kd5 2. Bc7, Kd6 3 Fe5+, Kd5 4. Hd2ü, ed: 5 e4t és matt. F3GYEIEM! ALUMÍNIUM, SÁRGARÉZ, VÖRÖSRÉZ lemsz, huzal, szalag, rúd és idomáru, ÓLOMLEMEZ, ÓLOMCSŐ, ALUMÍNIUM TARCSA, ALUMÍNIUM HULLÁMLEMEZ Színesfém Szaküzletében: IX., Üllői út 89/c Telefon: 340-59Ó Nyitva: 9-17 óráig szombaton: 10-15 óráig kapható a BUDAPEST PRÓBÁLJA MEG ÖN IS! SEGÍT meghűl esnél, köhögésnél és a felső légutak tisztításában a BELÉGZŐ PARNA Gyógyszertárakban kapható ÁRA: 4,20 FI aima OGV BUDAPESTI PALMA GUMIGYÁR felvételre keres újonnan létesített, korszerű üzembe, két- és háromműszakos munkahelyekre férfi és női betanított munkásokat Továbbá. egyműszakos munkarendben lakatos, villanyszerelő, csőszerelő szakmunkásokat, közgazdasági technikumot végzett vagy érettségivel rendelkező bérelszámolót, gyors- és gépírótanfolyammal rendelkező, kezdő és gyakorlott gyors- és gépírókat Kereseti lehetőség a kollektív szerződésben foglaltak alapján Jelentkezés: OGV BUDAPESTI PALMA GUMIGYÁR. munkaügyi osztály, Budapest IX., Lenhossék utca 3 Telefonon is lehet érdeklődni TELEFONSZAMOK: 149—86«, 139—889 SPORTVILÁG MEGHÍVÁS MÜNCHENBE Willi Daume, a müncheni olimpiai játékok szer­­vezö bizottságának elnöke, hivatalosan meghívta az 1972. évi müncheni nyári olimpiai játékokra Kurt Waldheimet, az ENSZ főtitkárát — jelentik New Yorkból. DIPLOMATÁK A FUTBALLFÁLYÁN Nem mindennapi esemény játszódott le Togó ál­lam fővárosában, Loméban, ahol a togói kormány csapata a fővárosba akkreditált külföldi követek együttesével mérkőzött. A játékvezető Eyadema tá­bornok, államfő volt A közönség remekül szórako­zott ... MANG, A BAJOR HERKULES Münchenben a 21 éves Rudolf Mang, a „hatszáza­sok klubjának” tagja, újabb nagy eredménnyel hívta fel magára a figyelmet. A „bajor Herkulesnek” becé­zett nyugatnémet ólomsúlyú súlyemelő 220 kilós nyo­más-, 170 kilós szakítás- és 220 kilós lökésteljesítmé­nyével 610 kilóra javította a nyugatnémet rekordot. MEGSZÖKTETTÉK A GÓLKIRÁLYNÖT ... Alberto Moreni, az Albenga 24 éves elnöke meg­szöktette a klub női labdarúgó csapatának 17 éves gól­királynőjét. A többi játékos felháborítónak tartja az esetet. Még ha idegen tette volna, megértenék, de hogy a saját elnökük... Kitzbühel 1972 Mit „lásson Lassan már nálunk is a tv hagyományos műsorá­vá válik az osztrák Hah­nenkamm 'alpesi síverse­nyek közvetítése, csakúgy, mint a szomszédos orszá­gokban. A ma délelőtti lesikló­­versenyt délután, felvé­telről közvetíti a tv, a hol­napi mülesiklóversenyt pedig egyenes adásban. Ez lesz az olimpia előtti utol­só nagy nemzetközi alpesi sí verseny — a férfi Világ Kupa idei versenyeinek ötödik állomása. Hármas a tét: a nagynevű ver­seny babérja, pontszerzési lehetőség a Világ Kupa elnyeréséhez és az olim­pia előtti utolsó vizsga. Érdemes néhány szót ejteni a műlesiklásról, te­kintve, hogy ez a szám ált legközelebb mind a ma­gyar síversenyzéshez, mind pedig a hazai nagyközön­séghez — ugyanis ebben találja meg mindazt a technikai tudást és isme­retet, amelynek elsajátí­tására minden sielő tö­rekszik, és amelyet legin­kább fel tud használni sa­ját céljaira, sítechnikájá­nak megalapozására, fej­lesztésére és csiszolására. Sajnálatos módon nem láthatjuk a franciák egyik legjobbját és esélyesét, a modern síelés nagy il­lusztrátorát: Patrick Rus­sen, aki legutóbb a berch­­tesgadeni óriás műlesik­lás első futama után a célt körülvevő kerítésbe szaladt és bokáját törte. " a tv-nézö? Helyette figyeljük meg Gustavo Theonit, az ola­szok olimpiai reménysé­gét, a Világ Kupa múlt évi nyertesét, aki nagyjából hasonló technikákat al­kalmaz. Gyakorlott szemű síe­lők megfigyelhetik, hogy (az élmezőnyben főleg) szinte már nincs is „egyé­ni stílus”, csak technikák sorozata van: azokat min­den versenyző maximáli­san variálva használja a ritmus és a pillanat adott­ságainak megfelelően. Minden szóba jöhet, ami gyors — hiszen a mű­lesiklás időre megy —, te­hát a kötetlen, de villám­szerű, a céltudatos és ke­ményen sima mozgás fog dominálni. Figyelemre méltó a len­gyel Andrzej Bachleda, aki évek óta rendszeres résztvevője a nemzetközi, valamint a világverse­nyeknek és fokozatosan felküzdötte már magát a szorosan vett élmezőnybe. Speciálszáma a műlesik­lás — a Világ Kupát ille­tően jelenleg az 5. helyen áll —, igazi sítehetség, ő képviseli egyedül ezen a szinten a szocialista or­szágok alpesi sísportját. Mindent összegezve tehát — a sísport heveinek nem mindennani élményt ígér a hét végi kettős tv-köz­­vetítés. Hóhiány miatt elmaradnak a Szabadság-hegyre szombat­ra és vasárnapra tervezett téli úttörőolimpiai és Buda­pest Kupa síversenyek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék