Népszava, 1972. február (100. évfolyam, 26–50. sz.)

1972-02-19 / 42. szám

Paradicsom, paprika, zöldbab Országos tanácskozás a MEAA-ben Miből mennyi kerülhet az idén a piaci bevásárló­kosárba? Röviden foglal­ható össze annak az or­szágos tanácskozásnak a témája, amelyet pénteken tartottak a MEM-ben. A megbeszélésen a legna­­g) óbb zöldségtermelő me­gyék képviselői, tsz-elnö­­kei, kereskedelmi szakem­berei, a SZÖVOSZ illeté­kesei és a feldolgozó ipar­agak vezetői vettek reszt. A tanácskozást dr. Soós Gabor, az élelmezésügyi miniszter első helyettese ny itotta meg, majd dr. lyö­­rincz József főosztályve­zető tartott vitaindító előadást. Jóllehet meg nehány esztendeje beszántották a paradicsomot, a zöldpap­rikát. túltermelési problé­mák miatt, most hiányok, ellátási zavarok mutat­koznak. Zöldségből 1970- ben — 1969-hez képest — 21 százalékkal kevesebb termett. A felhozatal ta­valy is hasonlóan alakult. Az áruhiány — lapunk­ban is többször foglalkoz­tunk ezzel — zavart oko­zott az ellátásban. A? árak 1970- ben 16 százalékkal, 1971- ben további 12—17 százalékkal emelkedtek. A konzerv- és hűtőipar 20 — esetenként 30 szá­zalékkal kevesebb nyers­anyagot kapott. mint amennyire eredetileg szá­mított. (Tíz év alatt a konzervipar kapacitása megnégyszereződött.) A külkereskedelem friss­­zöldségexportját sem tud­ta teljesíteni. Mint ismeretes, a kor­mány december 23-i ülé­sén a MÉM jelentése a lápján megtárgyalta a kialakult helyzetet és ha­tározatot hozott e mező­­gazdasági ágazat fejlesz­tésére. Nemcsak a fejlesz­tés elveit fogalmazták meg. hanem jelentős anyagi támogatást is nyújtanak a gazdaságok­nak. Érdemes lesz tehát zöldségtermesztéssel fog­lalkozni a nagyüzemek­nek. A konzervipar például már az idén emelte a fel­vásárlási árakat; elsősor­ban a paradicsom, a zöld­paprika. a fűszerpaprika és a kézi szedésű zöldbab felvásárlási ára növeke­dett átlagosan 6—7 száza­lékkal. A MÉM minde­nekelőtt meg akarja te­remteni a feltételeket ah­hoz, hogy már az idén. 5000, s a tervidőszak vé­gére 33 000 hektáron sza­kosított zöldségtermelő nagyüzemek működjenek. A minisztérium mind­ehhez segítséget nyújt; javítja például a vető­magellátást, s biztosítja a szükséges gyomirtó és nö­vényvédő szereket. A ház­táji gazdaságok és a kis­kerttulajdonosok — mert a ..zöldprogramban'’ a kormány ezekre a kisebb egységekre is számít — kis csomagolásban vásá­rolhatnak növényvédő szert és műtrágyát. A szükséges gépek beszerzé­séhez is jelentős állami támogatást kapnak a gaz­daságok. A siker azonban nem csupán a tsz-eken és az állami gazdaságokon múlik: rendkívül fontos az ipar és a kereskedelem lelkiismeretes felkészülé­se is. Végül, hogyan állnak az idei szerződéskötések? Mi­bői mennyi kerülhet piac­ra? A M ÉK-vállalatok eddig 390 ezer tonna zöld­ségre kötöttek szerződést. Ez az eredetileg tervezett felvásárlási mennyiség 94 százaléka. Vöröshagymá­ból azonban a szükséges mennyiségnek csak az 55 százalékát vállalták a tsz-ek és az állami gazda­ságok. a zöldbabnak 62 százaléka, az uborkának 79 százaléka „van meg papíron” — s ennél több nem is igen várható. A konzervipar január végéig 551 ezer tonna zöldségre szerződött. Ez a mennyiség 30 százalékkal több. mint tavaly volt. .4 hütőiparnak a tervezett mennyiség 57 százalékára van csupán szerződése. Mindent összevetve: a MÉM vezetői remélik, hogy az intézkedések nyo­mán megáll a zöldségter­mő terület aggasztó csök­kenése, sőt, már az idén is nő valamennyivel. Vár­hatóan több áru kerülhet majd piacra, s 1972 nya­rán kevesebb panasz lesz az ellátásra. Kovács Ildikó Az OMKER importlistáján Február 25—26. Szil moíoroli, masszírozó gópcli Az Egészségügyi Minisz­térium megbízásából idén is jelentős értékű műsze­reket importál az OM­KER. Tavaly 200 darab szívmotort (pacemaker) hozott be a vállalat az USA-ból. az NSZK-ból és Hollandiából. Az idén nagy gondot fordítanak a viigyógyintézetek felszere­lésének korszerűsítésére. A legújabb balneologiai felszereléseket Csehszlo­vákiától vásárolják. Az első csehszlovák gyárt­mányú víz alatti masszí­rozógép és több hasznos berendezés már az Orszá­gos Fürdöigazgatósagon „vizsgázik”. Az Egészségügyi Miniszr térium 1972-ben kiemelt feladatai között tartja szá­mon a szívsebészeti cent­rumok létrehozását. A Debreceni Orvostudomá­nyi Egyetem kereteiben létesítenek szívsebészeti osztályt, s ennek beren­dezését az OMKER vál­lalta. Ugyancsak fontos feladata a külkereskedel­mi vállalatnak az inten­zív terápiás osztályok fel­szerelése. A szükséges különleges műszerek és berendezések egy részét két hazai vállalat, a ME­DICOR és az EMG szál­lítja, a többit importból szerzik be. (V. P.) Indiai nrár Péntek délelőtt a Duna- Intercontinentalban — a Magyar Hirdető rendezé­sében — divatbemutatót tartott a bombayi Dodsal cég. A bemutatón megje­lent C. B. Muthamma, az Indiai Köztársaság buda­pesti nagykövetasszonya. A bombayi vállalat el­nöke. Mr. Kilachand han­goztatta: egyre bővülnek kapcsolataik a magyar vállalatokkal, a jövőben ezeket még fokozni kí­vánják. India számít a magyar gépi felszerelé­sekre — mondotta — Gépkocsi nyereménybetétkönyv-sorsolás Az OTP egy hét múlva, február 25-én és 26-án Budapesten az Egyetemi Színpadon rendezi a gép­kocsi nyereménybetét­könyvek idei első, sor­rendben 43. sorsolását. A húzáson az 1971. október Budapesten ugyanakkor a budapesti divatbemutatóval a világ­szerte elismert magyar konfekcióipar számára ..kínálják" az indiai sely­meket, szöveteket, színes textíliákat. A bemutatott 55 modefl nagy részét Indiából hoz­ták. A meghívott bel- és külkereskedelmi szakem­berek nagy tetszéssel fo­gadták az indiai modelle­ket és anyagokat, ame­lyek egy részét nemsoká­ra üzleteinkben is vi­szontláthatjuk. (v. p.) 31-ig vallott és a január 31-én még érvényben volt 5000 és 10 000 forintos gépkocsi nyereménybetét­könyvek vesznek részt. A Budapesten váltott betétkönyveket pénteken délután. a vidékieket szombaton reggel sorsol­ják. Az összevont nyere­ménylistát a február 27-i vasárnapi lapok közlik. A kétnapos húzáson összesen 511 személygép­kocsi talál gazdára, s ez­zel az eddig kisorsolt nyereményautók száma 10 800-ra emelkedik. Az ötezer forintos betét­könyvekre összesen 355, a tízezer forintosokra 156 autó jut. A Budapesten váltott gépkocsi nyere­ménybetétkönyvek között 225, a vidékiekre pedig 286 személyautót sorsol­nak ki. A nyeremény­autók: Zsiguli, Wartburg. Volkswagen, Skoda, Fiat stb. (MTI) MÓRA FERENC REGÉNYE NYOMÁN CS. HORVÁTH TIBOR - SEBŐK IMRE Nekem mem esett BAJOM, DE APOLLI­NARIS..- A SZEMEM USTTARA GÖRDÜLT1 LE A SZAKÁDÉ MOS PARTOM. &3Y PILLA MÁT ALATT ALATT ELVITTE A BUJtí PA­TAK A FÖLD ALS, CSAK EGY/K K/S SZAVDSLJA KAMB-gottmég AZ őRvévy-BEM. Belekeu kwgodmukk/‘Pisca, hogy es< e/óvk Áldozatul esett az tetemek szesl Az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola matematika tanszékén számítóközpon­tot létesítettek. A felállított ODRA 1204 típusú lengyel közepes teljesítményű komputer elsősorban a tanárjelöltek oktatását szolgálja, alkalmazzák még a tan­székek tudományos munkájához, kutatási célra is. A képen: Eóska Péter, a szá­mítóközpont mérnöke (MTI Fotó — Erezi K. Gyula felvétele) A főváros földgázellátásának menetrendje Sok fővárosi gázfo­gyasztó panaszkodik, hogy a szükségesnél ala­csonyabb a vízmelegítőből érkező víz foka. Mások szerint a gáz kalóriaérté­ke alacsonyabb az előírt­nál. Több olvasónk érdek­lődik: mikor válik általá­nossá a fővárosban a föld­gázszolgáltatás. A Gázművek illetékesei szerint: a vízmelegítő ké­szülékek a téli időszak­ban a víz alacsonyabb hő­foka miatt azonos fűtőér­ték mellett is alacsonyabb hőfokú meleg vizet szol­gáltatnak. Ezen a fogyasz­tók a vízmelegítő"készü­lékeken elhelyezett sza­bályzókkal tudnak segíte­ni, A Gázművek által szolgáltatott gáz égésme­legét automatikus műsze­rek ellenőrzik. Ezek ada­taiból megállapítható, hogy a Gázművek folya­matosan a szabványban előírt fűtőértéket. 5000 kalórias égésmelegü gázt szolgáltat. A vállalat nagy erőfe­szítéseket tesz a megfele­lő gázellátás biztosításá­ra Nagyarányú hálózat­­rekonstrukciót végez és Könnyűnek találtatott... Megméretett és könnyűnek találtatott — a regi mondás tömören fejezi kj a szénsav­­patronok sorsát. Bizonyára többen észrevették. hogy gyakran nem elegendő egyet­len patron egy üveg szóda­víz házi előállításához — ket­tő kell. A jóhis/emíiek haj­lamosak voltak azt hinni: sa­ját ..készülékükben” van a hiba. A szombathelyi Hatósági Minőségellenőrző Intézet munkatársai azonban meg­vizsgálták. mennyi szénsavat tartalmaz cgy-egy patron? Kiderüli: a Répeelaki Szén­­savgyár patronjaiba kevesebb szénsav kerül, mint ameny­­nyit a vásárló megfizet, s ez a súlyhiány — idézünk a je­lentésből — „eléri a 10—12 százalékot, s mielőbb szük­séges a patronok minőségéi szabványban rögzíteni”. Nincs tehát szabványa a szénsavpatronnak. Ez lenne az, oka a vevők megkárosí­tásának? Nem valószínű, hi­szen a becsületes munka nem szabvány, hanem tisztesség dolga. (Egyébként az ár a teljes értékű patronokra vo­natkozik.) A vásárlók tehát nem annyira szabványt, mint iskább lelkiismeretes, gon­dos töltést sürgetnek. <k. i.) NÉPSZAVA A magyar szakszervezetek központi lapja Szerkeszti a szerkesztő bizottság Főszerkesztő: Siklós János Kiadja a Népszava Lapkiadó Vállalat VII. kerület, Rákóczi út Si Telefon: 224—813 Levélcím: Bp. 70. Pf. Si. Felelős kiadó: Gábor Marion, a Népszava Lapkiadó Vállalat igazgatója Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely postahivatalnál a kézbesítőknél, a posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (BP. V., József nádor tér 1) Előfizetési díj: havi so Ft Index: 25 005 Athenaeura Nyomda, Budapest Rotációs magasnyomás Ft.: Soproni Béla Igazgató számos új nyomásszabá­lyozót helyez üzembe. En­nek ellenére a téli csúcs­­időszakban az igényeket nem tudják maradéktala­nul kielégíteni, főleg Zug­lóban. Kispesten és a XIII. kerületben, különö­sen a vasárnapi csúcsfo­gyasztás időszakában. A kormány által jóvá­hagyott központi gázprog­ramnak megfelelően a múlt évben mintegy 5000 háztartást állítottak át földgáz felhasználására. Az tíj bekapcsolásokkal együtt jelenleg 31 ezer háztartás élvezi a földgáz­szolgáltatás előnyeit. Év végéig ez a szám várha­tóan 51 ezerre emelkedik. A Gázműveknél most készítik a földgazallitás teljes programját, amely szerint 19S5-ig befejezik a főváros teljes átállítá­sát földgázfelhasználásra. Ennek keretében az idén 7000 városi gázfogyasztó készülékeinek átállítását végzi el a vállalat. Ezen belül négyezer belvárosi háztartás szerepel. Ugyancsak az idén ál­lítják át a IX, Hámán Kató úti lakótelep, a XIV. kerület egyes részei, és a XII. kerület Pagony utca lakóinak készülékeit is földgázfűtésre. Ez évben összesen 340 millió köb­méter városi gázt és 13 millió köbméter földgázt kap a főváros lakossága. Szentiványi György Március 13—14? A leendő elsősök beíratása Az ország 5480 általá­nos iskolájában hamaro­san megkezdődik a leen­dő elsöosztályosok beíra­tása. A fővárosban március 13 és 14 a beiratkozás napja. Valamennyi álta­lános iskola kapujára ki­függesztik. hogy ezeken a napokon hány órán át tartanak félfogadást. A szülő vigye magával sze­mélyazonossági igazolvá­nyát. vagy a gyermek születési anyakönyvi ki­vonatát. A létszámba vé­telnél a kisdiáknak nem szükséges jelen lennie. Vidéken a községi, il­letve városi tanácsok szabják meg a beiratko­zás első napját. Országos érvényű rendelkezés vi­szont, hogy március 15-ig valamennyi tanköteles gyerekről tudomást kell szereznie a leendő isko­lának. A beiratkozáshoz ugyanazok az okmányok tavaszi virágültetés 75 millió forint a Bgr a meteorológia egyelőre azzal ijesztget bennünket, hogy most jön az igazi tél, a kertészek már javában készülődnek a tavaszra. Országosan megkezdődött a fák. a cserjék nyesése, tisztítása, a palántázás is „menet­rendszerűen" folyik. A fő­város közkertjeibe és parkjaiba június köze­péig 16 ezer tő árvácska, százszorszép kerül, cinerá­­riából 9000-et ültetnek ki, az úgynevezett egyn pá­riákból csaknem egymil­lió tő kerül az ágyásokba. Ha mégse jönne „az iga­zi tél” — két hét múlva megkezdődhet a kiülte­­tés. A játszóterek csinosítá­sa is napirenden van. A fővárosban 82S játszótér van, csaknem 300ő játszó­szerrel. Javítják, újrafes­­tik a hintákat, a kerti pa­dokat és napozószékeket, a szabadtéri játékokat. A homokozóba friss homok kerül. A Fővárosi Kerté­szeti Vállalat az idén 75 millió forintot költhet köztereinkre. Tovább folytatják az űj lakótele­pek parkosítását Öbu­szüksegesek. mint Buda­pesten. Lejárt személyazonos­sági igazolványt nem fo­gadnak el. Ezért az okta­tási szervek arra kérik a szülőket: érvényesítsék idejében okmányukat, vagy szerezzék be a gyer­mekük születési anya­könyvi kivonatát. A beiratkozás utáni he­tekben kerül sor az is­kolaalkalmassági vizsgá­latokra. Az állami óvodá­ba járó kicsinyek vizsgá­latát helyben végzik. A vállalati óvodásoknak, vagy a közösségbe nem járó gyerekeknek az isko­lában kell megjelenniük. Akik már iskolások, minden utánjárás nélkül, automatikusan lépnek a következő osztályba, ök csak akkor kötelesek be­iratkozni. ha az 1972— 1973-as tanévet másik is­kolában kezdik. (S. MJ leiek szépítésére dán, a Füredi úton és Üi- Dalotán. Egy budapesti polgár­nak elméletben 10 négy­zetméter zöldterület „jár". Sajnos, a belső kerületek­ben ezt az átlagot nem kapják meg az emberek. Itt 0,3 négyzetméter juí egy-egy lakosra. Örvende­tes azonban, hogy a? új városrészekben, például » József Attila lakótelepen, már 25,8 négyzetméter zöldterülete van egy-etor lakónak. Oj játszóterek is léti> sülnek idén. A II. kerü­letben a Pasaréti úton úgynevezett erdei játszó­tér épül: itt minden játék fából és rönkből készül. A lágymányosi gyerme­kek nagy örömére sport­pályák sorozatát építik fel a Hamzsabégi úton — a Fehérvári úttól a Bartók Béla útig. A Gellérthegy déli részén, ahol három játszótér van egymás fö­lött, két játszóteret újíta­nak fel. A legnagyobb att­rakció az óriás csúszda lesz, amelv a két teraszt köti majd össze, kt

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék