Népszava, 1972. február (100. évfolyam, 26–50. sz.)

1972-02-19 / 42. szám

Paradicsom, paprika, zöldbab Országos tanácskozás a MEAA-ben Miből mennyi kerülhet az idén a piaci bevásárló­kosárba? Röviden foglal­ható össze annak az or­szágos tanácskozásnak a témája, amelyet pénteken tartottak a MEM-ben. A megbeszélésen a legna­­gy­obb zöldségtermelő me­gyék képviselői, tsz-elnö­­kei, kereskedelmi szakem­berei, a SZÖVOSZ illeté­kesei és a feldolgozó ipar­ágak vezetői vettek részt. A tanácskozást dr. Soós Gábor, az élelmezésügyi miniszter első helyettese ny­itotta meg, majd dr. Gyö­­rincz József főosztályve­zető tartott vitaindító előadást. Jóllehet még néhány esztendeje beszántották a paradicsomot, a zöldpap­rikát, túltermelési problé­mák miatt, most hiányok, ellátási zavarok mutat­koznak. Zöldségből 1970- ben — 1969-hez képest — 21 százalékkal kevesebb termett. A felhozatal ta­valy is hasonlóan alakult. Az áruhiány — lapunk­ban is többször foglalkoz­tunk ezzel — zavart oko­zott az ellátásban. Az árak 1970- ben 16 százalékkal, 1971- ben további 12—17 százalékkal emelkedtek. A konzerv- és hűtőipar 20 — esetenként 30 szá­zalékkal kevesebb nyers­anyagot kapott, mint amennyire eredetileg szá­mított. (Tíz év alatt a konzervipar kapacitása megnégyszereződött.) A külkereskedelem friss­­zöldségexportját sem tud­ta teljesíteni. Mint ismeretes, a kor­mány december 23-i ülé­sén a MÉM jelentése a­lapján megtárgyalta a kialakult helyzetet és ha­tározatot hozott e mező­­gazdasági ágazat fejlesz­tésére. Nemcsak a fejlesz­tés elveit fogalmazták meg, hanem jelentős anyagi támogatást is nyújtanak a gazdaságok­nak. Érdemes lesz tehát zöldségtermesztéssel fog­lalkozni a nagyüzemek­nek. A konzervipar például már az idén emelte a fel­vásárlási árakat; elsősor­ban a paradicsom, a zöld­paprika, a fűszerpaprika és a kézi szedésű zöldbab felvásárlási ára növeke­dett átlagosan 6,7 száza­lékkal. A MÉM minde­nekelőtt meg akarja te­remteni a feltételeket ah­hoz, hogy már az idén­ 5000, s a tervidőszak vé­gére 33 000 hektáron sza­kosított zöldségtermelő nagyüzemek működjenek. A minisztérium mind­ehhez segítséget nyújt, javítja például a vető­magellátást, s biztosítja a szükséges gyomirtó és nö­vényvédő szereket. A ház­táji gazdaságok és a kis­kerttulajdonosok — mert a ,,zöldprogramban"’ a kormány ezekre a kisebb egységekre is számít — kis csomagolásban vásá­rolhatnak növényvédő szert és műtrágyát. A szükséges gépek beszerzé­séhez is jelentős állami támogatást kapnak a gaz­daságok. A siker azonban nem csupán a tsz-eken és az állami gazdaságokon múlik: rendkívül fontos az ipar és a kereskedelem lelkiismeretes felkészülé­se is. Végül, hogyan állnak az idei szerződéskötések? Mi­ből mennyi kerülhet piac­ra? A M­ÉK-vállalatok eddig 390 ezer tonna zöld­ségre kötöttek szerződést. Ez az eredetileg tervezett felvásárlási mennyiség 94 százaléka. Vöröshagymá­ból azonban a szükséges mennyiségnek csak az 55 százalékát vállalták a tsz-ek és az állami gazda­ságok, a zöldbabnak 62 százaléka, az uborkának 79 százaléka „van meg papíron” , s ennél több nem is igen várható. A konzervipar január végéig 551 ezer tonna zöldségre szerződött. Ez a mennyiség 30 százalékkal több, mint tavaly volt­ .A hűtőiparnak a tervezett mennyiség 57 százalékára van csupán szerződése. Mindent összevetve: a MÉM vezetői remélik, hogy az intézkedések nyo­mán megáll a zöldségter­mő terület aggasztó csök­kenése, sőt, már az idén is nő valamennyivel. Vár­hatóan több áru kerülhet majd piacra, s 1972 nya­rán kevesebb panasz lesz az ellátásra. Kovács Ildikó Az OMKER importlistáján Szil motorok­, masszírozó gépek­ Az Egészségügyi Minisz­térium megbízásából idén is jelentős értékű műsze­reket importál az OM­KER. Tavaly 200 darab szívmotort (pacemaker) hozott be a vállalat az USA-ból, az NSZK-ból és Hollandiából. Az idén nagy gondot fordítanak a ví­gyógyintézetek felszere­lésének korszerűsítésére. A legújabb balneológiai felszereléseket Csehszlo­vákiától vásárolják. Az első csehszlovák gyárt­mányú víz alatti masszí­rozógép és több hasznos berendezés már az Orszá­gos Fürdőigazgatóságon „vizsgázik”. Az Egészségügyi Miniszt­­érium 1972-ben kiemelt feladatai között tartja szá­mon a szívsebészeti cent­rumok létrehozását. A Debreceni Orvostudomá­nyi Egyetem kereteiben létesítenek szívsebészeti osztályt, s ennek beren­dezését az OMKER vál­lalta. Ugyancsak fontos feladata a külkereskedel­mi vállalatnak az inten­zív terápiás osztályok fel­szerelése. A szükséges különleges műszerek és berendezések egy részét két hazai vállalat, a ME­DICOR és az EMG szál­lítja, a többit importból szerzik be. (V. P.) Indiai m­ár Péntek délelőtt a Duna- Intercontinentalban — a Magyar Hirdető rendezé­sében — divatbemutatót tartott a bombayi Dodsal cég. A bemutatón megje­lent C. B. Muthamma, az Indiai Köztársaság buda­pesti nagykövetasszonya. A bombayi vállalat el­nöke, Mr. Kilachand han­goztatta: egyre bővülnek kapcsolataik a magyar vállalatokkal, a jövőben ezeket még fokozni kí­vánják. India számít a magyar gépi felszerelé­sekre — mondotta — Budapesten ugyanakkor a budapesti divatbemutatóval a világ­szerte elismert magyar konfekcióipar számára ,,kínálják" az indiai sely­meket, szöveteket, színes textíliákat. A bemutatott 55 modell nagy részét Indiából hoz­ták. A meghívott bel- és külkereskedelmi szakem­berek nagy tetszéssel fo­gadták az indiai modelle­ket és anyagokat, ame­lyek egy részét nemsoká­ra üzleteinkben is vi­szontláthatjuk. (v. p.) Február 25—26. Gépkocsi nyereménybetétkönyv-sorsolás 31-ig vallott és a január 31-én még érvényben volt 5000 és 10 000 forintos gépkocsi nyereménybetét­könyvek vesznek részt. A Budapesten váltott betétkönyveket pénteken délután, a vidékieket szombaton reggel sorsol­ják. Az összevont nyere­ménylistát a február 27-i vasárnapi lapok közlik. A kétnapos húzáson összesen 511 személygép­kocsi talál gazdára, s ez­zel az eddig kisorsolt nyereményautók száma 10 800-ra emelkedik. Az ötezer forintos betét­könyvekre összesen 355, a tízezer forintosokra 156 autó jut. A Budapesten váltott gépkocsi nyere­ménybetétkönyvek között 225, a vidékiekre pedig 286 személyautót sorsol­nak ki. A nyeremény­autók: Zsiguli, Wartburg, Volkswagen, Skoda, Fiat stb. (MTI) Az OTP egy hét múlva, február 25-én és 26-án Budapesten az Egyetemi Színpadon rendezi a gép­kocsi nyereménybetét­könyvek idei első, sor­rendben 43. sorsolását. A húzáson az 1971. október MÓRA FERENC REGÉNYE NYOMÁN CS. HORVÁTH TIBOR - SEBŐK IMRE Nekem nem esett BAjOM, DE APOLLI­NARIS..­ A SZEMEM USZTÁRA GÖRDÜLT­ LE A SZAKADÉ­KOS PARTOM. E 3Y PILLA­NAT ALATT ALATT ELVITTE A BUjti PA­TAK A FÖLD ALS, CSAK EGY/K­K/S SZAVDSLJA KAMB­ gottmég AZ örvény-BEM. Belekell kwgodmukk/‘Pisca, hogy est­e/óvk Áldozatul esett az tetemek szell Az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola matematika tanszékén számítóközpon­tot létesítettek. A felállított ODRA 1204 típusú lengyel közepes teljesítményű komputer elsősorban a tanárjelöltek oktatását szolgálja, alkalmazzák még a tan­székek tudományos munkájához, kutatási célra is. A képen: Roska Péter, a szá­mítóközpont mérnöke (MTI Fotó : Erezi K. Gyula felvétele) A főváros földgázellátásának menetrendje Sok fővárosi gázfo­gyasztó panaszkodik, hogy a szükségesnél ala­csonyabb a vízmelegítőből érkező víz foka. Mások szerint a gáz kalóriaérté­ke alacsonyabb az előírt­nál. Több olvasónk érdek­lődik, mikor válik általá­nossá a fővárosban a föld­gázszolgáltatás. A Gázművek illetékesei szerint: a vízmelegítő ké­szülékek a téli időszak­ban a víz alacsonyabb hő­foka miatt azonos fűtőér­ték mellett is alacsonyabb hőfokú meleg vizet szol­gáltatnak. Ezen a fogyasz­tók a vízmelegítő"készü­lékeken elhelyezett sza­bályzókkal tudnak segíte­ni. A Gázművek által szolgáltatott gáz égésme­legét automatikus műsze­rek ellenőrzik. Ezek ada­taiból megállapítható, hogy a Gázművek folya­matosan a szabványban előírt fűtőértéket, 5000 kalóriás égésmelegű gázt szolgáltat. A vállalat nagy erőfe­szítéseket tesz a megfele­lő gázellátás biztosításá­ra Nagyarányú hálózat­­rekonstrukciót végez és számos új nyomásszabá­lyozót helyez üzembe. En­nek ellenére a téli csúcs­­időszakban az igényeket nem tudják maradéktala­nul kielégíteni, főleg Zug­lóban, Kispesten és a XIII. kerületben, különö­sen a vasárnapi csúcsfo­gyasztás időszakában. A kormány által jóvá­hagyott központi gázprog­ramnak megfelelően a múlt évben mintegy 5000 háztartást állítottak át földgáz felhasználására. Az iíj bekapcsolásokkal együtt jelenleg 31 ezer háztartás élvezi a földgáz­szolgáltatás előnyeit. Év végéig ez a szám várha­tóan 51 ezerre emelkedik. A Gázműveknél most készítik a földgázállítás teljes programját, amely szerint 1995-ig befejezik a főváros teljes átállítá­sát földgázfelhasználásra. Ennek keretében az idén 7000 városi gázfogyasztó készülékeinek átállítását végzi el a vállalat. Ezen belül négyezer belvárosi háztartás szerepel. Ugyancsak az idén ál­lítják át a IX. Hámán Kató úti lakótelep, a XIV. kerület egyes részei, és a XII. kerület Pagony utca lakóinak készülékeit is földgázfűtésre. Ez évben összesen 340 millió köb­méter városi gázt és 13 millió köbméter földgázt kap a főváros lakossága. Szentiványi György Könnyűnek találtatott... Megméretett és könnyűnek találtatott — a régi mondás tömören fejezi ki a szénsav­­patronok sorsát. Bizonyára többen észrevették, hogy gyakran nem elegendő egyet­len patron egy üveg szóda­víz házi előállításához — ket­tő kell. A jóhis­ emírek haj­lamosak voltak azt hinni: sa­ját ,,készülékükben” van a hiba. A szombathelyi Hatósági Minőségellenőrző Intézet munkatársai azonban meg­vizsgálták, mennyi szénsavat tartalmaz egy-egy patron? Kiderült: a Répcelaki Szén­­savgyár patronjaiba kevesebb szénsav kerül, mint ameny­­nyit a vásárló megfizet, s ez a súlyhiány — idézünk a je­lentésből — „eléri a 10—12 százalékot, s mielőbb szük­séges a patronok minőségét szabványban rögzíteni”. Nincs tehát szabványa a szénsavpatronnak. Ez lenne az, oka a vevők megkárosí­tásának? Nem valószínű, hi­szen a becsületes munka nem szabvány, hanem tisztesség dolga. (Egyébként az ár a teljes értékű patronokra vo­natkozik.) A vásárlók tehát nem annyira szabványt, mint inkább lelkiismeretes, gon­dos töltést sürgetnek. (k. i.) NÉPSZAVA A magyar szakszervezetek központi lapja Szerkeszti a szerkesztő bizottság Főszerkesztő: Siklós János Kiadja a Népszava Lapkiadó Vállalat VII. kerület, Rákóczi út Si Telefon: 224—813 Levélcím: Bp. 70. Pf. Si. Felelős kiadó: Gábor Marton, a Népszava Lapkiadó Vállalat igazgatója Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely postahivatalnál a kézbesítőknél, a posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (BP. V., József nádor tér 1) Előfizetési díj: havi so­ft Index: 25 005 Athenaeura Nyomda, Budapest Rotációs magasnyomás Ft.: Soproni Béla Igazgató Március 13—14? A leendő elsősök beíratása Az ország 5480 általá­nos iskolájában hamaro­san megkezdődik a leen­dő elsőosztályosok beíra­tása. A fővárosban március 13 és 14 a beiratkozás napja. Valamennyi álta­lános iskola kapujára ki­függesztik, hogy ezeken a napokon hány órán át tartanak félfogadást. A szülő vigye magával sze­mélyazonossági igazolvá­nyát, vagy a gyermek születési anyakönyvi ki­vonatát. A létszámba vé­telnél a kisdiáknak nem szükséges jelen lennie. Vidéken a községi, il­letve városi tanácsok szabják meg a beiratko­zás első napját. Országos érvényű rendelkezés vi­szont, hogy március 15-ig valamennyi tanköteles gyerekről tudomást kell szereznie a leendő isko­lának. A beiratkozáshoz ugyanazok az okmányok szükségesek, mint Buda­pesten. Lejárt személyazonos­sági igazolványt nem fo­gadnak el. Ezért az okta­tási szervek arra kérik a szülőket: érvényesítsék idejében okmányukat, vagy szerezzék be a gyer­mekük születési anya­könyvi kivonatát. A beiratkozás utáni he­tekben kerül sor az is­kolaalkalmassági vizsgá­latokra. Az állami óvodá­ba járó kicsinyek vizsgá­latát helyben végzik. A vállalati óvodásoknak, vagy a közösségbe nem járó gyerekeknek az isko­lában kell megjelenniük. Akik már iskolások, minden utánjárás nélkül, automatikusan lépnek a következő osztályba, ők csak akkor kötelesek be­iratkozni, ha az 1972— 1973-as tanévet másik is­kolában kezdik. (S. M. tavaszi virágültetés 75 millió forint a Bár a meteorológia egyelőre azzal ijesztget bennünket, hogy most jön az igazi tél, a kertészek már javában készülődnek a tavaszra. Országosan megkezdődött a fák, a cserjék nyesése, tisztítása, a palántázás is „menet­rendszerűen" folyik. A fő­város közkertjeibe és parkjaiba június köze­péig 16 ezer tő árvácska, százszorszép kerül, cinerá­­m­ából 9000-et ültetnek ki, az úgynevezett egyn pá­riákból csaknem egymil­lió tő kerül az ágyásokba. Ha mégse jönne „az iga­zi tél” , két hét múlva megkezdődhet a kiülte­­tés. A játszóterek csinosítá­sa is napirenden van. A fővárosban 820 játszótér van, csaknem 3000 játszó­szerrel. Javítják, újrafes­­tik a hintákat, a kerti pa­dokat és napozószékeket, a szabadtéri játékokat. A homokozóba friss homok kerül. A Fővárosi Kerté­szeti Vállalat az idén 75 millió forintot költhet köztereinkre. Tovább folytatják az új lakótele­pek parkosítását Öbü­­ letek szépítésére dán, a Füredi úton és Új- Dalotán. Egy budapesti polgár­nak elméletben 10 négy­zetméter zöldterület „jár". Sajnos, a belső kerületek­ben ezt az átlagot nem kapják meg az emberek. Itt 0,3 négyzetméter jut egy-egy lakosra. Örvende­tes azonban, hogy az új városrészekben, például a József Attila lakótelepen, már 25,8 négyzetméter zöldterülete van egy­ ezer lakónak. Új játszóterek is léti­­sülnek idén. A II. kerü­letben a Pasaréti úton úgynevezett erdei játszó­tér épül, itt minden játék fából és rönkből készül. A lágymányosi gyerme­kek nagy örömére sport­pályák sorozatát építik fel a Hamzsabégi úton — a Fehérvári úttól a Bartók Béla útig. A Gellérthegy déli részén, ahol három játszótér van egymás fö­lött, két játszóteret újíta­nak fel. A legnagyobb att­rakció az óriás csúszda lesz, amely a két teraszt köti majd össze, kt

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék