Népszava, 1972. július (100. évfolyam, 153–178. sz.)

1972-07-29 / 177. szám

6 NÉPSZAVA 1912. július 89 Újabb áfigasaláss hitek Az MTI munkatársa újabb NB I-es labdarúgó­­csapatok átigazolási hírei­ről kapott tájékoztatót a klubok szakvezetőitől. Ű Dózsa: eltávozott Gö­­r öcs a Tatabányába es Jákli a Tűzoltó Dózsába. Üj játékosok: Ádám és Kiss (Dunakeszi VSE'. Hegyi és Karaiszkosz (KSI). Kiküldi (UFC). Pa­taki (M. Pamut). Salgótarján: más egye­sületben folytatja szerep­lését Sikora. Szolősi. Már­kus (mindhárman Kiste­­renyén). Bonc sok (Nagy­­bátonv). Üj szerzemé­nyek: Rádi (Karancske­­szit. Kegye és Pozsár (Nagybátony), Siníon (Mátranovák). Zvarn (Zagyvaróna), , Csikós II. (S. Síküveg). Bp. Honvéd: eltávozott: Hajdú (Csepel). Vári (BKV Előre), Tóth Gy. és Molnár (ZTE), Szurgent (Csepel), Karakas (Bp. Spartacus), Kari (Volán). Üj igazolás; Kiss (MVSC). Füle (BEAC), Egervári és Czakó (Bp. Spartacus). Ferencváros: öten vál­toztattak klubot: Németh M. (Csepel), Selenka (VM Egyetértés). Hagy P. (P. Ércbányász), Szőke II. (Budafok), Bánáti (Békés­csaba). Üj tagok: Pálinkás (Traktorgyár). Bányai (Paks), Magyar (Szolnoki Vegyész). Gergely (Mű­anyag SC). Szabó (Duna­újvárosi Építők). Engel­­hrecht (Esztergom). Gál (KSI). Nemes (Nagymá­­gócs). Takács (Mezőhe­gyes). Csepel: Lanczkor és Major a Szállítókba. Nar­rat'd Szombathelyre, Kal­már Budafokra távozott. Faludi visszavonult. Haj­dú és Szurgent (Bp. Hon­véd), Németh M. (Fe­rencváros), Buronyi (Kos­suth KFSE) és Vizi (Bu 'dafok) az újonnan igazol­tak. Vasas: Mészöly a Ganz- MÁVAö edzője, Molnár pedig játékosa lett a csa­patnak. Farkas visszavo­nult. jilenctzel a Vasas Iz­zóban, ' Radios Tatabá­nyán. Antal a SZEOL- ban. Bárányos Dunaújvá­rosban. Váradi O. a DVTK-ban folytatja pá­lyafutását. Szabó S. (Ha­ladás VSE). Gass (DVTK). Kovács F. (Egri Dózsa) és Bazsán (BVSC) került a piros-kékekhez. Tatabánya: eltávozott: Jelinek és Kovács III. az Oroszlányba. Kovács II. a Tatabányai KOMÉP-hez. Léber és Lévai visszavo­nult. Göröcs (Ű. Dózsa) Radies (Vasas). Knródi (Komárom) és Mezei (Izsák) úi szerzemény. Videoton: Posch. Bor Sa­nyi. Győré a Székesfehér­vári MÁV Előrébe. Szol­noki az SZMTE-be iga­zolt. Vass (Kiskunhalas), Kovács (Rákóczi SE) ke­rült Fehérvárra. Pécsi Dózsa: Sólymost visszavonult. Udvaráczot átengedték az Ércbá­nyásznak. Az első csapat­hoz nem jött. új játékos. MTK: csak ifjúsági ko­rú játékosokat igazoltak, Varga Dunaújvárosra tá­vozott. Oláh. mivel nem adta ki egyesülete, kivár. VM Egyetértés: ősztől a (Szállítókban játszik Bod­­zsár és Pásztor, a Ganz- MÁVAG-ban Kecskés. A soroksári csapathoz kerül* Túrái (Szállítók). Selenka (Ferencváros). Jónás (K. Húsos) és Lipotochki (Ba­ja). Rekordok vérhatók a Margitszigeten Nehány úszó kivételével azok a magyar verseny­zők, akik részt vesznek a müncheni olimpián, idén még adósak maradtak a kimondottan nagy ered­ményekkel. Ügy látszik, ezt érzik az edzők és a sportolók is, mert a hét közben több felől is olyan nyilatkozat hangzott el: rekordok lesznek a hét vé­gén a Margitszigeten! A „nagy lehetőség’’ az országos junior bajnokság keretében nyílik az olim­pikonok előtt, akik közül többen még jogosultak in­dulni a fiatalok nagy se­regszemléjén (18 év a kor­határ). S a szövetség igen rugalmasan úgy intézke­dett, hogy meghívottként az „idősebbek”- is rajtkőre álljanak. így többek kö­zött Szentirmáy. Cseh. Tu­­róczy és Patóh Magda. A szombat-vasárnapi versenyen az olimpiai programmot bonyolítják le. huszonkilenc szám sze­repel a műsorban. Ebből az első napon 14-re, a má­sodikon 15-re kerül sor; délelőttönként 10 órától az időfutamok, majd délután 5 órakor a döntők szólít­ják starthoz az arra jogo­sultakat. Cikcakkók Fischer körül Mi van a követeiődiések mögött RÖVID hírek A magyar röplabda-váloga­tott l.cningrádban a szovjet A és B együttes mögött a 3. helyen végzett. Dániel Aladár, a XIX. ke­rületi INTTS gazdasági ügyin­tézője hosszas betegség után, 75 éves korában elhunyt. Te­metése augusztus 1-én lesz a kispesti, temetőben. A Népstadionban rendezik meg az Ü. Dózsa atlétikai versenyét szombaton délután 17 órakor. A verseny 'műso­rán mindössze két szám sze­repel : a női és a férfi ge­relyvetés. Győrött augusztusban nem­zetközi lovasversenyt rendez­nek. A sakkvilágbajnoki pá­ros mérkőzés rejtélyes vi­selkedésű részvevőjének, az amerikai Fischsrnek viselt dolgai nemcsak a sakkhoz nem éri ők figyel­mét keltették fel — és idézték elő szinte egyön­tetű felháborodását, —•: hanem a sakkot, a sakko­zást kedvelőket is tanács­talanná tették magatartá­sának rugói felöl. Előfor­dulhat. hogy egyesek nem akarnak hinni a .. bál­vány" emberi gyengesé­geiben. valószínűbb azon­ban. hogy a legtöbben e1- jútnak annak föltételezé­séig. hogy vannak olyan, csakis a legmagasabb szintű sakkversenyzésre versenyzőkre jellemző té­nyezők. amelyeket ők nem ismernek, nem is is­merhetnek. Néhány ilyen jellegű vonatkozás megvilágításá­val talán sikerül közelebb vinni az olvasót egves fur­csaságok megértéséhez, a tárgyilaáosabb ítélet ki­alakításához. ,,Vérre" megy Aki valaha is sakkozott versenyszerűen, annak fö­lösleges elmondanom, hogy teljesen mást jelent sakkozgatni a kertben, a parkban, ingujjra vetkőz­ve. és közben nagyokat húzni a sörösflaskóból. mini erőnket megfeszítve küzdeni a hozzánk hason­lóan nagy tudású, tapasz­talt. rátermett ellenfél el­len! Ilyenkor lépést visz­­•szavenni nem lehet, s a parti „vérre” megy! Két. majdnem egyenlő ellenfél között gvakran a mellékes körülmények döntenek, ki bírja jobban például a hőséget, a zait. ki aludt többet és mélyeb­ben. milyen szinten áll egészségi állapota, mód iá­ban áll-e megszokott fog­lalatosságait. szokásait, szórakozásait űzni* kör­nyezete alkalmas-e a ve­reség kínjának levezetésé­re. és sok más tényező. Mármost van. aki gondo­san és részletesen felmér­te ezeket a tényezőket (ál­lítom, hogy a kiváló sak­kozók szinte kivétel nél­kül mind!), és vagy meg­próbál hozzáedződni a számára különösen kelle­metlen körülményekhez, ahogy egy sportember tenné, vagy pedig csakis ott szerepel, ahol a körül­mények megfelelnek alko­tói igényelnek, feltételei­nek. Ezt kevesen engedhe­tik-meg maguknak — ta­lán leginkább Fischer1 15 lépést előre Egy közbeiktatott lé­pés: nem gondolják-e. hogy az egyik legnagyobb dolog önmagunkkal tisz­tába jönni? Hallatlanul nehéz ezt elérni, különö­sen fiatalon. Márpedig Fischer tökéletesen ismeri magát, legalábbis ami a sakktáblán való alkotást illeti! És egyesek, meg­gondolatlanul. bolondnak mondják! Ami a verseny­­feltételek terén elhang­zott követeléseit illeti, azokról már nem egy nagymester súgta meg nekem bizalmasan: igaza van Figchernek. az általa megkövetelt feltételek mellett mi is jobban tu­dunk sakkozni! A tudatossággal, alkotói igényességgel, önismeret­tel magyarázható meg az a hosszú lista is. amelyet egy-egy verseny rendezői­nek átnyújtott. Így te­hát azt sem tudhatja, aki nem próbálta, hogy ez mennyire igénybe veszi például a szemidegeket! Ezért a sok fakszni a te­rem megvilágításával — Fischer megadja a lux ér­tékét is! —, sőt ezért nem vált be a pirosra festett falú szoba sem — Szpassz­­kij kifogásolta! i PROFILVÁLTOZÁS következtében új állapotban ELADÓ 1 db 3 HO—3/12 tip. OLAJTÜZELÉSŰ LÁNG GYÁRTMÁNYÚ KAZÁN HOP—400 tip. tüzelőberendezéssel Üzemi nyomás 12 att. 3 t/ó gőzteljesítménnyel * BUDAPEST! LAKÁSÉPÍTŐ VÁLLALAT gépgazdálkodási osztály Telefon: 349-665 AZ ÖN HÁZTARTÁSI MUNKÁJÁT MEGKÖNNYÍTIK A korszerű hűfő-, főző- és fűtőkészülékek! MOST NAGY VÁLASZTÉKBÓL VÁSÁROLHAT! HŰTŐGÉPET, , OLAJKÄLYHÄT, VILLAN YKALYHAT, MOSÓGÉPET, CENTRIFUGÁT. PORSZÍVÓGÉPET, valamint városi gázzal, propán-bután gazzal és földgazzal működő gázkészülékeket; GÁZKONVEKTORT, GÁZBOJLERT, GÁZ-FAL1FÜTÖT, » GÁZTŰZHELYET SZAKÜZLiTEIBIN és az értékesítési irodában Budapest IX,, Tóiba Síin körút 5. GYORSÍTOTT ELJÁRÁSSAL OTP HITELAKCIÓ! INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS! szaktanácsadás : VI!,, Rákóczi át 24, Telefon? 224=415 HU A tartós koncentrálás, a kifürkészhetetlen állások izgalma nagyon is igény­be veszi a gyomor-, bél­rendszer beidegző vegeta­tív idegeit is. Emlékezze­nek vissza egy-egy több órás vizsgájukra — vala­mi hasonló lehet a sak­kozóval is. parti után. Márpedig előfordult, hogy a versenyzőket a legfino­mabb magyar ételkülön­legességből összeállított nehéz, fűszeres étkekkel traktálták a figyelmes rendezők, és elcsodálkoz­tak. amikor a ..kiismerhe­tetlen” mesterek csak né­hány falatot ettek ezek­ből az ínyencségekből, vi­szont rávetették magukat a sajtra, a gyümölcsre, a csokoládéra ... (Magam is részt „ettem” ilyen verse­nyen. hiteles a történet!) Ezek a sakkozók nagyon jól tudták — a tapaszta­lat és a sportorvosok ta­nították meg őket! —, mit szabad enniük és mit nem. ha szellemi frissesg­­güket akarják megóvni. Szellemi hadszíntér Hadd tegyek még egy cakkot és kérdezzem meg az olvasót, mit érzett, amikor valamely érdekfe­szítő film nézése közben szomszédai zacskót zör­gettek, cukorkát kezdtek ropogtatni, vagy megjegy­zéseket fűztek a látottak­hoz? A sakkjátszma sok­szor izgalmasabb, mint a legjobb krimi, jobban át­éljük. sőt bizonyos fokig magunk alakítjuk a fil­met Az eredmény sem más. mint a legtöbb film­nél: láttunk már jobbal is... Legyünk őszinték: a moziba legszívesebben ú.sv ülnénk be. hogy 8 sor előttünk és 8 sor mögöt­­tünk'üres legyen' Azt tet­szik mondani, hogy Fi­scher pont ezt követelte Reykiavíkban? — úgy látszik, ő Is szeret moziba járni ... A nagy üzlet Még egyet cikáznom kell a mindenkit érdeklő téma felé: az alkotót meg­illető anyagiakat, a pén’ kérdését szeretném érin­teni. Nálunk az élsakkozókat sportolóként kezelik, a sakk tehát nem lehet fog­lalkozási ág. kenyérkere­set. Aki azonban Nyuga­ton él és profi, annak megélhetése egyéni ügyes­ségére, szerencséjére van bízva! Nincs munkahelye, nyugdija, és kiöregedvén állása — és sorolhatnám a profik keserveit. Fischer maga is keserű leckék árán tanulta meg: előbh lássuk a pénzt, lehetőleg minél többet!, azután be­szélhetünk. Fellépéseit előre megfizetteti. Ügyvé­det tart, nehogy a jogi és alaki kifogásokkal élve utólag megtagadják az ígért pénz kifizetését. Fi­scher egyébként eleve til­takozott a FIDE „erősza­kos fellépése” miatt, amellyel őt — és Szpassz­­kí it. akit sohasem felejt ki követeléseiből! —- az előre kikötött rendezési pályázat határidejének fölöslegesen pontos be­tartásával megfosztották például a Las Vegas-i aiánlat (250 ezer dollár, állítólag fejenként) elfo­gadásától. A jelenlegi tét — esv angol bankár ki­egészítő ajánlatával — 2.10 ezer dollárra rúg Óriásinak tűnő összeg — de nem az egy amerikai­nak! A Fischerre eső pénz java részének az amerikai adóhivatal fog örülni, elképzelhető 70— 80 százalékos részesedés« is! Reykjavíkban és előtt* tanúsított magatartásá­nak rugóit két részre bontanám: idegességből eredő „művészi” hiszté­riára és a „Nagy Üzle­tért'’ harcoló profi üzleti taktikázásaira. Hogy ezt mi nem is igen értjük. * elegendő mentségnek sern tekintjük — azon viszont Fischer csodálkozik, Sznasszkijhoz írt bocsá­natkérő levelében kijelen­tette. hogy nagyon sze­rencsétlennek érezné ma­gát. ha magatartásával — amely kifejezetten az iz­landi rendezők ellen irá­­nvult és anyagi természe­­. tű volt — megbántotra volna őt és a szovjet sak­kozókat. (Márpedig ez történt.) A képlet bonyolult: egyik oldalon az anyagias, önző. de tudatos művész áll. míg a másik oldalon a mi szemünkben szimpa­tikus. tűrni kész sportem­ber található. Közöttük még sok az ismeretlen, legfőképpen az ered­mény. Türelmünket ugyan az amerikai próbára te­szi. de személyének meg­ítélésekor ne essünk túl­zásokba. mégiscsak más dolog sakkozgatni .. Haág Ervin ON IS KÉSZÜLJÖN AZ OLIMPIÁRA! Csak most és csak nálunk, amíg a készlet tart: olcsóbbak a televíziókészülékek! FORTUNA PRECOLOR 6500 Ft helyett 5900 Ft OLIMPIA SUPER 6500 Ft helyett 5900 Ft OLIMPIA PRECOLOR 6380 Ft helyett 5700 Ft OLIMPIA 5900 Ft helyett 5100 Ft OLIMPIA DE LUX 5880 Ft helyett 5100 Ft MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG KÉTÉVI GARANCIA OTP-HITELRE IS Keresse fel két szaküzletijnket: V., Kossuth Lajos utca 8. hanglemezbolt » BÚTOR • V1L, Rákóczi út 60. hangszerből! FŐVÁROSI BÚTOR, HANGSZER, SPORTSZER KISKERESKEDELMI VÁLLALAT

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék