Népszava, 1973. november (101. évfolyam, 256–280. sz.)

1973-11-14 / 266. szám

NÉPSZAVA 197 3. november 14. « s> ip» (o> II« nr Tiltakozások a FIFA-döntés ellen A Nemzetközi Labda­rúgó Szövetségnek (FIFA) a Szovjetuniót a világbaj­nokságról kizáró határo­zata éles tiltakozást kel­tett Európa-szerte. Róma: Artemio Franchi, az Olasz Labdarúgó Szövet­ség elnöke, aki egyben az UEFA elnöke is, kijelen­tette: a FIFA számos sú­lyos hibát követett el a Chile—Szovjetunió világ­bajnoki selejtező mérkő­zéssel kapcsolaloan. Fran­chi közölte: az UEFA megkísérel ismét közben­járni a FIFA-nál, hogy az ügy méltányos és sport­szerű megoldást nyerjen, s ne végződjék a Szovjet­unió játék nélküli kizá­rásával a VB-küzdelmek­­ből. Az olasz lapok többsége elítéli a FIFA határoza­tát, amellyel kizárta a Szovjetuniót. Az Unita így ír: „Szégyenletes dön­tés. A Szovjetunió fizeti meg a FIFA sportszerűt­len és a puccsistákat tá­mogató magatartását. Brüsszel: Számos belga lap bí­rálja a FIFA döntését, amely a nemzetközi sportközvélemény túlnyo­mó részének véleménye ellenére kizárta a Szov­jetunió labdarúgó-váloga­tottját a további küzde­lemből. mert nem volt hajlandó a koncentrációs táborrá átalakított san­tiagói stadionban játsza­ni. A brüsszeli Le Peuple például első oldalas cikk­ben foglalkozik a döntés­sel. Ha a szovjet váloga­tott vállalkozott volna a mérkőzésre, ez „az áldo­zatok emlékének meggya­­lázása, a nemzetközi de­mokrácia elveinek meg­sértése és a sportbecsület elárulása lett volna” — írja a belga lap. — Va­jon igazságos dolog-e, hogy a sportbecsület meg­mentésének egyetlen or­szág fizesse meg az árát? London: A FIFA-nak világszerte megdöbbenéssel fogadott „chilei határozata” nyo­mán különös hangot üt meg az angol sajtó: cik­keiből kicsendül az a san­da reménység, hogy az an­gol tizenegy esetleg a hát­só kapun bejut a világbaj­nokságon részt vevő leg­jobb tizenhat csapat közé, bár a Wembley-stadion­ban nemrég a lengyelek által kivívott bravúros döntetlen szertefoszlottá az angol reményeket. A Morning Star viszont leszögezte: a FIFA „sötét döntése még távolról sem jelenti az ügy lezárását". „Sokan vannak a labda­rúgás világában olyanok, akik teljesen egyetértenek abban, hogy vendégcsapat ne játsszék mérkőzést egyetlen vérfoltos chilei stadionban sem.” A lap sportrovatának vezetője, Stanley Levinson — aki egyébként azonos az egyik népszerű budapesti újság londoni levelezőjével —, utalt Helmut Kaeser FIFA-főtitkár egyik meg­jegyzésére: „Nem látok semmilyen sportokot arra, hogy bárki bojkottálja a világkupát” — ez a kije­lentés bevonul a sporttör­ténetbe. Ha a világ leg­népszerűbb sportágát el­lenőrző testület főtitkára ilyen megjegyzést tehet — írja a londoni lap rovat­vezetője —, akkor ez még rosszabb a sportágra néz­ve. A Morning Star fel­hívta az angol és a skót szövetséget arra, hogy emelje fel szavát ebben a fontos elvi kérdésben. Frankfurt: A Nácizmus Üldözöttéi Szövetségének elnöksége mélységesen elítéli a FIFA határozatát, követeli a döntés felülvizsgálatát, és szolidaritásáról biztosítja a Szovjet Labdarúgó Szö­vetséget. „Hol maradt a labdarú­gó világszövetség tiltako­zása, amikor a chilei fa­siszta katonai junta a san­tiagói nemzeti stadiont börtönné és koncentrációs táborrá változtatta? Vajon a FIFA funkcionáriusai által oly nagy előszeretet­tel idézgetett »népeket egybefűző nemzetközi lab­darúgószellemet« nem ti­porták-e sárba?” —hang­zik a szövetség tiltakozá­sa, amely e szavakít al fe­jeződik be: Azzal, hogy a szovjet labdarúgó szövet­ség megtagadta a kon­centrációstábor-stadion­ban való játékot, a FIFA- val ellentétben, a sport eszmei tisztaságának meg­őrzése érdekében cseleke­dett. Ma kezdődik AIX. magyar nemzetközi asztaliten isz- bajnokság Magyar szempontból rosszul kezdődtek a hét asztalitenisz-napjai: a své­dektől elszenvedett 5:2-es vereség csalódást okozott. Nem mintha a világbaj­nokokkal felvonuló skan­dináv csapat ellen Jónye­­rék biztos favoritként in­dultak volna, de a Sport­­csarnokot zsúfolásig meg­töltő közönség azért így is valamivel többet várt... Sokat vitatott kérdés, hogy a női egyesben miért nem játszott Magos Judit, aki egymás után öt egyé­ni viadalt nyert meg, Kis­házi viszont gyengébb formát mutatott. — Bármennyire is fur­csának tűnik most: sem­mit sem akartam kockáz­tatni, ezért játszattam Kisházit — mondta Bér­ezik Zoltán, a válogatott edzője. — ő többször is sikerrel szerepelt a své­dek ellen — Magosnak vi­szont akadtak vereségei. Sajnos, ez a „húzásom” nem vált be, pedig ami­kor Kisházi a döntő játsz­mában 7:2-re vezetett, már biztos voltam a győ­zelmében. Mi a véleménye a ma­gyar csapat többi játéko­sáról? — Jónyer javuló for­mát mutatott, Gergely vi­szont nem tudott kibon­takozni a nála sokkal erő­teljesebb svédekkel szem­ben. A páros jól küzdött, hiszen nagyszerű mérkő­zésén csak minimális ve­reséget szenvedett a vi­lágbajnok kettőstől. S ta­lán, ha a női egyes után nem a svédek, hanem mi vezetünk 2:l-re, másként alakulhatott volna a foly­tatás ... A svédek boldogok vol­tak, Chris Johansson, a csapat edzője ezt mondta: — Számítottam a győ­zelmünkre, de inkább 4:3-ra. Csapatunkban el­sősorban Johansson ját­szott kitűnően, Bengtsson gyengébben kezdett. Azt hiszem, a magyarok hibát követtek el, amikor Kis­házit állították be m csa­patba, Gergely pedig ed­digi tapasztalataim sze­rint is rendkívül idegesen játszik ellenünk. Az Európa Liga 3. for­dulójában még két mér­kőzést játszottak: Möd­lingben a kupát védő Szovjetunió 7:0 arányban győzött Ausztria ellen, Jülichben pedig Anglia 4:3-ra nyert az NSZK el­len, amely továbbra is nyeretlen. A torna állása: 1.Svédország 3 3 —17: 4 6 2.Magyarország 3 2 114: 7 4 3.Anglia 3 2 110:11 4 4.Szovjetunió 2 11 10: 4 2 5.Csehszlovákia 2 11 6: 8 2 6.NSZK 3—3 5:16 7.Ausztria 2—2 1:13. A ligamérkőzés után szerda reggel kezdődik a IX. magyar nemzetközi bajnokság, amelyen 16 or­szág legjobbjai indulnak. A Sportcsarnokban és a Játékcsarnokban összesen 13 asztalon bonyolítják le a mérkőzéseket, az első nap 18 férfi és 15 női csa­pat Davis Kupa-rendsze­rű tornát vív. A program „nem kíméli” a csapato­kat, mert a döntőket már délután lejátsszák: a nők 18.15, a férfiak 18.45 órá­tól. Párhuzamosan a csa­patversenyekkel a férfi és női egyéni, s a férfi páros selejtezői is megkezdőd­nek. Utoljára két éve, Mis­kolcon rendezték meg a nemzetközi bajnokságot, az akkori győztesek: Férfi egyes: Klampór Tibor, női egyes: Simon Ágnes (NSZK), férfi pá­ros: Secretin—Dhondt (francia), női páros: Kis­házi—Jurikné, vegyes pá­ros: Gomozkov—Rudnova (szovjet). Régi ismerősök és a na­gyokra még tisztelettel felnéző fiatal asztaliteni­szezők gyülekeztek ked­den egész napon át a Vol­­ga-szállóban, a magyar nemzetközi bajnokság résztvevőinek főhadiszál­lásán. A törökök és své­dek után most már Euró­pa minden irányából ér­keztek a küldöttségek, vi­lág- és Európa-bajnokok, a sportág neves játékosai. Kiegészíti a népes me­zőnyt két tengeren túli sportoló is: Kanada ke­véssé ismert asztalitenisz­sportját egy-egy férfi és női játékos képviselt. Európa Kupa előtt az OSC vízilabdázói Csütörtökön kezdődik a vízilabda Bajnokcsapatok Európa Kupájának kö­zépdöntője, amelynek pa­lermói csoportjában sze­repel az OSC. Az orvos­­egyetemiek a román, az olasz, a svéd és a cseh­szlovák bajnokkal küzde­nek a négyes döntőbe ju­tásért. — Rendkívül nehéz mérkőzések ele nézünk. mert a hazai környezet­ben játszó Canottleri Ná­poly és a sok válogatottal felvonuló Bukaresti Rapid kemény ellenfélnek ígér­kezik — mondta Ambrus Ferenc, az OSC egyik ve­zetője. — A csoportból csak két csapat juthat to­vább, tehát a két nagy ve­­télytárs közül az egyiket mindenképpen le kell győznünk. Nemrég az MNK döntőjében veresé­get szenvedtünk, de ez nem befolyásolta előké­születeinket. Palermóban akarunk javítani. Az OSC, az Európa Ku­pa védője, szerdán 11 já­tékossal utazik Olaszor­szágba. Melyik csapat lesz az őszi bajnok? Tippelés esélyek és „hagyomány” alapján Érdekes, változatos csa­tározás folyik a labda­rúgó NB I. őszi első he­lyéért. Tizenkét forduló­ban négy klub forgott az első helyen, a jelenlegi pontszámok alapján vi­szont öt csapat remény­kedhet az őszi bajnoki cím megszerzésében. Eddig a Bp. Honvéd 5. az Ű. Dózsa 4, a Rába ETO 2 és a Ferencváros 1 for­duló után foglalta el a ta­bella legelőkelőbb helyét. A 12. forduló utáni sor­rend: 1. Rába ETO 17 pont, 4 gól különbség 2. Bp. Honvéd 16 pont, 16 gól különbség 3. Ferencváros 16 pont, 10 gól különbség 4. Ü. Dózsa 16 pont, 9 gól különbség 5. Tatabánya 16 pont, 5 gól különbség Ebben a szoros verseny­ben a Bp. Honvéd, a Fe­rencváros és az Ú. Dózsa előnyt élvez, a hátralevő három fordulóból csak egyszer játszanak idegen­ben és kétszer pályavá­lasztók. A Bp. Honvédnak már el sem kell hagynia a fővárost, az idegenbeli játéka ugyanis az MTK ellen lesz. A fővárosi nagy klubokkal versenyre kelt két vidéki együttes ősszel már csak egy alkalommal élvezi a hazai pálya elő­nyét, mindkettő játszik még az Ű. Dózsával, a Ta­tabánya a Ferencvárossal is. A jelenlegi első 5 he­lyezett egymás elleni mér­kőzéseinek többsége már lezajlott, három ilyen ta­lálkozó azonban még hát­ra van: Ü. Dózsa—Rába ETO, Tatabánya—Ferenc­város és Ü. Dózsa—Tata­bánya. A csapatok hátralevő mérkőzései: Rába ETO: Ü. Dózsa (idegenben), Egyetértés (otthon), Vi­deoton (í). A papírforma az Egyetértés ellen 2, a Videoton ellen 1 pontot ígér, az ETO így 20 pont­tal zárhat. Bp. Honvéd: Vasas (o), Videoton (o), MTK (i). A Honvéd akár 6 pontot is gyűjthet, ötre feltétlenül számítanak, ez­zel 21 pontjuk lenne az őszi idény végére, figye­lembe véve, hogy gólkü­lönbségük a legkedvezőbb, nagy esélyesek. Ferencváros: Salgótarján (o), Tatabá­nya (i), Haladás (o). öt pont áll a Ferencvárosnak is, de nem lenne meglepe­tés, ha Tatabányán nyer­nének. Valószínűleg 21 ponttal zárják a bajnok­ság első szakaszát. Ü. Dózsa: ETO (o), Salgótarján (i), Tatabánya (o.) A bajnok 4 egymás utáni forduló­ban 6 pontot veszített el. Ezt esetleg visszahozhat­ják, bár Salgótarjánban nehéz lesz győzniük, a Ta­tabánya pedig „mumusuk” a Megyeri úton. Reális számítás szerint 5 pontot szerez az Ü. Dózsa. Ha is­métlődik az előző két év, akkor gólkülönbségét is javíthatja, mivel a Me­gyeri úton az ETO ellen 1971— 1972-ben 8:l-re, 1972— 1973-ban pedig 7:0- ra nyert. Tatabánya: Pécs (i), Ferencváros (o), Ű. Dózsa <i). Nehéz sorozat, bravúrokkal fut­hat csak versenyt a töb­biekkel a Tatabánya. A jelek arra mutatnak, hogy még az 5. hely megtartá­sáért is küzdeni kell. Az előző két bajnokság őszi idénye után az Ü. Dó­zsa foglalta el az első, a Ferencváros pedig a má­sodik helyet. Az Ü. Dózsa 1971 őszi 24 pontos telje­sítménye az idén elérhe­tetlen. Nagyon valószínű, hogy 23 pontja sem lesz az idei őszi bajnoknak, miként tavaly az Ü. Dó­zsának volt. Áprilisban: NSZK—Magyarország la bdarúgó-m érközés Áprilisban barátságos logatottak április 17-én mérkőzést játszik az játszanak, a B csapatok NSZK és Magyarország mérkőzésére egy nappal labdarúgó A és B váloga- korábban kerül sor. tottja. Az eredetileg tér- A találkozók színhelyét rezeit április 19 és 20-i még nem jelölte ki az időpont helyett — közös NSZK labdarúgó-szövet­­megegyezéssel — az A vá- sége. Klampár december 31-ig nem játszhat A Magyar Asztalitenisz Szövetség fegyelmi bizott­sága kedden foglalkozott Klampár Tibor (Bp. Pos­tás) ügyével. Több órás tárgyalás után a bizott­ság Klampárt 1973. de­cember 31-ig minden ha­zai és nemzetközi egyéni és csapatversenytől eltil­totta. Eszerint a szerdán kezdődő magyar nemzet­közi bajnokságon nem in­dulhat. A fegyelmi bizottság foglalkozott Faházi János (Ganz-MÁVAG) ügyével is, aki a legutóbbi verse­nyen tiszteletlenül visel­kedett. Faházit 1974. má­jus 7-ig minden hazai és nemzetközi egyéni és csa­patversenytől eltiltották, de a végrehajtását ugyan­eddig az időpontig felfüg­gesztették. Fegyelmi Az MLSZ fegyelmi bi­zottsága kedden délután a Pécsi MSC ellen kiállított Kovács Istvánt (SBTC) három mérkőzéstől eltil­totta, így a salgótarjáni csatár az őszi idényben már nem vehet részt baj­noki mérkőzésen. Ausztrália a tizedik Labdarúgó világbajnoki selejtező harmadik mér­kőzésen Ausztrália Hong­kongban 1:0 (0:0) arány­ban legyőzte Dél-Koreát, és ezzel bekerült az 1974. évi VB 16-os döntőjébe — tizedikként. A labda­rúgó-világbajnokság ed­digi részvevői: NSZK, Brazília. NDK, Lengyel­­ország, Skócia, Uruguay, Argentína, Olaszország. Chile és Ausztrália. Lé­nyegében már a döntő­ben érezheti magét Bul­gária, Spanyolország (a jugoszlávoknak 3:0-ra kell győzniük Athénban ahhoz, hogy megelőzzék Kubala csapatát), s va­sárnap újabb részvevője lehet a 16-os mezőnynek, ekkor játsszák ugyanis a sorsdöntő Hollandia— Belgium találkozót. RÖVID HÍREK Charles de Coqureaumont, a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) francia el­nöke Budapesten tanácsko­zott a sportág olimpiai prog­ramjáról dr. Csanádi Árpád­dal, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság programbizottságá­nak elnökével. ÖNT IS LÁTJÁK - ÖN IS LÁT, ha kerékpárjához BAKONY VILÁGÍTÁSI KÉSZLETET VÁSÁROL! Az ízlésesén kivitelezett első és hátsó lámpa, valamint a dinamó minden igényt kielégít A Bakony világítási készlet használatával óvja saját és a közlekedés többi részvevőjének biztonságát! Kapható a járműalkatrész Áruházban Budapest VI., Jókai utca 26 Kiskereskedelmi boltok részére megrendelhető a CSEPEL JARMC ÉS MŰSZAKI KERESKEDELMI vállalatnál Budapest VI., Bajcsy-Zs. út 53 Kényelmesen és tisztán füthet a korszerű GAZ, OLAJ és VILLANY FÜTÖKESZClÉKEKKEL I Nagy választékban kaphatók a VASEDÉNY szaküzleteiben és az értékesítési irodában: IX., Tolbuhin körút 5. Telefon: lSö—7SS itMegvételre fcUtjtknitMnk 2 db 20 m '-es VÉZTAHTÁE YT SZÍVA TTYÉTEEEPEEE ÉRDEKLŐDNI LEHET: Rézhengermű, Bp., XIII., Párkány u, 42 Telefon: 205—440 Muhi Balázs et.-nál ^ Értesítjük kedves vevőinket, hogy a l/orroglobus vállalat Budapest XX., Gubacsi hídfő 6. szám alatti LEMEZDARABOLÓ ÜZEMÉBEN és Budapest XIII., Victor Hugo ut*a 2—4. szám alatti GOLYÓSCSAPÁGY ­­RAKTÄRÄBAN az 1973. december 1—31-ig tartó leltározás alatt AZ ÁRIKIADÁS SZÜNETEL Felkérjük kedves vevőinket, hogy rendeléseik feladásánál a fenti időpontot vegyék figyelembe

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék