Népszava, 1973. december (101. évfolyam, 281–305. sz.)

1973-12-01 / 281. szám

Hó, hideg, vihar - ez már az igazi tél Európa fázik - Küzdelem a vasútvonalakon - Tanulságos premier a fővárosban Európa fázik. A távira­­ti jelentések arról szá­molnak be, hogy konti­nensünket hideg, sarkvi­déki levegő árasztotta el. Pénteken színte Európa valamennyi országában a sokévi átlagnál 5—10 fokkal alacsonyabb hő­mérsékleteket mértek. —■ Moszkvában mínusz 10, Szarajevóban pedig mí­nusz 21 fokot mutatott a hőmérő. A hideget — a havazás mellett — szinte mindenütt viharok kísér­ték. A vasutasoknak nehéz napjuk volt. Pénteken csaknem 5000 személy- és teherszállító vonat közle­kedett, s minden szerel­vény továbbításáért „meg kellett küzdeni”. Lelassult a váltóállítás, a rendező­pályaudvarokon dolgozó ezrek egy percig sem hagyhatják abba a mun­kát, hiszen megkezdődött az év végi hajrá, a csúcs­­forgalom. A legtöbbet a budapesti térségben kés­tek a vonatok: 10—150 percet. Most már alkal­mazzák a hőlégsugaras hó- és jégolvasztó gépe­ket is. A KPM főügyeletén el­mondották, hogy az or­szág valamennyi közútja járható. Gondot este fő­leg a síkosság okozott. Nem lehet ugyanezt el­mondani a fővárosi köz­lekedésről. A villamosok és az autóbuszok pénte­ken reggel is, este is csak­­cammogtak. A Fő­városi Köztisztasági Hi­vatal 132 célgépe és gépkocsija dolgozott, de kevés hómunkás jelent­kezik, a délutáni műszak­ban mindössze 730-at tud­tak felven­ni. Bár a téli premier nem sikerült, korai lenne egy­értelműen elmarasztalni a BKV-t és a Fővárosi Köztisztasági Hivatalt. De... A hő nem érkezett vá­ratlanul, hiszen novem­ber végén járunk, s a meteorológia is időben jelzett. A takarítási mun­kák későn kezdődtek meg, s a „hatásfokról” a megismétlődő „dugók”, a sok helye­t teljesen meg­bénult közlekedés rossz bizonyítványt állított ki. Nincs megfelelő össz­hang a különböző érde­kelt vállalatok között. Azonnali és hatásos szer­vezési intézkedésekre van szükség, olyanokra, mint amelyeket ma, szombaton már alkalmaznak: a Rá­kóczi úton, a Kossuth Lajos utcában, a Nagy­körúton, a Népköztársa­ság­ útján megtiltják a parkírozást és nagy erők­­kel takarítják a havat. A legfontosabb a tö­megközlekedés biztosítása és fenntartása, s ha eh­hez szükséges, a havazás kezdetekor már rendelje­nek el parkírozási tilal­mat, s gyorsan, hatéko­nyan avatkozzanak köz­be. A személygépkocsi-ve­zetőknek tekintettel kelle­ne lenniük másokra. Nem szabad magánügynek te­kinteni: elkoptatott gu­mikkal közlekednek, gyakran megcsúsznak, so­kan még azzal sem „fá­radnak”, hogy az abla­kot letöröljék, alig lát­nak. Emberség kérdése: ne a szabályokra legye­nek tekintettel, hanem a körülményekre, ne har­colják ki minden áron el­sőbbségüket, adjanak előnyt az autóbuszoknak. Baj van a szervezéssel és­­ a forgalomirányítással is. Jó lenne, ha megvál­toztatnák a forgalomirá­nyító lámpák váltási idejét. Lelassult a közle­kedés, s ezért egy-egy szabad jelzésnél két-há­­rom autó tud csak át­jutni (m. t.) Egy méterrel magasabb A szegedi Tisza árvédelmi gát „Szeged város árvízvé­delme” címmel pénteken előadóülést rendeztek az Alsótiszavidéki Vízügyi Igazgatóság székházában abból az alkalomból, hogy befejeződtek a partfal-re­konstrukció idei folyam­szabályozási munkái. A vállalat vezetői részlete­sen elemezték a várost pusztító hajdani árvizek okát. Utána arról szóltak­­mi tette szükségessé az idén megkezdett, s 1977- ben befejeződő nagysza­bású beruházást. Hangsú­lyozták, hogy a mai biz­tonsági követelményeknek már nem felelt meg az 1800-as évek végén ké­szült partfal, amely Sze­ged szívének, belvárosá­nak Tisza-gátja. A 176 millió forint­ beruházással épülő új árvédelmi vo­nal a jelenleginél nem­csak sokkal erősebb, ha­nem a kritikus árvízi szintnél csaknem egy mé­terrel magasabb is lesz. Sem tűzjelző, sem haboltó Kilencvenkilenc halott az égő japán áruházban Kumamoto japán vá­rosban nyolc órán át ara­tott a halál. A nagyáru­ház emeleti ruházati rész­legében keletkezett tűz nyolc órán át tombolt. A lángok elpusztították az áruház öt teljes emele­tét és a tűzvész következ­tében 99-en vesztették életüket. A sebesültek száma meghaladja a szá­zat A rendőrség első vizs­gálata megállapította, hogy a nyolcemeletes nagyáruházat nem szerel­ték fel sem automatikus tűzjelzőkkel, sem a köte­lező haboltó berendezé­sekkel. Az áruház sze­mélyzetét nem képezték ki arra, hogy tűz esetén mi a teendő. A vészkijá­rathoz vezető folyosókon és lépcsőkön csomagolt árut halmoztak fel. A tűz következtében meg­szűnt az áramfejlesztés, a liftek és a mozgólépcsők leálltak, és a zömében ablaktalan épületben az embereken úrrá lett pá­nikot csak fokozta a tel­jes sötétség. Hajóstop a Balatonon A MAHART balatoni hajózási üzemigazgatósá­ga közli, hogy a jégve­szély miatt az egész Ba­laton területén a komp- és személyhajójáratot no­vember 30-tól megszün­tette. Autópálya-útburkolat harminc évre A Közúti és Útépítő Kutató Intézetnél javas­lat készült az 500 kilomé­teres, megépítendő autó­pálya útfelületének kiala­kítására. Figyelembe vet­ték a kőbányák és a leen­dő útvonalak egymás kö­zötti távolságát, és a kő­zetek minőségét, vala­mint a legcélszerűbb szállítóeszközök alkalma­­zásának lehetőségeit. A javaslat különösen a fu­tófelület­ jó minőségét tartja fontosnak, hogy 20—30 évig ellenálljon a forgalom okozta megter­helésnek. A KÖTUKI vizsgálatai szerint az andezitből ké­szült burkolat kopik a legkevésbé, míg a leg­gyakrabban használt ba­zalt hamar kifényesedik, könnyen csúszóssá válik. Egyébként a KÖTUKI nemcsak az autópálya építését segíti kutatómun­kájával, hanem országos térképet is készít, ame­lyen feltünteti valameny­­nyi útépítésre alkalmas kőlelőhely pontos fekvé­sét és az itt előforduló kőzetek minőségét. A 45. HETI NYERŐSZÁMOK: 21, 23, 26, 37, 38 A december 3-i tárgynyere­mény-sorsoláson a 45. játék­hét szelvényei vesznek részt. —Te csak a nevedet adod^ Ötven forintos órabérért üzérkedett —■ Társasház-építkezé­­sek kivitelezését vállaljuk — ajánlotta a 62 éves Bü­schel László Czappán Ele­mér építészmérnöknek 1972 elején, miután az építészmérnök kiváltotta kőműves kisiparos iparen­gedélyét. — Te csak a ne­vedet adod, a többit bízd rám. "Én leszek a műve­zető és mindent én bonyo­lítok ... Így is történt. Duschel László, aki ismerte az egész építőipart — több száz névből álló jegyzéket találtak nála — állami­­ vállalatoktól, ktsz-ektől munkaerőt toborzott. Te­hette, hiszen a segédmun­kásoknak 20 forintos, a szakmunkásoknak 30 fo­rintos órabért fizetett, és ha nem tudtak dolgozni, akkor is fizetett nekik Így azután összeállt a bri­gád, amelynek vezetője a saját maga által megálla­pított 50 forintos órabé­rért Duschel László lett. Elsőként a 9 lakásos Al­­vinczi utca 14/A számú társasház építését kezd­ték meg 1973 tavaszán és több mint hárommillió fo­rintért őszre el is készí­tették. Czappán — mint a főkapitányság most befe­jezett vizsgálata megálla­pította — csak a nevét ad­ta a kivitelezéshez, min­den szál Duschel kezében futott össze. Duschel pedig egyre­­másra vállalta az újabb társasházak építését: a II., Fillér utca 64, a XII., Bü­rök utca 21, a XII., Janka utca 6. az I., Orom utca 14. és a II., Kapy utca 40. szám alatt. Duschel Lász­lót mit sem zavarta, hogy iparengedéllyel nem ren­delkezett, hiszen csalásért 10 évi szabadságvesztésre, majd később pedig ok­­irathamisításért ítélték el. Duschel az elvégzett munkák után Czappanon keresztül egy összegben vette fel a teljesítmény­bért, anélkül, hogy bárki is ellenőrizte volna, meny­nyit fizetett ki az embe­reinek. A ténylegesen ki­fizetett órabérek és a fel­vett teljesítménybérek kö­zötti különbség — a szak­értők szerint — 580 000 forint körüli összeg volt, persze Duschel javára. Az Orom utcai építkezésnél magasabb alapanyagára­kat „állapított meg” — úgy számolt el az építte­tőknek, ahogy akart. A többlet-jövedelem­ként mutatkozó összegek egy részét építési gépekbe fektette, de sokba került az általa toborzott mun­kásoknak a téli, munka nélkül kifizetett bére is. Duschel nemcsak Czap­pán, hanem Tóth István 27 éves kőműves kisiparos cégére alatt is vállalt építkezéseket. Végül is a Janka utcai építőközösség tett ellene feljelentést. Itt ugyanis építési engedély nélkül kezdték meg az alapozást. Ugyanakkor Czappán, aki vérszemet kapott, önálló­sítani akarta magát, s az építőközösségtől három­­százezer forintot vett fel, Duschel pedig százötven­­ezer forintot. Miután azonban Czap­pán vonakodott átadni Duschelnak az általa fel­vett összeget, Duschel nem adott embereket az épít­kezéshez és a munka le­állt. Ugyanakkor a felvett összegekről nem tudtak az építőközösségnek elszá­molni. Az is kiderült, hogy az Alvinczi utcai ház építé­sénél nem létező anyagok­ra 90 000 forintot vettek fel és 110 000 forint telje­sítménybért kétszer szá­moltak el. A szakértők megállapítása szerint Du­schel László üzérkedési haszna a mintegy 20 mil­lió forintos építkezésekből 800 000 forint körüli ösz­­szeg volt. Duschel ellen ipari vál­lalkozással­­ elkövetett üzérkedés miatt tettek vádemelési javaslatot az ügyészségen, Czappán Ele­mért és Tóth Istvánt mint bűnsegédet vonják fele­lősségre. Balla, Ödön Nem könnyű az autóbuszvezető sorsa. (Rédei Ferenc felvételei Munkaidő-beosztás és bérfizetés az év végén Mivel december 25-e és január 1-e az idén kedd­re esik, s a megelőző va­sárnaptól csak egy mun­kanap választja el, a heti pihenőnapot az általános érvényű rendelkezés értel­mében a közbeeső munka­napon, vagyis hétfőn kell kiadni. A munkaidőbe­osztás tehát az alábbiak szerint alakul: December 22-én és 29-én (szombaton) héttől, 23-án és 30-án (vasárnap) szom­bati munkaidő-beosztás szerint kell dolgozni. 24-e és 31-e (hétfő) heti pihe­nőnap, december 25—26 és január 1. munkaszüneti nap. Azoknál a vállalatoknál, ahol december 22-én, vagy 23-én szabad szombat len­ne, ezt 23-án, illetve 30-án kell kiadni. A munkaidő­beosztás ezeknél a­ válla­latoknál tettát a követke­ző: December 22 és 29 (szombat) rendes munka­nap, 23 és 30 (vasárnap) szabadnap, 24 és 31 (hét­fő) heti pihenőnap, de­cember 25, 26 és január 1 (kedd, szerda, illetve kedd) munkaszüneti nap. A rendelkezések nem alkalmazhatók a megsza­kítás nélkül üzemelő vál­lalatoknál. A kereskedel­mi, a közlekedési és a la­kosság ellátását szolgáló más vállalatok működési rendjét a felügyeletet gya­korló miniszter, illetve a tanács határozza meg. A Magyar Nemzeti Bank a SZOT-tal egyetértésben a következőképpen szabá­lyozta a bérfizetési napo­­kat: A december 21-én, 22-én és 23-án esedékes béreket december 20-án; a decem­ber 24-én és 25-én járó béreket 21-én; a decem­ber 26-án és 27-én esedé­kes béreket 22-én, a 30-án és 31-én járó fizetéseket december 23-án, a január 1-én és 2-án esedékes bé­reket december 29-én fi­zetik. Az állami és szövetke­zeti építőipar december 22-i bérfizetési napja vál­tozatlan. (MTI) Targoncák, szerszámgépek Bulgáriából A TECHNOIMPEX Kül­kereskedelmi Vállalat eb­ben az évben 17 száza­lékkal több bolgár gyárt­mányú berendezés, gép­sor vásárlására kötött szerződést, mint tavaly Az idén több mint nyolc­millió rubel értékben im­portál a TECHNOIMPEX faipari gépeket, berende­zéseket, hidraulikus be­rendezéseket, szállítóesz­közöket, szerszámgépeket és alkatrészeket a bolgár ipartól. Bulgária legjelentősebb exporttermékei közé tar­toznak az elektromos és a Diesel-elektromos targon­cák, valamint a „futó­macskák”, azaz az elekt­romos emelőszerkezetek A magyar külkereskedel­mi vállalat az idén több mint 1100 targoncát ren­delt a BALKANCAR-tól. Két évtizedes bénaság után járni tanul Húsz évig nem tudta kinyitni a szemét és moz­dulatlanul feküdt beteg­ágyán Nagyezsda Lebe­­gyina, a dnyepropetrovsz­­ki területen élő asszony aki még 1952-ben influen­zát kapott. A betegség szövődményeként éles fej­fájás lépett fel, majd el­vesztette beszélő- és moz­gásképességét. Az orvosok mindent megtettek az asszony meggyógyítása érdekében. A beteg azon­ban semmilyen külső be­hatásra nem reagált, úgy hogy mesterségesen kel­lett táplálni. Két évtize­des mozdulatlanság után a beteg állapotában vá­ratlanul javulás állt be. Ma már rendesen lát, be­szélget és járni tanul. Gyermekklub A négy nemzetiség lak­ta Békés megyei Elek községben érdekes kezde­ményezés született a hát­rányos helyzetű gyerekek támogatására. Vasárnapi gyermekklub nyílt a köz­ség művelődési házában. Vasárnap délelőttön­ként ötven-hatvan gyerek érkezik a klubba, ahol játékosan foglalkoznak az egyes tantárgyakkal. NÉPSZAVA A magyar szakszervezetek központi lapja Szerkeszti a szerkesztő bizottság Főszerkesztő Siklós János Kiadja a Népszava Lapkiadó Vállalat VII kerület Rákóczi út 54 Telefon- 224—819 Levélcím 191­4 Budapest Felelős kiadó Gábor Márton, a Népszava Lapkiadó Vállalat igazgatója Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél A Attienaeugs Nyomda Felelős vezető Sopron­ Béla vezérigazgató Index, 25 005 Hattyú Szombathelyen Hattyú jelent meg —a máig sem tisztázott kö­rülmények között — két hónappal ezelőtt Szom­bathely csónakázótaván. A város lakói csak állat­kertben láttak ilyen ma­darat, érthető, hogy fel­tűnést keltett a jöve­vény. A felnőttek és a gyerekek versengtek „kegyeiért”, az etetésé­ért. Most, hogy az időjá­rás téliesre fordult, a városgazdálkodási üzem dolgozói hattyúházat építettek a tó szigetére vezető „sóhajok hídja” alatt. A hungarocellel bélelt faházat, remélhe­tőleg hamarosan meg­szokja a város féltett madara. a Borsodi barna sör. A Bőcs község határában egy éve működő Borsodi Sörgyár a karácsonyi ün­nepekre forgalomba hozza a Borsodi barnasör-külön­­legességet. Az üzemben megkezdték az előkészü­leteket a gyártásra. ••NAPSUGARAT” télre! Kellemes és hasznos ka­rácsonyi ajándék időseknek, az elektromos „NAPSUGÁR" á­g­y m­e­l­e­g­í­t­ő. Kétféle vál­tozatban kapható. Az egyik fajta ágyba terítve, kitűnően és egyenletesen melegben tartja az érzé­keny derekúakat és hátfájásokat. A másik válto­zata egy kis kötővel is el van látva, így ülés köz­ben rögzíthető. Kapható: RAVILL AJÁNDÉK­BOLTBAN 1092. Budapest, Ferenc körút 36. Tele­fon: 336—913 (X)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék