Népszava, 1974. június (102. évfolyam, 126–151. sz.)

1974-06-01 / 126. szám

1974. JÚNIUS 1. SZOMBAT 102. ÉVFOLYAM 126. SZÁM­ÁRA 1 FORINT A VILÁG PROLETÁRJAI egyesüljetek. NÉPSZAVA A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA Mindig megújulva . . .......................3 A józan emberség útvesztői........... 3 Pedagógusok kitüntetése 4 Mozgás az anyagmozgatásban 12 Szép Szó ................* 5—8 íróasztalok­ ok az íróasztal. Sok az íróasztal? A kijelentés is meg a kérdés is jogos. Mert bizony, gyakran hallani, tapasztalni keserű kifakadásokat, el­szomorító eseteket arról, hogy az adminisztráció tú­lteng­ése micsoda utat járat meg egy aktával, s legtöbbször az ügyféllel is. A munkások jó része kuszának kiismerhetetlennek, tengerikígyóvá te­ve hely­esedettnek látja az irodai munkát, felesle­gesnek véli a sok fehér galléros, köpenyes em­bert, akiket — mondják — mind a fizikaiaknak kell eltartaniuk. Gazdasági és hivatali vezetők pe­dig gyakran arról panaszkodnak, hogy nagyon is kevés az ügyintéző, az alkalmazottak nem győzik a munkát. Az egyik igazság : Magyarországon ma min­den eddiginél több az alkalmazott. Számuk 1949 és 1970 között megháromszorozódott, az aktív ke­resőkön belüli arányuk 9,5-ról 25,9 százalékra emelkedett. A másik igazság , a tudományos fejlődésnek, a a technikai, műszaki haladásnak elkerülhetetlen velejárója, hogy a szellemi foglalkozásúak, az al­kalmazottak száma gyorsabban növekszik, mint a fizikai dolgozóké. De van egy harmadik igazság is: az, hogy ná­lunk — kiváltképp az utóbbi évtizedben — az alkalmazottak száma jobban gyorsabban emelke­dett­, mint ahogy a műszaki-technikai fejlődés azt indokolta volna. Mert nemcsak az objektív szük­ségszerűség, a mind bonyolultabbá váló termelési folyamatok korszerű előkészítése, irányítása kíván a korábbinál több íróasztalt és irodai alkalmazot­tat, hanem a vállalatvezetés gyengesége, a helyte­len gazdálkodás, a rossz szemlélet is. Több vállalat elhanyagolja az alkalmazottak számának megalapozott tervezését, nem dolgoz ki létszámnormákat, nem méri megfelelően az irodá­ban dolgozók teljesítményét. Sok helyütt hama­rabb vesznek fel egy új adminisztrátort, mint megnéznék: nem lehetne-e jobban, ésszerűbben elosztani, megszervezni a meglevők között a mun­kát. Közismert az is, hogy a javulás ellenér­e még mindig sok a párhuzamos ügyintézés, nyilvántar­tás, nem eléggé gépesített az adminisztráció, né­mely állami és gazdasági szerv nyakló nélkül kéri a vállalatok­tól, intézményektől a sok esetben nél­külözhető különféle kimutatást. S makacsul tartja magát az a rossz beidegződés, helytelen ítélet is, amely szerint a rangos hivatal nagy hivatal, a cso­porthoz, osztályhoz, főosztályhoz tartozó íróaszta­lok és beosztottak száma határozza meg a vezető tekintélyét. M­­indez jelzi, mennyire időszerű, mennyire fon­tos témához nyúlt a Minisztertanács, ami­kor legutóbbi ülésén azt vizsgálta, milyen intézkedéseket szükséges tenni, hogy az alkalma­zottak száma ne növekedjék gyorsabban az indo­koltnál. Nem általános létszámcsökkentésre, nem adminisztratív intézkedésekre ösztönöz a kor­mány. Közismert, hogy a korábbi ilyen kampá­nyok és a még korábbi, emlékezetes racionalizálá­sok pusztán látszateredményekkel jártak; más ka­tegóriába sorolták, „bújtatták” az adminisztráto­rok egy­ részét s minden maradt a régiben. Nem is változhatott, hiszen nem a felesleges munkát, ha­nem csak az elvégzéséhez legálisan engedélyezett létszám­o­t csökken­tették. A témáról hozott mostani kormányhatározat megfordítja, helyes sorrendbe rakja ezt a két moz­zanatot: előírja, hogy a trösztök, egyesülések, vál­lalatok, szövetkezetek vizsgálják felül belső szer­vezeti felépítésüket, ügymenetüket, szüntessék meg a felesleges és párhuzamos adminisztrációt, alkalmazzanak korszerűbb vezetési, ügyintézési módszereket. Mindez — az elsorolt tennivalók természeté­ből adódóan — nem lehet egyetlen nagy neki­­gyürkőzés, valamifajta hangos-látványos kam­­pány feladata. Hosszan tartó és állandó folyamat kell hogy legyen ez, az új, a kornak megfelelő módszerek és eljárások szüntelen keresése. De nem kevés a tennivaló az ehhez szükséges szemlélet ki­alakításában sem. A Minisztertanács határozata külön felkéri a szakszervezeteket, hogy felvilágosító munká­val segítsék az alkalmazottak munkájának korszerűsítését, egyszerűsítését, csökkentését szol­gáló egészséges folyamat megindulását, és a dol­gozók bevonásával, a társadalmi ellenőrzés foko­zásával is járuljanak hozzá a célkitűzések meg­valósításához. Ehhez éppúgy hozzá tartozik annak tudatosabb terjesztése a munkásság körében, hogy az alkalmazott is hozzájárul a nemzet jövedelmé­nek előteremtéséhez, mint az irodai munkafegye­lem erősítése, az alkalmazottak érdekvédelmének fokozása, a bürokrácia, a soklépcsős, bonyolult ügyintézés ostor­ozása. Ne az íróasztaloktól szabaduljunk meg tehát leghamarabb. Hanem a megrekedt, maradi, ké­nyelmes gondolkodástól, bürokratikus hajlamaink­tól, így biztosabban és tartósabban maradnak üre­sen a felesleges íróasztalok. San MHéri (iabur on elnök június 27-én utazik a Szovjetunióba A szovjet fővárosba­s pénteken bejelentették, hogy Richard Nixon, az Egyesült Államok elnöke június 27-én kezdi meg hivatalos látogatását a Szov­j­e­tunió­b­an. Az amerikai elnök láto­gatására a magas szintű szovjet—amerikai talál­kozók rendszeres megtar­tásáról szóló megállapo­dás, valamint annak a meghívásnak alapján ke­rül sor, amelyet Leonyid Brezsnyegy­­az SZKP Köz­ponti Bizottságának főtit­kára adott át 1973 júniusi egyesült államokbeli láto­gatása idején. A Fehér Ház szóvivője, Gerald Warren pénteken hivatalosan bejelentette, hogy Nixon elnök június 21-én utazik a Szovjet­unióba egyhetes hivatalos látogatásra. ,,A szovjet emberek nagy jelentőséget tulajdo­nítanak az új, legmaga­sabb szintű szovjet—ame­rikai találkozónak” — hangoztatja a két ország kapcsolatainak fejlődésé­ről szóló kommentárjában az Izvesztyija. .Meggyő­ződésük , hogy ez a talál­kozó a korábbi hasonló jellegű találkozókhoz ha­sonlóan hasznos és gyü­mölcsöző lesz, nemcsak a mi népeink szempontjá­ból, hanem az egész em­beriség szempontjából is, amely csupán nyerhet azon, ha a két legnagyobb potenciállal rendelkező hatalom továbbra is konstruktív viszonyt tart fenn egymással, ahelyett, hogy a veszélyes konfron­táció álláspont­jára helyez­­kedne­. A Ponomarjov vezette szovjet parlamenti dele­gáció egyesült államokbe­li látogatásáról szólva az Izvesztyija megállapítja: A látogatás megerősítette, hogy az Egyesült Álla­mokban­ megvan a jóaka­rat, a tevékeny, normális kapcsolatok fejlesztésére való készség. Az ameri­kaiak túlnyomó többsége, tekintet nélkül politikai nézetére, osztja azt a re­ményt és hitet, hogy a két ország viszonyában elért fordulat tartós lesz — ír­ja a lap 1/ Elnöki Tanács ülése A Magyar Népköztársa­ság Elnöki Tanácsa pénte­ken ülést tartott. Elfogad­ta az állami népesség­­nyilvántartásra vonatkozó törvényerejű rendeletet, amely bevezeti az egysé­ges és a korszerű gépi technikán alapuló szemé­lyi nyilvántartást. Az ál­lami népesség-nyilvántar­tás az ügyintézés korsze­rűsítését szolgálja. Az Elnöki Tanács tör­vényerejű rendeletet ho­zott a közrendre, és a köz­­biztonságra különösen ve­szélyes visszaeső bűnözők­kel szembeni szigorított őrizetről. Az alkoholisták kötelező intézeti gyógykezelésére vonatkozó törvényerejű rendelet — amelyet az El­nöki Tanács megtárgyalt és elfogadott — lehetővé teszi a családjukat, kisko­rú gyermekeik fejlődését, környezetük biztonságát veszélyeztető, a közren­det és a munkahelyi ren­det zavaró alkoholisták kötelező gyógykezelésének elrendelését. A gyógyke­zelést munkaterápiás in­tézetben hajtják végre a járásbíróság határozata alapján. Az Elnöki Tanács bírá­kat választott meg, és mentett fel, végül egyéni kegyelmi ügyekben dön­tött. (MTI) Gáspár Sándor vezetésével hazaérkezett szakszervezeti küldöttségünk Hollandiából A magyar szakszerveze­ti küldöttség, amely Gás­pár Sándornak, az MSZMP Politikai Bizott­sága tagjának, a SZOT fő­titkárának vezetésével, a holland szakszervezeti központok meghívására látogatást tett Hollandiá­ban, péntek este Amszter­damból hazaérkezett Bu­dapestre. A magyar küldöttség látogatása során megbe­szélést folytatott a hol­land szakszervezeti köz­pontok képviselőivel a szakszervezetek együtt­működéséről a nemzetkö­zi szakszervezeti mozga­lom problémáiról. Gáspár Sándor látogatása során találkozott Joop den Uyl miniszterelnökkel. A ma­gyar vendégek felkeresték a szociális ügyek minisz­tériumát, meglátogattak egy hollandiai nagyüze­met, és látogatást tettek az ország több városában. Életbe lépett a szíriai—izraeli csapatszétválasztási megállapodás amerikai határoz a tier reszeld faga vati el a tu­stansaffi tanács Génfben pénteken a Nemzetek Palotájában, ahol 1973. december 21-én megnyílt a közel-keleti békekonferencia, megtar­tották a katonai kérdések­kel foglalkozó munkacso­port ülését. Az ülés kere­tében aláírták a csapatok szétválasztásáról szóló szí­riai—izraeli magállapo­dást. A megállapodás aláírá­sánál jelen voltak a kö­­zel-keleti békekonferencia társelnökeinek képvisele­tében Vinogradov nagykö­vet, a Szovjetunió képvi­selője és Ellsworth Bun­ker nagykövet, az Egye­sült Államok képviselője. Ugyancsak jelen volt Ro­berto Guyer, az ENSZ fő­titkárhelyettese, valamint Ensio Siilasouo altábor­nagy, a rendkívüli közel­­keleti ENSZ-erők főpa­rancsnoka. Szíriai részről Tajara tábornok, izraeli részről Safir tábornok írta alá a megállapodást. Mint Genfben hangsú­lyozzák, az aláírt megál­lapodás megteremti az előfeltételeket a Közel- Kelettel foglalkozó genfi békekonferencia további munkájához, ahhoz, hogy át lehessen térni az ér­tekezlet munkájának leg­­főbb szakaszára — az egész közel-keleti konflik­tus politikai rendezésére. A Genfben aláírt szíriai —izraeli csapatszétvá­lasztási megállapodásnak megfelelően pénteken, közép-európai idő szerint 12.30 órakor elhallgattak a fegyverek a golani fron­ton. A tűzszünet életbe lé­pését a damaszkuszi és a Tel Aviv-i rádió csaknem egy időbeli jelentette be. A Szovjetunió és az Egyesült Államok az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé közös határozatterve­zetet terjesztett, amely előirányozza, hogy sürgő­sen alakítsák meg a Szí­riát—izr­a­eli cs­apa­tszét­vá­lasztás megfigyelésével megbízott ENSZ-er­őket. Ezek az erők a Biztonsá­gi Tanács ellenőrzése alatt működnek, megbízatásuk hat hónapra szól. A határozattervezet megbízza az ENSZ-főtit­­kárt, hogy tegye meg­ a szükséges lépéseket a megfigyeléssel megbízott erők létrehozására, a Biz­tonsági Tanács elé beter­jesztett beszámolója alap­ján a főtitkári beszámoló — mint már jelentettük — előirányozza, hogy a szíriai—izraeli csapatszét­választás megfigyelésére körülbelül 1250 főnyi ENSZ-erőt alakítsanak meg azokból az ENSZ- kontingensekből, amelye­ket a Biztonsági Tanács nem állandó tagjai már elküldtek a közel-keleti térségbe. A szovjet—amerikai ha­tározattervezet a főtitkár feladatává teszi,, hogy a legmesszemenőbb alapos­sággal tájékoztassa a Biz­tonsági Tanácsot az ese­mények további alakulá­sáról. A Biztonsági Tanács pénteken megvitatta és tizenhárom szavazattal el­fogadta a határozatterve­zetet. Ellenszavazat és tar­tózkodás nem volt. Irak és Kína nem vett részt a szavazásban. Az ENSZ genfi székhe­lyén bejelentették,, hogy a közel-keleti békeértekez­let katonai munkacsoport­ja szombaton, közép­európai idő szerint 16.00 órakor kezdi meg a szí­riai—izraeli csa­patszét­választási egyezmény­ vég­rehajtásával kapcsolatos kérdések vitáját. Felavatták az új Sió-torkolati művet A Balaton 99 kapuja a Dunánál Sü­l a hajóknak • Vizet kapnak a szomjazó tolnai földek Éles kanyarokkal érke­zik a Sió-csatornán a Du­nába a Balaton vize. A csatorna,, amely a magyar tenger és legnagyobb fo­­lyónk között nélkülözhe­tetlen összekötő kapocs, az elmúlt években sok gondot okozott. Az ár gyakran pusztí­tott a páratlan értékű ter­mészeti kincseket rejtege­tő Gemenci- erdőben, a védtelen kapu szinte sza­bad utat engedett a víz­nek. Az emlékezetes, nagy dunai árvíz u­tán részletes programot dolgoztak ki a Duna e szakaszának és a Sió töltésének megerősí­tésére, s azonnal munká­hoz is láttak. Paks körze­tében 40 kilométeres hosz­­szúságban épült lényegé­ben új védvonal. Csak ár­vízvédelmi célokra e tér­ségben több mint 210 mil­lió forint jutott, az elmúlt években. A végleges megoldást csak a Sió-torkolati mű megépítése jelenthette. Az első kapavágások idő­pontja: 1968. S az elmúlt években gépek hada, em­berek száza építette az új kaput, egyenesítette a Sió útját. A torkolati mű épí­tésénél más­fél millió ton­na cementet használtak fel, 570 ezer tonna acélra volt ahhoz szükség, hogy ez az óriási vízmű ma már gombnyomásra mű­ködhessen. Pénteken az ünnepélyes avatáson Fehér Lajos, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja megnyitó beszédében a többi kö­zött hangoztatta, hogy a csatorna nemcsak állandó vízi utat jelent, de nagy­mértékben hozzájárul Tolna megye mezőgazda­ságának még gyorsabb fejlesztéséhez, a szomjazó földek vízellátásához is. Már az első időszakban 10 ezer holdon válik le­hetővé az öntözés. Az új létesítményt De­gen Imre államtitkár ad­ta át rendeltetésének. A Sió-torkolati művet félautomatikus irányító­­toronyból vezérlik. A be­rendezések feladata a Sió és a Duna közti jelentős vízszin­tkülönbözet ki­­egyenlítése. Ezzel lehető­vé válik, hogy a korábbi­val szemben ne csak né­hány hétig, hónapig, ha­nem egész éven át hajóz­hassanak a csatornán, ál­landó összeköttetést bizto­sítva a Duna és a Bala­ton között. A következő hónapokban, élve az új lehetőségekkel­, az ivóvíz­ellátást­­ javítják ezen a „rendezésére” 340 millió környéken. A torkolati forintot fordítottak, mű epucser­e, a csavarna Schmidt Attila (Rédei Ferenc felvétesei A magyar—szíriai tárgyalások Péntek este Damasz­kusz­ban befejeződtek a hivatalos szíri­ai—magyar tárgyalások. Puja Frigyes, és Abdul Halim Khaddam Szíriai miniszterelnök-he­lyettes és külügyminisz­ter szívélyes, baráti lég­körben eszmecserét foly­tatott a kétoldalú kapcso­latok alakulásáról, majd áttekintették a nemzetkö­zi helyzet időszerű kérdé­seit, különös tekintettel a közel-keleti helyzet leg­frissebb fejleményeire Puja Frigyes szíriai láto­gatásáról várhatóan szom­baton közös közleményt hoznak nyilvánosságra.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék