Népszava, 1975. március (103. évfolyam, 51–76. sz.)

1975-03-16 / 64. szám

1­97­5. március 16. Örök forrás Beszélgetés Vujicsics D. Sztojánnal Vujicsics D. Sztoján tizen­hat éve a Magyar Tudomá­nyos Akadém­ia Irodalomtudo­mányi Intézetének tudomá­nyos munkatársa, jelenleg osz­tályvezetője. összehasonlító irodalomtörténettel foglalko­zik, főleg a magyar—délszláv kapcsolatokat kutatja. Nemcsak tudományos műve­ket alkot, hanem költő is. Ta­valyelőtt jelent meg verses­kötete Belgrádban, a „Nolit” kiadó gondozásában, s nagy sikert aratott. Kivívta olyan jelentős költők elismerését is, mint Vaskó Popa, akit nap­jaink legnagyobb szerb költő­jének tekintenek. Költői mun­kássága mellett jelentős a mű­fordítói tevékenysége is. Ma­gyarra fordította a szerb-hor­­vát irodalom jelentős alkotá­sait, anyanyelvére pedig ma­gyar szerzők műveit. Asztalán szerb folyóiratok, újságok. Szülőfalujára fordí­tom a szót. — Sosem szakadtam el Po­­máztól, ma is szívesen vallom szülőfalumnak. Bár a hazai szerbek minden szigetét sze­retem, a gyerekkor jogán va­lóban Pomáz áll hozzám leg­közelebb. Ma is gyakran járok oda, pedig nincsenek roko­naim. Mégis sok szál fűz hoz­zá, s azt, hogy ma verseket is írok, talán teljes mértékben a pomázi szerbeknek köszönhe­tem. Tőlük kaptam az anya­nyelvű beszéd örömét, közöt­tük éreztem először, hogy kik­hez tartozom, kikhez köt a hűség, s a felnőtt férfi felelős­sége. Pomáz ma már majdnem „város”, az urbanizáció min­den jegyével rendelkezik. A szerbek is kiléptek zártságuk­ból, a fővárosban dolgoznak, s e változások miatt egyre ne­hezebb megtartani önálló nemzetiségi karakterüket. Ez a folyamat — mint téma — jelen van verseimben. — ön munkája közben is gyakran jár Jugoszláviában. Ismerik-e, számon tartják-e az otthoniak Pomázt? — Igen. Nagyon jól ismerik. Szentendre mellett leggyak­rabban Pomázt emlegetik. Hir­telen nem is tudnám számba venni azokat a híres szerb em­bereket, akik életük folyamán megfordultak Pomázon, vagy valamiképp kapcsolatba ke­rültek vele. Például kevesen tudják, hogy Nicola Tesla, a híres szerb-amerikai mérnök járt Pomázon. Gyakran jön­nek költők, írók, művészek. Az utóbbi években megélén­kült a kapcsolat, meglátogatta Pomázt Vaskó Popa, Veko Petrovics, Vaskó Popa Szent­endréről verset is írt. — Hogyan ápolják a hazai szerbek kultúrájuk nagy alak­jainak szellemi örökségét? Itt elsősorban Jakov Ignjatovic­­ra, a nagyszerű íróra gondo­lok. — Tavalyelőtt nyáron ün­nepeltük születésének 150. év­fordulóját. A Ferenczy Mú­zeumban kiállítást is rendez­tünk „Szentendre és a szerb irodalom” címmel. Jakov Ign­­jatovic irodalmunkban elfog­lalta az őt megillető helyet. — Befejezésül még egy­ kér­dés. Tervei között szerepel-e olyan munka, amely a hazai szerb nemzetiség történetét napjainkig dolgozná föl? — Igen. A „Kritika” című folyóirat fölkérésére írok er­ről, s benne személyes emlé­keim is helyet kapnak. Izgat a feladat, hiszen, mint említet­tem, a hazai szerbek kultúrá­ja, gazdag hagyománya ma is elevenen él. Ács Jenő Kárpáti Kamis CSORBA UTCA Ki tudná egy régi késről hol lett csorba? Keresztleveledet kár volt írni porba. Tíz-tíz ház az oldaladon s egy vályog vár, emeletes fején körben csatornasál, begombolt öregúr­ hasán ócskán lelóg, kifut belőle néha egy napozó pók. A többi háznál vaskosabb és testesebb, öreg rendőr­ arca volt, csúf és csupa­ seb. Nem láttad se te, se én, hogy ki lakik ott, Bagolyvárnak neveztük, s hogy miért? Titok. Kiss Attila: Nyári Balaton az anyja kivette a bölcsőből Bercit. Az asztalhoz hozta, va­lami kis karcolást mutatott az arcán ... Karcsim nem tűrte a picinyt, féltékeny volt rá, magának akart minden szere­tetet. Akkor azonban megszáll­ta valami, mert azt kérdezte: „Apja, be­jesszük Bercit is?” „Nagy erősnek?” Komolyan, beleegyezően bólintott: „Ha utánunk jön. Leghátul.” Benn a konyhában átkap­csolták a rádiót, a délutáni hírek kavarogtak a fejünk fö­lött. Az öregek mind elmen­tek már, csak a poharak ár­válkodtak az asztallapokon. — Bevették? — kérdeztem a félhomályban, s a nagyobbik fiam játékszálakon megemel­kedő izmocskáit láttam, ame­lyeket minden reggel, mellét feszítve, bemutat nekem. — Bevettük volna — mond­ta az öregember. — Persze, hogy bevettük volna. Felállt, begombolta a pufaj­­kát. A barna kucsmát lassan, gonddal a fejére húzta. — Karcsi miatt nem lehe­tett — mondta, amikor becsu­kódott mögöttünk az ajtó. — Nyáron a nővéremek maguk­hoz kérték Sukoróra. Annyit könyörögtek érte, nem volt gyermekük ... Egyik nap Kar­csi lecsúszott a lucernás sze­kérről, és a kerék átment a derekán. A röviditőn ereszkedtünk alá a faluba, meg-megkapasz­kodva tapostuk a havát. Szür­­külődött, nádkucsmájukat mé­lyen nyakukba húzták a pin­cék. — Néha, idejönn a hegyen, mögém állnak. Karcsi is, Ber­ci is. Jönnek mögöttem, elöl Karcsi, utána — leghátul — Berci. Követnek egy darabon, aztán elmaradnak ... Félrehajtottam egy arcom­ba csapódó bokrot; mire meg­fordultam, már mosolygott, szelíden, miként magával bé­­külget az ember. Ahogy elnéz­tem az előttem lépegető öreg­embert, nem volt nagyobb, mint egy tíz-tizenkét éves fiúcska; madárválla billegett, s a pufajkája alá búvó szél csaknem megemelte. — Berci azért nagy erős lett! — szólt hátra. — Olyan izma volt annak, mint a kő! A tóparti gyalogútra kanya­rodtunk, a fehér kertek alá. Megálltunk, az öregember cigarettát nyálazott. Míg elfog­tam előle a szelet, megsodorta a papírt, gonddal megütögette a szivarka két végét. — Út épül — fújta a jég fö­lé a füstöt. — Körben a tó körül. Jövőre elbontják a há­zakat. Vagy azután. — Kitart az egy darabig ... — Nekem kitelik — mond­ta nyugalommal. — Időm van — hunyorított —, aranyból lenne a negyede .. . Mióta hazajött a háborúból, a vasúthoz járt, töltést követ­tek, síneket cseréltek. A nyugdíj nem nagyobb, nem kisebb, mint a többieké, élni lehet belőle. A vasút szabad­jegyet ad, ha kedve hozná, mozdulni is lehetne. — A kedvezmény megvan, igen...­­A hangsúlyból éreztem: ha meg is van, akként csak mint a köves föld *— parlagon. — Egyszer elnéznék Szarvas­ra. És ott egy cimborám, kato­nák voltunk, együtt szöktünk. Pistának hívják, Bazsó Pistá­nak. Tavalyelőtt még élt, üzent valakivel. Az, utcai lámpák egyszerre megnyújtották az árnyékun­kat. A kertekben kutyák perle­kedtek a faggyal. A buszmeg­álló szélfogó kőfala mögé hú­zódtunk. — Nálunk két hétig elfe­küdt a front — szólalt meg az öregember. — Végig a hegyol­dalban, amerre alászállot­­tunk... Az egyik pincében laktunk Pistával, volt ott egy ötszáz literes hordó, abban bújtunk. Második héten a cim­bora megvadult: ő nem bírja tovább, nem és nem — a két markommal fogtam vissza. „Ne félj, koma, lesz minden! Me­leg étel, civil ruha, minden lesz koma!” Szorítottam a gal­lérját, nem eresztettem . .. „Vár az asszony bennünket, és Berci a Nagyerős!” Hajnalon­ként, ha kilopóztunk a hordó­ból, és nem havazott, még a házunk tetejét is megmutat­tam neki. Az öregember elhallgatott, talán a szarvasi katona elmo­sódott arcvonásai után kuta­tott az emlékezetében. — Pista még meg is vádolt — mondta aztán. — Minek ló­dítottam neki, mit hiteget­tem ... Mert a házunkba nem tudtam bevezetni. Lejöttünk a hegyről, s egy nagy gödröt ta­láltam a házunk helyén. A pufajka zsebébe nyúlt, fölkattintotta a dózait, s rá­gyújtott. Csönd Volt, jégszálkás sötét. Csak a Szivarka parazsa hu­nyorgott a Sötétben, akár egy kis makacs, elszánt szentjá­nosbogár. Demény Ottó MADÁR Sivítja dalát odafönn — kis örült — zeng a lomb pedig csak éppen párja költ érte szól a kolomp e félelmében hazudik trillázik élesen míg kirepednek a tojások a fészek öbeliben magára von karvalyt kevély csőrt éles karmokat kegyetlen szépen halni meg ha nincs más változat Filadelfi Mihály NÉGYSOROS Parittyakő nékem a bánat, Meg nem aláz sunyi alázat, Sem ki magasból rámkiált, Sok sorsom­ adta Góliát! NÉPSZAVA Bencse József TÉRDELTEM A KÉVÉN Térdeltem a kévén, szorítottam hitem, gondcsillagos zsákjuk vállukra segítem. Tenyerükbe hulltam, mint megérett búza, szívemet a zsákjuk földmélyéig húzza. Szalay Ferenc: Tanyasi kislány ­ Tünékeny művészet a színé­szé. A szó elrepül, a legnagy­szerűbb alakítások, a legfor­róbb színpadi sikerek emléke is lassan szertefoszlik. Mi ma­rad a színész után? Fényké­pek, újságkivágások, szeren­csés esetben néhány filmte­kercs és hangszalag. Kor- és körkép Idővel óhatatlanul fakul a kortársak emlékezete is, meg­kopnak a színész hangját, alakját őrző felvételek, és ke­vesebben lesznek, akik elme­sélhetik, milyen színész, mi­lyen ember volt Bajor Gizi, Törzs Jenő vagy Rátkai Már­ton. Erre gondoltak a televí­ziósok, amikor másfél évvel ezelőtt elindították a Színész­múzeum adássorozatát. Arra is gondoltak, hogy egy­­egy nagy színész tehetségét, művészetének varázsát teljes­ségében felidézni nem lesz könnyű. A két világháború kö­zött készült filmanyag szegé­nyes, technikailag gyenge mi­nőségű és bizony nem valami magas színvonalú. Jávor Pált például jóformán csak „snáj­­dig” amorózóként­­ láthattuk a régi filmeken, Bajor Gizi ösz­­szesen két alkalommal állt a felvevőgép elé,­­ Gombaszögi Ella művészetéről se sokat árulnak el a filmszerepek. Érdemes-e egy esetleges igénytelen szerep gyengébb színészi pillanataival illuszt­rálni a művész pályaképét? — Még így is érdemes — mondja Csenterics Ágnes, szerkesztő-rendező. — Az ilyen filmrészletek valóban csak il­lusztrációk, amelyek néhány percre elénk varázsolják a szí­nész arcát, hangját, alakját. A képet a kortársak, pályatársak visszaemlékezései, az írásos és tárgyi dokumentumok teszik teljessé. A Színészmúzeum eddigi műsorai Kabos Gyulától Csor­­tosig és Rózsahegyi Kálmánig az elmúlt negyven év tizen­két jelentős színészegyéniségé­nek állítottak emléket. A so­rozat alkotói, Csenterics Ág­nes és Bános Tibor forgató­könyvíró minden esetben na­pokat, heteket töltenek a film­­archívum házivetítőjében, sok­sok kilométernyi játék- és hír­adófilmet néznek végig néhány használható filmkockáért. A Színháztörténeti Intézet anya­ga, a sajtóarchívumok, a rá­dió hangmúzeuma, a színpadi és családi fotók ugyancsak­ se­gítenek a hiteles kor- és kör­kép megrajzolásában. Visszahozott percek A bemutatóra váró Ladányi Ferenc-műsorhoz már a tele­vízió filmtára is hozzájárulha­tott, például Alfonso Paso Egy csirkefogó ügyében című em­lékezetes sikerű tv-játékának részleteivel és a versmondó Ladányit megörökítő tv-felvé­­telekkel. A Törzs Jenőről készülő adásban a gyengébb filmanya­got a visszaemlékezések pótol­ják. Olyan művészek vallanak Törzs Jenőről, mint Bulla El­­ma,­ Bilicsi Tivadar, Makay Margit, Illés Endre, Hegedűs Tibor, akiknek értékítéletét a néző szívesen elfogadja, sze­replésük pedig külön is gaz­dagítja a műsort. Az állandó műsorvezető, Farádi István mellett végzős színinövedékek kutatják majd a nagy előd pályájának dokumentumait az adás helyszínén, a Bajor Gizi Színészmúzeumban. Miért bízzák fiatalokra a „szellemidézést”? — Meg akarjuk tartani az érzelmek és az elemző értelem helyes egyensúlyát. A fiatal színészek őszinte tisztelettel és érdeklődéssel, de szubjektivi­tás nélkül próbálják feltárni a régi híres pályatársak egyéni­ségének, művészetének jellem­zőit. Az idősebbek a személyes élmény, a közös emlékek me­leg színeivel járulnak a mű­sorhoz, szép és hiteles, szín­háztörténeti értékű vallomá­sokkal. Néha kellemes meglepetések érik a sorozat alkotóit. Előke­rül egy régi színházi riport­­film, amelyben Ladányi Fe­renc beszél Pavlenko Boldog­ság című darabjáról. Egy film­híradó a negyvenes évek végé­ről megőrzött, néhány villanást Somlay Artúr Jegor Bulicsov­­alakításából. Megszólal Lugosi Bálint belsőépítész, Csortos ba­rátja, hazalátogat Székely Ist­ván, Amerikában élő magyar filmrendező, rengeteg színész­történet tudója. Mindez hozzá­járul a Színészmúzeum gazda­gításához. Sürgető, szép feladat Szaporodnak a jó alakításo­kat őrző mozi- és tv-filmek, a színházi előadásokat rögzítő kép- és hangszalagok, ma élő színészeink legjobbjairól gaz­dag anyagot találhat majd az utókor. A Színészmúzeum szel­lemidéző munkája, a régi do­kumentumok felkutatása, a kortársi emlékezések össze­gyűjtése most még nehéz és sürgető feladat. Olyasmi, mint a régészetben a leletmentés. — Minden műsorunk után igen sok levél érkezik. Nem­csak az emlékeken elandalodó idősebbektől, hanem a tv-né­zők minden rétegéből. Akár di­csérik a műsort, akár keveslik a régi filmrészleteket, akár egy újabb adatra kíváncsiak, örü­lünk az érdeklődésnek és vá­laszolunk. Úgy érezzük, a Szí­nészmúzeum is a szórakoztató ismeretterjesztés része. Készülnek az újabb portrék Mály Gerőről, Somlay Artúr­ról, Kiss Manyiról, Peti Sán­dorról, Tímár Józsefről, Uray Tivadarról, Tőkés Annáról. Az elmúlt évtizedek magyar szín­művészetének legjobb meste­reit sorra-rendre bemutatják a tv Színészmúzeumának arc­­képcsarnokában. V. V. Szellemidézés a MTV SZÍNÉSZMÚZEUMÁBAN Magyar antifasizmus és ellenállás Pintér István könyve Gondos és alapos kutató­munkára alapozva világítja meg a szerző azokat az okokat, melyekre a tudomány s az iro­dalom harminc esztendeje ke­resi a választ: hogyan volt le­hetséges az, hogy egy ország saját érdekei ellenére is kitart a számára csak pusztulást je­lentő „szövetséges” mellett? Miért nem volt olyan méretű ellenállás Magyarországon, mint amilyet Európa többi or­szágaiban lehetett tapasztalni? A sok munkával feltárt tör­ténelmi tények seregét — s ez a könyv legnagyobb erénye — a szerző­­két nagyon lényeges kérdés köré csoportosítja, s ezekkel ad magyarázatot a kérdésre. Az egyik a hazai kommunista párt és a Szovjet­unió szerepe, a másik pedig a magyar polgári ellenállás fé­lelme a társadalmi változtatás­tól, nevezetesen az ország de­mokratikus átalakításától. A kommunisták mutattak rá ar­ra, hogy a nácizmus elleni kö­vetkezetes harc nem nélkülöz­heti a társadalmi átalakulás követelményét, hogy a nemzeti felszabadulás nem mehet vég­be társadalmi felszabadulás, demokratikus reformok nélkül. A többi csoportosulás pedig erre vagy egyáltalán nem, vagy csak elvétve lett volna hajlandó. „A náciellenes pol­gári politikusok az antifasiszta mozgalmakban nem csupán, esetenként nem is elsősorban a Hitler-ellenességet, az ország felszabadítására irányuló tö­megaktivitást, hanem a ben­nük rejlő forradalmi tenden­ciákat látták meg. 1918—0­919 forradalmi eseményeinek m­eg­­ismétlődésétől féltek. Ezt min­denképpen el akarták kerülni, ezért lemondtak a következetes antifasiszta küzdelemről.” Innen érthető, hogy Kállay „hintapolitikája” illúziókat tu­dott kelteni még a haladó kö­rökben is, s a demokratikus át­alakulástól való félelem — nemkülönben a negyedszázad fasiszta politikája-propagandá­­ja — az uralkodó osztály gon­dolkodását, cselekvőképességét befolyásolta —, hogy mint a párt elemzése Románia kivá­lása után kimondta: „... a ma­gyar burzsoáziát 25 éves ellen­­forradalmi múltja annyira megmerevítette, a reakciós po­litika olyan erősen beidegzett tradícióvá vált, hogy azzal sza­kítani még saját érdekében sem képes.” A szerző ebből a szempont­ból vizsgálja a történteket. Bírál, ahol kell, s méltó emlé­ket állít a mártír hősöknek. A kötet így egyúttal az akkori történelem nevezetesebb sze­replőinek arcképcsarnokát is adja (elsősorban a Bajcsy-Zsi­­linszkyét emelnénk ki, hol a politikai kérdésekben való tisztázódás folyamata a legvilá­gosabban rajzolódik ki.) Tudjuk, a szerző is utal rá, hogy a pusztítások következté­ben számtalan dokumentum elveszett. A szerzőt dicséri, hogy ezt közli velünk s nem bocsátkozik találgatásokba. Amit talán hiányolhatnánk, az az, hogy a magyar szellemi­művészi életben jelenlevő ten­denciákra kevés helyet szánt. (Pl. A beszüntetett lapok kö­zött a Magyar Csillagot nem is említi.) Egyik kritikustársunk remé­li, hogy a könyv széles körben terjed. Mi is szeretnénk. Ehhez azonban szerintünk nem 55 fo­rintos árral kellett volna kibo­csátani. (Kossuth) Bessenyei György

Next