Népszava, 1976. április (104. évfolyam, 78–102. sz.)

1976-04-08 / 84. szám

Második lett a magyar öttusacsapat Lvovban Szerdán a futással be­fejeződött Lvovban a nemzetközi öttusaverseny. A rajt előtt kiderült, hogy a rendezők a négy szám utáni összetett verseny­ben 100 pontot tévedtek a kárunkra, amit helyesbí­tettek. Ez a plusz 100 pont azt is jelentette, hogy a magyar csapatnak meg­van az esélye a dobogóra kerülésre. Sasics indult elsőnek a magyar csapat­ból, 13:04 perces idejével sokáig vezetett a verseny­ben. A következő magyar futó Bakó volt, akinek fő célja az összetettbeli elő­kelő hely­ezés megőrzése volt. Bár nem futott rosz­­szul, ez — sajnos — nem sikerült. Maracskó kitű­nően futott és nagyot ug­rott előre az összetett ver­senyben. Nála is jobban szerepelt Kancsal, aki, mint kiderült, kitűnő fu­tóteljesítményével (12:41 p) második lett ebben a számban. Érdekesség, hogy ha a csapatban Ba­kó teljesítménye számí­tott volna Kanosaié he­lyett, a magyarok nyerik a viadalt. A végeredmény tehát: Az összetett versenyben egyéniben: 1. Smel­ov (Orosz SZSZSZK) 5398 pont, 2. Ivanov (Ukrán SZSZK) 5292 p, 3. Csula­­jevszkij (Belorusz SZSZK) 5266 p, ... 11. Bakó (ma­gyar) 5143 p, ...13. Ma­racskó (m) 5119 p, 14. Onyiscsenko (Ukrán SZSZK) 5112 p, ... 17. Sa­sics (m) 5100 t. ...22. Kancsal (m) 5046 p. Csapatban: 1. Orosz SZSZSZK (Smeljov, Bul­gakov, Poljanov) 15 329 p. 2. Magyarország (Maracs­kó, Sasics, Kancsal) 15 265 p. 3. Moszkva I. 15 001 p. Töm­egsporta­kció Április 17-én és 18-án tartja a KISZ budapesti bizottsága­­ küldöttközgyű­lését, amelynek tiszteleté­re a különböző sportszer­vezetek az Edzett ifjúsá­gért tömegsport program­ja keretében sportverse­nyeket rendeznek. Április 11-én, vasárnap dé. 9 órakor a BKV Előre Knopp Imre utcai sport­telepén a KISZ budapesti bizottsága honvédelmi és sportosztálya, a Budapes­ti Atlétikai Szövetséggel közösen rendezi meg az Edzett ifjúságért tömeg­sportakcióban arany jel­vényt szerzett budapesti versenyzők döntőjét. A Budapesti Honvéd Sportegyesület ugyancsak április 11-én, vasárnap reggel 9 óra 30 perctől a BHSE Dózsa György úti sporttelepén sportklubna­pot rendez KISZ-küldöt­­tei részvételével. A prog­ram keretében előadáso­kat tartanak a Honvéd­sportolók olimpiai készü­lődéséről, a testnevelés különböző kérdéseiről. A Felszabadulási Kupáért Szerdán újabb mérkő­zésekre került sor a lab­darúgó Felszabadulási Kupáért. Az NB I-es csa­patok eredményei: MTK-VM—VOLÁN SC 1:0 (0:0) Rákoscsaba, 600 néző vezette: Barna. Góllövő: Pólyák. VASAS—GANZ-MÁVAG 5:1 (0:0) Kőbányai út, 300 néző, vezette: Borsos. Góllövők: Komjáti (2), Gass, Kántor, Izsó, illetve Lugosi. Jók: Komjáti, Váradi, illetve Lugosi. HALADÁS VSE— BAKONY VEGYÉSZ 3:1 (3:0) Veszprém, 200 néző, ve­zette: Maczkó. Góllövők: Kereki, Szabó, Hauzer, il­letve Mátyás. VIDEOTON—PETI MTE 2:1 (1:1) Pétfürdő, 800 néző, ve­zette: Geiger. Góllövők: Csongrádi, Wollek, illetve Kustos. Katowicében, a jégko­rong-világbajnokságon 1969 óta először profik is jégre léphetnek. Az ügy a sportvilágban szóbeszéd tárgya. A teniszezők nyílt, úgynevezett open verse­nye után a jégkorongban is új korszak kezdődik, a nyílt világbajnokságok időszaka, amikor a hiva­talosan hivatásosak és a hivatalosan amatőrök „akasztják össze a ba­juszt”. örüljünk ennek? Vagy tiltakozzunk? Kétségtelenül nehéz helyzetben vagyunk, mert sokáig a tiszta amatőriz­mus mellett törtünk lánd­zsát, és közben a minden­napok során egyre több esetben sértették meg a hirdetett eszmét. A világ közben fejlődik. Olyan eredményeket érnek el a sportolók, amelyeket csak úgy, munka után, szóra­kozásból, szabad időben végzett testgyakorlásként nem lehet produkálni. Az eredményeknek mindenki tapsol. A győzteseket ün­­neplik. Az eredményekhez vezető útról pedig hall­gatnak. A légkör közben romlott. A jégkorongtól az atlétikáig És ez idő alatt nemcsak a teniszben valósultak meg a nyílt versenyek és részesülnek pénzjuttatás­ban a sportolók. Hanem jó néhány más sportágban is. A síelőkről közismert, hogy élvezik a nagy sport­szergyártó cégek támoga­tását. Az is köztudott, hogy a sakkozók elég ma­gas pénzösszegekért ülnek asztalhoz, hogy törjék a fejüket. A labdarúgókról már szinte sértés azt mon­dani, hogy amatőr. Ez nem annyira hivatalos státusát jelenti ma már, mint inkább képességeit határozza meg a játékos­nak. A lord nem konzervatív És nemcsak ezekről a közismert sportokról mondhatjuk ugyanezt. Hi­szen az asztaliteniszezők szinte teljesen profik. A sportszergyártó cégek minden menőt megfizet­­nek. A japánoktól a své­dekig mindet — köztük a magyarokat is. Azután az amolyan amatőr sporto­lóknak tartott atléták sem teljesen azok. Hiszen a KIOB nemcsak azt enge­délyezte, hogy költségté­rítést kapjanak egy-egy verseny alkalmából a részt vevő atléták, hanem azt is, hogy különböző sportszergyártó cégek megajándékozhassák fel­szereléssel a versenyző­csütörtökön teljes forduló­val megkezdődik a jégkorong VB „A” csoportjának küz­delemsorozata, amelyen nyolc válogatott indul. Az első szakaszban mindenki játszik mindenkivel, s az így kiala­kuló sorrend első négy és második négy helyezettje to­vábbi körmérkőzések után dönti el a végső sorrendet. A csaknem kéthetes, mara­toni eseményen a svédek, a finnek és amerikaiak hivatá­sos játékosokat is szerepel­tethetnek. A nyitó héten 11 összecsapásra kerül sor, fel­váltva a nagy- és kisterem­ben. Az első rangadónap va­sárnap, amikor a négy „nagy” egymással mérkőzik. A heti műsor: Április 8. csütörtök: Svéd­ország—NSZK. 14 óra; Finn­ország—Egyesült Államok. 16 óra; Csehszlovákia—NDK. 17 óra; Szovjetunió—Lengyelor­szág. 20 óra. Április 9. péntek­: Csehszlo­vákia—Lengyelország. 17 óra; Szovjetunió—NDK. 20 óra. Április 10, szombat: Finn­ország—NSZK. 17 óra: Svédor­szág—Egyesült Államok. 20 óra. Április 11, vasárnap: Szov­jetunió—Finnország. 13.30 óra: Lengyelország—NDK. 17 óra : Csehszlovákia—Svédország. 20 óra. hét. Természetesen nem közvetlenül, hanem a nemzeti szövetség útján. Mert a NOB is haladt a korral. Avery Brun­­dage amerikai milliomos merev álláspontját egy konzervatív lord korsze­rűsítette: Killanin. És a sport ettől nem vált tisz­tátalanabbá. Sőt! Az a tény, hogy a NOB határozata szerint a fel­készülés időszaka alatt bekövetkező keresetcsök­kenést a szövetségek ki­egyenlíthetik, hogy a nagy versenyek előtt hivatalo­san is edzőtáborban ve­hetnek részt az olimpiko­nok, tisztázzák az ötkari­kás játékok légkörét, ahol a tények elhallgatásából sok sportdiplomáciai, sőt politikai konfliktus is ke­letkezett. A tisztább olim­piai légkör, amelyben egy­re kevesebbet beszélnek amatörizmusról és profiz­musról — mert hiszen a sporteredmények a lénye­­gesek elsősorban, s nem pedig az, hogy ki készül fel saját anyagi helyzeté­nek jóvoltából, vagy szü­lei vagyonának igénybe­vételével, s kit támoga­tott a társadalom, vagy éppen városa, környezete i­s inkább megfelel az olimpiai hagyományok­nak. Lehet, hogy sokan meg­lepődnek ezen. Mint ahogy hatalmas vihart keltett egy könyv is, amely nem­régen jelent meg az NSZK-ban, s amely arról szól korabeli levéltári anyagok, történelmi do­kumentumok tálalásával, hogy az ókori olimpiák résztvevői korántsem vol­tak amatőrök. És nemcsak akkor voltak profik, ami­kor a versenyre készül­tek, hanem később is. Az olimpiai bajnokokat a pénzjutalmon kívül adó­mentesség és különböző előjogok illették meg a görög városállamokban. Szóval, a pálmaág csak jelkép volt, és nem az olimpiai bajnokság kizá­rólagos jutalma. Az újfajta jégkorong VB alkalmából Beszéljünk nyíltan az „open ”-versenyekről ■ Az április 10-i, Fáy utcá­ban sorra kerülő Vasas— MTK-VM NB I-es labdarúgó­­mérkőzést a diákok ingyen megtekinthetik. Az április 24-én, a Népstadionban sorra kerülő Vasas—Ferencváros és Bp. Honvéd—O. Dózsa kettős rangadó jegyeinek árusítását április 10-től kezdik meg a Vasas Fáy utcai sporttelepé­nek székházában. Az elővé­tel április 22-ig tart, naponta 8—20 óra között.­­ A nizzai nemzetközi te­niszverseny második napján bekapcsolódtak a küzdelembe a nők is, a magyar színeket képviselő Szabó Éva a svéd Ekblom ellen kezdte meg szereplését és 6:3, 6:2-es győ­zelemmel továbbjutott. A fér­fiaknál a második fordulóban Taróczy Balázs az ausztrál Marks ellen lépett pályára és könnyen, 6:0, 6:2-re győzött. HÍREK ■ Nagy részvét mellett kí­sérték utolsó útjára szerda délután az óbudai temetőben Juhos Józsefet, az asztalite­nisz szövetség szakfelügyelő­jét, a neves sportembert, aki évtizedeken át folytatott eredményes tevékenységet a fiatal tehetségek nevelésében és a legjobbak irányításában is. A temetésen több száz sportbarát, egykori tanítvány, világ- és Európa-bajnokok búcsúztak az elhunyttól, aki haláláig aktív tevékenységet folytatott az asztalitenisz­sportban. A szövetség nevé­ben dr. Lakatos György, az elnökség tagja­ búcsúzott, méltatva Juhos József mun­káját, eredményeit. Az OTSH nevében, a sírnál Horváth Ti­bor, a szövetség főtitkára mondott rövid gyászbeszédet. ■ Szívroham következtében 65 éves korában elhunyt Szi­geti Ottó, a 30-as évek euró­pai hírű teniszezője, ötven évet töltött a teniszpályákon, aktív pályafutása befejezté­vel hosszú évekig edzőként működött. Egyesben négyszer, párosban pedig hétszer nyert magyar bajnokságot, s 32-szer szerepelt a magyar válogatott teniszcsapatban. Legértéke­sebb nemzetközi sikerei közé tartozott a német bajnokság megnyerése 1938-ban Ham­burgban, majd egy évvel ké­sőbb Párizsban, a francia bajnokságban elért harmadik helyezése. Temetéséről ké­sőbb intézkednek. RÖVID NÉPSZAVA S­P­an­ B­T Kiküldött munkatársunk telefonjelentése Berlinből Stark szakításban ötödik A súlyemelő EB részt­vevői szerdán délután „futballoztak”. Lipcsében az NDK és Csehszlovákia olimpiai csapatai vívtak sorsdöntő mérkőzést, s a televízió egyenesben köz­vetítette a 90 percet. Aki csak tehette, ott ült a tv­­készülék előtt és megnéz­te a montreali repülője­gyekért folyó küzdelmet. De gólra hiába várt, mert két kihagyott NDK-gól­helyzeten kívül — az egyik ráadásul les volt — mást nem láthatott. Az NDK-nak azonban a gól nélküli döntetlen is elég volt a csoportelsőséghez, s így ők a világbajnokság után az olimpián is ott lehetnek. Ha mégsem iri­gyeljük őket, annak az a magyarázata, hogy a mai magyar válogatott már többre képes, tehát távla­tilag többet ígér, mint bármelyik a két együttes közül. Az NDK-soknak azon­ban még egy siker be volt tervezve erre a napra. Ezért a tv-készülékek mellől rohantak ki a Wer­ner Seelenbinder Halléba, hogy világ- és Európa­­bajnokukat, Wenzelt is győzni láthassák. Ez azon­ban nem kevésbé nehéz feladatnak ígérkezett, hi­szen ellenfelei, a bolgár Mitkov, a szovjet Mili­­toszjan szintén jó formá­ban érkezett Berlinbe. A szovjet fiú például az első sikeres gyakorlata után a 142,5 kg-os súllyal „lab­dázgatni” kezdett. Mert a lélektani hadviselés na­gyon fontos fegyver, még a legerősebb emberek vi­lágában is. A váltósúlyban a ma­gyar színeket a 26 éves tatabányai Stark András képviselte. Moszkvában, tavaly, 142,5 kg-on kez­dett a szakításban, és csak az utolsó kísérleté­re emelte fel. Most is így történt. Az első gyakor­latnál még felemelni sem tudta a súlyzókat, másodszorra nem sike­rült a feje fölé vinnie, harmadszorra azonban — micsoda idegek — szinte imponáló biztonsággal szakította ki a kezdő súlyt, amelynél egyéb­ként többet remélt még délután. A „legjobb kö­rüli” eredményét szeret­te volna elérni, de most már nemigen lehetett re­ménykedni 355 kg körüli eredményben, ami a leg­kedvezőbb esetben is csak akkor jelenthetett volna dobogót, ha a nagy esélyesek közül valame­lyik „elbukott” volna. De nem buktak el. A szakításban végül is az első számú esélyes Wenzel győzött 150 kg-mal és könnyebb testsúlyával. Militoszjan előtt, a 3. pe­dig Mitkov (147,5 kg) lett, míg Stark az 5. helyen végzett, miután az NDK- beli Hübner is megelőzte 5 kg-mal. A papírforma tehát a verseny első ré­szében érvényesült, leg­feljebb annyiban maradt el a várakozástól, hogy Wenzel a 152,5 kg-mal nem boldogult, s így a tervezett világbajnoki csúcsdöntési kísérletről lemondott. Majd a lökés­ben ... vagy az összetett­ben?... Vándor Kálmán A vízilabdázók Amersfoortban , Montrealért Amersfoortban, a hol­land vízilabdasport „fel­legvárában” nagy nem­zetközi tornát rendeznek a hét végén, s ezen a ma­gyar válogatott is részt vesz. A csapat szerda reg­gel utazott a nyugat-euró­pai országba, ahol Jugo­szlávia, Kuba, Románia, Hollandia és Olaszország vagy az NSZK együttese lesz az ellenfele. A ma­gyarok esélyeiről és az el­lenfelekről Gyarmati De­zső szövetségi kapitány a következőket mondta: — Nem a legjobb elő­jelekkel utazunk, mert a legutóbbi bajnoki fordu­lóban Horkai György, a válogatott egyik kulcs­embere szemsérülést szen­vedett, és bizonytalan, hogy mikor játszhat új­ból. Ezen kívül gond még hogy a kapusok nincsenek valami fényes formában, s a mezőnyjátékosok közül is csak néhányan mutattak jó bajnoki teljesítményt h* Ne hunyjuk be a szemünket S mindezt most csakis azért vetettük fel a kato­­wicei jégkorong VB ürü­lvén, ahol végre az ama­tőr és a profi szövetség megbékült s kiegyezett a sportág érdekében, mert az idei montreali játékok előtt bizonyára felvetődik majd ismét ez a kérdés, amikor valakik politikai megfontolásból egy-egy ország versenyzőinek si­kereit meg akarják kér­­dőjelezni. A sportban növekvő nyílt versenyeknek tehát úgy gondoljuk, létjogo­sultsága van, ezért sem tiltakozni, sem támogatni különösebben nem érde­mes. Viszont tudomásul kell venni a sportélet rea­litásait. Mert ha a válto­zások előtt behunyjuk a szemünket, azért azok még léteznek. Lepies György TAVASZI KONFEKCIÓ DIVATÚ­JDONSÁGOK ÚJ MÉRET­VÁLASZTÉKBAN ! Fiú ballonkabátok 383,— Ft-tól Kamasz fiú pantallók 161,— Ft-tól Bakfis jerseyruhák 548,— Ft-tól CENTRUM HÚSVÉTI­­EG&EP£Tf KÁLVIN TÉRI ÁRUHÁZ PAPÍRIPARI VÁLLALAT BUDAPEST, XXI. DUNA U.42. HÚSVÉTI AJÁNDÉKAIT CSOMAGOLJA AZ ÁLTALUNK AJÁNLOTT DÍSZCSOMAGOLÓ PAPÍRBA! A PAPÍRIPARI vállalat és a kner nyomda színvonalas termékét forgalmazza: MIÉRT KERESKEDELMI VÁLLALAT KAPHATÓ AZ ÁPISZ-, ILLATSZER ÉS HÁZTARTÁSI BOLTOKBAN BP. VII., RÁKÓCZI ÚT 74. MINDEN DARAB MÁS — MINDEN DARAB SIKER! Tekint­se meg a Csongrádi Háziipari Szövetkezet KÉZI CSOMÓZÁSA PERZSASZŐNYEGEINEK, KÜLÖNLEGES FALIKÉPEINEK árusítással egybekötött kiállítását április h­ó 17-ig a Centrum Otthon Áruházban!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék