Népszava, 1977. július (105. évfolyam, 153-179. sz.)

1977-07-02 / 154. szám

halálozás A gyászoló család, a Gépipari Szövetkezetek Budapesti Szövet­ségének Elnöksége és dolgozói, iparági Szövetkezeti Bizottsága mély fájdalommal tudatják, min­denkivel, akik ismerték és sze­rették, hogy Habarits Béla, a Szö­vetség Bemutató- és Klubtermé­nek vezetője június 23-án. életének 55. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúz­tatása és az urna elhelyezése jú­lius fi-án. szerdán, 15 órakor lesz a Rákoskeresztúri új köztemető­ben. Mély fájdalommal tudat.jtjk mindazokkal, akik ismerték es sze­rették. hogy dr. Szepesi Endre oki. villamosmérnök, e. egyetemi tanár f. hó 28-án elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása VII. LVán, szer­dán fél ll-kor lesz a Farkasréti temető halottasházában. Minden külön értesítés helyett. A gyászoló család. Dr. Szepesi Endre, a műszaki tu­dományok kandidátusa, címzetes eg 'elemi tanár, a Magvar Elektro-­­technikai Egyesület elnökségének tagja, az Energiagazdálkodási inté­zet. mii szaki-gazdasági főszakértője f. hó 28-án váratlanul elhunyt. Az elhunytat a Magyar Elektrotechni­kai Egyesület és Energiagazdál­kodási Intézet saját halottjának tekinti. Hamvasztás utáni búcsúz­tatása f. év VII. 13-án. szerdán, fél ll-kor lesz a Farkasréti teme­tő halottasházában. KÖSZÖVETXYILVANfTAS Köszönetét mondunk dr. Bakos László barátainak, munkatársai­nak. rokonoknak és ismerősöknek, akik halála és búcsúztatása alkal­mával együttérzésüknek és őszinte érzelmeiknek tanújelét adták — dr. Bakos Lászlóné és Bakos Rita. TÁJÉKOZTATJUK KEDVES OLVASOtWKAT, HOGY---------------­hirdetéseket naponta Q~1Qqráig. szombaton 0~í2oraig bp vh.rakóczi ut 54 sz alatt veszünk fel* VIDÉKI HIRDETŐINK RÉSZERE POSTAFORDULTÁVAL TA JÉKOZTATAST ÉS BEFIZETÉSI CSEKKET KÜLDÜNK POSTACÍMÜNK Népszava Lapkiadó Vállalat 1964.Budapest. tel 224-819/178m. i OKTATÁS Matematika pótvizsga k iök eszi tore jeieuiseze- I lelefou. 665—074, öoí. -185. í Piszkos falak tisztítása, \ Jászay, harmincéves gyakorlat. Telefon: 334 ALIAS CSEPEL VENDÉGLÁTÓ vállalat (Bueup.'st IX. kér., Soroksári ijt 98.) EGY-KÉT SZEMÉLYES MUNKAHELYI BÜFÉIBE VK/ATOJIET, HELY ETTE)» EKET FELVESZ Jelenik-«« a vállalat értékesítés; O^zia'-üin, s?:m2 y:jen, vagy a 341—923 telefonon. Kutatóintézet azonnali belépésiéi keres önálló munkakörbe iratkezelőt. Jelentkezés személyesen Bp XIII. Hegedt:. Gyula u 13., 4. sz szoba. FELVÉTELRE KERESÜNK: VILLANY. SZERELŐ sz; km un käst SPECIÁLIS EGYEDI CÉLGÉPPK KARBAN­TARTÁSÁHOZ cs JAVÍTÁSÁHOZ két müsvakos beosztásra. Jelentkezeti: VBKM Világiiá*­­technikai Gyár« mifnkaügyt oütá van, Bu{J.ap:st XIV. k:r.. Francja út 11. Megközelíthető; metró Népitad.on üti Hójától » perc-Az ALKALOIDA VEGYÉSZETI GYÁR felvételt HIRDET az orvostudományi és gyogyszer- propaganda osztályán GYÓGY. SZERÉSZI állás betöltésére. Házaspárok előnyben réü&csü n*k, am?nr y'b’u az egyik fél v?sy ‘f.rm^rnök, erősáramú vi' amo'gnsrnók, gépészmérnök, vagy gépipari, vili a mof ipari technikus. Lakért biztosítunk. Jelentkezés személyesen, vagy levél útján az a'ább: címre kérjük. ALKALOIDA VEGYÉSZETI GYÁR, személyzeti és oktatási osztálya, 4440 Tisza vasvári, Kabay János Ht 29. Az Egészségügyi textil­­tisztító üzem tiszta be­tanított munkára nő­dolgozókat — nyugdíja­sokat is — fe vesz. Je­lentkezés: Bp. IX., Ha­inan Kató u. 31. G.iz-viz-fűtésszerelőt, és segédmunkáit is azon­nal leveszek Rády. VII.. Kertész u. 4 Tel.: 414—202. Felvételre keres — ta­kariiónőt. éjje’-.ört. ka- PUŐrt. segtdmunkám. karbantartó, szigetelő munkást és telephon dozásben járatos dol­gozót — Vili kér. A talos János Ifjú-ági Park, VIII kér., Me-Ó Imre út 77. sz. Ipari vállalat felrí:? pénztárost. Js'srtkezés »Sürgői« jeligére a kiadóba. VEGYIANYAG KERESKEDELMI VÁLLALAT KERES AZONNALI BELÉPÉSSEL KOCSI­KÍSÉRŐKET, RAKTÁRI KERESKEDELMI DOLGOZÓKAT, TEHER­GÉPKOCSI­VEZETŐKET. JíJrntik;zíij lch=t — szombat klvéulév’I -~ j»:ríUn nap, Budapest V. k:r., Zrínyi tj. 1. MunjMüayi oeztályon. Nyugdíjas íeríit vág / nőt teremijrj es takarí­tói mimikára (napi -1 óra) alkalmazunk, S5 évás korig. Jelen.kezes: Természettudományi Múzeum Föiguzgatoiág, Buda (»est Vili., Baross u 13., de 9—12 éráig. ZUGLÓI KÖZÉRT VÁLLALAT FELVÉTELRE KtKE» BOLTI ELADÓKAT, pénztárosokat képesítésűd, képesítés nélkül, valgmini «cg c dm un ka »okát. Jclentkeze»: g váliAÍát munkaügyi osztályán, Budaprst VII . pamjmich u. 51. Munkanapokon: 8-13 óra.g A Fővárosi Szrdpiparj Vállalat bud a p sti mu“k..h lytire FELVESZ komures, ács, »zrkrzeti lakatos, yí*-g»*- és központi fűtés­szerelő, bőszig :t 4ő. villanysz-rdö, 10 kV-ra káhcLz^rrl® szakmunkásokat, valamint a f’uti szakmákhoz betanított- és segédmunkásokat. KERESÜNK továbbá férfi raktári kiadót, targoncavcgctöt, épületasztalost, tehergépkocsi­vezetőt, szállítómunkást, épületgépész-, elektromos- és építész tervezőt, gépírót, szá mjtógép szervezőt, va amint anyagbeszerzőt. Munkásszállónk van! Jelentkezés: Fő városi Őzcrdo­­ipari Vállalat, Budapest IX . Koppány u 5. Teiefon: 33«—560 / 93 BDÍlék. >TEFU Vulún 1. Sí. Vállalat FELVÉTELBE keres SZÁLLÍTÓM LAKÁSOKAT Jelentkezés: munkanapokon S—lö óra között a munkaügyi és szociálpolitikai csoportnál az alábbi cifnekeii; Budapest III., Zay utca 24, Budapest IX., Tálalás utca 38, Budapest XIII., Forsách utca 19, v’ Budapest VI.. Váci út 3, Budapest XIII., Hegedűs Gyula utca 45, Budapest IX., Köztelek utca 4, Gödöllő, Dózsa György utca 65, Cegléd, Külső Körösi át hrsz. 12035. CSEPEL VENDÉGLÁTÓ VALLALAT (Budapest IX. kér., Soroksári út 98.) KARBANTARTÓ ÜZEMEBE SZAK­MUNKÁSOKAT, vagy BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT, LAKATOST, VILLANY­SZERELŐT, VÍZSZERELÖT, KŐMŰVEST — nyugdíjast is FELVESZÜNK Jelentkezés a vállalat műszaki osztályán személyesen, vagy a 137—476. 41 mllék telefonon. RÉVAI NYOMDA azonnali belépésre KERES compqser-BE1RÓT és KIÍRÓT. Jelentkezés* RÉVAI NYOMDA, munknitgvi osztály, Budapest V kér.. Vadász u 18. Telefon: 124—340. A Fővárosi István Kór- Vásárolok varia búto­­ház Rendelőintézet fel- rókát, hibás rekamté' vételre keres gépkocsi- kát, heverőket, garat­­vezetőket és férfi dói- túrákat, szekrényeket VT1. kerületi szoba i Adunk zuglói ketszo­­konyhámat nagyobbra bás személyzeti«, el­cserélném, bárhova. — kéiyes tanácsi lakást. Tel. 422—191. Kérünk kettő darab gozókat — nyugdíjazó- konyhabútort, kombi-]-------------------------------------[kislakást belterületen kát is — kertészeti náltat, hagynf«'kot, ágy- EL:sert*Iném várpalotai T lefon 837- 779. miUikára. Jelentkezés a tollat. 332—275. i másfél szobás tanácsi kórház munkaügyi ősz- —— „ ...— . ..... komfortos, tslsfonos tályán: Bp. IX., Nagy-,1 jy RÁOlÖ 11lakásomat, hisonló ­várad tér 1. Felvételre keresünk Bp. XII. kcr. Dánie' úti üdülőnkbe takarítónőt. ALBÉRLET egyszobás Két isko ás lánynak Magnetofonok — tele­víziók, magnórádiók vé­, esetleg ­budapesti akásra. lakótelepi szoba kiadó .Sürgős 212« jelig.:re a Bp x ker„ Harmat B,Ä|Urt tele. eladása. Műszaki! hónapra. fVreAedéj.' Tel.: 319—I kiadóba. Főkönyveiét és .számvi­teli csoportvezo1 őt kc­­azonnall belépéssé' ütünk. Jelejukc­­és: Zrínyi Nyomán, Bp. V.. Bijcsy-Zsllínsz­ky u. 78. 1 ÁLLÁSI KERES**} 123. 40 e®er Ft kp.-vei bármi'yen lakásmegol­dást fc;r»s fiatal há­zaspár, 1 gyermekk0’. »Nagyon 'ííírgős 741« Velorex 350-es. keveset, j ^fgr. a kiadóba. I JÁRMŰ | u. 176. X. em. 42. ajtó. Dégi Gyű a. Fiatal mérnök házas­pár lakást bérelne hosszabb Időre. Tele­fon 834—098 17 óra után. rés használt, eladó. Enge­­de y nem szükséget. VIj 18 éves gyakorlattal. Tel.: 411—050. 1075 Bu- III. kategóriába sorolt német nyelvtudással tűt- cíapest, Tanács krt. 5/C ipari szolgáltató szövet- fcarpö állást válla II. 12.. kezet. Jelentkezést t>MÜ- »SUrgőj 72?« jeligére szer 4638- Jeligére kér­jük a Felszabadulás téri hirdetőbe. 1 INSATIAN | kiadóba. 1 BÚTOR Munkásotthon 58. DOHÁNY­BOLTBA KÉPESÍTÉS NÉLKÜLI ELADÓKAT FELVESZÜNK, csökkent munka­­képességű'kát és nyugdíjasokat is. Je:entk?zés: FŐVÁROSI DOHÁNYBOLT VÁLLALAT, Budapest VI., Nagymező u. 3. Hagyatékot magas aior _____________ veszek, varia szekrény. Audj 10ö ( sort, stílbútorokat, r.z«- méIt eIadó ny-get. Arat. festményt. Sséíesfehérv. Hívásra azonnal me- {ba u l gyek, vidékré is. Tele­fon- 333—426. tói 140—902. 17 k'rilleti 2 szoba komfortos, jól jőve­­_ , . . ,............. Hazres* eladó. Buda­m?z<í h^í-.Osye’A- k„z|i Virágvölgy u. 5.-------------!--------!— --------leég-met, — b?tegsé? Koter Moszkvics 407-cs elaaó m n(E _ v,fl,-nn!ő -----------------— alkatrésznek. Bpest JV., há . o Eladó Budap^sttői 100 j b.rletre cserelem. km-re, Előszálláson | »Nyári csere — 740« kétszobás, két kony- 120 P eladó. 136—022. J^ig. a kiadóba. hát, családi ház. mü­----------------------------------------------------—: út mellett. — Villany ,S. megki- XXII., Bartók la- van, több melléképü- Brajnovits. kótelepi új, másfél; 1st, 2000 n.-öl telek ar, Kudo- szobás. 46 n*n-9s, IV Gazdá'kodásra alkal­om 'l?ti l ift nincs) — más. 120 C00 forint.-r- OTP hátralékos örök- Takács M há’yné. E!Ő- aká^Dinat. b?lterü’?ti szá lás. Daruhegy, Kun 32—36 nm-es egy szó- Bé a u. 134, — vagy tel, j ADÁSVÉTEL ) Készpénzzel fizeiek va- Veszek hagyatékot — ría bú'orokért, szék- ágytollat, típus, hagyo­­rénvsorokért, tipusbúto- mán>03, stílbútort, sza­rokért, antik stílbútora- longarnitúrát —, pia-, . kért, dísztárgyakért, ninót, varrógépet, fali-i?6rt 145005,1 képekért. szőnyegért, órát. régiséget. 239— hagyatékért. Azonnal 197, 133—495. jövök. 336—027. ba összkomfortos fgar- 490—219 tel. Bodrinc zonj utcai lakásra Kéü»liá> ceglédi cserélem. ráfizetés 0Ción e,a[j6 _ nélkül. »Lakást ,‘*‘i Felszabadulás de tőbe. ház , , ------------ 2120, st ;aka- Dunakeszi, Csillag u.' jelig. a 29 5Z téri hir-Korszerúsites alatt álló TEXTILGY \R pályakezdő FIATALOKAT I» FELVESZ ót betanít FONÓ-8ZOVO bZAKMARA Vidékieknek kezdet ben szállást, későbe építkezés alatt aüo. korszerű leanyott. uuui eihelvezeat otz­­tositunk. Cím: PAMUTTEXTIL­MÜVEK BUDAI GYÁRA Munkaerő­­gazda lkod a*. Budapest XI.. Hauszmano Á. u. 20. Leveleim: 1502 Budapest, Pl. 43. C'scmpézést, hidegpadlő burkolást garantáld mi­nőségben, azonnalra is vállalok. 319—518. Piszkos falak, tapéták tisztítása. Népszínház U. 34. 141—601, Gádor. Wagner Lóránt cserép­­káiyhás kisiparos. Bp. XIX., Kossuth L. u. 67.. közli, rövid hátér. ; időre vállal egyéni és közületi megrendelése­ket — £61—978 telefo­non. Parkettacsiszolás, par­­kettafektetés pormente­sen, világos, magas fé­­ti.vft lakkozás, azonnal­­ra. 1«6—«62, 3G6—961. Parkettafektetést, átra­kást, csiszolást, lakko­zást, pvc-lerakást ga­ranciával vállalok. Tel.: 1123—446. Agytolltisztltás! Újpes­ten, Nádor U'-ca 33 a. Érte megyek 169—005, (tizenhét órától. Színes, modern mintás mozaiklapok, járdala­pok, kútg.vürük, beton­kádak, állandóan kap- Jbatók. Klíma. 1115. Bpest, Bartók Béla út 153.. Kelenföldi pálya, j udvarnál. Parketta csiszolást, — ; lakkozást szolid áron, garanciává!* azonn^.ra I vállal kisiparos. 355— ! 208. I VESYES 1 HÁZASSÁG ~1 LAKÁS | Modern íranciaágyok .garnitúrák, heverők habszivaccsal is, és Szoba-konyhát részletre is Bujtás kár- 2 'szsinéiy részére pitosnál. Baross utca id.’ig'.enes bejelentővé kilencvenkettőben. Tel. 422—191. ötvenez-r készpénzzel Budapest területén szoba konyhás lakás­keresek megoldást keresek. — »E’tartás is érdekel — 133825« jelig az új­pesti hirdetőbe. Komoly gépíró admi­nisztrá tornői azonnal felveszek, fizetési és ia-180 ezer kp.-vei lakát­­m'go'dást keresek, —|j OTP átváltással u. , , . . . Mindju megoldás ér- >”ugíli.w. dtvenes. ko- kast is adói, lelie. Eeé­­dsk-1 »surges 146467«Izéptsroiétü, Békés me. do vagy ajusilijés is. jelig a Felszabadulás' syébeu é:<j barna asz- Bady, VII.. Bliieaz. u. téri bírd,tőbe 1 szony. keresi olyan jó-4. Tel.: 414—202. ——- “n életű, olvasni a«- Kolibri, öSaerikható. Buda ret4, «"-*‘»«»<•»’*'•‘02 kétszemélyes vitorlás a# •r\Á^ Orkán ia!-^|iiias' _ -Tés lL°rga1Í<al «ii|igoii'al'tkel ,ív és fsÄ'9'1'' be v? vona S í* Ä!a'iV4' piW tf&yw :<}• y*. ?*a Él^tjárarlékra: tásra keresek ouaa- ^ fÄ ....•düiá 'n frrf u V.-IBV 50 km I0’ cS»v-flU-3 - ° r-rI gumiKaja* CS «gV B:\a­kbn-tber k . -fTw h4',sfa* mtm Hűtősét, e adó. ía«v líá/af • Közéd' ci:I4b4'- « ouh<>- U4J Budapet. Kalopsai vagy hazat. -Közép- nábi tudoa W:lfi,n. korú. ro’gbizhato — »Szív 145347« jelig, a Fe szabadu'ás tőbe. téri hirde-l 5 je *m kiadóba. 213« 5S., Frank. Eladnom vagy rélném Pesfrzséb kö/nont.iáb-.n evő két-’718t szoba komfertos. te- adóba 'efonos. kertes család: házrészemet. Te!. 224- 819. »Szé-p környezet« j^Üg. a kiadóba. Ilá romszobás 35 éves jól keresd-------- szakmunkás. íügget­e-cse- :en egyedülálló fele­séget keres. »Bizalom jeligére a ki-174 m^gas. 50 éves. jó mgjelenésü műszaki de'gorá férfi, nem ka­­landor, megismerkedne összkom- házasság céljából, jó fortos. köippnt: füté-, alakú, csinos, k-dv’s 4M. tints’, jósrágtar.: „öve;. Btrendéznt la­téin is aika mas csa.jgjs y'jn sVéietlen — ád; bég e!»dó. vagy 717, j,tir » kiadóba. kisfbb kecsk-m étire----------------------------------— cseré'Sető. Érdeklődni: 29 éves, K’skunféiegyháza, Ad; E. u 8. Buzsilc ma ar-Kís css'ád: bá? csen­des he yen ö csön e ­­dó. Klspál. — 2030 Érd'iset, Gyöngyvirág U. 884 Pilisvörötivár-6zabad­­ság-liget, Szondi utca 23. sz. a.'att 160 n.-öl b'kerített te!°k eladó, építési anyaggal, fel­­vonu'ági épülettel. — Víz. villany van. Ér? deklödni: Nmeth Jó­zsef. Bp VI., Csen­­gery u. 56. Balatonakaliban 218 n.-ö! telek eladó.— vKö'müvefitítt —536« j-ligére a kiadóba Víkcndtclkrk gyÜmö’­c'össe’ eladók. IV . Harké y 5. Érd, ! ÜDÜLÉS na, kék sz'mü, zenéi kedvelő és művelő fia­talember megismer­­kedne házasság céljá­ból hozzáillő kedves, rendes leánnyal. Le­vélkét »Én megá ­­modtalak 728« jeligére kerek a kiadóba. 178 cm magas, 30 éves elvált, fekete hajú' építőipari szikmurkás férfi megismerkedne házasság cé'jábó! ren­des, szerény, függet­len nővel. »Együtt a közös célokért 676<' jelig, a kiadóba. 1 SZOLÉAl ÍMAS { Parkett- és padlócsi- 1 szolás, lakkozás vilá­gosi lássál, porelszívóé gépekkel. — Minőségi munka. Kör,Öleteknek Is. Telefon: 460—681. KEÖZI'EN&lKT VA>AUOLLM4 modern e^ »UJ bútorokat, szekrény vérokat, kárpitos artUelesege kel, műszaki ts háztartási cikkeket CimíelvetcJ: feJeioo: p4J— 74b, vagy 333—517. KOZ.ÜLJÉTEK loX US VACAKOLUNK! HAbZNALTLTKK ÓZOV E l KEZET A LÁKOh&AG öZUMj.aLAT ABA.N Regi dunyhából nap­­lankés/Ji.cs. XIV., le»e­­jjes p:ca 35., Bosr.yyk tér mellett. Tel.: eue 6 után, 280-—388. Olaszországi útra autó- Festést, mazo gst, ta­tul ajdono.'hoz betársul- petazast azpnna.ra ts nék — 28 éves férfi va- garancia va; valiaiot gvok. Vonat is érdeke!. Te. 4<4—174 Te!.: 132 147 este 18— parketta csiszolás — menyet képező Buda 20 óráig. lakkozás, magasíénvü pest VI., Szondy U. 22 világos kivitelben GYERM.GONOOZÁS | az Szövetkezetünk bérle­alattj 147 nm alap­it eresek 12 éves kiölá­azonnalra is. 147—306. területű. raktározási c<-lr& alkalmas helyiség Parkett csiszolást.lak kárta anitás ellenében nyom részére két hó­­*z**nn»lra válla- átadó. Bővebb feivilá­napra teljes ellátást *ok ®*^I,í52, _____ gosltás: FEMO Szö^et­ílakás. koszt) hasonló Mosógép, háztartási gé- kez^t áruforgalm’ rész­korú kislányos család- pék javítása lakásán,' legében, Bp. XITT., nál. »Gyermekszereiő garanciával. Motoros- Fürst S. u. 11., vagy a 734« jeligére a kiadóba, szolgálat. 174—582. '1)4—492 telefonon. i ovái'o.si 2. sz. l^pílöipuri Valiidul i.MbMJMT iTiTTOTinbir!7!77 ^ asztalos üzemébe FELVESZ és bctaniloU munkássá képez ki NŐI ÉS EÉUEI UOEGOZÖKAT. Alkalmaz továbbá: KŐMŰVESEKET. ÁCSOKAT, ASZTALOSOKAT, ÜVEGESEKET, PARKETTÁSOKAT, REDŐNYÖSÖKET. FŰTŐT. LIFTKEZELŐT. PORTÁSOKAT. ÉJJELIŐRÖKET (nyugdíjasokat is), FÉRFI ÉS NŐI SEGÉDMUNKÁSOKAT. Munkásszállást biztosítunk!, Jelentkezés helye: Budapest VII., Rózsa Ferenc utca 38, g. Munkaerögazdálkodási osztály. TELEFON: 210—S07. évben i.f: hűtőszekrény

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék