Népszava, 1978. december (106. évfolyam, 283-307. sz.)

1978-12-01 / 283. szám

1978. DECEMBER 1., PÉNTEK 106. ÉVFOLYAM 283. SZÁM ARA 1 FORINT • VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA Vizsgáznak a beruházások..................3 ..Legjobb, ha befogom a számat ’ , 4 Postaládánkból................................. 7 Jövő heti rádió- és televízióműsor 10 Lottó-jutalomsorsolás................. . 11 Piaci- és idő járás jelentés..................12 köszönünk a békekongressznst írta: Timmer a SZOT titkára Munkájukhoz, tevékenységükhöz sikert kí­vánva köszöntjük mindazokat, akik ne­vünkben, képviseletünkben, az emberiség legszentebb ügyének "védelmében ma kezdik meg tanácskozásukat az Országházban. Köszöntjük a IX. magyar békekongresszust. Fél évtizedet — a legutóbbi, 1973-as béke­­kongresszus óta eltelt időszakot — tekintenek át a társadalom minden rétegének képviseleté­ben tanácskozó kongresszusi küldöttek. Meggyőződésünk — s ezt erősítik a nemzet­közi élet eseményei —, hogy a nagy hagyomá­nyokkal rendelkező magyar .békemozgalom előtt újabb fontos feladatok állnak. Éppen az említett nagy hagyományok, a második világháború pusz­tításai és az európai béke évtizedei igazolják, hogy az emberiség legszentebb, legegyetemesebb ügyét, az oszthatatlan béke védelmét még ered­ményesebbett, még hatásosabban kell szolgál­nunk. Megtanultuk, hogy a béke megőrzése, a leszerelés gyakorlati megvalósítása, a nem­­• zetközi biztonság garanciáinak mind szélesebb körű megteremtése nem oldható meg csu­pán szavakkal. Nem elegendő a tiltakozást vagy az együttérzést még oly hangzatos nyilatkozatok­ban nyilvánosságra hozni. Tudjuk, 'meggyőződ­tünk róla — s ezért most ismét hangsúlyozni sze­retnénk hogy a béke megőrzése kemény harc­­dal jár, szilárd meggyőződést, következetes helyt­állást., bátor kiállást követel, gyakorlati aktivitást igényel. A kiállás határozottságát, a cselekvő szoli­daritást nagymértékben erősítheti az a tudat, hogy nincs még egy olyan ügy, amely ilyen szé­les körben lenne képes nemzetiségtől, világnézet­től. vallástól, nemtől függetlenül embermilliókat mozgósítani. Akik elkötelezték .magukat a béke ügye mellett, saját tevékenységük során győződhettek meg arról, hogy a békemozgalom naptárá­ban nem a piros betűs ünnepiek a lényegesek. Fontosabbak a szürke hétköznapok. Ezeknek jel­lemzője, meghatározója pedig a munka. Amikor most, a tanácskozást megelőző percekben a mun­káról szólunk, nem akarunk ünneprontók lenni. Hiszen a kongresszus fényét és rangját az elmúlt évek hétköznapi munkája adja meg. Az a mun­ka, amelynek nem kisebb az eredménye, mint hogy a magyar társadalom minden rétegét érde­keltté és tevékennyé tudta tenni egyetemes ügyünk iránt. Nemzetközi síkon pedig mindig bekapcsolódott azoknak a feladatoknak a meg­valósításába, amelyeket a béke-világmozgalom igényelt tőlünk. A hazai és a nemzetközi szakszervezeti moz­galom számára ugyancsak nagy jelentősége van a béke védelmében, a biztonság megerősítésében, a leszerelés megvalósításáért végzett munkának. A békemozgalom aligha mondhat le, sőt szá­míthat arra a kétségtelenül legnagyobb társadal­mi erőre, amelyet a világ negyedmilliárd szerve­zett dolgozója jelent. A magyar békemozgalom feladatainak megvalósításából is tevékenyen ve­szik ki részüket a magyar szervezett dolgozók. A béke megóvása, a háború veszélyének el­hárítása, az ezért folyó küzdelem olyan történel­mi munkaterület, amelynek megítélésében, válla­lásában teljes az egység a nemzetközi szakszerve­zeti mozgalomban. Olyan kérdés ez valameny­­nyiünk számára — függetlenül társadalmi törek­véseinktől és ideológiai nézeteinktől — amelyben egyhangúan teszünk hitet és vállaljuk a harcot, hogy az emberiség, a dolgozók e legalapvetőbb érdekét ne érje sérelem. Európában nagy lépéseket tettünk már a bé­ke megőrzésének az útján. Ügy tűnik, kontinen­sünk levonta a huszadik század két pusztító vi­lágégésének tanulságait. Mégsem lehetünk nyu­godtak akkor, amikor ismét aktivizálódnak a hi­degháború, a fegyverkezés, a szembenállás sötét érői. A magyar békemozgalomnak kongresszusán a béke megóvásáért való aktivitás, a széles körű szolidaritás megvalósítása mellett kell hitet ten­nie népünk és az emberiség érdekében. A szocialista társadalmakban teljes támoga­tási kapott a békemozgalom, hiszen a béke meg­őrzésének ügve a legmagasabb politikai rangra emelkedett. Eközben azonban a világ más térsé­geiben üldöznek, bebörtönöznek békeharcosokat. A kongresszus ünnepi napjaiban rájuk, az ő hét­köznapjaikra gondolunk, az irántuk való szolida­ritásunkat is kifejezésre juttatjuk. Abban a meggyőződésben, hogy a kétnapos se­regszemlét a hétköznapok eredményes mun­kával iáró évei követik, kívánunk a magyar szervezett dolgozók nevében sok sikert, haszno' tanácskozást a IX. magyar békekongresszusnak. Hníez al-Asszad látott ásd a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán Hafez al-Asszad, az Arab Újjászületés Szo­cialista Pártjának főtit­kára, a Szíriái Arab Köz­társaság" elnöke — és kí­sérete — csütörtökön el­látogatott a Zalka Máté Katonai Műszaki Főisko­lára. A látogatásra elkí­sérte Losonczi Pál, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának- elnöke és Púja Frigyes külügymi­niszter. Megérkezésükkor Czi­­nege Lajos hadseregíá­­bornak, honvédelmi mi­niszter és a katonai tan­intézet vezetői fogadták a vendégeket. Padi György mérnök ezredes, a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola pa­rancsnoka, tájékoztatta a vendégeket a főiskola történetéről, a tisztkép­zésben betöltött szerepé­ről, és a tanulmányt munkáról. Ezt követően technikai bemutatót te­kintettek meg, és tanul­mányozták a főiskola kü­lönböző kabinetjeit és egyéb tanulmányi léte­sítményeit. . A Széles front álláspontja A n.icaraguat ellenzéki Széles Front szerdán elv­ben elfogadta a nemzet­közi közvetítő bizottság javaslatát arról, hogy tartsanak népszavazást Somoza elnök hatalmon maradásának .kérdésé­ben. A 14 ellenzéki cso­port koalíciójából álló front azonban további feltételeket szabott. ha a másik fél esedékes válaszát is konstruktív széliem hatja át. A csütörtöki tanácsko­zást követő sajtótájékoz­tatón a nyugati szóvivő a fentiekkel kapcsolatban kifejtette, hogy a NATO- országok ezt a javaslatot azért nem fogadhatják el. mert ezzél elfogadnák a szocialista országok szá­razföldi csapatainak állí­tólagos fölényét. Mint a kérdésekre adott válasz­ból kiderült, a nyugati országok mind ez ideig nem adtak választ a szo­cialista országok 1978. jú­nius 8-t nagy jelentőségű, kompromisszumos javas­latára. Szabó Zoltán, az MTI tudósítója jelenti: Edwin Holland nagykö­vetnek. Nagy-Britannia küldöttsége vezetőjének elnökletével csütörtökön Becsben megtartották a közép-európai fegyveres erők és fegyverzet köl­csönös csökkentéséről fo­lyó tárgyalássorozat 1H8. plenáris ülését. A csü­törtöki tanácskozás egye­düli felszólalója dr. Emil Keblusek nagykövet, a csehszlovák, delegáció ve­zetője volt. A csehszlovák küldött felújította négy szocia­lista ország, a Szovjet­unió, az NDK. Lengyel­­ország és Csehszlovákia — 1974. december 5-én beterjesztett javaslatát, amelyben kezdeményez­ték. hogy a közvetlenül résztvevő országok a tár­gyalások időszakában ne növeljék fegyveres erőik létszámát. Keblusek nagykövet a négy szocia­lista ország nevében for­mai és tartalmi kiegészí­téseket fűzött a hovato­vább négyéves javaslat­hoz. A kiegészítések fi­gyelembe veszik a nyu­gati országok ezzel kap­csolatos régebbi kívánsá­gait. A szocialista orszá­gok egyebek között ké­szek arra, hogy a befa­gyasztásra vonatkozó egyezmény kollektív jel­legű legyen. A nagykövet a továb­biakban kifejtette a ja­vaslat társadalmi, politi­kai, erkölcsi és gazdasági előnyeit, maid rámuta­tott. hogy a szocialista or­­"zágok va1 amennyi ko­­-ábbi — Becsben beter­jesztett — javaslata a zerzők békeszerető ooli­­bká’ának konkrét meg­nyilvánulása, s arra irá­­-v%;! hogy a politika1 -nitb.ű’4* elmélyüljön és ■vor i cd icy a katonai te­rületekre is. . A csehszlovák küldött beszédében utalt a Varsói 'Szerződés Politikai Ta­nácskozó Testületének ez év november 22—23-1 üléséről kiadott nyilatko­zatára, amely hangsú­­lvoz.za: „A résztvevő or­szágok minden módon hozzá kívánnak járulni a közép-európai haderők és fegyverzet kölcsönös csökkentéséről folyó tár­gyalások sikeréhez. Szá­mos konstruktív javasla­tot tettek a megbeszélé­sek tárgyát képező alap­vető kérdések megoldásá­ra.” Ehhez azonban hoz­zátette. hogy a bécsi tár­gyalások csak akkor moz­dulnak ki, a holtpontról, Az ENSZ-közgyűiés ülésszaka a szavazatok túlnyomó többségével el­fogadott határozatában élesen elítélte a nyugati országokat azért, mert politikai, gazdasági és katonai segítséget nyúj­tanak a rhodesiai és dél­afrikai fajüldöző rezsim­nek. A határozat rámu­tat arra. hogy Salisbury és Pretoria főként a nyugati támogatás révén képes folytatni a faji megkülönböztetésen és az apartheiden alapuló kolonialista politikáját. A fajüldöző rendszerek és a nyugati országok kapcsolatai az ENSZ alapokmányában foglalt elvek és célok,' valamint az ENSZ idevágó határo­zatainak súlyos és szán­dékos megsértését jelen­tik — szögezi le a- köz­gyűlés ülésszakának ha­tározata. Bejrut Közös piaci valuta reform Bonn és London ellentéte A nyugatnémet bank­történelemben első alka­lommal vesz részt az A szegedi téli kikötő bejáratát új. szovjet gyártmányú kotróhajó mélyíti, hogy a jegesedé* beállta előtt téli szálláshelyükre vonulhassanak a vízi jármüvek. A Fo­lyamszabályozó és Kavicskotró Vállalat kotróhajója több mint tízezer köbméter iszapot távolít el a kikötő „kapujából” (MTI Fotó — Tóth Béla felvétele) NSZK kancellárja a központi ‘ banktanács frankfurti ülésén Hel­mut Schmidt az új eu­rópai valutarendszer szükségességéről akarja meggyőzni a bankvilág vezetőit, akik hozzájáru­lása nélkül a pénzügyi unió nem jöhet létre. A közös nyugatnémet —francia tervről — amelynek keretében a nemzeti valuták árfol'-a­­mai rögzített keretek kö­zötti viszonyban marad­nának egymással — a Közös Piac december elején Brüsszelben tar­tandó kormányfői -ülésén dönt. Denis Healey brit pénzügyminiszter az al­­sóházban kijelentette, hogy Anglia nem csat­lakozik az EGK új valu­tarendszeréhez, mert mai formájában nem tartja kielégítőnek. A Munkás­párt nagy része a tár­gyalásokat is elutasítja. A konzervatív ellenzék elvben támogatja a csat­lakozást. mert attól tart, hogy egyébként az EGK irányítása teljesen a francia—nyugatnémet „tengely” kezébe kerül. T ümeggTülés a szolidaritás napién az Elnöki Tanács elnöké­nek Indalencio Lievano Aguirrchéz.- az -SNSZ- közgyűlés 33. ülésszaka elnökéhez ebből az alka­lomból intézett üzenetét. Nodding Carter. az amerikai külügyminiszté­rium szóvivője viszont arról nyilatkozott, hogy Carter elnök felkérte Andrew Youngot. az Egyesült Államok állan­dó , ENSZ-képviselőjét, hogy tegyen lépéseket az ENSZ-főtitkáránál a szer­vezet Palesztina-bizott­sága tevékenységének megszüntetéséért. Sohasem lesz béke a Közel-Keleten addig, amíg a Palesztin nép nem szerzi meg jogát a Pa­lesztinái Eelszabaditási Szervezet vezetése alatti független államisághoz — hangoztatta Jasszer Ara­fat, a PFSZ VB elnöke a Palesztinái néppel való szolidaritás napján Bej­rutban rendezett tömeg­gyűlésen. Az ENSZ New York-i székhelyén tartott meg­emlékezés keretében szerdán Hollai Imre nagykövet, hazánk állan­dó ENSZ - képvisel őj e fel­­olvasta Losonczi Pálnak, Ülést tartott a Minisztertanács . 1 tudinn4Ínffi»s-tnikso**lmi 4»rt><lm*>nff*>k haivknitffubh luts&nifsrlritta Ajftinhisvk a IhiItetetni körntfvavt védelmére tatásokat koordináló ta­nács ajánlásokat dolgozott ki a Balaton környezet­­védelmi intézkedéseire, a legfontosabb tudományos eredmények és gyakorlati tapasztalatok alapján. A kormány tudomásul vette az ajánlásokat. A Minisztertanács ez­után egyéb ügyeket tár­gyait. a hasznosító vállalatok közötti kutatási-fejleszté­­ci céltársulások kialakítá­sának elősegítésére, a tu­dományos-műszaki ered­mények gyorsabb és haté­konyabb népgazdasági hasznosítása érdekében. Az Országos Környezet­és Természetvédelmi Ta­nács javaslatára a balato­ni környezetvédelmi ku-A kormány tájékoztatá­si hivatala közli: a Mi­nisztertanács csütörtökön ülést, tartott. A Minisztertanács meg­tárgyalta és elfogadta a tudománypolitikai bizott­ság elnökének a bizottság legutóbbi üléséről szóló jelentését, amely fontos elhatározásokat tartalmaz a kutató szervezetek és Hazánkba látogat Etiópia állam- és kormányfője Eosonczi Pálnak, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökének meg­hívására. a közeli napokban hivatalos baráti látogatásra hazánkba érkezik Men­­gisztu Hailé Mariam alezredes, a Szocialista Etiópia ideiglenes katonai kormány­zó tanácsának elnöke, állam- és kormányfő. Az ENSZ-közgyűlé$ elítélte a nyugati államokat

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék