Népszava, 1979. február (107. évfolyam, 26-49. sz.)

1979-02-23 / 45. szám

1­9­7­9. február 2­3. ­ IP* (ID­R ) Megérkezett az Eintracht Frankfurt Az olimpiai labdarúgó­válogatott első nemzetkö­zi ellenfele, az Eintracht Frankfurt csapata csütör­tökön délután megérke­zett Budapestre. A nyu­gatnémet futballisták kü­­lön autóbusszal tették meg az utat, s a szabad­ság-hegyi Olimpia Szálló­ban vették fel főhadi­szállásukat. A vendégek elégedetten vették tudo­másul, hogy a kényelmes szobákon kívül úszóme­dence, szauna, kondicio­nálóterem és a kénye­­lem minden lehetősége rendelkezésükre áll az elkövetkező napokban. — A magyarok meghí­vásának szívesen tettünk eleget, hiszen a két or­szág futballját igazi, sportszerű kapcsolatok fűzik össze — mondotta a csapat edzője, W. Rausch. — Remélem, hogy megfelelő ellenfelek leszünk­, de azt előre kell bocsátanonk, hogy mi nem engedhetjük meg ma­gunknak a játszadozást, teljes erőbedobással küz­dünk, majd a győzele­mért. Vívó IUV Schwedtben, a vívó IBV-n újabb két szám­ban osztották ki az érme­ket. Magyar szempontból kellemes meglepetés, hogy a férfi tőrcsapat a döntő mérkőzésen 9:6-ra győzött az NDK I. ellen, annak ellenére, hogy a házigazdák már 5:2-re vezettek. Váratlan volt viszont, hogy a kardcsa­pat döntőben a magyar fiatalok, akik közül hár­man egyéni döntősök voltak, 9:3 arányú vere­séget szenvedtek. Így a Szovjetunió mögött Ma­gyarország lett a máso­dik. Február 25-én tölti be 70. életévét Lázár János tanulmányszerző mester, aki négy évtizedes, szor­galmas munkásságával nemcsak nagyszámú egyéni dicsőséget aratott, hanem több ízben segí­tette világversenyeken dobogós helyezéshez a magyar csapatot is. A ju­bilánst egyik legutóbbi nemzetközi sikerének be­mutatásával köszöntjük. Az ábraállásban (Kf8. Be8, d7, f7, h4 — Kh8, Bf7. Bg7, h5, h6) a bás­tyahátrányban levő vilá­gosnak több fenyegetés­sel is szembe kell néznie. Például: 1. d8V??, Bf7: matt. vagy 1. Be7??. B°8 matt! Nem elég 1. d8H? sem 1. —. Kh7 2. Ke7. Bf7 :!! 3. Hf7:, Bf7: 4. A . világos nyer Kf7: patt miatt. A nye­résre vivő egyedüli út: 1. Ke7f. Kh7 2. d8­. Bg1':f 3. Ke6. B7f6f (vi­lágos nem léphet ki a d­­vonalra Bdb­ miatt.) 4. Ke5. B6f5f 5. Ke4. B5f4f 6. Ke3. B4f3+ 7. Kd2! (Végre itt a kibúvó!) 7. —. B3f2f 8. Be2 — és nyer. B. J. LÁZÁR JÁNOS M. Sakkszöv. nk. v., 1978. 3. dicséret a? & (É ■ * - Á É MÍ 1 1 — .A Közlekedési és Metróépítő Vállalat 3720 dolgozója él a fővárosban, közülük 1200 munkásszál­láson lakik. Sokan több műszakban, túlnyomás alatt végzik nehéz fizikai munkájukat. Ezért nálunk különleges jelentősége van — egészségvédelmi szempontból is — a rend­szeres testmozgás, felüdü­lés biztosításának. Ezekkel a szavakkal ve­zette be mondókáját Ja­­szenák Ferenc, a KÉV Metró RSC ügyvezető el­nöke. Ki a természetbe! — Legjobb bázisaink a munkásszállók, ahol igazi tömegsportélet pezseg — folytattuk a TF szomszéd­ságában berendezett ízlé­ses kis sportirodán a be­szélgetést. — A Pillangó utcai, például, a termé­szetbarátok otthona, hét­végeken 70—80 kiránduló is barangol a hegyekben, erdőkben A sátortól a fő­zőnés szerelésig mindennel ellátjuk őket. A Dombó­vári útiak inkább a terem­­sportokat kedvelik, tollas­­vagy röplabdáznak, nev°s sakkozók­­ tartottak már szimultánt, s természete­sen jutott is a 29 mannongasztalból. Ez a sport­ág a legnépszerűbb, minden építésvezetőségen van asztal, folynak a há­­zibajnokságok. A kispá­­lyás focit is sokan kedve­lik, háromszázra tehető a­­nehéz rúnák száma. Fo­­lv'V alk­p.tmi t.f?r­ iszokiií­tás. » Böszörményi úti két pá­lcánkon villanyfény mel­lett üthetik a labdát. Gondoltunk az íróasztal mellett ülő nőkre is: a XII. kerületi sportfel­ügyelőség segítségével kondicionálótermet ren­deztünk be rugós erőfej­­lesztő-szerekkel, kerék­párral, bordásfallal. Egy­előre 15—20 kolléganőnk jár le rendszeresen mun­ka után, keressük a mó­dot a szerény lehetőségek javítására. — A minőségi szakosz­tályok teljesítménye ho­gyan ösztönzi a tömeg­sport elterjedését? —­­kérdeztük Harmat István párttitkártól. A v­ezetők véleménye . A vállalati tömeg­sport nem pusztán szóra­kozási igényeket kivárt ki­elégíteni, és a szabad­idő helyes kihasználásához segítséget nyújtani. Fon­tos közegészségügyi funk­ciója is van, a szociális gondoskodás része. Ezért helyes volna az NB I B-s női és NB 11-es férfi kézi­­labdázóink, NB 111-as férfi asztalitenisz-csapa­tunk sz­ép eredményeit, soron következő mérkőzé­seit még szélesebb körben propagálni a munkahelye­ken. Az utóbbi időben er­re már látok törekvést. A sportegyesülettől holnap még többet várunk, bizo­nyára többet is tesznek azért, hogy az igények elé menjenek, így lehet kerek egész a vállalati sport­mozgalom, ha minden rendelkezésre álló esz­közt felhasználunk a dolgozók megnyeréséhez, íme, egy jó példa az 1500 embert foglalkoztató ipari szol­gáltató üzem vezetője, Drávucz László elvállalta a kézilabda-szakosztály védnökségét,, sokat tesz értük. Nála a sportolók munkalehetőséget is kap­nak, ez mindkét fél szá­mára előnyös a jövőt te­kintve. Farkas Gyula igazgató a közművelődési bizott­ság elnöke. Korábban NB I-es teniszező volt, ma is rendszeresen ját­szik. Hangsúlyozta: ahogy a ,,kizsilipelés” után a for­ró zuhany és a feketekávé kötelező, a dolgozók egész­sége szempontjából a test­mozgás ugyanilyen fon­tos. A kaucsuklabda pat­tog mindenhol, még ebéd­szünetben is, rábeszélés nélkül. A tömegsportélet­­hez azonban nem elég a lehetőségek biztosítása, nélkülözhetetlen a körül­tekintő szervezés, a sa­ját kezdeményezések bátorí­tása. A természetjárók tá­bora most a sítúrázókkal bővül. A fárasztó munka utáni kikapcsolódásha­­jövőben a mindszentpusz­tai létesítményük is ren­delkezésre áll majd. Ez sem kis dolog. Létesítmény-­ fejlesztés A KÉV Metró 1972-ben egyesült a Rákosszentmi­­hályi TK-val, beköltöz­hettek a Csömöri úti sporttelepre. A közleke­dés nem rossz, a XVI. kerületi Tanáccsal és is­kolákkal jó a kapcsolat. A környékbeli gyerekek előtt a létesítmény egész nap nyitva áll, ami az utánpótlás szempontjából igen lényeges. Mivel úgy határozták, hogy a BLSZ Ill-ban játszó labdarúgó­csapatot megszüntetik, a földes nagypályán 2 kis­pályát, és egy újabb te­niszpályát hoznak létre. Aszfaltos és salakos kézi­labdapálya­­ is található kint, az utóbbi villany­világítással. Ebben az év­ben megépítenek egy asz­faltos kézilabdapályát a nőknek. 1985-ig pedig át­adják a 20 X49 méter hasznos alapterületű csar­nokot, új öltöző- és ki­szolgáló helységeket, ami nagyszerű lehetőségeket rejt magában. Vállalati gondoskodás és öntevékenység . . . Ez a kétfős biztosíték jelenti­ a K­FA-Metrónál a tömeg­­sport nyilvánvaló fontos­ságának alapjait. A többi­­ már a metróépí­tőkön múlik. Selmeczy Attila Népszerű a sport a KÉV-nél Metróépítők az egészségükért A tavalyi év nagy sikere: a kézilabdás lányok kiharcolták az E­B I B-be jutást­­László Henrik. NtF­ZAVA A 100 napos MLSZ e­ln­öksrel beiyitatk­ozott „Semmilyen lehetőségről nem mondunk le! " A hazai ü­ltékvezetőkre ..nemzetközi vizsga" vár Az OTSH Rosenberg házaspár utcai székházá­nak nagy tanácstermére csütörtökön délelőtt kite­­hették volna a „Megtelt” táblát. A Magyar Labda­rúgó Szövetség vezérkara tartott sajtóértekezletet, és a megjelentek még az ajtóban is csak szorong­va fértek el. A „néző­­csúcs” egyben azt is tük­rözte, milyen bizakodás előzi meg a legnagyobb és legnépszerűbb sport­­szövetség új vezetőinek bemutatkozását. Az MLSZ nevében Sze­pesi György elnök mon­dott bevezetőt, épp olyan közvetlenséggel­ és nyílt­sággal, mint amikor még a tárgyalóasztalok másik végén ült. Nem beszélt mellé, nem kerülte ki a kritikus megjegyzéseket, nem ismert kényes kér­déseket, s még az állan­dó pletykákra is kitért, amelyek ellen egyetlen védekezés van — a jó szereplés. —­­ A mi feladatunk lé­nyege a folyamatosság és a szakszerűség a szövet­ség munkájában — han­goztatta az MLSZ elnöke. — A korábbi időszakból mindent átveszünk, ami jónak bizonyult, s min­dent meg akarunk vál­toztatni, ami nem szol­gálta megfelelően a lab­darúgás ügyét. Gyors si­kereket nem szabad vár­ni, de semmilyen lehető­ségről nem mondunk le, hogy mielőbb talpraállít­suk a magyar futballt! A bevezető szavak után Krizsán József főtitkár vette át a szót, és beszá­molt a mindössze 100 na­pos új elnökség munká­járól. Elmondotta, hogy az elnökség 17 tagú, és 10 szakbizottságban, mintegy 300 társadalmi munkás segítségével igyekszik fel­adatait megoldani. Szólt a tavaszi idény előkészí­tésével kapcsolatos kér­désekről is, s közölte, hogy a csapatok március 3-ig bezárólag kötelesek megegyezni bajnoki talál­kozóik időpontjában. — Kivételt csupán a Bp. Honvéd képez, mert bízunk abban, hogy a Duisburggal szemben is kiharcolja az UEFA Ku­pában a továbbjutást, s ez esetben a nemzetközi kötelezettségeit figyelem­be kívánják venni — hangsúlyozta a főtitkár. — Az esti világítás be­vezetése lehetőséget nyújt arra, hogy a szurkolók akár több mérkőzést is megtekinthessenek egy fordulóból, ez azonban a klubokon múlik. A kérdések és a hozzá­szólások során elhangzott főbb témákban a szövet­ség jelenlevő képviselői — az elnökön és a főtit­káron kívül Salga Lajos titkár, dr. Szilágyi György, Petri Sándor, Kovács Ferenc, dr. La­kat Károly és Hoffer Jó­zsef — adták meg a vá­laszt. Az érdekesebb pontok a következők: „ A jelenlegi bajnoki rendszert egyelőre nem változtatják meg, s adminisztratív eszközöket sem kívánnak alkalmazni a kitűzött célok megva­­lósításáért. Az illetékes szakbizottság azonban ha­marosan hozzákezd baj­noki rendünk több éves tanulságainak összegezé­séhez, s ha szükségesnek tartja, a 80-as évekre új javaslatot terjeszt elő.­­ Játékvezetőink kö­zül egyelőre csak Palotai Károlyt fogadják el az UEFA-ban, mert a többiek korábbi közre­működésével nem voltak minden esetben elégedet­tek. Ezt azzal magyaráz­zák, hogy a magyarorszá­gi játékvezetői gyakorlat eltért a nemzetközitől, s ez hátrányosan befolyá­solta a magyar futballbí­r­ók működését. A jövő­ben csak akkor hívnak újra magyar játékvezető­ket, ha az általános gya­korlat helyreáll. Ennek érdekében, többek között, a következő bajnokságtól kezdve, újra visszaállít­ják a sárga és a piros cédulák gyakorlatát, s ezek fegyelmi következ­ményeit is szabályozzák. A Magyar Népköz­­társasági Kupa le­bonyolítási rendjét módo­sítani — vagy az eredeti kiírás rendjét visszaállí­tani — elkerülhetetlenül szükséges, mert jelenlegi formájában nem töltötte be­ hivatását. Ezenkívül minden más hazai kupa­sorozatot megszüntetnek, hogy a csapatoknak ked­vezőbb és tervszerűbb edzésrendet biztosíthassa­nak.­­ Tanulmányozzák az országos ifjúsági bajnokságok és az átiga­zolások rendjét, s a szakbizottságok ezekben a kérdésekben is előter­jesztik majd javaslatai­kat. A szerdai bajnoki fordulók több gon­dot, mint eredményt hoztak, ezért megvizsgál­ják a hétközi mérkőzések csökkentésének lehetősé­geit, a bajnoki idény tar­tamának ésszerű meg­hosszabbítását is.­­ Előrehaladott tár­gyalások folynak a környező országokkal „nonstop” futb­alltalálko­­zók megrendezésére, ame­lyek keretében — reggel­től estig, a diákoktól az öregfiúk válogatottjáig — minden szinten megmér­kőznének a labdarúgók. A nemzetközi gyermekév keretében Magyarország és Ausztria 15 éves fut­ballistái találkoznak,­ elő­reláthatóan májusban, majd szeptemberben Ma­gyarország—NDK erőpró­ba következik, hasonló szinten.­­ Az MLSZ 1980-ra Budapestre várja Anglia, az NSZK, Spa­nyolország és — esetleg — Svédország válogatott­ját is. A jól sikerült sajtóér­tekezlet végén a szövet­ség vezetői és az újság­írók hosszasan elbeszél­gettek, és — reméljük — hasznos eszmecserét foly­tattak. Vándor Kálmán 9 TELEFONGYÁR FELVÉTELRE KERES közgazdasági jellegű munkakörökbe PÉNZÜGYI ELŐADÓT KALKULÁTORT, rezsigazdálkodót, könyvelőt. Jelentkezés: a személyzeti osztályon, Budapest XIV., Hungária krt. 126. TasttA ] FŐVÁROSI NYOMDAIPARI VÁLLALAT f­elvesz: Állóeszköz-nyilvántartót és ÉPÍTŐIPARI ISMERETTEL RENDELKEZŐ BERUHÁZÓT. JELENTKEZÉS: Budapest VIIL, Pogány József u. 31—33. TELEFON: 138-005 mellék­munkaügyi osztály y­i­g 1­4* 5 GÉPKÖNYVELŐT, ADATRÖGZÍTŐT, SZÁMLÁZÓT, ANYAGELSZÁ­MO­LTATÓi Jvivn­fApop.v. Budapest VIL. Síp utca 23. Személyzeti és oktatási osztály. Grots, egyenletes fűtés. ..HÚSXIV9m meleg vis-kerinstető sziv­a­tty­úra / Alkalmazható etázs- és központi fűtésnél, szilárd-, gáz- és olajtüzelésű kazánokhoz. A szivattyú aluminiumöntvényből készült EGYFÁZISÚ kondenzátoros indít.Asü. Maximális üzemi áramfelvétele 1 A. Kapcsolási feszültsége 220 V, 50 Hz, 90 W. Súlya 5,5 kg. Fordulatszáma 2800 perc. Szállított vízmennyiség­e 5 liter m­in. Maximális emelőmagassága 7 fm. A MEGENGEDETT MAXIMÁLIS FŰTŐVÍZ­­HŐ­MÉRSÉKLET 95 C-fok. Fogyasztói ára: március 31-ig 2970.— Ft helyett 1782.— Ft. Forgalomba hozza a Vállalat tüzeléstechnikai főosztálya, Budapest Vill., Üllői út 32. TELEFON: 143—898. Megvásárolható: 3. sz. boltban: Budapest VIII., Mária utca 32., 7. sz. boltban: Budapest XIII., Váci út 195/b, 9. sz. boltban: Tata, Somogyi Béla út 19—23.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék