Népszava, 1980. március (108. évfolyam, 51-76. sz.)

1980-03-01 / 51. szám

1988. MÁRCIUS 1., SZOMBAT 108. ÉVFOLYAM 51. SZÁM ÁRA 1,20 FORINT © 4^^ • ^xAJS'k & ~~ 1 A VILÁG PROLETÁRJAI, A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA f közlemény a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1980. február 28-i üléséről A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottsága 1980. február 28-án, Kádár János elvtárs el­nökletével, ülést tartott. Az ülésen részt vett a Köz­ponti Ellenőrző Bizottság elnöke. A Központi Bizottság megvitatta és elfogadta: — Gyenes András elv­társnak, a Központi Bi­zottság titkárának tájékoztatóját­ az időszerű nem­zetközi kérdésekről; — Kádár János elvtársnak, a Központi Bizottság első titkárának jelentését a kongresszusi előkészítő munkáról; — Havasi Ferenc elvtársnak, a Központi Bizott­ság titkárának tájékoztatóját a VI. ötéves terv elő­készítéséről. 1. A Központi Bizottság áttekintette az utóbbi hó­napok legfontosabb nem­zetközi eseményeit. Meg­állapította, hogy a világ­­politikai helyzet az im­perialista körök akna­munkája következtében feszültebbé vált, felerő­södtek azok az irányza­tok, amelyek veszélyezte­ti­k az enyhülés terén elért eredményeket. Az imperialisták ar­ra törekszenek, hogy megbontsák a két világ­­rendszer között jelenleg fennálló egyensúlyt és ka­tonai fölényre tegyenek szert. Ezt a­­ célt szolgálta a­ NATO-országok 1978. évi Washingtoni döntése a ka­tonai kiadások fokozott, növeléséről, valamint az 1979. évi brüsszeli hatá­rozata, amely új közép-ha­tósugarú rakéták telepíté­sét irányozza elő egyes nyugat-európai országok­ban. Az Amerikai Egye­sült Államok mindmáig nem ratifikálta a hadá­szati támadófegyverek korlátozását szolgáló, ne­hezen létrejött SALT 2 megállapodást, és ez aka­dályozza a katonai eny­hülés szempontjából nél­külözhetetlen további tár­gyalásokat. A veszélyt, a feszültséget növelik azok az újabb törekvések, ame­lyek az imperializmus ka­tonai jelenlétének további kiszélesítését és megerősí­tését célozzák a világ kü­lönböző térségeiben. A társadalmi haladásért küzdő és a külső támadá­sok ellen védekező afgán forradalomnak — a két ország szerződése alapján — nyújtott törvényes, a nemzetközi joggal össz­hangban álló szovjet se­gítség ürügyén tett ame­rikai lépések, a felszított szo­v­jetellenes propagan­dakampány fokozta a fe­szültséget és mérgezi a nemzetközi légkört.­­ Senki sem vitathatja el a népeknek azt a jogát, hogy küzdjenek nemzeti függetlenségük kivívásáért és megszilár­dításáért a társadalmi felemelkedésért . Ebből ki­indulva a Központi Bi­zottság ismételten kifeje­zésre juttatta a magyar kommunisták szolidaritá­sát Ázsia, Afrika, Latin-Amerika népeinek igazsá­gos harcával, amelyet nemzeti függetlenségük megszilárdításáért, a tár­sadalmi haladásért vív­nak az újgyarmatosító tö­rekvések ellen. A NATO-nak, az imperialistáknak a fegyverkezési verseny fo­kozását célzó újabb akciói veszélyeztetik a politikai enyhülés már elért ered­ményeit, nagy terheket rónak az emberiségre, ag­godalommal töltik el a béke minden hívét. A Központi Bizottság ebben a helyzetben fon­tosnak tartja hangsúlyoz­ni, hogy a békés egymás mellett élésnek nincs ész­szerű alternatívája, reá­lis cél az enyhülés ered­ményeinek megvédése, egy új világháború kirob­bantásának a megakadá­lyozása. A világfejlődés fő irányát meghatározó erő­­viszonyok a reakciós kö­rök minden próbálkozása ellenére sem változtak meg A békét, az emberi­ség jövőjét fenyegető ve­szélyek elhárításához azonban szükség van minden, a nemzetközi helyzet élezését­­ ellenző, békeszerető erő aktív fel­lépésére. A Központi Bizottság meg van győződve arról, hogy valamennyi ország, minden nép érdekének az felel meg, ha a kormá­nyok felelősen foglalnak állást és hozzájárulnak a feszültség csökkentéséhez, a különböző társadalmi rendszerű országok békés egymás mellett éléséhez, a biztonság megszilárdí­tásához, a béke megőrzé­séhez. A Szovjetunió, a szocialista közösség országai folytatják erőfe­szítéseiket a világ béké­jét fenyegető veszélyek elhárításáért, a nemzetkö­zi enyhülés terén elért eredmények megőrzéséért és megszilárdításáért. Ez világosan kifejezésre ju­tott L. I. Brezsnyev elv­társnak, az SZKP KB fő­titkárának, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa El­nöksége elnökének válasz­tói előtt tartott beszédé­ben és más szocialista or­szágok — köztük hazánk — vezető testületeinek, felelős képviselőinek meg­nyilatkozásaiban. A nem­zetközi helyzet kedvezőt­len irányzatainak felerő­södése különösen idősze­rűvé teszi a Szovjetunió­nak, a Varsói Szerződés szervezetének ismert ja­vaslatait, amelyek a ka­tonai feszültség csökken­tését, a különböző társa­dalmi rendszerű országok kölcsönös biztonságának erősítését, a bizalom nö­velését szolgálják.­­ A Magyar Népköz­­társaság, szövetsége­seivel együtt, folytatja sokoldalú erőfeszítéseit a fegyverkezési verseny megfékezése, a békés egy­más mellett élés útjában álló akadályok elhárítása érdekében. Változatlanul fontosnak tartja, hogy mielőbb életbe lépjen a SALT 2 megállapodás, megkezdődjenek a­­ tár­gyalások a fegyverzet to­vábbi korlátozásáról, és ne kerüljön sor az újabb közép-hatósugarú rakéták nyugat-európai elhelyezé­sére. A Varsói Szerződés or­szágai — köztük hazánk — konkrét javaslatukkal már kifejezték a készsé­güket egy olyan európai értekezlet megtartására, amelynek feladata a kato­nai enyhülés elősegítése és a bizalomerősítő intéz­kedések megtárgyalása lenne. Ilyen értekezlet mi­előbbi létrejöttét a hely­zet sürgeti. Továbbra is előmozdítjuk a helsinki záróokmány ajánlásainak a megvalósítását, a mad­ridi tanácskozás előkészí­tését. A Magyar Népköztársa­ság továbbra is arra tö­rekszik, hogy a belügyek­­be való be nem avatkozás és a kölcsönös előnyök A Központi Bizottság áttekintette a párt XII. kongresszusának előkészí­tését és megállapította, hogy az a szervezeti sza­bályzatnak megfelelően, rendben halad. A párt 24 ezer alapszer­vezetében megtartották a beszámoló és a vezetőség­­választó taggyűléseket. Eredményesen zajlottak le az üzemi, az intézményi, a községi, a városi, a bu­dapesti kerületi, a járási és a járási jogú, valamint a városi-járási pártérte­kezletek. A párt szerve­zetei felelősségteljesen ad­tak számot az ötéves munkáról, s tárgyalták meg a kongresszusi irány­elveket. A társadalmi és tömegszervezetek vezető testületei is széleskörűen megvitatták a Központi Bizottság irányelveit. Mind a pártban, mind a társadalmi és tömegszer­vezetekben aktív és érde­mi vita folyt; az eredmé­alapján fejlődjenek két­oldalú kapcsolatai a tő­késországokkal. Azért te­vékenykedik, hogy a poli­tikai, a gazdasági, a tudo­mányos-műszaki és a kul­turális kapcsolatokban el­ért eredmények megőrzé­sével és fejlesztésével is hozzájáruljon a népek kö­zötti bizalom és megértés erősítéséhez. Hazánk, a Magyar Nép­­köztársaság a jövőben is megtesz mindent, ami tő­le telik azért, hogy Euró­pa, a világ népei tovább haladhassanak előre az enyhülés, a béke, a fel­­emelkedés útján. Ezek számbavétele mel­lett nyíltan szóltak a hi­bákról, a társadalmunkat foglalkoztató gondokról, problémákról is. Sok hasznos észrevétel és ki­egészítő javaslat érkezett a Központi Bizottsághoz. Az irányelvekről folyta­tott vitában is megnyilvá­nult pártunk eszmei, poli­­ti­kai egysége. A megnyi­latkozásokban kifejezésre jutott népünk alapvető egyetértése a szocialista célokban, és tettrekészsé­­ge a feladtok megoldásá­ban. Ez jól tükröződik a XII. kongresszusnak és hazánk felszabadulása 35. évfordulójának tiszteleté­re indított országos mun­­kaverseny-mozgalomban is, amely új lendületet ka­pott a Vörös Csillag Gép­gyár Sziklai Sándor Szo­cialista Brigádjának kong­resszusi műszakok szerve- - zésére tett kezdeményezé­sével. A Központi Bizottság megvitatta és elfogadta a XII kongresszus elé ter­jesztendő beszámolójának és határozati javaslatának a tervezetét A Központi Bizottság megtárgyalta a kongresz­­szusi felkészülés további tennivalóit. Az alábbiak szerint véglegesítette az 1980. március 24-én ösz­­szeülő kongresszus napi­rendjére vonatkozó javas­latát: II.­ ­ A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának beszámolója a XI. kongresszus határozatainak végrehajtásáról, a párt feladatairól Előadó: Kádár János elvtárs. O A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi El­lenőrző Bizottságának beszám­olója, Előadó: Brutyó János elv­társ. © A fellebbviteli bizottság jelentése. Előadó: a fellebbviteli bizottság elnöke. A Központi Bizottság és a Központi Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása. tárgyalások kezdődhetnek a bogotai túszok ügyében Tizenkilenc nagykövetet ejtettek foglyul A Dominikai Köztársa­ság kolumbiai nagykövet,­ségét megszállva tartó gerillák pénteken elen­gedték foglyaik közül az összes nőt közöttük Cos­,­a Rica nagykövetasszo­­nyát Ezzel az M 19 elne­vezésű gerillaszervezet éljesítette a bogotai kor­­­ány feltételét, amelyet a tárgyalások megkezdésé­­hez szabott A gerillák egy­ébként csütörtökön 13 túszukat engedték el. Az épületben levő amerikai nagykövet közlése szerint a gerillák nem 16, hanem 19 nagykövetet ejtettek foglyul. Képünkön, a ge­rillákkal vívott tűzharc­ban megsebesült társukat viszik biztonságba polgári ruhás rendőrök. Az Egyesült Államok azt tervezi, hogy megerő­síti diplomáciai képvise­­letei biztonságát, mivel a teheráni, islamabadi, tri­­poli és San Salvador-i események megmutatták, hogy „az amerikai­ képvi­seletek igen sebezhetők” — jelentette ki Ben Read külügyi államtitkár. (TELEFOTO — MTI Külföldi Képszolgálat) Púja Frigyes Indiában Púja Frigyes külügymi­niszter pénteken hivata­los látogatásra Új-Delhi­­be érkezett. A magyar diplomácia vezetője Na­­raszimha Rao indiai kül­ügyminiszter meghívásá­nak tesz eleget. Görög—török külügyminiszteri találkozó? Hayrettin Erkmen tö­rök külügyminiszter kö­zölte: megfelelő diplomá­ciai előkészítés után kész találkozni görög kollégá­jával. Erkmen egy tv-vitában jelentette be, hogy üzene­tet kapott Georgiosz Ral­­lisz görög külügyminisz­tertől. Görög részről megelé­gedéssel nyugtázták, hogy Törökország megszüntette az Égei-tenger légiteré­ben a polgári légiforgal­mat sújtó korlátozásokat. Ankara azonban nem mondott le arról, hogy módosítsa az égei-tengeri tengerfenék és felszíni vizek használatát — tűnt ki a török diplomá­cia vezetőjének szavai­ból. Versenyképesen ...................... . 3 Új gépek, megújuló emberek.... 3 A szégyenlős kéregető Perrel zárult baleset Nagy tartalékok a kis kockákban • * * 1 4 4 . III. A Központi Bizottság VI. ötéves népgazdasági meghallgatta és tudomás­terv előkészítési munka­ A békeharc világparlamentjét készítik elő az Addisz Abeba-i B­­T-ülésszakon A Béke-világtanács el­nöksége irodájának az eti­ópiai fővárosban csü­törtökön megnyílt ülés­szakán több mint ötven ország, kormányon kívüli nemzetközi szervezet és társadalmi szervezet, va­lamint a nemzeti felsza­badító mozgalmak kép­viselői vitatják meg a je­lenlegi nemzetközi hely­zet legidőszerűbb kérdé­seit. Az ülésszak napi­rendjén az alábbi kérdé­sek szerepelnek: harc az enyhülésért és az impe­rializmus katonai készü­lődéseinek fokozódása el­len ; a békeszerető erők nemzetközi szolidaritásá­nak erősítése; nemzeti felszabadító mozgalmak támogatása; a neokolo­­nializmus elleni harc, kü­lönös tekintettel Afriká­ra; a békeharc világpar­­lamentjének előkészítése. Az ünnepélyes megnyi­tó ülésen Romnesh Chand­ra, a BVT elnöke, átnyúj­totta Mengisztu Hailé Mariamnak, az etiópiai ideiglenes katonai kor­mányzótanács elnökének, a BJ VT Joliot-Curie-em­­lékérmét. Mengisztu Hailé Ma­riam, a BVT-ülésszakon elhangzott beszédében a többi között kijelentette: az imperialista körök is­mét a háború szélére akarják sodorni a világot. Az imperialisták szán­dékai szemléletesen meg­mutatkoznak az amerikai katonai jelenlét fokozásá­ban az Indiai-óceánon, a Vörös-tengeren és a Per­zsa-öbölben, a Carter­­kormányzat arra irányu­ló kísérleteiben, hogy új katonai támaszpontokat szerezzen Kelet-Afriká­­ban, továbbá a gyorshad­testek létrehozásában és Washington veszélyes kö­zel-keleti manővereiben -­­ mutatott rá Mengisztu Hailé Mariam és élesen bírálta Washington Afga­nisztánnal kapcsolatos mesterkedéseit is. Folyamatos eszmecsere Vance—Dobrinyin találkozó Heltai András, az MTI tudósítója jelenti: Cyrus Vance amerikai külügyminiszter és Ana­­tolij Dobrinyin washing­toni szovjet nagykövet —a viszonylag hosszú szünet után — pénteken tanács­kozott. Vance szóvivője nem kívánt részletekkel szolgálni a találkozó na­pirendjéről, azon túl, hogy a megbeszéléseket kölcsönös óhajra tartották és azon mindkét felet ér­deklő kérdéseket vitattak meg A szóvivő az amerikai sa­j­tóér­tes­ülésekkel kap­csolatban, hogy tervbe vették volna Vance ame­rikai és Gromiko szovjet külügyminiszter találko­zóját, kijelentette, hogy ilyen találkozót jelen­leg nem­ terveznek. Hed­­ding Carter ugyanakkor megerősítette, hogy a két nagyhatalom képviselői között folyamatos az esz­mecsere időszerű nemzet­közi kérdésekről, így az afganisztáni problémáról is. Párizsi A­FP-jelentés szerint Jean Francois­ Poncet francia külügymi­niszter fogadta Sztyepan Cservonyenko szovjet nagykövetet.

Next