Népszava, 1981. április (109. évfolyam, 77–100. sz.)

1981-04-01 / 77. szám

Világ proletárjai,egyesüljetek! ■ szerda, 1981. április 1. ■ 109. évfolyam, 11. szám ■ ára­­,46 forint A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA Megkezdődött a Bolgár Kommunista Párt XII. kongresszusa Todor Zsivkov terjesztette elő a Központi Bizottság beszámolóját Kedden délelőtt a szófiai Nemzeti Kultúrpalota négy­ezer fős kongresszusi termé­ben megkezdődött a Bolgár Kommunista Párt XII. kong­resszusa. A Központi Bizottság meg­bízásából Todor Zsivkov el­ső titkár nyitotta meg a kong­resszust, majd Cola Dragoj­­cseva, a BKP KB Politikai Bizottságának tagja üdvözöl­te a külföldi küldöttségeket. Bejelentette, hogy a kong­resszuson 108 ország 126 kom­munista és munkáspártja,­ nemzeti-demokratikus moz­galma és szocialista pártja képviselteti magát küldött­séggel. Jelen van több nem­zetközi szervezet küldötte is. A küldöttségek vezetői, kö­zöttük Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese, a bolgár párt- és állami vezetőkkel, a bolgár munkásmozgalom kiemelkedő személyiségeivel együtt a díszelnökségben fog­laltak helyet. Cola Dragoj­­cseva külön köszöntötte az SZKP küldöttségét, amelyet Vlagyimir Scserbickij, az­­ SZKP KB Politikai Bizottsá­gának tagja, az Ukrán Kom­munista Párt KB első titkára vezet. A kongresszus vezető szer­veinek megválasztása után a küldöttek egyhangúlag jóvá­hagyták a szombatig tartó ta­nácskozás napirendjét és ügy­rendjét. A napirend első pontjaként Todor Zsivkov terjesztette elő a Központi Bizottság beszámolóját. — öt év telt el a BKP XI. kongresszusa óta. Most, a XII. kongresszus fórumán kije­lenthetjük: ezek gyümölcsö­ző évek voltak, kemény mun­kával és alkotással teltek el. Ez idő alatt népünk a párt vezetésével nagyot lépett előre a fejlett szocializmus építésének útján — jelentette ki Todor Zsivkov. Aláhúzta, hogy a XII. kongresszusra a bolgár ál­lam megalapításának 1300., a párt megalakulásának 90. és a Központi Bizottság törté­nelmi jelentőségű áprilisi plénumának 25. évfordulóján kerül sor. Todor Zsivkov aláhúzta: a BKP Központi Bizottsága rendkívül pozitívan értékeli az elmúlt évtized eredménye­it, azokat a vívmányokat, amelyekkel az ország a fej­lett szocialista társadalom programjának elfogadása óta büszkélkedhet. Elmondotta: ez alatt az idő alatt megkét­szereződött a nemzeti jöve­delem, a beruházások összege 52 milliárd leva volt. Az ál­lóalapok értéke megkétsze­reződött. Az elmúlt, hetedik ötéves terv időszakában 24 milliárd levával növekedett a nemzeti jövedelem a hato­dik ötéves tervhez képest, és a növekedést a munka ter­melékenységének fokozásá­val érték el. Rámutatott ar­ra, hogy ezeket az eredmé­nyeket a bonyolultabbá vált világgazdasági feltételek kö­zepette érték el, s bár objek­tív körülmények és szubjek­tív hibák nehezítették a hely­zetet, Bulgária történelmé­ben a fejlődésnek páratla­nul gyümölcsöző szakasza valósult meg. Kitért a párt és a kormány szociálpoliti­kai programjára is. „Min­dent az ember nevében, min­dent az ember javára" — ez a jelszó határozza meg a BKP társadalompolitikájának lé­nyegét. Aláhúzta, hogy az elmúlt évtizedben a fejlett szocia­lizmus elemei kialakultak a népgazdaságban, a kultúrá­ban és az életmódban. A BKP KB első titkára taglalta a nehézségeket és az (Folytatás a 2. oldalon) Megemlékezések a Szovjetunióban hazánk felszabadulásának évfordulójáról Megkezdődtek a Szovjetunió­ban a Magyarország felsza­badulásának 36. évfordulója alkalmából rendezett emlék­ünnepségek. A Szovjet—Ma­gyar Baráti Társaság tíz moszkvai kollektív tagjánál — nagyüzemekben, oktatási intézményekben — tart meg­emlékezést. Hasonló megemlékezéseket tartanak számos köztársa­ságban, nagyvárosban. A köz­ponti ünnepséget április 2- án rendezik meg Moszkvá­ban a Szakszervezetek Há­zában. Április 4-én több órás magyar műsort sugároz a szovjet televízió első prog­ramjában. A rádióműsorban is számos program foglalko­zik majd a mai Magyaror­szággal, a magyar művészet­tel. Lázár György fogadta az indiai vezérkari főnököt O. P. Malhotra tábornok, az Indiai Köztársaság száraz­földi haderő vezérkari főnö­ke, Oláh István vezérezre­des, a magyar néphadsereg vezérkari főnöke, miniszter­­helyettes meghívására, hiva­talos, baráti látogatáson járt hazánkban. Itt-tartózkodása során ellátogatott a néphad­sereg különböző alakulatai­hoz s egyik tanintézetéhez. Megkoszorúzta a magyar hő­sök emlékművét, ismerke­dett hazánk történelmi neve­zetességű helységeivel, részt vett a Magyar Néphadsereg Művészegyüttesének dísz­előadásán, és meglátogatta a Hadtörténeti Múzeumot. Malhotra tábornokot eluta­zása előtt fogadta Lázár György, a Minisztertanács el­nöke és Czinege Lajos had­seregtábornok, honvédelmi miniszter. Legújabb jelentések a Reagan elleni merényletről Husn­ alelnök ideiglenes intézkedési jogot kapott Az amerikai elnök állapotát jónak minősítik Leonyid Brezsnyev távirata • Államférfiak nyilatkozatai A George Washington kórház szóvivője kedden „rendkí­vül jónak” minősítette Rea­gan amerikai elnök egészsé­gi állapotát a hétfői műtét után. Az elnök az éjszaka nagy részét az utókezelő szo­bában, ébren töltötte, de ked­den reggel már rövid beszél­getést folytatott Edwin Meese-szel, James Bakerrel és más fehér házi munkatársai­val. Hétfőn délután a washing­toni Hilton-szálló előtt egy — mint utólag kiderült, szél­sőjobboldali, újfasiszta néze­teiről és agresszív hajlamá­ról ismert — fiatalember hat pisztolylövést adott le néhány lépés távolságból az elnökre és az őt kísérő személyekre. Reagan bal tüdejéből három­órás műtéttel távolították el a golyót. A merénylőt — a 25 éves John Hinckleyt — várható­an csütörtökön állítják szö­vetségi bíróság elé. Jelenleg az FBI őrizetében van. A négy súlyos sebesülést okozó gyilkossági kísérletért élet­fogytiglani börtönbüntetés vár rá. Dennis O’Leary, a wa­shingtoni kórház szóvivője szerint James Bradynek, a Fehér Ház szintén súlyosan megsebesített sajtótitkárá­nak állapota változatlanul igen súlyos, de „rendkívüli javulás tapasztalható” nála. Brady felgyógyulására — kö­zölte O’Leary — most több a remény, mint hétfőn hitték. A revolvergolyó Brady bal szemöldöke felett hatolt be koponyájába, de rézsútosan fúrta azt át. Az orvosok sze­rint ez viszonylag szerencsés körülmény, mert így az agy bal oldali féltekéje, amely­ben a beszéd és a gondolko­dás legfontosabb funkciói összpontosulnak, viszonylag kis sérülést szenvedett. A Hinckley által ugyan­csak megsebesített washing­toni rendőr (a nyakán érte a lövés) és a titkosszolgálati ügynök (mell­lövést kapott), egészségi állapotát a hivata­los közlemények biztatónak ítélték kedden. Reagan elnök a kórház szó­vivője szerint máris döntés­képes, bár további egy-két hétbe telhet még, amíg ki­engedik a kórházból, s hóna­pokba, amíg ismét „a kor­mányrúdhoz állhat”. A Fehér Ház azt hangoztatja, hogy a végrehajtó hatalmat az Egye­sült Államokban továbbra is Reagan tartja kézben. „Az el­nök betölti hivatalát” — kö­zölte a helyettes szóvivő. Bush alelnök saját lakásán töltötte az éjszakát. Az a tör­vény lépett életbe, amely sze­rint „az elnök távolléte” ese­tén az alelnök nem a végre­hajtó hatalmat­ veszi át, ha­nem egyfajta ideiglenes in­tézkedési jogot kap az ügyek irányítására. Reagan rendelkezése értel­mében a helyettesítési sor­rendben az elnököt az alel­nök és a hadügyminiszter kö­veti. A külügyminiszter, Haig, csak a negyedik az intézke­désre jogosultak rangsorá­ban. Eddig egyetlen olyan tény sincs birtokunkban, amely azt bizonyítaná, hogy a Rea­gan elnök elleni merénylet összeesküvés eredménye — állítja mind a Fehér Ház, mind az FBI. Washingtonban a merény­let után újabb rendkívüli biztonsági intézkedéseket ve­zettek be. Kedden újabb figyelemre­méltó részletek kerültek nyil­vánosságra a merénylet el­követőjéről. John W. Hinck­ley 1978-ban belépett az ame­rikai náci pártba, de a ná­cik egy év múlva kizárták, mert — mint Michael Allen, a párt vezetője közölte — „mindenáron lövöldözni és robbantani akart". Hinckley nevét azonban az FBI egyet­len listáján sem találták meg, bár még az amerikai fasisz­táknak is túl erőszakosnak tűnt. .Ugyancsak megerősí­tést nyert, hogy a fiú, aki hét év alatt nem tudta befejezni egyetemi tanulmányait, egy (Folytatás a 2. oldalon) Az amerikai elnök elleni me­rénylet és a lövések eldördü­­lése utáni történések minden pillanatát megörökítették a Helyszínen tömegesen jelen volt filmesek, fotósok. Az egyik ilyen pillanat (felső képünk), amikor a megsebesült Ronald Reagant két rémült arcú biz­tonsági ügynök az elnöki li­­mousinba tuszkolja, a másik (alsó képünk hátterében), ami­kor rendőrök és titkosszolgá­lati ügynökök leteperik a me­rénylőt, akinek egyik golyója a fején súlyosan megsebesítet­te a fotó előterében a járdán fekvő James Bradyt, a Fehér Ház sajtószóvivőjét. A két kép közé montíroztuk a tettes, John W. Hinckley arcmását TELEFOTÓ : MTI Külföldi Képszolgálat

Next