Népszava, 1981. május (109. évfolyam, 101–126. sz.)

1981-05-01 / 101. szám

Világ proletárjai,egyesüljetek! ■ péntek, 1981. m­ájus 1. ■ 109. évfolyam, 101. szám ■ ára 1,80 forint . ______ ««.. wtfj.V2 ! A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA —— !—— .................. .........— ....... ■■■■--. . . . — . . ■■ 1,. -... 1 MÁJUSI­G SZÁNTÓ ^N.. Sólyom Ferencnek, a SZOT titkárának rádió- és tévébeszéde Kedves elvtársnők! Kedves elvtársak! Ünnepre készülünk, a világ min­den dolgozójának közös ünnepére. A teremtő, alkotó emberek nemzet­közi ünnepének előestéjén a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Minisztertanács és a Szakszervezetek Országos Tanácsa nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm önöket, hazánk minden dolgozóját, szocialista társadalmunk építőit és védelmezőit. Több mint kilenc évtizede ünnep­ük meg a dolgozók az egész világon május elsejét. Van, ahol lenyűgöző demonstrációval, vidám majálissal, van, ahol csupán néhány szál virág­gal, zöldülő faággal díszítve gépeiket, van, ahol csak ökölbe szorított kéz­zel, de ezen a napon a nemzetközi munkásosztály legtöbb tagja fokozot­tabban érzi összetartozását és igyek­szik kifejezni szolidaritását. Minden­ki őriz egy-egy szép május elsejei emléket. A régiek ilyenkor a tiltott május elsejéket is felidézik. Sokak számára talán a legszebb emlék az első szabad felvonulás ma­rad, amikor a természet ébredésé­vel együtt új élet kezdett sarjadni a romokon. Május első napja elsősorban a mun­ka ünnepét jelenti, mert azzá for­máltuk a három és fél évtizedben. Ezen a napon a munkát ünnepel­jük, amely az élet forrása. A dolgo­zó, az alkotó embereket köszöntjük, akik anyagi és szellemi javainkat előteremtik és gyarapítják. Csak egy pillanatra gondoljuk vé­gig: mennyi munka, valamennyiünk közös erőfeszítése kellett, amíg elju­tottunk fejlődésünk mai színvonalá­hoz. Örömmel és büszkeséggel mond­hatjuk el a világnak: mindez a mi munkánk gyümölcse, szabad, kizsák­mányolás nélküli társadalmunk nagy­szerű eredménye! Minden, amitől szebb, gazdagabb, értelmesebb lett életünk, a hatékony, a tisztességes, a kötelességet teljesítő emberi munkából fakad. Ez a leg­fontosabb, amit tudni és tanítani kell, hogy mindenki, felnőtt és gye­rek tisztelje a munkát, s megvesse a munkátlanságot. Mindenki számára kötelező az írott törvény; a mi társadalmunk­ban a végzett munka az értékmérő, ez jelöli ki az ember helyét a többiek között. Akik pedig nem veszik ko­molyan munkájukat, a restek, a fe­lelőtlenek, legyenek kárvallottai an­nak. Ezt az egész nép érdeke, de a jól, tisztességgel dolgozók nagy több­ségének igazságérzete is megkívánja. S ha holnap ünnepelünk is, de meg nem állunk, utána folytatjuk tovább, mert a jelenlegi fejlődési színvonalnál többet és jobbat aka­runk. Erősítenünk kell gazdaságunk alapjait, valóra kell váltanunk közös céljainkat, mindazt, amit pártunk XII. kongresszusa határozatában megfogalmazott. Vívmányaink megőrzése, elért eredményeink megszilárdítása és a későbbi gyorsabb ütemű fejlődés fel­tételeinek megalapozása, ez a fő fel­adat. Ennek legfontosabb feltétele: a céljainkba vetett hit, a politikánk iránti bizalom, a belpolitikai helyze­tünk kiegyensúlyozottsága, amely reális valóság. Ezért számítunk és számíthatunk a dolgozó emberekre szocialista vívmá­nyaink megőrzésében, a továbbfej­lődést megalapozó program végre­hajtásában. Ki-ki saját munkaterü­letén a legjobb tudásával és akará­sával végezze dolgát, tegye munká­ját nap mint nap jobbá, hasznosab­bá. Kedves elvtársak! Ahhoz, hogy itthon nyugodtan dolgozhassunk, megvalósíthassuk nemzeti programunkat, a szocializ­mus építését, számolnunk kell az éle­tünket befolyásoló külső feltételek­kel is. Van mit féltenünk, van mit meg­őriznünk. Ezért kísérjük figyelem­mel és aggodalommal, hogy az im­perialisták ma újból feszültté akar­ják tenni a légkört, háborús uszítá­sokkal fenyegetőznek. Esztelen fegy­verkezésük veszélybe sodorhatja a világot. Csak az őrültek akarhatják a háborút. Ezek az emberek felad­ják emberi mivoltukat. A béke minden becsületes ember­nek, függetlenül attól, hogy a föld mely részében él, a legdrágább és legféltettebb kincse. A békébe vetett hitünk és szocia­lista építőmunkánk egy tőről fakad. És ezért a mi leghatásosabb harci eszközünk a békéért való küzdelem és a hatékony munka. így válik má­jus elseje a béke harcos ünnepévé, a békemozgalom nemes seregszem­léjévé is. A világ népei békés életet akar­nak. A haladó gondolkodású, a bé­két akaró emberek szerte a világon ezért értékelik és kísérik figyelem­mel, sőt féltő aggodalommal a Szov­jetunió és a szocialista országok bé­kejavaslatait, erőfeszítéseit az egész világ békéjéért. A Szovjetunió Kommunista Párt­jának XXVI. kongresszusán meghir­detett, az enyhülést szolgáló konkrét javaslatok ismét tanújelét adták a Szovjetunió békeakaratának. A ja­vaslatok alapot adnak a társadalmi haladásért, a nemzeti függetlensé­gért az imperializmus ellen küzdő minden erőnek. A Szovjetunió és a szocialista or­szágok népeit örömmel, büszkeség­gel és felelősségel tölti el az a tudat, hogy országainkra növekvő rokon­­szenvet tekintenek a világ dolgo­zói. Mi vállaljuk és végezzük a reánk háruló feladatokat, barátaink és elv­­társaink bízhatnak bennünk és szá­míthatnak ránk. Kedves elvtársak! Az idei május elsejei felvonulá­sok, a vidám majálisok adjanak új erőt, lendületet holnapi munkánk­hoz! Barátainkkal, szövetségeseink­kel együtt szilárdan haladunk tovább a megkezdett és további eredménye­ket biztosító úton. Közös céljaink eléréséhez kívá­nok hazánk minden dolgozójának és állampolgárának jó erőt, egészséget, a közösség javát és az ember gyara­podását szolgáló munkasikert és sze­mélyes boldogulást. Kitüntetési ünnepség a Parlamentben A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a szocialista mun­kaversenyben az V. ötéves terv időszakában elért ered­ményeik elismeréséül nyolc személynek a Szocialista Munka Hőse kitüntetést és kitüntető címet, tíz szocia­lista brigádnak pedig a Munka Vörös Zászló Érdem-’ rendje kitüntetést adomá­nyozta. A kitüntetéseket csü­törtökön az Országház ku­polacsarnokában L­osonczi Pál, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja, a Nép­­köztársaság Elnöki Tanácsá­nak elnöke nyújtotta át. Részt vett az ünnepségen Havasi Ferenc, a Központi Bizottság titkára, Gáspár Sándor, a SZOT főtitkára, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagjai, Marjai József, a Minisztertanács elnökhelyet­tese és Katona Imre, az El­nöki Tanács titkára. Losonczi Pál az ünnepsé­gen mondott beszédében hangsúlyozta: — Jóllehet, itt most a sok tízezer közül csak a legki­válóbbak részesülnek a meg­érdemelt elismerésben, de a megbecsülés, a köszönet a többieknek is szól. Minden­kinek, aki a munkaversenyek során becsülettel kitartott őrhelyén, és erejét megfe­szítve egyaránt dolgozott önmaga és a társadalom egé­szének boldogulásáért. Jó ér­zéssel mondhatjuk: tíz- és tízezrek értik meg, hogy szigorúbb összefogás, a ter­melékenység növelése, a jobb minőségű munka és az ész­szerű takarékosság nélkül szép terveinket nem válthat­nánk valóra. Napjainkban a dolgozók sokaságának válik életelemévé a közös gondol­kodás, a felelősség vállalása és a kifogástalan minőségű, szorgalmas munka. Végül Losonczi Pál sikere­ket és eredményeket kívánt a kitüntetetteknek további, szocialista elkötelezettséggel végzett áldozatos munkájuk­hoz, majd átnyújtotta a ma­gas elismeréseket. (A kitüntetettek névsora az 5. oldalon.) Szakszervezeti küldöttségek érkeztek hazánkba Világszerte megünneplik május elsejét A SZOT elnökségének meg­hívására 34 ország 37 orszá­gos szakszervezeti központ­jának és két nemzetközi szak­­szervezeti szövetség képvi­selői érkeztek hazánkba, hogy részt vegyenek a május 1-i ünnepségeken. A küldöttségek tagjai részt vesznek a budapesti dolgo­zók május 1-i felvonulásán, ismerkednek a magyar szak­­szervezetek társadalomban betöltött szerepével, ipari és mezőgazdasági üzemekben ta­nulmányozzák az üzemi szak­­szervezeti szervezetek jog- és hatáskörét, az üzemi de­mokrácia gyakorlatát. A május 1-i ünnepségeken a dolgozók szerte a világon ki­fejezésre juttatják eltökélt­ségüket, hogy tovább foly­tatják harcukat a kizsákmá­nyolás, a monopóliumok uralma ellen, a munkához, a békéhez és a demokráciá­hoz való jogért. A Szovjetunió európai te­rületén ugyan hirtelen hű­vösre, esősre fordult az idő, de a május elsejei ünnepi felvonulást ez várhatóan nem zavarja meg: mindenütt nagy lelkesedéssel készülnek az ünnepre, amely az idén há­rom napos lesz az ország­ban. Az ünnep fénypontja a felvonulás lesz Moszkvában. Hanoiban, a Ba Dinh pa­lotában csütörtökön nagy­gyűlésen emlékeztek meg a kettős ünnepről, a vietnami népnek az amerikaiak és a dél-vietnami rendszer felett aratott győzelme hatodik év­fordulójáról, valamint má­jus 1-ről, a munka ünnepé­ről A három legnagyobb olasz szakszervezeti szövetség, a kommunista-szocialista több­ségű CGIL, a keresztényde­mokrata irányítású CISL, s a szociáldemokrata VIL csü­törtökön sz­ámában közös fel­hívással fordult az olasz dol­gozókhoz május 1. alkalmá­ból. A felhívásban felszólí­tották a dolgozókat, hogy ki­­ki munkahelyén konkrétan járuljon hozzá a szakszerve­zeti egység megerősítéséhez. Ma választások Kambodzsában Május 1-én — új szakaszt jelezve az ország újjáépíté­sében — nemzetgyűlési vá­lasztásokat tartanak a Kam­bodzsai Népköztársaságban, a Pol Pot-féle rezsim felszá­molása óta először­ 117 képviselői mandátum sorsáról döntenek az állam­polgárok általános, egyenlő, közvetlen és titkos szavazás­sal. A 148 jelölt között buddhista szerzetesek, orvo­sok, mérnökök, technikusok és kézművesek ugyanúgy megtalálhatók, mint állami vezetők, munkások, parasz­tok és katonák. A jelöltek listájáról Kambodzsa nem­zetiségi népcsoportjainak képviselői sem hiányoznak. A főváros, Phnom Penh 14 jelöltet állított, közöttük van Heng Samrin, a Kambod­zsai Népi Forradalmi Tanács elnöke és Pen Sovan alelnök is. Az SPK kambodzsai hír­­ügynökség által április 18-án közzétett törvényerejű ren­delet értelmében valameny­­nyi, 18. életévét betöltött ál­lampolgár — tekintet nélkül nemzetiségére, nemére, tár­sadalmi helyzetére, vallásá­ra, műveltségi szintjére, va­lamint arra, hogy mennyi ideje tartózkodik hazájában — választásra jogosult.

Next