Népszava, 1981. május (109. évfolyam, 101–126. sz.)

1981-05-28 / 123. szám

8 CSÜTÖRTÖK, 1981. MÁJUS 28. NÉPSZAVA Mozaik Mit látunk, mit hallunk? 1081. MÁJUS 28., CSÜTÖRTÖK A Nap kel 4 óra 54 perckor, nyugszik 20 óra 29 perckor Szeretettel köszöntjük névnapjukon nevű olvasóinkat Védett levélszekrény Levélszekrényt választott családi szállásul egy cinke­pár Székesfehérvár csendes mellékutcájában. Nagy gond­dal és sok munkával kibélel­ték, lakályossá tették a le­mezodút, ahol már fiókáikat is ki költötték. A nem éppen tágas szálláson nyolc apró­ságot etetnek szorgalmasan a cinkeszülők. A fészekbe való bejutás nem lehet köny­­nyű számukra: a bejárata ugyanis még a cinke mére­teihez viszonyítva is szűkre szabott. A cinkecsalád ennek ellenére kitűnően érzi magát a levélszekrényben, annál is inkább, mert a ház lakói, tu­domást szerezve a hívatlan albérlők beköltözéséről, „vé­detté” nyilvánították a pos­tai küldemények bedobásá­ra szolgáló alkalmatosságot. A levelek fogadására mási­kat szereltek fel. — A Duna legveszélyesebb gázlójának kotrását fejezték be a Szigetközben, Bagamér­­nál. A folyó itt 800 méter hosszú, éles kanyart ír le. A kanyarulat annyira elgázló­­sodott, hogy halaszthatatlan­ná vált a meder mélyítése. Egy nagy teljesítményű kot­róhajó két hónapig dolgozott ezen a szakaszon, s 145 ezer köbméter hordalékot emelt ki. — Márka Juice néven új üdítő ital gyártását kezdték meg a Badacsonyvidéki Pin­cegazdaság tapolcai üzemé­ben. A kajsziból , és ősziba­rackból készült rostos ital­ból naponta négy-ötezer, li­teres üveget töltenek meg. — A szegedi nyári tárlatra több mint hatszáz alkotást küldtek el az ország külön­böző városaiban élő művé­szek. A Képző- és Iparművé­­síeti Lektorátus döntése alapján mintegy százötven alkotó két és fél sráz műve kerül közönség elé a július 19-től szeptember elejéig nyitva tartó kiállításon. — Tragikus előzés. A So­mogy megyei Kaposfőn Tier Ervin 65 éves nyugdíjas, bé­csi lakos, osztrák állampol­gár személygépkocsijával egy kanyarban áttért az úttest bal oldalára és elütötte a ve­le szemben kerékpáron köz­lekedő, gyermekét szállító Pokos Istvánná 31 éves tsz­­bedolgozót, aki a helyszínen meghalt. Kislánya, Pokos Ri­ta és a személygépkocsi ve­zetője súlyos sérülést szen­vedett. A vizsgálat eddigi adatai szerint Tier Ervin sza­bálytalanul előzött. Tarján Sándor, a Szo­cialista Hazáért Érdem­rend kitüntetettje, a párt, a munkásmozgalom régi harcosa 86 éves korában elhunyt. Hamvasztás utá­ni búcsúztatása június 2-án, 3 órakor lesz a Far­kasréti temetőben. Kovács Ferencné Plesch Gizella, a Szocialista Ha­záért Érdemrend kitünte­tettje, aki 1935 óta volt a párt tagja, elhunyt. Ham­vasztás utáni búcsúztatá­sa június 2-án, kedden délután 3 órakor lesz az újpesti Megyeri úti teme­tőben. Csütörtökön ismét Megkérdezzük a minisztert Csütörtökön este ismét je­lentkezik a tv-ben a Meg­kérdezzük a minisztert soro­zat. Ez alkalommal tíetényi István pénzügyminiszter vá­laszol a nézők kérdéseire. Az ország pénzügyi helyze­te és lehetőségei mellett szó­ba kerül a családok költség­­vetése, a beruházások és a tá­mogatások kérdése. A beér­kezett levélkérdések alap­ján nagyon sok állampolgárt érdekel a külföldről felvett hitelek sorsa, az ár- és bér­­emelkedés, a nyugdíjak ala­kulása. A nap során délelőtt 10 órától az adás befejezéséig telefonon — a 180—455-ös hí­vószámon — is lehet felten­ni kérdéseket a miniszter­nek. Az adás 21.25-kor kez­dődik az első programban. (MTI) — Átadták a Magyar Tudo­mányos Akadémia tiszteleti tagságáról szóló oklevelet Bay Zoltán amerikai profesz­­szornak szerdán az Akadé­mia székházénak tudósklub­jában. Az oklevelet Szent­­ágothai János, az MTA el­nöke nyújtotta át a magyar származású tudósnak, akit egyúttal az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tiszteleti tagjának is megválasztottak. — Befejeződött a Tiszai Vegyi Kombinátban a mű­trágyagyár két és fél héten át tartott éves nagyjavítása és szerdán egy nappal a ter­vezett határidő előtt a gyár valamennyi üzeme termelés­be állt. A gyors munka ered­ménye: hétszáz tonna ammó­nia- és ezerötsráz tonna nit­rogénműtrágya, ennyi készült egyetlen nap alatt a leninvá­­rosi üzemben. — Század végi pillanatok címmel Klösz György fény­képeiből nyílik kiállítás a Budapesti Történeti Mú­zeumban, június 10-én. — Újabb áldozata van a spanyolországi járványos tü­dőgyulladásnak. Valladolid városban kedden este egy 17 esztendős fiú halt meg a rej­télyes betegségben. így tizen­ötre emelkedett a halálos ál­dozatok száma, és jelenleg 1949 beteget ápolnak kórház­ban. — A víztárolóba fulladt fürdés közben Vadász Imre 12 éves tanuló Szabolcs me­gyében, Tunyogmatolcs kül­területén. A rendőrség foly­tatja a baleset vizsgálatát. — A magyar—bolgár ba­rátsági napok Győr-Sopron megyében szerdán befejeződ­tek. A programsorozat utol­só eseményeként Sopronban Boncso Pencsev Mitev, a Bolgár Népköztársaság buda­pesti nagykövete tartott is­mertetőt a Bolgár Kommu­nista Párt XII. kongresszusá­ról. — KISZ-védnökség Győ­rött. Bő a választók, kiegyen­súlyozott az ellátás a győri Arrabona Áruházban, s eb­ben fontos szerepük van az áruház ifjúkommunistáinak, akik egy évvel ezelőtt KISZ- védnökséget vállaltak a ke­reskedelmi munka javítása felett. E cél érdekében szo­rosabb kapcsolatot létesítet­tek hét gyártó, illetve nagy­kereskedelmi vállalat KISZ- szervezetével. — Szabadidő-központ lesz a Kaposvártól hat kilométer­re levő Deseda víztározó. Nyolc kilométer hosszúságú, háromszáz-négyszáz méter széles, kettőszáznegyven hektárnyi vízfelületű, erdő övezte tározó mellett motel, étterem, ABC, presszó, biszt­ró épül. — Kábítószer. A perui ha­tóságok 7,5 millió dollár ér­tékű kábítószert égettek el. A kábítószer-mennyiséget az utóbbi három hónapban fog­lalták le. — Bartók-emlékműsor lesz június 2-án, kedd délután 3 órakor a Bartók Béla Emlék­házban (II., Csalán u. 29.), Zsolnai Gábor együttese és Hársházi János közreműkö­désével. A Respo Budapesten Ha egy szóval kellene jelle­mezni a Respo osztrák ru­házati cég kollekcióját, azt mondhatnánk, elegáns. A fa­zonok szolidak, majdhogy­nem konzervatívak, a kivite­lezés, az összhatás mégis nagyon szép. Tervezőik me­részen használják a színe­ket, ízlésesen társítják össze Danis Barna felvételei őket, és mutatósak az alap­anyagok. A több mint 100 darabos kollekcióban kevés fazon váltotta egymást, még­is minden darab mutatott va­lami szépet. A kabátok, kosz­tümök, szoknyák a nap min­den szakában viselhetők, egy­szerűek, dekoratívak. Televízió 1 8.05—12.05: Iskolatévé. FF. 14.30—16.00: Iskolatévé. FF. 16.03: Hírek 16.10: Nagy folyók a történelem visszfényében Francia—magyar filmsorozat XIII/4. A Nílus 17.05: Tízen Túliak Társasága. 17.45: Tévébörze 17.55: Bartók: Gyermekeknek Népdalok zongorára 18.05: Telesport 18.30: AZ ELSŐ AKADÁLYOK — MA. FF. A tv munkatársai egy-két évvel ezelőtt végzett fiatal agrár­­szakembereket hívtak a kamera elé, s arról vallatták őket, hogy miként illeszkedtek be az új környezetbe, hogyan tudják mindazt hasznosítani a gyakorlatban, amit elméletben elsajátítottak. A tegnap és a ma sugárzott riportfilmek alapján a jövő héten vitaműsorban mondják el véleményüket a szakemberek a jelent és a múltát összehasonlítva — mi változott azóta, javult-e a helyzet? 19.15: Mese. FF. 19.30: Tv-híradó 20.00: Pityke őrmester XIII/8. Hasonmás 20.10: TEREFERE. FF. Szórakoztató műsor felnőtteknek 21.25: MEGKÉRDEZZÜK — dr. Hetényi István pénzügyminisztert 22.25: Tv-híradó 3. 22.35: Oldjuk meg! FF. Biológia Televízió 2 18.50: Pedagógusok fóruma. FF. 19.30: Tv-híradó 20.00: A REPÜLŐ SZEKRÉNY. Francia filmvígjáték Egy hideg téli napon a nagynéni a költözködés közben megfagy. A szállítómunkások nem sokat problémáznak ezen, a maguk módján intézik el a dolgot. A nagynénit belerakják a tükrös szekrénybe. Az unokaöcs pánikszerűen indul a tükrös szekrény nyomába, hiszen elképzelni is rossz, mi történik akkor, ha az új tulajdonos az eladott szekrényből egy holttestet húz elő .. . 21.30: Tv-híradó 2. 22.00: Tudősklub ’81. FF. Hazánk és a tudományos­technikai haladás Szlovák tv 9.00: Iskolatévé. 9.30: Művelődési műsor. 10.00: Jugoszláv film. 15.25: Iskolatévé. 15.50: Német nyelvtanfolyam. 16.20: Dokumen­tumműsor. 17.00: Tévémagazin. 17.40: Csehszlovákia—Spanyolor­szág férfikosárlabda EB-mérkő­­zés. 19.10: Mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Mogadori emberek. Fr. té­vésorozat. 20.55: Vetélkedő. 21.35: Zenés műsor. 22.10: Huszonnégy óra a világban. 22.25: Olaszor­szág—Szovjetunió férfikosárlab­da EB-mérkőzés. Kossuth rádió 8.27: Gondolatok az ifjúságról 8.37: Zenés játékokból 9.20: Fúvósesztrád 9.44: Brummadzag, a zenebohóc 10.05: A furfangos csecsemő 11.25: Bevallom magának . . . 11.39: A Balogh család 12.00: Déli krónika 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Csurka István: Utasok 12.45: Zenemúzeum Dalest a Zeneakadémia Nagytermében 13.47: Mindenki könyvtára Cholnoky Viktor: Trivulzió szeme 15.10: A Vándor kórus énekel 15.28: Csiribiri 16.05: Csajkovszkij: Anyegin —■ zárójelenet 16.19: Délutáni Rádiószínház A lyukasztós bérlet Chister Dahi és Claes Lundberg rádió játéka 17.07: Háttérbeszélgetés. Ism. 17.32: A zeneirodalom remekműveiből 18.11: Hol volt, hol nem volt 18.30: Esti Magazin 19.15: Ifjúsági Rádiószínpad Serfőző Simon: Fiú a tanyákról 19.48: SVÉD SÁNDOR EMLÉKEZETES SZEREPEI Pályakezdés 20.25: Az Áll. Népi Együttes felvételeiből 21.10: Dzsesszfelvételekből 21.40: Adottságok — lehetőségek — a Mezőhegyesi Állami Gazdaságban 22.20: Tíz perc 22.30: Madrigálok 22.41: Metronóm 23.01: A Szegedi Szimf. Zenekar hangversenye 0.10: Vidám vásár. Részi. Petőfi rádió 8.05: Dzsesszfelvételekből. Ism. 8.33: Napközben 10.00: ZENEDÉLELÖTT Az Everly Brothers együttes negyedórája — Máté Péter énekel — Mandel Róbert tekerő­lanton játszik — Láttuk, hallottuk — Ike és Tina Turner lemezeiből — Torelli: g-moll concerto grosso — Sophia Loren és Anthony Quinn énekel — Csak fiataloknak! 12.33: Mezők, falvak éneke 12.55: Sárga szitakötők 14.00: Válogatott perceink 16.00: Idősebbek hullámhosszán. 17.00: Belépés nemcsak tornacipőben Sportol a kongresszus 18.33: Hét végi panoráma 19.55: Slágerlista 20.33: Balesetek, tűzesetek, bűnügyek 21.05: Visszatekercselés Zelk Zoltánnal a régi Centrálban 22.15: Verbunkosok, nóták 23.15: Operettfinálék 3. műsor 9.00: Hovanscsina. Részi. 9 9.52: Fábián Márta és Szakály Agnes kétcimbalmos hangversenye O 11.05: Brahms: III. szimfónia 0 11.44: Lazairj Berman Liszt-műveket zongorázik 0 12.40: A Fejesvölgyi birodalom 12.55: Pillanatkép 13.07: Dzsesszfelvételekből 0 Toto Blanke „Electric Circus” együttese játszik 13.50: Kari Böhm Beethoven-műveket vezényel 0 15.05: Magyar művészek operafelvételeiből A 16.00: Zenei lexikon 16.20: Felejthetetlen arcok az Operaházből Réti Józsefre emlékezik Huszár Klára 16.48: Popzene 0 17.41: A változásra szavaztak... Szocialista elnök Párizsban. Ism. 18.11: Itzhak Perlman hegedül 0 Zongorán közreműködik Samuel Sanders 19.05: A Gachingi kamarakórus Bach-motettákat énekel 0 Vezényel Helmuth Rilling, közreműködik: a Stuttgarti Bach-kollégium zenekara 19.37: A M. All. Hangversenyzenekar hangversenye 0 Vezényel Erdélyi Miklós, közreműködik Szegedi Anikó — zongora Közben: 20.20: Fiák és madarak 21.15: Operakettősök 21.45: Két Haydn-vonósnégyes korabeli hangszerekkel 0 Az Esterházy-vonósnégyes játszik A BELVÁROSI KÖZÉRT VÁLLALAT ,981. Vili. 1-tól l’84'Vl1- 3’_i9 te,ÍWl6 SZERZŐDÉSES ÜZE^E^fETEIT-meghirdeti AZ ALÁBBI ÜZLETE . íM h* ■ isii: kerületben: 102 Bórczy I. u. 1- \2\ Báthori u. dd. 334 Kálmán u. 24. f|. kerületben: >442 Nagymező u. 2 . 5455 Munkácsy M. u. 35. 5836 Rudas L. u. 61. VII. kerületben: 7447 Hernád u. 13 (élelmiszer-csemege) (élelmiszer-csemege) (tej-tejtermek) (élelmiszer-csemege) (élelmiszer-csemege) (tej-tejtermek) (élelmiszer-csemege) ti ---­, • „lakat 1981. VI. 29-ig 8*0 benyújtani illatat kö.P«"'Í»b»5 ostai i,.». 1373, Pl- 585.1. p. V.. Alpári Gy. u. 18- P° órakor |esz versenytárgyalásból JH. ^ ^ kuUúrtermeben. vállalat (Bp. ­­uh felvilágosítást „ , óiékoztató adatokatéssbó°sV,eánoSné hálózatszervezo ad. iíuWzási 220-8831 Bp. VII., Rumbach S. u. *. 11! m JÓ HÍR,. Most engedményes akció a pesti és budai Centrum V. hé 25-től VI. hé 6-ig! Tátrámat mosógép, 407-es centrifuga, Béta asztali rádió, AT—961 Uranus tv, mely 8900 Ft, mely 1580 Ft, mely 4500 Ft, mely 7700 Ft, 1000 Ft engedményt adunk, 300 Ft engedményt adunk, 500 Ft engedményt adunk, 1000 Ft engedményt adunk. Használja ki a kedvező lehetőségei!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék