Népszava, 1981. augusztus (109. évfolyam, 179–203. sz.)

1981-08-01 / 179. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! SZOMBAT, 1981. AUGUSZTUS 1. ■ 109. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM ■ ÁRA 1,40 FORINT j r j­j jjjj | . jXix­i­­p- A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA • : 198­9 AUG 0­6 Helsinki széllé Milyen távolinak tűnik ez a hat évvel ezelőtti nap! Har­mincöt ország vezetője ült le akkor a közös asztalhoz, hogy aláírja azt a dokumentumot, amelyet nem sokkal korábban fantazmagóriának tartott több felelős állam­férfi. Az 1975. augusztus elsején aláírt Helsinki Záróok­mány hallatlan erőfeszítések terméke volt. Hiszen szü­letését csak néhány igazi békeesztendő előzte meg, ami­kor a Szovjetunió és a szocialista országok ereje, tekin­télye és béketörekvéseik sikere új irányt szabott a nem­zetközi eseményeknek. Eden volt angol miniszterelnök úgy emlékezett vissza az európai biztonság 1955-ben előterjesztett szovjet ter­vére, mint valami abszurd propagandafogásra. Húsz év­vel később már kezünkben tarthattuk az európai együtt­működés chartáját, amelyet Leonyid Brezsnyev így jel­lemzett: „Mindenki nyert, akinek drága bolygónk bé­kéje és biztonsága.” A szocialista országok Helsinkit nem egy történelmi folyamat zárószakaszának, sokkal inkább kezdetének te­kintették. Nem rajtuk múlott, hogy a folytatás inkább hátrálás volt Helsinki elveitől, semmint előrelépés. Már a helsinki szellemet életben tartani hivatott belgrádi találkozó is jelezte, hogy az Egyesült Államok és NATO-szövetségesei felrúgva az érzékeny kompro­misszumot, meg akarják fizettetni az enyhülést a szo­cialista világgal, s a fegyverkezés példátlan növelése mellett a sikeresebb ideológiai harchoz is muníciót ke­resnek a helsinki záródokumentumban. A Reagan-kormány hivatalba lépése óta az enyhülés megfizettetésének képtelen gyakorlata még nyilvánva­lóbbá vált. A tavaly novemberben kezdődött madridi ta­lálkozón ismét anélkül rendeltek el hosszabb szünetet, hogy megállapodtak volna a legvitatottabb kérdésekben. Elsősorban az amerikaiak magatartása torpedózta meg a kibontakozást. Ez az agresszív, követelőző, majd min­den nyilvános megnyilvánulásában szovjetellenes maga­tartás lehetetlenné tette az ésszerű kompromisszum ki­alakítását. Sajnos, Washingtonban feledték a múlt keserű tapasz­talatait, amelyek például arra a megállapításra késztet­ték az egykori külügyminiszter Henry Kissingert, hogy „az enyhülésről folyó vita egy sor rossz értelmezésből és túlzott leegyszerűsítésből adódik. Az egyik ilyen fél­reértelmezés, hogy az enyhülés kegy, amelyet a Szovjet­unió iránt gyakorolunk, illetve, amit büntetésképpen vissza tudunk tartani”. Sok mindennek kellett történnie ahhoz, hogy az amerikai diplomácia akkori vezetője a Fehér Ház szovjetellenes téziseinek megfogalmazása mellett arra is rávilágítson, hogy Washington kénytelen a Szovjetunió erejének elismeréséből kiindulva külpoli­­tizálni. És sok mindennek kellett amerikai oldalon tör­ténnie ahhoz, hogy ezt elfelejtsék és látszólag méltá­nyolva, valójában lebecsülve a Szovjetunió erejét, ismét az erőegyensúly felborításával, az enyhülés megfizette­tésével kísérletezzenek. Helsinki azonban nemcsak a békés együttműködés légkörével ismertette meg a világot, s az évfordulón az emlékezés nemcsak nosztalgiát ébreszt. Az egész hel­sinki folyamat bizonyította a szocialista országok erejét, béketörekvéseik termékeny hatását is. Ebből az erőből táplálkozik az a hitünk, hogy sikerrel szembe tudunk szállni azokkal, akik a világot vissza akarják kergetni a hidegháború legsötétebb éveibe. Barabás Péter - ' ' y»..iv !-':-- : - ' '' 'mimmiSib­i­f A Gyufaipari Vállalat budapesti üzemében évente 36 ezer milliárd szál gyufát állítanak elő, ehhez tíz-12 ezer köbméter hazai nemes nyárfát használnak fel. A közelmúltban jelentkezett a vállalat­ sze­gedi gyára a levélgyufával, mely elvétve már a boltokban is kapható. A budapesti üzem jövőre dobja piacra új termékét, a mintegy 10 cm hosszúságú extragyújtást, mely sok háziasszonynak fogja megkönnyíteni a sütő begyújtását Kiss Árpád felvételei Hamum­járat a fővárosban Szorgalmas felkészülés a télre Kicserélt gázvezetékek — A táv­latok szeptember közepéig végeznek Automatikus fűtésszabályozás Hogyan haladnak a nyári karbantartási munkák, mi­lyen feladatok vannak még hátra ősz előtt? — kérdeztük négy nagy fővárosi szolgálta­tó vállalatnál. A nyár a Gázműveknél a közterületi munkák főszezon­ja. Javában tart a felkészü­lés a téli időszakra. Tisztít­ják a vezetékeket, ellenőrzik, javítják a nyomásszabályozó­kat. A fűtési idény kezdete előtt jóval kisebb a fogyasz­tás, lehetőség van arra, hogy egy-egy szakaszt rövid időre kiiktassanak anélkül, hogy különösebb zavar keletkezne a gázszolgáltatásban. Most végzik el azokat a munkákat is, amelyek a nyomásviszo­nyok javítását célozzák. A fővárosban több helyen cserélik a vezetékeket. Erre egyrészt a csövek elöregedé­se, másrészt a földgázra va­ló átállás miatt kerül sor. Végeztek a vezetékfelújítás­sal többek között a Bajcsy- Zsilinszky úton, a Dózsa György úton és a Hősök te­rén. Most cserélik a vezeté­keket az Árpád-hídon és a Rómer Flóris utcában. Augusztus közepére befejezik a vezeték fektetését a Széna téren, a Lövőház utcában, a Krisztina körúton és a Fillér utcában. A Gázművek az idén mintegy 270 millió forintot költ fejlesztésekre és ennek jelentős hányadát a rekonst­rukciós munkákra fordítják. Az Elektromos Műveknél a fenntartási munkákat egész évben folyamatosan végzik, vannak azonban jellegzetesen nyári feladataik is. Ilyenkor hosszabbak a nappalok, meg­engedhető, hogy egy-egy terü­leten kikapcsolják az áramot. Ezalatt végzik a középfeszült­ségű szabadvezeték-hálózat karbantartását. Még az ősz beköszönte előtt kerül sor az utcai világítás felülvizsgálatára. Nemcsak a lámpatesteket cserélik szük­ség esetén, hanem ellenőrzik az egész közvilágítási háló­zatot is. A jó időt kihasznál­va, ezekben a hónapokban nagyobb súlyt fektetnek a földmunkákra, a kábelfekte­tésekre. A Fővárosi Csatornázási Művek szakembereinek is jut idénymunka tavasztól őszig. A napokban levonult árhul­lám nyomait gyorsan eltün­tették az alsó rakparton: ki­tisztították a víznyelőket, megszabadították az iszaptól és a hordaléktól a Lánchíd pesti hídfőjénél levő közúti aluljárót. Az áradás azonban augusztusra is hagyott hely­­rehoznivalót. A Margitsziget északi végében a nyugati ol­dalon erősen megrongálta a víz a partfalat. Az FCSM dolgozói KISZ-építőtáboro­­sok segítségével teszik helyre a köveket, javítják a fugá­­zást. Ha itt végeznek, hason­ló munka vár rájuk a budai oldalon. Az FCSM több beruházás­ban is részt vesz. Megkezd­ték a közeljövőben épülő Pók utcai lakótelep szennyvízát­emelőjének kivitelezését, ha­marosan hozzáfognak az alap­­csatorna építéséhez is. A Távfűtő Műveknél a ter­vezettnél gyorsabban halad­nak a nyári karbantartási munkákkal. Eddig összesen 20 nappal rövidítették meg a hidegvizes időszakot több ezer budapestinek. A lakóte­lepek sorában augusztusban hátra van még Lágymányos, Őrmező, Erzsébet, Békásme­gyer és Lipótváros, valamint Kelenföld. A tapasztalatok szerint mindig fűteni kell né­hány nappal október 15., a hi­vatalos idény kezdete előtt. Ez évben a Távfűtő Művek dolgozói vállalták, hogy szep­tember 15-ig végeznek vala­mennyi fűtőmű és hőellátási körzet fenntartási munkáival, meleget tudnak adni 176 900 lakásnak. A TFM-nél egyszázalékos energiamegtakarítás is napi több milliós tételt jelent, ezért örvendetes, hogy a nyár vé­gére mind az 1900 hőközpont­ban befejezik az automatikus fűtésszabályozók beépítését. Szebeni Zsolt Amerikai helikopterek is részt vettek a guatemalai terrorakciókban A „nyugati félteke ügyeinek tanácsa” elnevezésű ameri­kai társadalmi szervezet bi­zonyítékok birtokában be­jelentette, hogy amerikai he­likopterek is részt vettek jú­nius 17-én a lakosság elleni véres terrorakciókban Guate­malában. A közvetlenül a guatemalai elnök alá ren­delt „titkos kommunistael­lenes hadsereg” tagjai több mint 50 embert gyilkoltak meg azon a napon Potén tartományban. A véres ak­ciót az Egyesült Államok által szállított helikopterek segítségével hajtották végre, s ez felelősséget ró a wa­shingtoni kormányra a bar­bár terrorcselekményért. Az amerikai kormány sze­rint a Guatemalában ural­kodó erőszaknak az ország­nak nyújtott katonai segít­ség vethet véget. Ezt az ál­láspontot fejtette ki Stephen Bosworth, a külügyminisz­térium tisztviselője a képvi­sel­őház három albizottsága előtt, amelyek az amerikai politikát és az emberi jogok megsértését vizsgálják Gua­temalában. A washingtoni külügymi­nisztérium csütörtökön „ala­pos és gyors vizsgálatot” kö­vetelt a guatemalai kor­mánytól Stanley Rother amerikai katolikus pap meggyilkolásának ügyében. A pap hétfőn lett a halálbri­gádok áldozata. Gambia Szenegál csapatokat küldött a zendülők ellen Gambiából érkező hírek sze­rint Szenegál katonai erőket irányított a gambiai főváros, Banjul felé, ahol csütörtö­kön megdöntötték Dausda Kairaba Jawara elnök ha­talmát. Az újonnan megala­kított forradalmi tanács rá­dión keresztül felszólította a szenegáli elnököt, hogy von­ja vissza csapatát. A felhí­vásban a forradalmi tanács bírálta Szenegált, amiért be­avatkozik Gambia belügyei­­be, hozzátette ugyanakkor, hogy az új gambiai vezetés továbbra is baráti kapcso­latokat kíván fenntartani szomszédjával. A megbuktatott elnök pén­teken kora hajnalban eltá­vozott Londonból, hogy — mint mondotta — „megkezd­je a lázadás leverését”. Egyes hírek szerint Szene­gálból küldtek számára re­pülőgépet. Még a londoni repülőtéren tett nyilatkozatában derűlá­tóan szólt visszatérését ille­tően. Legújabb értesülései szerint — mondta — a fő­város a kormányhű erők ke­zén van, bár a felkelők el­foglalták a rádiót és ellen­őrzésük alatt tartják a re­pülőteret. Meggyőződését fe­jezte ki, hogy a kormány és a fegyveres erők hűek hoz­zá és leverik a felkelőket. A szenegáli katonai lépés­sel kapcsolatos híreket nem volt hajlandó kommentálni. Mint mondotta, előbb a helyszínre kell utaznia és áttekinteni a helyzetet, s csak utána tud dönteni arról, „hogy mit kell tenni”. A ha­talomátvételben való esetle­ges külföldi részvétellel kap­csolatos kérdésre válaszolva kijelentette: előbb le kell verni a „lázadást”, és utána lehet csak megkezdeni a vizsgálatot arról, milyen ele­mek vettek részt benne. A londoni repülőtéren a szenegáli nagykövet közölte az újságírókkal: Dawda sze­mélyes telefonbeszélgetésben kérte a szenegáli elnököt, hogy küldjön fegyveres erő­ket Gambiába. Szerinte a két ország között tavaly ok­tóber 31-én aláírt katonai megállapodás megfelelő ala­nul Gzaliffa I­rán­hoz. Hun Sen a Szovjetunióban A, Szovjetunióba érkezett rö­vid pihenésre Hun Sen, a Kambodzsai Népi Forradalmi Párt KB Politikai Bizottsá­gának tagja, a Kambodzsai Népköztársaság miniszterel­nök-helyettese, külügymi­niszter.

Next