Népszava, 1981. október (109. évfolyam, 230–256. sz.)

1981-10-01 / 230. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! ‘ v.v.v.v.v.v.­.v.v.v.v.v.vavAWAv.v.wtjMWW'Vtfn' * • ______­­MMMAMMttMMftMftMQtaflOMM0GMnMcQAnM4cMQ&MMMaAM6MűfiűC3MXO£fóX46'X***­Glfr ^ A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA _____________­ Kádár János fogadta Gaston M­issonnier-t A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak meghívására október 27 —30-a­­között hazánkban tar­tózkodott Gaston Plissonnier, a Francia Kommunista Párt Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára. A vendéget fogadba Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­ságának első titkára. Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára megbeszélést folytatott Gas­ton Plissonnier-v­al. A szívé­­é­lyes, elvtársi légkörű találko­zón áttekintették a nemzet­közi helyzetet és eszmecserét folytattak az országainkat és pártjainkat érintő időszerű kérdésekről. A megbeszélése­ken jelen volt Berecz János, a KB tagja, a külügyi osztály vezetője. Kádár János üdvözli Gaston Plissonnier-t MTI Fotó - Tormai Andor felvétele Megbeszélés New Yorkban Gromiko találkozója a baráti államok ENSZ-kü­ldöttségeinek vezetőivel Andrej Gromiko, az SZKP KB PB tagja, külügyminisz­ter New Yorkban találkozott Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyaror­szág, az NDK. Románia, Mongólia, Kuba, Vietnam, Leosz, Afganisztán, Etiópia, Angola és a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság, az ENSZ-közgyűlés 36. ülés­szakán részt vevő küldöttsé­geinek vezetőivel, valamint az illető országok állandó ENSZ-képviselőivel. A talál­kozón jelen volt a Koreai Népi Demokratikus Köztár­saság állandó ENSZ-megfi­­gyelője is. A szívélyes, elvtársi lég­körű megbeszélésen megvi­tattak néhány nemzetközi kérdést azok közül, amelyek szerepelnek az ENSZ-köz­gyűlés 36. ülésszakának na­pirendjén. Gromiko szerdán a pakisz­táni fél kérésére fogadta Agha Sahi pakisztáni kül­ügyminisztert. A megbeszé­léseken a Délnyugat-Ázsiá­­ban kialakult helyzetre for­dították a fő ügyeket. Gro­miko rámutatott, hogy meg kell szüntetni a fegyveres betöréseket a demokratikus Afganisztán területére, va­lamint az országgal szembe­ni egyéb felforgató akciókat, amelyeket elsősorban Pa­kisztán területéről hajtanak végre. A szovjet külügymi­niszter szerint országa mind­addig folytatja a baráti szomszéd megsegítését, amíg meg nem szűnik az Afga­nisztán belügyeibe való be­avatkozás. Gromiko megerősítette, hogy a Szovjetunió az Afga­nisztánnal kapcsolatos kér­dés nemzetközi szempontjai politikai megoldása mellett száll síkra az afgán kormány augusztus 24-i javaslatainak alapján. Az említett javas­latok megvalósítása megfelel­ne a térség valamennyi or­szága érdekeinek, és hozzá­járulna a kialakult feszült­ség megszüntetéséhez — mutatott rá a szovjet kül­ügyminiszter. A két külügy­miniszter ezenkívül érintett néhány egyéb nemzetközi kérdést és foglalkozott a szovjet—pakisztáni kétoldalú kapcsolatok kérdésével is. Gromiko ezután a világ­­szervezet székhelyén talál­kozott Konsztantin Micota­­kisz görög külügyminiszter­rel. A találkozón kölcsö­nös érdeklődésre számot tar­tó, a jelenlegi ülésszak na­pirendjén is szereplő, idősze­rű, nemzetközi kérdéseket vitattak meg. A tárgyszerű és konstruktív légkörben le­zajlott megbeszélésen mind­két fél kifejezte készségét a kétoldalú baráti kapcsolatok továbbfejlesztésére. Gromiko szerdán megbe­szélést tartott K­ter Türk­­mennel, a török diplomácia vezetőjével is. A baráti légkörű tárgyalá­son eszmét cseréltek a köl­csönös érdeklődésre számot tartó nemzetközi kérdések­ről. Hangsúlyozták szándé­kukat, hogy a szovjet-török kétoldali kapcsolatokat a jö­vőben is a jószomszédi vi­szony alapján, a két nép és a világbéke érdekében kí­vánják fejleszteni. A brit Munkáspárt határozatai a leszerelésről Aczél Endre, az MTI londoni tudósítója jelenti: A brit Munkáspárt orszá­gos kongresszusa szerdán Brightonsban határozatot ho­zott az ország nukleáris ere­jének egyoldalú leszerelésé­ről. A döntés értelmében en­nek a határozatnak szerepel­nie kell az ellenzékben levő párt legközelebbi választási kiáltványában. A kongresszus állást fog­lalt valamennyi brit terüle­ten vagy felségvízen levő brit, illetve amerikai nukleá­ris támaszpont bezárása, atomfegyvermentes európai övezetek létrehozása, vala­mint a brit katonai költség­­vetés „jelentős mértékű” — más nyugat-európai országok átlagához igazodó — csök­kentése mellett. A kongresszus elutasította a cirkáló szárnyas rakéták (robotrepülőgépek), illetve a neutronfegyver gyártását, rendszerbe helyezését, s meg­erősítette a Munkáspárt „tel­jes és feltétel nélküli szem­­behelyezkedését” azzal, hogy e fegyverek bármelyikét brit területen vagy brit ellenőrzés alatt álló külföldi támaszpon­tokon elhelyezzék. Ugyancsak feltétel nélkül utasította el a kongresszus a brit Polaris­­rakétaerőnek Trident-raké­­tákkal való felváltását, amire a Thatcher-kormány 10 mil­liárd dollárt kíván költeni. Egy határozati javaslatot, amely a Munkáspárt hivata­los politikájává tette volna Nagy-Britannia NATO-tagsá­­gáraik felmondását, a kong­resszus elvetett. Befejeződön Lázár György dániai látogatása A­­magyar kormány­fát fogadta MM­­3Margit királynő 3 Miniszterelnökünk hazaérkezett Budapestre Patak Károly, az MTI kikül­dött tudósítója jelenti: A dán—magyar kapcsola­tok jók, megoldatlan prob­lémák nem terhelik, s meg­van a lehetőség gazdasági együttműködésünk bővítésé­re, ami egyszersmind az enyhülés ügyét is szolgálja. Mind Lázár György, a Mi­nisztertanács elnöke, mind vendéglátója, Anker Jorgen­sen dán kormányfő egyet­értett ebben a hivatalos koppenhágai tárgyalásokon, amelyek kedden két órán át folytak a Christiansborg pa­lotában, a dán miniszterel­nökségen. A politikai tárgyalásokon kiviláglott, hogy az érdekel­tek további fejlődésre lát­nak lehetőséget a dán—ma­gyar kereskedelmi forgalom bővítésében. Erről úgy vé­lekedtek, hogy habár a ke­reskedelem a hetvenes évek óta tetemesen nőtt a két ország között, bőven maradt még feladat az együttműkö­dés új területeinek feltárá­sában. Ismeretessé vált, hogy kedden a politikai tárgyalá­sok folyamán a kormány elnöke újabb magyarországi meghívást tolmácsolt Jör­­gensennek, amit a dán kor­mányfő el is fogadott. A kedden tartott politikai tárgyalások után Lázár György szerdán az ország építőiparának büszkeségével, a dél-koppenhágai város­résszel ismerkedett. A nem­rég még elhanyagolt lapá­­lyos vidéken az eltelt mint­egy másfél évtized alatt új városnegyed nőtt ki a föld­ből. A dél-koppenhágai lakó­telepektől a magyar kor­mányfő az Amalienborg kas­télyba hajtatott. Itt Lázár Györgyöt rövid, szívélyes kihallgatáson fogadta II. Margit királynő. Lázár György tolmácsolta Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének üdvözletét az uralkodónőnek és személyén át a dán népnek, amit a ki­rálynő jókívánságokkal vi­­szonzott. Lázár Györgyöt a látogatásra elkísérte Anker Jörgensen dán miniszter­­elnök. A kora délutáni órákban a miniszterelnöknek és kí­séretének gépkocsisora a Koppenhága közelében fek­vő Hillered városkában állt meg: a Foss Electric elekt­ronikai céget látogatták meg. Ezután Elsi­ore-ba , vagy ahogy a világon job­ban ismerik, Helsingőrbe lá­togatott el a magyar ven­dégek csoportja. Kétnapos hivatalos dániai látogatását befejezve szerdán a késő délutáni órákban utazott haza Koppenhágából Lázár György és kísérete. Lázár György szerdán ha­zaérkezett. Kíséretében vol­tak: Hetényi István pénz­ügyminiszter, Török István külkereskedelmi miniszté­riumi államtitkár, Bajnok Zsolt államtitkár, a Minisz­tertanács Tájékoztatási Hi­vatalának elnöke és Szarka Károly külügyminiszter-he­lyettes. A küldöttség fogadására a Ferihegyi repülőtéren meg­jelent Aczél György, a Mi­nisztertanács elnökhelyette­se, Nagy János külügymi­­nisztériumi államtitkár, to­vábbá állami életünk több más vezető személyisége. Ott volt Flemming Brochner Petersen, a Dán Királyság budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. Lázár Györgyöt az elsinotei látogatásra elkísérte Erling Olsen dán lakásügyi miniszter TELEFOTÓ - MTI Külföldi Képszolgálat Vállalatok háromnegyed évi gyorsmérlege Több versenyképes exportcikk kell A vállalatok előzetes össze­gezései arra utalnak, hogy az első háromnegyed évben általában szerény mérték­ben nőtt az ipari termelés, ami részben összefügg az­zal, hogy sok üzem mérsé­kelte a nem eléggé gazda­ságos termékek gyártását, de azt is jelzi, hogy a struk­túraváltás még mindig nem eléggé gyors, viszonylag ke­vés az olyan versenyképes, jó áron értékesíthető cikk, amellyel bővíthetik piacukat, lendületesebben növelhetik termelésüket. Főként azokban az ágaza­tokban, vállalatoknál növe­kedtek nagyobb mértékben az eredmények, ahol a ha­gyományos cikkek iránt is megnőtt az igény. Szénbá­nyászok erre az évre 300 ezer tonna szén kitermelését vállalták terven felül, s eb­ből a háromnegyed évben 250 ezer tonnát teljesítettek. Különösen a Thorez külfej­tés, az Oroszlányi Bányák, a mecseki és a nógrádi üze­mek dolgozói értek el a ter­vezettnél jóval nagyobb eredményt. Figyelemre méltó, hogy a bányászok a csökkentett munkaidő részleges beveze­tése ellenére érték el jó eredményüket. A kohászatban távolról sem ilyen kielégítő a hely­zet, ezt fejezik ki a diósgyő­ri Lenin Kohászati Művek nehézségei is. Nagymér­tékben csökkent az acél vi­lágpiaci ára, viszont drá­gult a koksz és a többi ener­giahordozó, így kénytelenek voltak csökkenteni az expor­tot, fő termékeikből mérsé­kelni a termelést. A kedve­zőtlen hatások ellensúlyozá­sára a hengerdékben dolgo­zóknak egy részét a kovács­üzembe, a húzóüzembe és a csavargyárba csoportosí­tották át, hogy ezekből az értékesebb termékekből gyárthassanak többet. A fűzfői Nitrokémia a piaci igényeknek megfelelő­en hat új gyomirtó szer gyártását kezdte meg az idén, amely rendkívül kelendő, s csupán ezzel a vállalkozás­sal több mint félmilliárd fo­rint bevételhez jut az idén. A zavartalan átállásra ösz­tönzőbb bérrendszert vezet­tek be, amely körülbelül ezer embert érint. A növény­­védőszer-gyártásban ki­emelkedő eredményeket el­érő üzemrészek, munkacso­portok, más területeken pe­dig a takarékosságban jeles­­kedők között a megtakarított béralap 40 százalékát osztják ki. A Ganz-MÁVAG három­negyed évi termelési ered­ményei csak megközelítik, de nem érik el , a tavalyi szintet, aminek elsősorban az az oka, hogy elhúzódott az Új-Zéland számára ké­szülő motorvonatok gyártá­sa. (A kooperációs partne­reknek egy része csak késve tudta szállítani az új alkat­részeket, e termékek kifej­lesztése a tervezettnél hosz­­szabb időt vett igénybe.) A Ganz-MÁVAG más területe­ken viszont igyekezett meg­gyorsítani munkáját, hogy összességében mérséklődjék a kiesés. Előnyre tettek szert az Árpád-híd építésénél: most szereltek be újabb két hídelemet az eddigi 12 mel­lé a Pest—Margitsziget közötti szakaszon, így ott már csak a záró hídelem építése van hátra. A szolnoki Mezőgép Vál­lalat még nem birkózott meg a külpiaci nehézségekkel, ex­portja csökkent, viszont a hazai piacon 25 százalékkal több gépet értékesítettek a tervezettnél. 200-at adtak el a hazai gazdaságoknak az amerikai Hesston céggel ko­operációban gyártott óriás körbálázóból, s számottevő mennyiséget az NSZK-beli Claas cég licence szerint ké­szülő kaszálógépből. Az el­maradt valutabevételnek egy részét a vállalat azzal ellen­súlyozza, hogy a korábban tőkés országokból importált alkatrészeknek egy részét hazaival helyettesítette. (MTI) A Ganz-MÁVAG Gépgyár vízgép gyáregységében az idén száz darab CSZ-600-as csőszivattyút gyártanak, melyeket a Közel-Ke­letre exportálnak MTI Fotó - Tóth Gyula felvétele

Next