Népszava, 1981. november (109. évfolyam, 257–280. sz.)

1981-11-26 / 277. szám

Képernyő-előzetes Szünidei tévéműsorok Változatos kínálattal gondos­kodnak a televízió munkatár­sai a téli szünidőben a gyer­mekek szórakoztatásáról: me­sefeldolgozás, bábfilm- és já­téktörténeti sorozat, irodal­mi összeállítás egyaránt sze­repel a műsortervben. Süsü, a sárkány újabb ka­landjaival — december 23. és 27. között — 5 részes báb­­­­filmsorozat révén, ismerked­hetnek meg a kisebbek. Csu­kás István író, Szabó Attila rendező, valamint Lévai Sán­dor báb- és díszlettervező bábfigurája ezúttal is az em­beri butasággal, a rosszindu­lattal, csalárdsággal kerül szembe. Süsü naiv jó szán­déka, tisztessége, gyermeki gondolkozásmódja azonban mindig megoldja a felnőttek „összegubancolta” helyzete­ket. A fenyőfadíszítés idején — december 24-én délután — tűzi műsorára a televízió Ne­mes Nagy Ágnes népszerű hősének, Bors néninek a tör­ténetéből forgatott tv-játé­­kot. Békés András dramaturg és Bohák György rendező az Egyetemi Színpad nagysike­rű előadásának alapján ké­szített tv-produkciót, amely­ben a gyerekek — Bors né­pi születésnapjára készülőd­ve — felelevenítik az idős hölggyel barátságuk történe­tét, s a játékba bevonják a nézőtéri apróságokat is. A címszerepet Dayka Margit alakítja. Ugyancsak 24-én je­lentkezik a képernyőn ka­landjaival a sündisznócs­ka. A Móra Ferenc me­séinek felhasználásával szü­letett 4 részes sorozat főhő­se éles elméjét Mackó bácsi köszörüli, akivel végül is — sok-sok összezördülés után — kibékülnek. Tordon Ákos átdolgozásából Kende Már­ta rendezte a sorozatot. A ka­rácsony esti ünnepi hangu­latban kicsiket és nagyokat egyaránt képernyő elé invi­tálnak a műsorszerkesztők, fő műsoridőben bemutatva Szabó Magda nagysikerű re­gényének tv-változatát, a Tündér Lalát. A Katkics Ilo­na rendezte filmben szere­pet kapott többek között a szovjet Irina Alfjorova — magyar hangja Borbás Ga­bi —, Ernyei Béla, Gelley Kornél és Nagy Gábor. A va­rázsgömb karácsonyi kiadá­sában, december 25-én — az ismeretterjesztő, játékos, gyermekcsoportok produk­cióit népszerűsítő felvételek mellett — két mesejátékot is bemutatnak a kisiskolások­nak. Janikovszky Éva „Az úgy volt..sorozatának Tessék csak rám bízni című epizódja, valamint Lázár Er­vin Mikkamakka, gyere ha­za! című műve képviseli a dramatizált alkotásokat. Az ünnep alkalmával indul útjára a játéktörténettel és játéktanítással foglalkozó új műsorsorozat, a Játékszüret. A tv munkatársai — Faze­kas Lajos rendező, Takács Vera szerkesztő, Döbrentey Ildikó forgatókönyvíró — megtanítják kis nézőiket a fenyőfa alatt játszható játé­kokra. Az év utolsó napján rende­zi meg a Perpetuum mobile című ismeretterjesztő műsor­sorozat év végi vetélkedő já­tékát, az időutazást. A már harmadik alkalommal jelent­kező versengés résztvevői — a sorozat legjobb rejtvény­­fejtői, s a képzeletbeli idő­központ üzemi lap elkészítői — a játékban időutazó ta­nuló szakvizsgát tesznek. A szilveszteri adás író-szerkesz­tője Takács Vera, rendezője Vadkerty Tibor. (MTI) Ma este 10-kor Rekordtávolságban a Hold 2125. február 3-án újabb csúcs Mindenekelőtt vessünk futó pillantást a mellékelt képre. A két nagy fekete folt: hold­béli „tengerek”, azaz síksá­gok. Alattuk a peremen két kis kráter: az Atlas és a Her­cules. Az egész égboltot vállán tartó egyik és a hihetetlen erejű másik mondabeli hős együttesen sem tudná meg­akadályozni a ma este bekö­vetkező csillagászati ese­ményt , ami a mindkettő­jüknek „otthont” adó Hold­dal történik. (Ehhez annyi energia kellene, amennyit a Föld 100 millió év alatt fo­gyaszt.) De azért nincs okunk aggódni. Tudni szükséges, hogy a Hold nem köralakú, hanem attól kissé eltérő, elliptikus pályán kering bolygónk kö­rül. Középtávolsága a Föld­től 384 000 kilométer, azai annyit jelent, hogy legkisebb távolsága (átlagosan) 363 300, a legnagyobb pedig 405 500 kilométer. Ezeket az adato­kat ma már lézersugárral ál­lapítják meg — a Hold fel­színén elhelyezett visszaverő tükrök segítségével. Jelenleg 3 centiméternyi pontossággal mérhető a Hold távolsága! Luna asszonyság a gravitá­ció törvényeinek engedelmes­­kedve rója útját (mint min­den égitest), de nagyritkán előfordul, hogy túllépi a szi­gorú határokat. Mint például ma, 22 órakor, mikor is 406 227 kilométer távolságra lesz a Földtől. Kísérőnk sze­szélyes is ugyanakkor, mert december 11-én hajnali 1 óra­kor „csupán” 356 784 kilomé­­ter választja el bolygónktól. Még egy érdekesség. A le­hetséges legnagyobb szuper­rekord-távolságot. 2125. feb­ruár 3-án állítja be a Hold: 406 719 kilométer, 864 méter, 17 centiméterrel. Ha megérjük, utánamér­jük! (Jankovszky) A szerző felvétele Caola-hét Zalában Caola-hetet rendez a Caola Kozmetikai és Háztartás­­vegyiipari Vállalat bővített és korszerűsített zalaeger­szegi gyáregységének pénte­ki avatása alkalmából a Zala megyei Iparcikk Ke­reskedelmi Vállalat. Ennek során a zalaegerszegi, a nagykanizsai és a keszthelyi illatszer­boltokban december 2-ig 30 százalékos árenged­ménnyel árusítják a Caola által gyártott szappanok, dezodoráló-, illetve borot­válkozószerek egy részét. Erős széllel további lehűlés MAI PROGNÓZIS Európa nagy részén az a ha­talmas kiterjedésű, mérsékelt égövi ciklon határozza meg az időjárást, amelynek kö­zéppontja szerdán délután Leningrád térsége fölött volt. Az említett légörvény nyuga­ti oldalán több hullámban, egyre hidegebb levegő áram­lik a Skandináv-félszigeten át Közép-Európa térsége fö­lé. A hideg léghullámok vo­nulását gyorsan változó fel­hőzet, helyenként viharos légmozgás és futó záporeső kíséri. Mivel a Kárpát-me­dence fölé az eddiginél hide­gebb levegő érkezik, a hő­mérséklet további csökkené­sére lehet számítani. VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS: felhőátvonulásokból szórvá­nyosan várható zápor, hózá­por, az északnyugati szél gyakran erős, időnként viha­ros lesz. Várható legmaga­sabb nappali hőmérséklet: 2 és 6 fok között. A Duna Budapestnél: 371 cm, 6,8 fok. Térképünk a november 25-i, 13 órai időjárási helyzetet ábrázolja Budapest6 —1 Győr6 —2 Szombathely7 —2 Zalaegerszeg6 —3 Siófok6 0 Pécs8 —1 Kecskemét­­­7 —2 Miskolc4 —4 Debrecen5 —2 Szolnok6 —2 Szeged6 —1 Békéscsaba5 —2 Moszkva2­92 Helsinki2 —3 Stockholm2 —2 Madrid 182 Athén 177 Kairó­23 12 Berlin5 0 Varsó5 —1 Prága7 —1 Bécs6 1 Belgrád9 2 Bukarest8 2 Hurrikán Hurrikán söpört végig Shana keleti területein. A szélvi­har következtében több tucat ház összeomlott, több mint ezer ember vált hajléktalan­ná, sokan megsebesültek. Élveztük, s egyben nehezen is viseltük a novemberi tavasz áldásait. A hajnali órákra azonban fagy­pont körüli lesz a hőmérséklet, de azért tegnap délután locsoltak. Csak arra ügyeljenek - az ösz­­szes arra járókkal együtt -, hogy el ne csússzanak Batha László felvétele A százezredik gázfogyasztó Szerdán Békéscsabán, a Re­viczky utca 29. szám alatti családi házba kötötték be a Dél-alföldi Gázszolgáltató Vállalat százezredik vezeté­kes fogyasztói állomását. A tulajdonos Mézes Gábor két­gyermekes munkás, a Békés megyei Állami Építőipari Vállalat dolgozója. Békéscsabán egyébként 1967-ben kezdődött a vezeté­kes gázprogram végrehaj­tása. Rádiónapló a termelőszövetkezetekről Ismét jelentkezik a rádió népszerű műsora, a Rádió­napló, amely ezúttal — csü­törtökön — a közelgő kong­resszusára készülő termelő­szövetkezeti mozgalom jele­nével és jövőjével foglalko­zik. A program vendége Sza­bó István, a Termelőszövet­kezetek Országos Tanácsának elnöke, aki napjaink olyan izgalmas kérdéseit elemzi, mint például a nagyüzem és a háztáji viszonya, a „sze­gény és gazdag” szövetkeze­tek, a szabályozók és a jö­vedelem, a szövetkezeti de­mokrácia. A Kossuth adón 16.05-kor kezdődő műsor készítői 15 órától várják a hallgatók kérdéseit, megjegyzéseit a 130-099-es telefonszámon. (MTI) Bírósági ítélet hivatali visszaélésekről Hivatalukkal visszaélő, volt tanácsi dolgozók ügyében ho­zott ítéletet kedden a Nyír­egyházi Megyei Bíróság. A máriapócsi Nagyközségi Kö­zös Tanács volt elnöke, Orosz József és vb-titkára, Csa­pó Miklós a belvizes lakások felmérésénél több esetben nem létező házakról állítot­tak ki adatfelvételi lapokat. Ily módon olyan személyek is részesültek a kamatmentes kölcsönből, akik nem szen­vedtek belvizes kárt, illetve akiknek nem is volt belvizes területen lakóházuk. Orosz József az egyik kölcsönigény­lő személyi igazolványába hamis adatot jegyzett be, hogy részesülhessen az anya­gi támogatásban. Az ügylet­ben a közvetítő szerepét Pén­zes Sándor kőműves kisipa­ros töltötte be. A volt ta­nácselnök és a vb-titkár pénzt is elfogadott a jogta­lanul belvizes kölcsönhöz ju­tó családtól. A vizsgálat so­rán arra is fény derült, hogy Orosz József és Csapó Mik­lós hivatali hatalmával visz­­szaélve a tanács építési szak­embereit szabálytalan doku­mentumok kiadására bírta rá, Pénzes Sándor pedig a máriapócsi tanács részére végzett kivitelezői munkánál túlszámlázást követett el. A Nyíregyházi Megyei Bí­róság Orosz Józsefet egyévi és négyhónapi szabadság­­­vesztésre, két évre­­a köz­ügyektől való eltiltásra és háromezer forint pénzbünte­tésre, Pénzes Sándort tízhó­­napi szabadságvesztésre, egy évre a közügyektől való el­tiltásra és tízezer forint pénzbüntetésre ítélte. Csapó Miklós volt vb-titkár bün­tetése, egyévi szabadságvesz­tés, egy évre a közügyektől való eltiltás, valamint há­romezer forint pénzbüntetés. Az ügyben szereplő további vádlottak közül a bíróság két személyt 30 napi, pénzbünte­tésre átváltható elzárásra ítélt, egy személyt egyévi időtartamra próbára bocsá­tott, egy vádlottat pedig fel­mentett. Az ügyész Orosz József, Pénzes Sándor és Csa­pó Miklós esetében súlyos­bításért fellebbezett, ugyan­csak fellebbeztek az említett vádlottak, valamint védőjük is. Ügyük másodfokon a Leg­felsőbb Bíróság elé kerül. (MTI) NÉPSZAVA A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA Szerkeszti a szerkesztő bizottság Főszerkesztő: Gedeon Pál Kiadja a Népszava Lapkiadó Vállalat, Bp. VII., Rákóczi út 54. Telefon: 224-810 Postacím: 1964 Budapest Felelős kiadó: dr. Jandek Géza, a Népszava Lapkiadó Vállalat igazgatója Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely postahivatalnál, kézbesítőnél Előfizetési díj egy hónapra 34,- Ft . Athenaeum Nyomda Felelős vezető: Soproni Béla vezérigazgató Nyomtatás: Szikra Lapnyomda Felelős vezető: Csöndes Zoltán vezérigazgató Index: 25 005 ISSN 0133-1701­­­4­16 Bányászé­let A dorogi bányászkodás 200. évfordulóján rendezett or­szágos fotópályázat leg­szebb képeit mutatja be az a fotókiár­ítás, amelyet szerdán nyitott meg Tóvizi Sándor, a Bányaipari Dol­gozók Szakszervezetének osztályvezetője a SZOT Köz­ponti Iskola aulájában. A tárlaton 26 hivatásos és amatőr fotográfus mintegy 70 alkotása ad ízelítőt a föld mélyén, az olajkutak mellett és a bányaipar más munkahelyein dolgozók munkás életének örömeiből. Reserváció A Nyugati pályaudvar előtt a nemzetközi jelzés­sel ellátott, fekete-fehér kockás tábla hirdeti: Ta­­xi-reserváció. Hát ez meg micsoda? Némi fejtörés után sike­rült megfejteni a rejt­vényt: a tábla megalko­tója kevés bizalommal volt mind a magyar, mind a külföldi állampolgárok iránt. Azt hihette, hogy a jelzés láttán valakinek ta­lán helikoptert támad bé­relni kedve, esetleg vízi­sízni kíván. Szükségesnek tartotta tehát, hogy „kül­földiül” is jelezze: itt ta­xit lehet foglalni. De ahe­lyett, hogy az angol reser­vation, vagy a francia ré­­servation nemzetközi ki­fejezéseket használta vol­na, azok tövét megfejelte egy magyar képzővel. Erre az „öszvérmegol­­dásra” igényesebb öszvé­rek bizonyára élénken til­takoznának. S ezzel e sze­rény kis írásnak The vé­ge. B. A. Sztrapacska és knédli Szlovák ételkülönleges­ségeket ízlelhetnek három napon át a tatabányaiak. A dózsakerti étteremben a ko­máromi Európa-hotel fősza­kácsa juhtúrólevest, délcseh­­gulyást, sztrapacskát, és az elmaradhatatlan knédlit ké­szíti. ATö66nek ajáigjel keVése66ért qz gEXPO~661 A SKALA EXPO AJÁNDÉKSKÁLÁJÁBÓL AJÁNLJUK, AMÍG A KÉSZLET TART: - új típusú villanykapcsolók és dugaljak 18,70 Ft-tól 71,50 Ft-ig, ■ villanyszerelési anyagok 10% engedménnyel - táblásított falburkoló lambéria 305,- Ft/m2 - 387,- Ft m2, egyes szerszámok 10% engedménnyel,­­ tapéták széles választékban. MEGÉRTE, HOGY MENT ÉRTES­M­­­I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék