Népszava, 1981. december (109. évfolyam, 281–305. sz.)

1981-12-01 / 281. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! KEDD, 1981. DECEMBER 1. ■ 109. ÉVFOLYAM, 281. SZÁM ■ ÁRA 1,40 FORINT A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA Genf Megkezdődtek a szovjet­­amerikai tárgyalások Technikai megbeszélés­e óta tartják az első érdemi ülést Szabó Zoltán, az MTI kikül­­dött tudósítója jelenti: Jurij Kvicinszkij nagykö­vetnek, a szovjet delegáció, és Paul Nitze nagykövetnek, az amerikai küldöttség ve­zetőjének első találkozójá­val hétfőn délelőtt Genfben kezdetét vette az európai nuk­leáris fegyverzetek korláto­zásával foglalkozó szovjet­­amerikai tárgyalássorozat. A Szovjetunió genfi misszióján hétfőn délelőtt 11 órakor megkezdődött találkozó tech­nikai jellegű volt, amelyen megbeszélték a tárgyalások lebonyolításával összefüggő szervezési — tehát nem érde­mi — kérdéseket. A tanács­kozás valamivel több mint egy órán át tartott. Nitze nagykövet hétfő dél­után rövid nyilatkozatot ol­vasott fel a fontos esemény­re Genfbe érkezett újságírók előtt. Az amerikai delegátus ebben beszámolt arról, hogy hétfő délelőtt a genfi szov­jet misszió épületében — el­ső alkalommal — találkozott Kvicinszkij nagykövettel, és 90 perces, szívélyes, tárgy­szerű eszmecserét folytatott vele a soron következő tár­gyalások technikai módoza­tairól. Figyelembe véve kormá­nyaik ide vonatkozó ajánlá­sait, a két nagykövet meg­állapodott abban, hogy te­kintettel a tárgyalások rend­kívül fontos és bizalmas jel­legére , azokat zárt ajtók mögött, a nyilvánosság kizá­rásával folytatják majd. Mint mondotta, „csakis ab­ban az esetben tudjuk meg­vitatni a bonyolult, bennün­ket elválasztó kérdéseket, és csakis akkor van reményünk azok megoldására, ha kölcsö­nösen tiszteletben tartjuk a tárgyalások bizalmas jelle­gével kapcsolatos eljárási megállapodásokat”. Az amerikai nagykövet rö­vid nyilatkozatában kitért az amerikai kormánynak a genfi rakétatárgyalásokkal kapcsolatos — a közelmúlt­ban Reagan elnök által is­mertetett — álláspontjára és jelezte, hogy küldöttsége eredményes tárgyalások re­ményével érkezett Genfbe. Az első érdemi ülést ked­den délelőtt tartják az ame­rikai küldöttség hivatali he­lyiségeiben. Várható, hogy — mint ez a SALT-tárgyalások esetében is gyakorlat volt — a rakétatárgyalások plenáris üléseit is váltakozva tartják a szovjet, illetve az ameri­kai misszió épületében, a ked­di és csütörtöki napokon. A Szovjetunió álláspontját összegezi a közép-hatótávol­ságú fegyverek kérdéséről a Pravda vasárnapi száma. A cikk Leonyid Brezsnyev Bonnban elhangzott beszé­dét idézve négy pontban ösz­­szegezi a Szovjetunió javas­latait: 1. A párbeszéd megköny­­nyítése, a megfelelő pozitív légkör kialakítása érdekében a Szovjetunió javasolja: a tárgyalások idejére mindkét fél mondjon le a birtokában levő közép-hatótávolságú fegyverek korszerűsítéséről, új fegyverek telepítéséről. Ha a másik fél beleegyezik, a Szovjetunió hajlandó jóin­dulata jeléül egyoldalúan, mintegy előlegként csökken­teni az ország európai terü­letén elhelyezett ilyen esz­közeit, ho­gy közelebb kerül­jenek az olyan szinthez, amelyről a felek a tárgyalá­sok eredményeként meg­egyezhetnének. 2. A konkrét számokról a tárgyalásokon kell meg­egyezni, de a Szovjetunió kész arra, hogy az ilyen eszközö­ket ne csupán néhány tucat­tal, hanem akár több százzal is csökkentse. 3. Ha a másik fél kész ar­ra, hogy Európát teljesen megszabadítsák a közép-ha­tótávolságú nukleáris esz­közöktől, a Szovjetunió kész az ilyen megállapodásra. 4. A Szovjetunió kész a megegyezésre arról is, hogy Európában számolják fel a harcászati nukleáris fegyve­reket, például a nehéztüzér­ség nukleáris lövedékeit, a nukleáris aknákat ás a ha­sonló fegyvereket. II. János Pál pápa üzenetet intézett Leonyid Brezsnyev­­hez és Ronald Reaganhez, amelyben sok sikert kívánt a hétfőn kezdődött tárgyalá­sokhoz, hogy azok hozzájá­ruljanak a közös remény megerősítéséhez: a jövőt ne fenyegesse egy esetleges nuk­leáris konfliktus. A VciOKOJÍS Alumínium-hideghengermű próbái kezdődtek meg november 26-án Székesfehérvárott a Könnyűfémműben. A nagy teljesítményű és rendkívül pontosan dolgozó gépóriás, amely a gyár több éve tartó rekonstrukciójának fontos része, a tervek szerint 1982. január 1 -től már üzemszerűen dolgozik MTI Fotó - Tóth Gyula felvétel* «SBtlS!SSS8i«8SSSSÍS3l A Varsói Szerződés külügyminisztereinek tanácskozása Puja Frigyes Bukarestben A Varsói Szerződés tagál­lamai külügyminiszteri bi­zottságának Bukarestben tar­tandó ülésére hétfőn dél­után a román fővárosba ér­kezett Puja Frigyes külügy­miniszter. Bukarest Északi pályaud­varán Puja Frigyest Stefan Andrei román külügyminisz­ter üdvözölte. Jelen volt Raj­nai Sándor, a Magyar Nép­­köztársaság bukaresti nagy­követe. Kádár János és Szpirosz Kiprianu találkozója Befejeződött a ciprusi elnök magyarországi látogatása Magyar-ciprusi egyezményeket írtak alá Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára hétfő délelőtt az MSZMP KB székházában találkozott Szpi­­rosz Kiprianuval, a Ciprusi Köztársaság elnökével. A szí­vélyes légkörű megbeszélésen véleményt cseréltek a nem­zetközi élet időszerű kérdé­seiről, különös tekintettel az európai biztonság és együtt­működés erősítésének ügyére. A találkozón részt vett Lo­­sonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke. Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára Szpirosz Kiprianu ciprusi államfő hivatalos ma­gyarországi látogatása alkal­mából nyilatkozatot adott a ciprusi televíziónak. Szpirosz Kiprianu, a Cip­rusi Köztársaság elnöke és felesége, s az államfő kísére­tének tagjai vasárnap este az Erkel Színházban megte­kintették Verdi: Rigoletto című operáját. A vendégek­kel együtt részt vett az elő­adáson Losonczi Pál, az El­nöki Tanács elnöke és fele­sége, politikai és kulturális életünk több vezető szemé­lyisége. Szpirosz Kiprianu, vala­mint kíséretének több tagja hétfőn délelőtt Budapest ne­vezetességeivel ismerkedett. Először a kelenföldi lakóte­lepre hajtattak, majd meg­tekintették a Várnegyedet, a Mátyás templomot, s a Ha­lászbástyáról Budapest pano­rámájában gyönyörködtek. A vendégeket elkísérte Szép­völgyi Zoltán, a Fővárosi Ta­nács elnöke. Hétfő délelőtt a Külügy­minisztérium Mátyás király úti vendégházában magyar— ciprusi egyezmények aláírá­sára került sor. Hetényi István pénzügymi­niszter és — a ciprusi állam­fő kíséretében Budapesten tartózkodó — Nikosz A. Ro­­landisz külügyminiszter egyezményt írt alá a kettős adózás elkerüléséről. A meg­állapodás — amelyhez ha­sonlót eddig Olaszországgal, Franciaországgal és az NSZK-val kötöttünk — le­hetővé teszi, hogy az egymás országában üzemelő vállala­tok, cégek a jövőben csak az anyaországban adózzanak. Dr. Markója Imre igazság­ügy-miniszter és Nikosz A. Rolandisz aláírta az első ma­gyar-ciprusi jogsegély­egyezményt. A dokumentum szabályozza a polgári, a csa­ládjogi ügyekben és a bűn­ügyekben a két ország igaz­ságügyi hatóságai közötti érintkezést. Szarka Károly külügy­miniszter-helyettes és Geor­­giosz Pelagiasz a külügymi­nisztérium főigazgatója pe­dig jegyzékváltás útján meg­állapodott a vízumkényszer eltörléséről szolgálati és dip­lomata útlevelekre. Az egyezmények aláírásá­nál jelen volt a Külügymi­nisztérium több vezető mun­katársa, jogéletünk számos vezető személyisége. A délutáni órákban eluta­zott Budapestről Szpirosz Kiprianu, aki Losonczi Pál­nak, a Népköztársaság El­nöki Tanácsa elnökének meg­hívására — felesége társasá­gában — hivatalos látogatást tett Magyarországon. A cip­rusi államfővel együtt eluta­zott kísérete, amelynek tagja volt Nikosz A. Rolandisz kül­ügyminiszter, Georgiosz Pela­giasz, a Külügyminisztérium főigazgatója és Harisz Vovi­­disz, az elnöki iroda igazga­tója. A magas rangú vendéget, és kíséretét ünepélyesen bú­csúztatták a magyar és cip­rusi zászlókkal díszített Or­szágház előtt. A Kossuth La­jos téren, ahol felsorakozott a magyar néphadsereg dísz­zászlóalja, a búcsúztatásra megjelent Losonczi Pál és fe­lesége, Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes el­nöke, Péter János, az ország­­gyűlés alelnöke, Katona Im­re, az Elnöki Tanács titkára, továbbá az Elnöki Tanács, a kormány több tagja, politikai, gazdasági, kulturális életünk több más vezető személyisé­ge. Kürtszó harsani, a díszzász­lóalj parancsnoka jelentést tett Szpirosz Kiprianunak, majd felcsendült a két ország himnusza. Ezután a magas rangú vendég Losonczi Pál társaságában elhaladt a dísz­zászlóalj előtt. A ciprusi ál­lamfő és kíséretének tagjai elköszöntek a magyar közéle­ti személyiségektől, valamint a budapesti diplomáciai kép­viseletek megjelent veze­tőitől. Az ünnepélyes búcsúz­tatás a katonai díszzászlóalj díszmenetével zárult. Ezután úttörők virágcsokrot nyújtot­tak át a Ciprusi Köztársaság elnökének és feleségének, majd Szpirosz Kiprianu Lo­sonczi Pállal együtt gépkocsi­ba szállt és díszmotorosok kíséretében a Ferihegyi re­pülőtérre hajtatott. A légikikötő betonján a vendégek és vendéglátók szí­vélyes búcsút vettek egymás­tól, majd Szpirosz Kiprianu különgépe a magasba emel­kedett. (A tárgyalásokról szóló kö­zös közleményt lapunk 3. ol­dalán közöljük.) Rédei Ferenc felvitele Szovjet—japán hitelegyezmény A tokiói export-import bank 80 milliárd jen értékű hitelt nyújt a Szovjetuniónak 700 ezer tonna, nagy átmérőjű acélcső vásárlására. Az erről szóló megállapodás jegyző­könyvét Nakamura Szuszu­­mu, a bank elnökhelyettese, szovjet részről pedig Jurij Brezsnyev, a külkereskedel­mi miniszter első helyettese írta alá a japán fővárosban. A csöveket a Nippon Steel társaság, a Nippon Kokan és Szumitomo fémipari válla­lat, valamint a Kavaszaki acélipari egyesülés szállítja a jövő év áprilisa és decem­bere között. A szovjet félnek nyújtott vásárlási hitel visz­­szafizetési határideje öt év, kamata évi 8 százalék.

Next