Népszava, 1982. szeptember (110. évfolyam, 204–229. sz.)

1982-09-01 / 204. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! SZERDA, 1982. SZEPTEMBER 1.ÁRA 1,40 FORINT A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA Beprogramozva A zseni egyebek közt arról ismerszik meg, hogy eredeti gondolataihoz — legyenek még oly igazak is —, csak addig ragaszkodik, amíg azokat nem teszik időszerűt­lenné a megváltozott körülmények. A gondolatok zse­nialitása viszont sokszor éppen abban rejlik, hogy me­rőben új körülmények között sem veszítenek időszerű­ségükből. Széchenyit olvasva jutottam erre a következ­tetésre. A legnagyobb magyar egy helyen utal arra, hogy nem képzelhető el igazi szellemi felemelkedés, kultúra és műveltség egy gazdaságilag szegény és elmaradott országban. De — folytatódik a gondolat — nem képzel­hető el gazdasági felemelkedés sem műveltség, kultúra, tudomány nélkül. Az évszázadnál régebbi megállapítás ismerősen cseng, időszerűbb, mint valaha, bár sajnos máig is inkább kí­vánatos célként, mintsem eredményekből leszűrt tapasz­talatként emlegetjük. A Szakszervezetek Fejér megyei Tanácsának egyik ta­valyelőtti ülésén például így fogalmaztak: „Sokat kell még tenni azért, hogy ... megértessük mindenkivel a sokoldalúbb és sokrétűbb műveltség fontosságát, és azt, hogy a társadalom, a gazdaság és a kultúra fejlődése köl­csönhatásban van egymással.” Széchenyi reformtörekvéseit jól ismerjük és változat­lanul nagyra tartjuk, a megyei szakszervezeti tisztség­­viselő véleménye ellenben pontosan azért került ide, hogy legalább vázlatosan megismerkedhessünk a Fejér megyeiek — jóllehet nem országot formáló jelentőségű, de egyértelműen rokonszenves — mai vállalkozásával. Azazhogy a mai szócska nem igazán illik ide, mert im­már több mint hat éve hirdette meg munkahelyi köz­­művelődési akcióprogramját az ottani SZMT elnöksége, 44 munkahelyre és körülbelül nyolcvanezer dolgozóra kiterjedően. Ha valaki esetleg úgy vélekedne, hogy az effajta ak­ciók csak fölösleges pluszmunkával járnak és növelik a bürokráciát, hát nem téved sokat: kezdetben maguk az érintettek is ilyenféle érzésekkel fogadták a „kulturá­lis mozgolódást”. Aztán amint telt-múlt az idő, először azt kellett látnia minden tárgyilagos szemlélőnek, hogy az igenis mesterségesen szervezett művelődési forma nem fullad ki. Később pedig már nehéz volt megma­radni tárgyilagos szemlélőnek: a gyárban és a lakóhe­lyen a szórakozás és az ismeretterjesztés sokszínű lehe­tőségét kínáló akcióprogram szinte már csábított a rész­vételre. Természetesen bármennyire is igyekezett a szakszer­vezet saját mozgalmi eszközeivel (és a tanácsok támo­gatásával) elősegíteni a szocialista emberi értékek ki­bontakozását, bizonyos gondok itt is újratermelődtek, hogy mást ne mondjunk, évről évre a nyolc általánost el nem végzett dolgozók újabb csapatával kellett szem­benézniük. Ezzel együtt az akcióprogram jó eszköznek bizonyult a munkahelyi művelődés egységes alapokra helyezéséhez, segítette a folyamatosan létrehozott vál­lalati művelődési bizottságok munkáját, hozzájárult a szakszervezetek nevelési feladatainak végrehajtásához. Ezért is hirdette meg a Szakszervezetek Fejér megyei Tanácsának elnöksége a hatodik ötéves terv időszakára az akcióprogram továbbfejlesztett változatát, „munka­helyi művelődési program” néven. A megye üzemei, vál­lalatai, intézményei augusztus 31-ig nevezhettek be, s úgy hírlik, ezúttal sem kisebb az érdeklődés. Kéri Tamás Az enyhülésért, a békéért és biztonságért A­ Magyar Szolid­ariási Bizottság felhívása A Magyar Szolidaritási Bi­zottság kedden nyilatkozatot tett közzé az őszi szolidari­tási aikciósorozat alkalmából. A békét féltő tömegek mind bátrabban és erőtelje­sebben lépnek fel az emberi­séget fenyegető veszélyek el­len. E világméretű küzde­lemben — elsősorban a haté­konyabb szocialista építő­­munkával — részt vállal a magyar nép is. A Szovjet­unió, a szocialista országok, a világ népei és haladó erői­nek cselekvő szolidaritása, összefogása a békéért, a há­borús politika feletti győze­lem döntő feltétele. A Magyar Szolidaritási Bi­zottság ez évben is szeptem­ber 1-től, az antifasiszta vi­lágnaptól kezdődően meghir­deti hagyományos őszi akció­sorozatát. Az akció kereté­ben sorra kerülő politikai fó­rumok, szolidaritási gyűlések, kiállítások és más rendezvé­nyek segítik, hogy közvéle­ményünk minél szélesebb körben megismerje a rend­kívül bonyolult nemzetközi helyzet összefüggéseit, a vi­lágbékéért, a politikai eny­hülésért, a fegyverkezési hajsza megállításáért, a le­szerelésért, Európa békéjéért és biztonságáért, a társadal­mi haladásért folytatott vi­lágméretű küzdelem legfon­tosabb eseményeit, az impe­rializmus ellen küzdő népek jogos és igazságos harcát. A Magyar Szolidaritási Bi­zottság felhívással fordul a magyar közvéleményhez: ha­tározottan ítélje el az Ame­rikai Egyesült Államoknak és szövetségeseinek, a NA­­TO-nak agresszív, a világbé­­ke szempontjából beláthatat­lan következményekkel járó konfrontációs politikáját. Tiltakozzon Izrael közel-ke­leti agressziója, a palesztin és a libanoni nép elleni tá­madásaival szemben. Emelje fel szavát a latin-amerikai népek és Afrika déli részé­nek haladó és felszabadítási mozgalmai elleni helyi hábo­rúk, a belügyekbe történő be­avatkozás ellen. Biztosítsa szolidaritásáról Vietnam, Kambodzsa és Laosz népeit békés építő munkájukban. A bizottság nyilatkozatá­ban köszönetét fejezi ki azoknak a kollektíváknak és egyéneknek, akik önkéntes hozzájárulásukkal lehetővé tették, hogy az év első felé­ben segítséget nyújtsanak a Palesztinai, a libanoni, az angolai, a namíbiai, a nica­­raguai, az etióp, a vietnami, a laoszi, az afganisz­táni, a kambodzsai népnek hősies küzdelmükhöz és enyhítsék a függetlenségért, a társadal­mi haladásért harcoló népek szenvedéseit. A dokumentum a továb­biakban leszögezi: a világ kü­lönböző népei a jövőben is számítanak támogatásunkra, ami jelentősen erősíti szo­cialista hazáink nemzetközi tekintélyét. A Magyar Szo­lidaritási Bizottság ezért kö­szönettel fogadja a számlá­jára történő önkéntes befize­téseket. A Magyar Szolidaritási Bi­zottság MNB egyszámlaszá­­ma: 235-96852. Irak bombázta a Kharg-szigeti olajkikötőt Iráni támadás készül Baszánca Az iraki légierő ismét bom­bázta a Kharg szigetén mű­ködő iráni kikötőt és olajipa­ri létesítményeket. Teherán a jelentések szerint újabb offenzívára készül Irak és Irán csaknem két éve folyó háborújában. Az INA iraki hírügynökség szerint a Kharg-sziget elle­ni légitámadás nyomán tűz ütött ki az olajkikötőben, amelynek számos fontos épít­ményét találat érte. A bagda­di kormány már korábban figyelmeztette a külföldi ha­jókat, hogy kerüljék el Kharg szigetének környékét. A Kharg-sziget Irán legnagyobb tengeri olajkikötője. Szájjed Sirazi ezredes, az iráni szárazföldi erők főpa­rancsnoka szerint katonái a „döntő győzelmet” hozó had­műveletre készülődnek. A jelenlegi helyzetet „vihar előtti csend”-ként jellemez­te. Szaddam Husszein iraki el­nök is szólt arról, hogy Irán új, nagyszabású támadást ké­szít elő Basrától keletre, de kijelentette, hogy az iraki egységek „megleckéztetik” az ellenséget. Izraeli-szíriai légi csata Libanonban Befejeződéséhez­ közeledik Nyugat-Bej­rút kiürítése Becz Sándor, az MTI tudó­sítója jelenti: Kedden további ezer szí­riai katona hagyta el az iz­raeli hadsereg által bekerí­tett Nyugat-Bejrútot, hogy csatlakozzék a kelet-libanoni Bekaa-völgyben állomásozó arab békefenntartó erőkhöz. A több nemzetiségű haderő olasz egységei által elkísért, 265 járműből álló konvoj a távozó csapatok nehézfegy­verzetét, páncélosait is ma­gával vitte. Ezzel befejező­dött az 1976 óta Bejrútban tartózkodó szíriai egységek kivonása. A kiürítési művelettel egy­idejűleg izraeli—szíriai légi­csata zajlott le Libanon lég­terében, amelynek során egy szíriai harci gépet lelőttek. A repülőgép egy lakóházra zuhant Bejrút közelében. Befejeződik a még Bejrút­ban maradt palesztin szabad­ságharcosok kivonása is. A két utolsó hajó Szíriába és Észak-Jemenbe indul, 500— 500 gerillával a fedélzetén. A szíriai hajóval távozik Szalah Khalaf (Abu Ijad), az el Fatah helyettes vezetője. Váratlan feszültséget oko­zott Nyugat-Bejrútban az az izraeli vád, hogy a Palesz­tinai Felszabadítási Szerve­zet — a kiürítési egyezményt megsértve — nem a libanoni hadseregnek, hanem a liba­noni baloldali milíciáknak, főként a független nassze­­risták mozgalmának (al-Mu­­rabitan) adta át nehézfegy­verzetét. Az an-Nahar című bejrúti lap értesülése szerint Izrael a hét végéig adott haladékot arra, hogy a pa­lesztin nehézfegyvereket át­adják a libanoni hadsereg­nek. Ellenkező esetben — hangzott a fenyegetés — az izraeli hadsereg „saját esz­közeihez” folyamodik a ne­hézfegyverek összegyűjtése végett. Tel Aviv — mutattak rá — a kiürítési egyezmény megsértésére hivatkozva kérheti a több nemzetiségű hadsereg kivonását és pa­rancsot adhat a szíriai és palesztin szövetségeseitől megfosztott nyugat-bejrúti milíciák erőszakos lefegy­verzésére. Az al-Murabitan vezetője cáfolta, hogy szer­vezete palesztin fegyverek­hez jutott volna. Izrael a palesztin nehéz­­fegyverek összegyűjtésétől tette függővé Kelet-Bejrút, a­ déli külváros, a nemzetközi repülőtér környékének kiürí­tését. A repülőtér megnyitá­sát késlelteti továbbá, hogy Izrael igényt tart az egyik kifutópálya­­ folytatólagos használatára. A libanoni kor­mány elutasítja ezt a köve­telést és azt tervezi, hogy a palesztin kiürítés befeje­zése után kezdeményezi a „zöld vonal” kelet-bejrúti ol­dalán elhelyezkedő izraeli csapatok kivonását. A szunnita mohamedán vallási és politikai vezetők, mint a libanoni belügyekbe való durva beavatkozást, megbélyegezték és elítélték azt az izraeli követelést, hogy fegyverezzék le és távolítsák el Nyugat-Bejrútból az al- Murabitán milicistáit. A szunnita közösség támogatá­sáról biztosította a nassze­­rista szervezetet. Hafez Asszad szíriai elnök Damaszkuszban Szolimán Frangié volt libanoni elnök­kel tárgyalt. Újólag leszö­gezte, hogy Szíria támogatja Libanon nemzeti egységét és szembeszegül az izraeli invá­­ziós hadsereggel mindaddig, amíg az nem hagyja el Liba­nont. Szíria nem hárítja el magától Libanon irányában vállalt „nemzeti felelősséget” — mondotta a szíriai állam­fő. (Folytatás a 2. oldalon) Ma hazánkba érkezik a norvég külügyminiszter Svenn Stray, a Norvég Ki­rályság külügyminisztere Pó­ja Frigyes külügyminiszter meghívására szerdán hivata­los látogatásra hazánkba ér­kezik. Kundzsera­b-átjáró Indiai tiltakozás India felkérte Kínát, hogy vizsgálja felül Pakisztánnal kötött megállapodását a Kundzserab-átjáró megnyi­tásáról. Delhi egyúttal tilta­kozást jelentett be Islama­­badnál a megállapodás miatt. A Kundzserab-átjárót a kí­naiak által épített Karako­ram út mentén most nyitot­ták meg és határőrposztokat is létesítettek. Az átjáró Ak­­sai Chint és Kasmírt köti össze, olyan területeket, me­lyeket India — egyrészt Kí­na, másrészt Pakisztán elle­nében — magának perel. Teljes készültségbe helyezték a Fülöp-szigeteki hadsereget A Fülöp-szigeteken Ferdi­nand Marcos elnök kormá­nya kedden teljes készültség­be helyezte a hadsereget. A kormányzat azzal indokolta a lépést, hogy a rendszerrel szemben álló erők összeeskü­vést szerveztek és terrortá­madást készítettek elő a kor­mány ellen Marcos elnök amerikai utazása idejére. A katonai parancsnokság kedden a reguláris hadsereg 250 ezer tagját helyezte tel­jes harci készültségbe, és ki­adta a parancsot, hogy a katonai erők biztosítsák a legfontosabb kormányintéz­ményeket. Készenlétbe he­lyezték az ország egymillió tartalékosát is. Számos ellenzéki vezető azzal vádolta az elnököt, hogy a bejelentés csak ürü­gyül szolgál az ellenzéki erők elleni fellépés igazolására. Dohá­sybetakarítás és kafcszüret A bekecsi „Hegyalja” Termelő­­szövetkezetben is befejeződött az idei bab betakarítása. Az idén összesen kétszáztíz hektá­ron termesztettek babot, a be­takarítást speciális kombáj­nokkal végezték. Borsodban a bekecsi termelőszövetkezet a legnagyobb babtermelésre­ sza­­kosodott közös gazdaság, és a korszerű művelési móddal, to­vábbá a magas fokú gépesítés­sel elérik, hogy az idén is az országos átlagnál lényegesen magasabb hozamot értek el. Alsó képünk pedig a Füzes­abonyi Állami Gazdaságban készült: megkezdődött a do­hány betakarítása, törése MTI Fotó

Next