Népszava, 1983. január (111. évfolyam, 1–25. sz.)

1983-01-03 / 1. szám

efc. A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA Szocialista nemzeti egységben munkálkodunk közös céljainkért Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének újévi köszöntője Tisztelt honfitársak! Kedves elvtársak! Ismét eltelt egy esztendő. Gondokkal és megpróbáltatásokkal nehéz tizenkét hónap áll mögöttünk. Válságokkal, feszültségekkel ter­hes világban, a vártnál nehezebb feltételek mellett kellett dolgoznunk. A kedvezőtlen változások év közben, előre nem látható gaz­dasági, pénzügyi intézkedések meghozatalára kényszerítettek bennünket, hogy megvédj­ük az ország fizetőképességét és megőrizzük szo­ciális vívmányainkat. A nehéz és bonyolult körülmények között elért eredményeink értéke így különösen nem lebecsülendő. Népünk szorgalmának és alko­tóképességének köszönhetően lényegében a tervek szerint alakult az óesztendő mérlege. Legfontosabb társadalmi, politikai és gazda­sági vívmányainkat megvédtük. Fejlődött ipa­runk, kiemelkedő eredményeket ért el mező­­gazdaságunk. Javult külkereskedelmi mérle­günk egyensúlya. Tovább bővültek lakásépí­tési és kommunális beruházásaink. Mindezt egy olyan világhelyzetben értük el, amikor a nálunk fejlettebb országok sem találnak megoldást gazdasági bajaikra. Eredményeinkről, országunk stabilitásáról, állapotáról megbecsüléssel beszélnek határa­inkon túl is. Engedjék meg, hogy pártunk és kormányunk köszönetét tolmácsoljam honfi­társaimnak a helytállásért, a nehéz körülmé­nyek közt végzett szorgalmas munkáért és a bizalomért, amely forrása és záloga eredmé­nyeinknek. Kedves elvtársak! Az 1983. évi népgazdasági terv a szokásos­nál szerényebb mennyiségi növekedést irányoz elő. A világgazdasági hanyatlás következté­ben mind több akadályba ütközik termékeink külföldi értékesítése. A megváltozott körül­mények most arra kényszerítenek, hogy mér­sékelt növekedési ütem mellett a minőségi követelményeket helyezzük előtérbe. Ez nem kisebb, hanem nagyobb feladat, hiszen egy gyorsan változó világgazdaságban kell helyt­­állnunk. Gazdasági szabályozóink is a jobb munkára ösztönöznek, sőt kényszerítenek is erre. Versenyképességünk növelésére hozott intézkedéseink kezdeti eredményei mutatkoz­nak abban, hogy az igényesebb hazai és kül­ső piaci követelményeknek mindjobban ele­­j­et tudtunk tenni. Kedves barátaim! Szocialista társadalmunk eredményei az egyes osztályok, rétegek, csoportok, emberi közösségek támogatása nélkül nem valósul­hattak volna meg. Szocialista nemzeti egység­ben munkálkodunk közös céljainkért. Ebben jut kifejezésre a párt, a kormány és a nép közötti kölcsönös bizalom, ami nemcsak fel­tételezi, de kívánja is az alkotó vitát. Kibon­takozó szocialista demokráciánkat a nyíltság, a sokszínűség és az őszinteség élteti. Ez egyaránt jelenti a jogok kiteljesedését és a felelősségvállalást közös dolgaink előre­­vitelében. Szocialista elveink, de igazságérze­tünk is követeli a színvonalasabb, az eredmé­nyesebb munka méltóbb megbecsülését, ugyanakkor az emberiesség szellemében a tár­sadalom legnehezebb körülmények között élő rétegeiről való fokozottabb gondoskodást is. Kedves elvtársak! Békés építőmunkánk hazai feltételeit nehe­zíti a nemzetközi helyzetben kialakult feszült­ség. Külpolitikai törekvésünk, hogy az álla­mok közötti viszonyt az enyhülés légköre has­sa át. A békés egymás mellett élés szellemé­ben minden országgal és néppel a kölcsönös előnyök alapján jó viszonyra, együttműködés­re törekszünk. Változatlanul küzdünk azért, hogy az országok közötti vitás kérdéseket tár­gyalások útján, békés eszközökkel rendez­zék. Mindent elkövetünk, hogy a fegyverke­zési hajsza újabb fordulója helyett a tömeg­pusztító fegyverek gyártásának befagyasztá­sára, majd a fegyverzetek csökkentésére ke­rüljön sor. Meggyőződésünk, hogy az álla­mok biztonságát a fegyverzetek alacsonyabb szintje is garantálhatja. A békéért és leszere­lésért folytatott harcunknak mind több támo­gatója van szerte a világon. A fenyegetések­től mentes világ a mi népünknek életeleme, legforróbb vágya és boldogulásának egyik fel­tétele. A feszültebb világhelyzet arra int bennün­ket, hogy békés építőmunkánk zavartalan folytatása érdekében tovább erősítsük barát­ságunkat és együttműködésünket a Szovjet­unióval, a többi szocialista országgal. Szö­vetségünk és a kölcsönösen előnyös együtt­működésünk volt a záloga eddigi fejlődésünk­nek, és az marad a jövőben is. A szocialista országokkal folytatott együttműködés szolgál­ja a legjobban nemzeti érdekeinket is. A fejlődő országokhoz fűződő sokoldalú kap­csolataink fejlesztéséhez hosszú távú érdeke­ink fűződnek. Gazdasági adottságaink, az új társadalom építésében szerzett tapasztalataink szinte kínálják az alkalmat a gyümölcsöző együttműködéshez. A békés egymás mellett élés elveinek meg­felelően egymást tisztelve, jó viszonyra, köl­csönösen előnyös együttműködésre törekszünk a fejlett tőkés országokkal. A különböző tár­sadalmi rendszerű országok jó viszonya a kétoldalú előnyökön túl hasznosan járulhat hozzá a jelenlegi nemzetközi légkör javulásá­hoz. Kedves honfitársaim! Bonyolult viszonyok között kezdjük az új évet, de bízunk a világ haladó erőiben, a bé­ke megőrzésének lehetőségében. Mélyen meg vagyok győződve róla — ha békében élhetünk, tehetséges és szorgalmas népünk az előző évekhez hasonló odaadással veszi ki részét nagy nemzeti ügyünk előbbreviteléből. Gya­rapodó nemzeti önismeretünk és önbecsülé­sünk mondatja velem, hogy népünk készen áll az erőpróbára. Megbirkóztunk már nehe­zebb feladatokkal is, ha együtt, közös erővel kerestük a jó megoldást. Bízunk abban, hogy társadalmunk megérti a gondokat és vállalja azok megoldására az egyetemes felelősséget­. A felelősséget abban, hogy a szocialista társadalom építése során kibontakozott anyagi és szellemi erőinket megvédjük és a jó gazda gondosságával a nemzet javára azokat tovább kamatoztatjuk. Meggyőződésünk, hogy a közös ügy, a kölcsö­nös bizalom, a közös célok összhangján ala­puló szocialista nemzeti egységünk a súlyos­bodó körülmények ellenére is állja az idő pró­báját. Gondjainkkal nem vagyunk egyedül és nem is maradunk magunkra. Ha szövetsége­seket és mind több jó barátot, korrekt part­nert tudhatunk magunk mellett. Ez megköny­­nyíti dolgainkat itthon és a nagyvilágban egy­aránt. Engedjék meg, hogy 1983 első napján a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottsága, az Elnöki Tanács és a kormány ne­vében, honfitársaimnak, hazánk valamennyi állampolgárának, minden barátunknak ered­ményes és békés új esztendőt kívánjak. A feszültség csökkentését sürgetik az új évben világszerte Államférfiak és nemzetközi szervezetek üzemeltet .A Szovjetunió hűséges béke­szerető külpolitikai elveihez és céljaihoz, állhatatosan küzd a nukleáris háború fe­nyegetése ellen, a fegyverke­zési hajsza megfékezéséért. Ezt hangsúlyozza az SZKP Központi Bizottsága, a Leg­felsőbb Tanács Elnöksége és a szovjet kormány által a szovjet néphez intézett újévi üdvözlet, amely szívélyesen köszönti a szocialista orszá­gok dolgozóit, hangsúlyozva, hogy a szocialista közösség erősítése, a jövőben is az SZKP és a szovjet állam el­sőrendű feladata marad. Todor Zsivkov, a BKP KB főtitkára, a bolgár Államta­nács elnöke rámutatott: a Varsói Szerződés tagállamai minden eszközzel lankadat­lanul folytatják békeharcu­kat. Külön aláhúzta, hogy a BKP és a bolgár kormány a jövőben is a Balkán béké­jének megszilárdításán fára­dozik. Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, Csehszlovákia köztársasági elnöke megálla­pította: a népgazdaság ki­állta az elmúlt év nehéz próbáját. A szükségállapot felfüg­gesztésével Lengyelország a normalizálási folyamat új szakaszába lépett — jelen­tette ki újévi rádió- és tele­vízióbeszédében Henryk Jab­­lonski, az Államtanács elnö­ke. Az egész társadalomtól függ, mennyi időt vesz majd igénybe a válság leküzdésé­nek újabb fordulója. Jelezte, hogy az 1983-as esztendő sem lesz könnyű. A szocializmus erősítése és a béke biztosítása az 1983-as esztendő legfőbb feladata — mondotta újévi nyilatkozatá­ban E­rich Honecker, az NSZEP KB főtitkára, az NDK Államtanácsának elnö­ke. Nemzetközi kérdésekre át­térve a többi között hang­súlyozta, hogy a békés egy­más mellett élés elvei ve­zérlik az NDK-t az NSZK- val fenntartott kapcsolatai­ban. Nicolae Ceausescu, az RKP főtitkára, államelnök­­kije­lentette: a nemzetközi gaz­dasági válság súlyosbodása, és a román népgazdaság kü­lönböző ágazataiban meg­nyilvánuló hiányosságok el­lenére tovább fejlődött a ro­mán ipar, jelentős eredmé­nyeket értek el a mezőgaz­daságban. Jugoszláviában az 1982-es esztendő a gazdaság stabili­zálásának, a szocialista ön­igazgatás fejlesztésének je­gyében telt — állapította meg a JSZSZK államelnökségé­nek újévi üzenete. Az üze­net a következő évre a gaz­dasági helyzet megszilárdí­tását akadályozó tényezők elhárítását tűzi ki célul. Jumzsagim­ Cedenbal, a Mongol Népi Forradalmi Párt KB főtitkára, a nagy népi hurál elnökségének el­nöke újévi beszédében mél­tatta az ország múlt évi eredményeit. Kim Ir Szen, a Koreai Munkapárt KB főtitkára,­ál­(Folytatás a 3. oldalon) A nyilvánosságnak joga van tudni az igazságot a genfi tárgyalásokról A Parrf­ szerkesztőségi cikke A vasárnapi Pravda szer­kesztőségi cikkben foglalko­zik a genfi szovjet—ameri­kai tárgyalásokkal, amelyek, mint bevezetőben írja, túl­mutatnak a két ország kap­csolatainak problémakörén, lényegüket tekintve globális jelentőségűek. A hadászati fegyverek kor­látozásáról és csökkentéséről folyó genfi tárgyalások két fordulója után a szovjet fél szükségesnek tartja a nyilvá­nosság elé tárni a tárgyalá­sokon kialakult helyzetet. Szükségesnek tartja ezt töb­bek között azért, mert ame­rikai politikai személyisé­gek nyilvános fellépéseiben, például Reagan elnök no­vember 22-i beszédében kí­sérletek történtek a szovjet javaslatok elferdítésére. Már­pedig a nyilvánosságnak joga van tudnia az igazságot — állapítja meg a szerkesztősé­gi cikk. Az egyenlőség és az egyen­lő biztonság elvéről a felek még a SALT—I. és a SALT— II. tárgyalásokon állapodtak meg. A genfi tárgyalások fel­újításának kezdetétől a szov­jet fél arra törekedett, hogy a megkötendő megállapodás minden körülmények között és teljes mértékben bizto­sítsa ennek az elvnek az ér­vényesülését. A megállapo­dás eleget kell, hogy tegyen annak a követelménynek, hogy növelje a felek bizton­ságát, jóval alacsonyabb szin­ten őrizze meg a Szovjetunió és az Egyesült Államok kö­zött kialakult paritást — amit már a SALT—II. is meg­állapított és ami a jelenlegi körülmények között a béke fenntartásának legfőbb ténye­zője. Egészen másképpen szem­léli mindezt a jelenlegi ame­rikai vezetés — jegyzi meg a Pravda, majd utalva a Rea­gan hivatalba lépése utáni washingtoni időhúzásra, meg­állapítja: Ma már világos, hogy ez alatt a másfél év alatt az Egyesült Államok ar­ra fordította erőfeszítéseit, hogy a SALT I II. megálla­podás ellen kibontakoztatott rágalomkampány mögé búj­va, lázas ütemben valósítsa meg az amerikai hadászati fegyverek növelésének eről­tetett programját. Mindez lényegében előre meghatározta az Egyesült Ál­lamok tárgyalási pozícióit; javaslataival nyíltan azt a célt követi, hogy felszámolja a hadászati egyensúlyt és elő­nyöket biztosítson, a maga számára. Az igazságos megállapodás kidolgozása érdekében a szov­jet fél olyan javaslatot ter­jesztett elő, amely valameny­­nyi hadászati fegyverfajta korlátozását és csökkentését előirányozza, s nemcsak egyes, önkényesen kiválasz­tott típusokét. Struktúráját tekintve ugyanis a Szovjet­unió és az Egyesült Államok nukleáris hadászati ereje lé­nyegesen eltér egymástól. A Szovjetunió hadászati poten­ciáljának 70 százaléka (a rob­banófejekben számítva), szá­razföldi telepítésű interkon­tinentális ballisztikus raké­tákból áll, míg az Egyesült Államok hadászati potenci­áljának több mint 80 száza­lékát tengeralattjárókról in­dítható ballisztikus rakéták és nehézbombázók alkotják. Kölcsönösen elfogadható megállapodás keresése csak úgy képzelhető el, ha vala­mennyi hadászati fegyverfaj­tát és a stratégiai helyzetet meghatározó valamennyi té­nyezőt figyelembe vesszük. (Folytatás a 3. oldalon) Év eleji körkép az első munkanapról Munkásgyűlések — Kevesebb fekete-fehér, több színes tévé Új lakóház-alapozás — 7,3 millió tonna külszíni szén Karbantartás a konzerviparban Országszerte sok gyárban munkásgyűléssel kezdődött 1983 első munkanapja. A kollektívákat a vállalatveze­tők tájékoztatták az elmúlt év gazdasági eredményeiről s ismertették a legfontosabb idei feladatokat. A két ün­nep között az üzemek több­ségében nem dolgoztak, ez idő­ alatt a karbantartó csoportok elvégezték a szo­kásos javításokat és szerelé­seket, így az­ új év első nap­ján valamennyi termelőbe­rendezés hibátlanul állhatott munkába. Máshol viszont ezen a napon nagy karbantar­tás kezdődött, s az ott dolgo­zók még egy-két hétig sza­badságon lesznek. Nagykanizsán, a Dunántúli Kőolajipari Gépgyárban ren­dezett gyűlésen a vállalat vezetői elmondták: a gyár­tástechnológiák korszerűsí­tésével jobb minőségű szer­számokat és szerelvényeket kívánnak gyártani a hazai szénhidrogénipari felhaszná­lóknak. Egyebek között új csarnokot avatnak, felépül egy korszerű kompresszor­ház, a szerszámgéppark pe­dig nagy teljesítményű be­rendezésekkel bővül. Mindez lehetővé teszi az olyan hosz­­szú élettartamú kőzetfúrók sorozatgyártását, amelyek al­kalmazásával lényegesen csökkennek a kitermelési költségek. A termékválaszték bővíté­sét, a minőség javítását és az export mintegy 20 százalékos növelését tervezik a Székes­fehérvári Könnyűfémműben. A vasárnapi műszak kezde­tekor a munkásgyűlésen a gyár igazgatója arról szólt, hogy az év során számos új termék előállítását kezdik meg. A jövedelmezőség javí­tására fontos feladat az ön­költség legalább 2 százalékos (Folytatás a 4. oldalon.) Az év első munkanapján munkásgyűlést tartottak - egyebek között - a Videoton székesfehérvári gyárában MTI Fotó : Tóth Gyula felvétele

Next