Népszava, 1983. február (111. évfolyam, 26–49. sz.)

1983-02-01 / 26. szám

Összehívták a szocialista brigádvezetők VI. országos tanácskozását Sajtótájékoztató a SZOT-ban a májusig tartó országos programról Tegnap a SZOT Dózsa György úti székházában tájé­koztatót tartott Gál László, a SZOT főtitkárhelyettese, a szocialista brigádvezetők VI. országos tanácskozásának előkészítésére alakult ope­ratív bizottság vezetője. Be­vezetőben kiemelte, hogy az ez év május 28-án megrende­zésre kerülő szocialista bri­gádvezetők országos tanács­kozására olyan időpontban kerül sor, amikor a brigád­mozgalom fennállásának 25 éves jubileumát is ünnepel­jük. Emellett a tanácskozás lehetőséget nyújt arra is, hogy országos méretekben hasznosítva az elmúlt ne­gyedszázad tapasztalatait, fi­gyelembe véve a mozgalom fejlődését, az ország gazdasá­gi, társadalmi helyzetét, a továbblépés feltételeit, az új helyzethez való alkalmazko­dás szükségességét, széles körű vita bontakozzon ki a moz­galom eredményes tovább­fejlesztését szolgáló tenniva­lókról, a lehetőségekről. Szólt arról, hogy az orszá­gos tanácskozást a munkahe­lyi tanácskozások előzik meg. Ezek fő célja nem egyszerű­en az elmúlt huszonöt év eredményeinek összegzése, a brigádmozgalom fejlődése ál­talános kérdéseinek a megvi­tatása, hanem az is, hogy szó essen, méghozzá túlnyomó többségében arról: mit kell tenni a mozgalom minőségi jegyeinek erősítése, az új kezdeményezések kibonta­koztatása, és nem utolsósor­ban a VI. ötéves népgazda­sági terv célkitűzései, illetve az 1983. évi gazdasági felada­tok eredményes megvalósítá­sa érdekében. Ehhez arra van szükség, hogy a vállalati tanácskozások mozgósítsanak a nem rubelelszámolású ex­portárualapok termelésének bővítésére, az importtal, az anyaggal és energiával való takarékoskodásra, a tőkés import gazdaságos ki­váltására. Fordítsanak kü­lönös figyelmet az újí­tómozgalom továbbfejleszté­séről hozott határozatok gya­korlati megvalósításának elő­segítésére. Erősítsék a moz­galom fejlődésének azokat a vonásait, amelyek lehetősé­get teremtenek az új gazda­sági körülményekhez való jobb alkalmazkodáshoz, a brigádmozgalom tömegeseb­bé válásához. Ezt követően szólt azokról az alapvető elvi és gyakorlati kérdésekről, amelyek előse­gíthetik a szocialista munka­verseny és brigádmozgalom eredményesebb tevékenysé­gét, és meghatározzák a to­vábbfejlődés irányát. Hangsúlyozta, hogy a mun­kaver­seny-vállalások és a végzett munka ne különülje­nek el egymástól, egyértel­műen legyenek megfogalmaz­va és munkahelyekre lebont­va a versenyvállalások. A vállalások alkalmazkodjanak rugalmasan a munkaprog­ramokhoz és ahhoz a gazda­sági vezetés teremtse meg a termelési és ösztönzési felté­teleket egyaránt. Az erkölcsi és anyagi elismerés kapcso­lódjon szorosan a teljesítmé­nyekhez. A továbbiakban ki­emelte, hogy a továbblépés útját az önkéntes s benne az egyéni vállalások kibontako­zása nagymértékben elősegít­heti. Kifejtette, hogy a mai helyzetben szükség van a brigádmozgalom tömegessé­gének a fejlesztésére. S mind­emellett nagyszerű alkalom nyílik arra, hogy a brigád­mozgalom legjobb tapasztala­tai felszínre és elterjesztésre kerüljenek. Ezt követően az előkészí­tés gyakorlati kérdéseiről szólt. Az országos konferen­ciát a brigádvezetők munka­helyi tanácskozásai előzik meg, amelyeket március vé­géig valamennyi vállalatnál, szövetkezetnél, intézménynél meg kell tartani. Ezúttal nem lesznek ágazati tanácskozá­sok, az országos konferencia küldötteit a munkahelyeken választják, s ott fogalmazzák meg azokat a javaslatokat is, amelyek az országos tanács­kozásnak is megadják majd az alaphangját. E tanácskozásokon az első számú munkahelyi vezetők értékelik a munkaverseny, a brigádmozgalom helyzetét. A beszámolóktól azt várják, hogy alaposak, kritikusak és egyben rövidek is legyenek, hogy minél több brigádveze­tő kapjon szót, fejthesse ki álláspontját, terjeszthessen elő javaslatokat. Arra számí­tanak, hogy sok vélemény, javaslat hangzik majd el a végzett munka, a versenyvál­lalások értékesítési rendjé­ről, feltételeinek korszerűsí­téséről, a munka szervezettsé­géről, a gazdasági vezetők és a társadalmi szervezetek teen­dőiről. E tanácskozásokon elhangzottak alapján dolgoz­zák majd ki a szocialista bri­gádmozgalom korszerűsíté­sét szolgáló állásfoglalást az országos tanácskozáson. Gál László rámutatott, hogy a megváltozott körül­mények között a szocialista brigádmozgalom jelentősége tovább növekszik. A gazdasá­gi élet valamennyi területén szükségessé vált változatáso­­kat éppen a szocialista bri­gádok érzékelték a leggyor­sabban, munkájukban, kez­deményezéseikben tapasztal­ható a leghatározottabban a törekvés az új körülmények­nek és feltételeknek megfe­lelő váltásra. A formális ele­mek azonban még ma is gyakran ütköznek a pozitív irányzatokkal. Pedig nagyon fontos, hogy a szocialista bri­gádmozgalomban rejlő társa­dalom- és emberformáló erő valamennyi területen érvé­nyesülhessen. A minőség ja­vítását, az ésszerű takaré­kosságot szolgáló brigádkez­deményezések már fokozot­tan kapcsolódnak a vállalat érdekeltségéhez, sokat kell azonban még tenni ahhoz, hogy ezt mindenütt felismer­jék és a szocialista brigád­mozgalmat érdeme szerint támogassák. E folyamat meg­gyorsítására hivatott szolgál­ni a szocialista brigádvezetők tanácskozása is. Gál László kiegészítőjét követően Sáli Ferenc, a SZOT osztályvezetője a munkahelyi demokrácia továbbfejleszté­sével összefüggő szakszerve­zeti feladatokról tájékoztat­ta az újságírókat. Utalt a Mi­nisztertanács és a SZOT el­nökségének december köze­pén hozott együttes határo­zatára, amely jó lehetőséget teremtett ahhoz, hogy a mun­kahelyi demokrácia bővüljön, jobban igazodjék a helyi vi­szonyokhoz. Kifejtette, hogy egyebek között ez a határozat tette lehetővé, hogy a dolgo­zó kollektívák valamennyi szinten véleményezhessék a munkahelyi vezetők tevé­kenységét, ami azt is jelenti, hogy a függőségi viszony bi­zonyos mértékben kétoldalú­vá vált. A munkahelyeken egyetértéssel fogadták az új jogszabályt, sokat kell azon­ban még tenni azért, hogy a demokratizmus valóban za­vartalanul érvényesüljön. Máris tapasztalható, hogy jó néhány vállalatnál a dol­got formálisan kezelik, az üzemi demokratizmust úgy akarják tovább mélyíteni, hogy nem érdemi elemzést, hanem még részletesebb sta­tisztikákat tárnak a bizalmi testületek és más fórumok elé. Nem ritkán további köz­ponti eligazításokat sürget­nek, újabb határozatokra, uta­sításokra várnak. Pedig ilyen központi utasításokra nincs szükség, hiszen talán nincs is két olyan vállalat, amelynek azonos receptet lehetne adni a munkahelyi demokráciára. Sáli Ferenc elmondta: a dol­gozók érdekképviseleti szer­vei akkor tudnak jó pozíció­ból tárgyalni a gazdasági ve­zetőkkel, ha álláspontjukat minél több dolgozó vélemé­nyére, javaslatára alapozzák. (Az előkészítő bizottság felhívását a 7. oldalon közöl­jük.) Dankovits László Hétfő reggel 7 óra. A nagy­­hegyesi úton, Hajdúszobosz­lótól mintegy 5—6 kilomé­terre erős morajlás, a föld­ből feltörő fehér, sivító, mo­rajló felhő jelzi, hol történt a gázkitörés. A szántóföld közepén levő 77-es kút mel­lett egyelőre csak két tűz­oltóautó, az olajosok terep­járó kisbusza és néhány te­herautó várakozik. A va­sárnapi elfojtási próbálkozá­sokat — biztonsági okok miatt — éjszaka szüneteltet­ték. Nem szeretnék, ha be­gyulladna a nagy nyomással feltörő gáz. — Nem túl nagy a veszé­lye annak, hogy begyullad­jon, mert a gáz elég sok vi­zet hoz fel magával — ma­gyarázza ifj. Kiss István olajipari technikus, az éjsza­kai ügyeletesek egyike. — Ez egyébként termelő kút, kettős kiképzésű, vagyis két mélységi szintről hozza fel a gázt. Az 5-ös mélységből termelő cső lyukadt ki. A kútkezelő — aki folyamato­san járja és ellenőrzi a ku­takat — vasárnap reggel vette észre, hogy baj van. Messziről meghallotta a ki­­fúvás hangját. Akkor még csak egy körülbelül 10 forin­tos nagyságú lyuk volt rajta. — És azóta nagyobb lett? — Igen, mert a gáz sok (Folytatás a 7. oldalon) GÁZKITÖRÉS Kitörésvédelmi szakemberek vizsgálják a gázkút sérülését Tömlőszerelés közben A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA Leszerelési nagyitól kezdődik Genfben Ma ül össze a leszerelési bizottság Szerdán folytatódnak a szovjet-amerikai tárgyalások a hadászati fegyverzetkorlátozásról Miután az elmúlt héten folytatta munkáját a közép­európai hagyományos fegy­verzet és fegyveres erők csökkentéséről folyó bécsi, illetve a közép-hatótávolsá­gú nukleáris fegyverrend­szerek korlátozását célzó genfi tárgyalássorozat, ezen a héten két további leszere­lési tanácskozás is folytató­dik Genfben. A Nemzetek Palotájában ma összeül a leszerelési bi­zottság, melynek munkájá­ban 40 ország — köztük Ma­gyarország — küldöttsége el­sősorban a vegyi és radi­ológiai fegyverek betiltásán, valamint a nukleáris kísér­letek teljes eltiltásán fárado­zik. Szerdán folytatják a ha­dászati fegyverek korlátozá­sáról és csökkentéséről ta­valy júniusban megkezdett párbeszédet. Hétfőn Genfbe érkeztek a tárgyalásokon részt vevő küldöttségek. A december­ben befejeződött második fordulót követő szünet után szerdán találkozik ismét el­ső ízben a Viktor Karpov nagykövet vezette szovjet és az Edward Rowny nagykö­vet irányításával tárgyaló amerikai küldöttség. Az elsőként Genfbe érke­ző Edward Rowny amerikai nagykövet nyilatkozatában mindenekelőtt a nyugat­európai közvélemény meg­nyugtatására törekedve Wa­shington megegyezési szán­dékát bizonygatta. A diplo­mata kijelentette: az inter­kontinentális ballisztikus ra­kéták számának csökkenté­sében látja a genfi tárgyalá­sok alapvető célját. Viktor P. Karpov nagykö­vet nyilatkozatában Jurij Andropov december 21-i be­szédére utalva leszögezte: a Szovjetunió őszinte, az egyenlőség és az egyenlő biztonság elvén alapuló megegyezésre törekszik az Egyesült Államokkal a ha­dászati fegyverek korlátozá­sáról és csökkentéséről folyó genfi tárgyalásokon. A Szov­jetunió nem csupán szavak­ban ad hangot ezen szándé­kának, hanem a tárgyaláso­kon olyan javaslatokat is előterjeszt, amelyek — elfo­gadásuk esetén — lehetővé tennék az említett fegyver­fajták gyors és határozott csökkentését, megakadályoz­nák azok felhalmozását és nagymértékben csökkente­nék a nukleáris háború ve­szélyét. A szovjet küldöttség veze­tője az említett javaslatok konstruktív mérlegelésére szólította fel az amerikai tárgyaló küldöttséget. Csak­is a mindkét fél számára el­fogadható megállapodás szolgálhatja a két nemzet­ és az egész világ biztonsági ér­dekeit — mondotta Karpov. Gáspár Sándor Varsóba érkezett Gáspár Sándornak, a SZOT főtitkárának vezetésével hét­főn szakszervezeti küldött­ség érkezett Varsóba a Len­gyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának meg­hívására. A küldöttséget elindulás­kor a Keleti pályaudvaron Timmer József, a SZOT tit­kára búcsúztatta. Jelen volt Andrzej Zabinski, Lengyelor­szág budapresti nagykövetsé­gének követtanácsosa. Heves tüzérségi harcok Bejrút térségében Fokozódó izraeli nyomás Libanonban A libanoni nemzeti ellenál­lási front harcosai vasárnap támadást hajtottak végre egy izraeli katonai konvoj ellen Bej­rút délkeleti körze­tében. Egy izraeli katona meghalt és további négy megsebesült. A konvoj az iz­raeli hadsereg számára til­tott területen haladt át. A támadók üldözése közben az izraeli tüzérség tüzet nyitott az egyik külső kerületre, ahol három libanoni polgári lakos életét vesztette. Példátlan hevességű tü­zérségi harcokat vívtak egy­mással Bejrút térségében a keresztény falangista és a drúz szocialista milíciák. Húsz ember meghalt. A konfliktus következmé­nyeként súlyos áramszolgál­tatási korlátozást vezettek be Bejrút és az ország egész te­rületén. Végleges adatok szerint összesen 45 áldozata volt a kelet-libanoni Szurában el­követett pénteki bombame­­rényletnek. Szíria és a PFSZ Izraelt tette felelőssé a ter­rorakcióért. A fokozódó izraeli nyo­más légkörében kezdődött meg, s csupán az eltérő ál­láspontok megerősítésére szorítkozott hétfőn a Bejrút melletti Khaldéban az amerikai védnökség alatt fo­lyó izraeli—libanoni tárgya­lások II. fordulója. Ariel Saron izraeli had­ügyminiszter a múlt héten nyíltan megfenyegette Amin Gemajel libanoni államfőt: kétli, hogy továbbra is az elnöki poszton maradhat, ha állandóan Szíriától, Szaúd- Arábiától és a PFSZ-től kapja az utasításokat. Saron azzal toldotta meg a fenye­getést, hogy Izrael egyolda­lúan visszavonhatja csapa­tait a 45 kilométer mélységű dél-libanoni biztonsági öve­zetbe és sorsukra hagyhatja a keresztényeket. Bejrúti kormánykörökben nem számítanak haladásra Philip Habib amerikai meg­bízott e hét végére jelzett visszatérése előtt.­ ­ Bel- és külföldi vevőit hívta meg az Esztergomi Marógép­gyárba a Szerszámgépipari Művek. A „Nyitott kapuk” mottóval meghirdetett e heti szerszámgép-bemutató sztárja a képünkön látható óriás forgácsoló, amely az eddigi leg­nagyobb magyarországi berendezés. Képességeire jellem­ző, hogy 150 tonnás alkatrészeket tud megmunkálni 3X8 méteres asztalán. (Tudósításunk a 4. oldalon.) Batha László felvétele

Next