Népszava, 1983. február (111. évfolyam, 26–49. sz.)

1983-02-27 / 49. szám

8 VASÁRNAP, 1983. FEBRUÁR 27. NÉPSZAVA Mozaik Szeretettel köszöntjük névnapjukon Súfóoá nevű olvasóinkat. A Nap kel 6 óra 30 párékor, nyugszik 17 óra 23 porckor» — A Horvátországi Ma­gyarok Szövetségének Eszé­ken megtartott közgyűlésén — értékelték a magyar kul­túra és népművészet helyi ápolásának szép eredmé­nyeit. A színházi előadások közül kiemelték a Szabad­kai és a Pécsi Nemzeti Szín­ház vendégszereplését, vala­mint a Pécsi Petőfi Sándor Művelődési Ház irodalmi színpadának fellépéseit. — Lolka és Bolka, a len­gyelországi Bielsko Biala-i rajzfilmstúdióban született két csintalan lurkó, akiknek kalandjai immár 120 ország­ban becslések szerint félmil­­liárd ifjú és idősebb nézőt szórakoztattak a televízió képernyőjén, huszadik szü­letésnapját ünnepli. Az alko­tók eddig összesen 164 rövid­filmen számoltak be kaland­jaikról. — Lenmúzeumot rendez­tek be a szombathelyi rost­­lentermesztési kutatóállomás épületében, a gyöngyösher­­máni Szegedy-kastélyban. A kutatóállomás szakemberei már összegyűjtöttek több, ré­gi .lenfeldolgozó eszközt: kézi mángorlót, gerebenfésűt, kö­télfonót, fonókereket és kézi favetülék-csévélőt. — Betiltotta több kanadai film forgalmazását az ame­rikai igazságügy-miniszté­rium. Ezek egyikét, amely egy esetleges atomháború követ­kezményeire hívja fel a köz­vélemény figyelmét, felvették az Oscar-díjra esélyes alko­tások listájára is. Az ameri­kai kormány lépése tiltako­zást keltett a közvélemény­ben, amely az intézkedést az alkotmányos szabadságjogok durva megsértésének tekinti. — Kellemetlen meglepetés a kőszegi könyvtár látogatói­nak: bezárt az olvasóterem, csak a kölcsönző működik. A hatvanötezer kötetes könyv­tárban az olvasóterem és a pince közötti egyik tartó­elem megrepedt, ezért a kényszerű szünet. Jó ütem­ben épül viszont az új városi könyvtár: várhatóan a nyá­ron már fogadhatja első ol­vasóit az épület. Évforduló NAGY KAROLA (1906—1933) író, újságíró, az erdélyi ma­gyar szocialista irodalom so­kat ígérő tehetsége 50 éve halt meg. SALUSINSZKY IMRE (1883—1946) újságíró, szerkesztő, az Est egykori főszerkesztője szü­letésének 100. évfordulója. — Nemzetközi eszperantó találkozót rendeztek szomba­ton Pécsett, ahol ezzel az ese­ménnyel zárult a Sémaj no de internacia emikeco, azaz a nemzetközi barátság hete. Az Eszperantó Világszövetség ugyanis február Utolsó hetét a népek közötti barátság he­tének nyilvánította. — Hétmillió forint értékű áru kishatármenti cseréjére kötött megállapodást a Szé­­csényi Egyesült ÁFÉSZ és a szlovák handlovai Jednota. A behozandó termékek közt szerepel a szlovák sör, a posztószáras cipő, a sűrű szövésű drótfonat, 50—250 literes boroshordók, talics­kák, kézikocsik, barkácsszer­­számok, gyermekjátékok. — A testi nevelés lehető­ségei az általános művelődé­si központokban címmel szer­vezett tanácskozás szomba­ton befejeződött Budapesten, a Népművelési Intézetben. A háromnapos eszmecserén ar­ra a kérdésre kerestek vá­laszt a résztvevők: az ország különböző megyéiben műkö­dő komplex nevelési-műve­lődést intézményekben ho­gyan valósíthatók meg a tes­ti nevelés különböző formái. — A Hungagent Rt. Kül­kereskedelmi Vállalat az idén a tervek szerint gyorsan bő­víti konvertibilis exportját. Az ipari és mezőgazdasági szövetkezetek termékeinek nyugat-európai értékesítésé­hez egymillió dollárt meg­haladó rendelésállományt szerzett. Tíznapos, előkeltetett tyúktojásokba oltják az Országos Egészség­­ügyi Intézetben a mintákat. Ezek esetleges vírusszaporodása nyo­mán kimutatható az influenzabetegséget okozó virustörzs E. Várkonyi Péter felvétele — Az Éneklő Ifjúság kó­rushangversenyével folytató­dott szombaton Székesfehér­váron a Fejér megyei diákv napok harmadik hete tartó programja. A József Attila Gimnázium színpadán ti­zennégy kórus mutatta be tudását, s vetélkedett az or­szágos döntőbe jutásért. Ma a diákszínpadok bemutató­jára kerül sor. — A Dél-Afrikában élő Héja András újabb ajándé­kokkal gazdagította a Fővá­rosi Állatkert viváriumának gyűjteményét. Küldeményé­ben többek között madárpó­kok, skorpiók, óriás galacsin­­hajtó bogarak, szivárványos sáskák és „fekete özyegy”-ek érkeztek. — összeírták a Duna—Ti­sza közének vadállományát. Jegyzettömbbel járják a ha­tárt a Bács-Kiskun megyei vadászok. A vadstatisztika összeállítása után a területek eltartóképességének megfe­lelően selejtezik, gyarapít­ják az apró- és nemesvad­állományt ezen a vidéken. — Beszakadt a kavicsbá­nya jege Szávicsa József 49 éves budapesti lakos alatt szombaton Csepelen. A sze­rencsétlen ember a vízbe iúlt. Holttestét a tűzoltóság búvá­rai találták meg. — Erős földrengést ész­leltek pénteken este Jugo­szlávia déli részén. A legerő­sebb földmozgás Skopjéban volt, de kisebb rezgéseket más macedóniai helységek­ben is észleltek. A földren­gés erősségéről még nincs hír, és a jelentések arról sem szól­nak, hogy bármilyen anyagi kár keletkezett volna. — Űj betanulásban láthat­ja a közönség márciustól Verdi Otelló című operáját az Erkel Színházban. Az elő­adást Mikó András rende­zi, Kórodi András vezényli. A címszerepet Ilosfalvy Ró­bert, illetve Karizs Béla énekli. — Az áthatolhatatlan hó­fúvások több települést el­zártak a külvilágtól, a li­banoni hegyekben dühöngő hóvihar miatt. A libanoni hadsereg a több nemzetiségű haderővel karöltve helikop­terekkel próbál élelmiszert, gyógyszert szállítani a bajba jutottaknak, de a kedvezőt­len időjárás megnehezíti a dolgukat. Súlyosbítja a hely­zetet, hogy az elszigetelt fal­vakban megszakadt az áram­szolgáltatás, és az üzem­anyagkészletek is kimerülő­ben vannak. A libanoni kor­mány a múlt heti, 70 halá­los áldozatot követelő idő­járási katasztrófa okait ki­vizsgálva elmozdította állá­sából a belbiztonsági erők főnökét és a közmunkaügyi hivatal vezetőjét. — Riadalmat okozott a pusztaszeri tájvédelmi kör­zetben vendégeskedő madár­seregek körében a kései tél, amely a Dél-Alföldre érke­zett meg utoljára, kemény éjszakai fagyokkal. A táplá­lékukat iszapból, sárból sze­degető havasi partfutókat, szürke cankókat és pólingo­kat el is űzte a hirtelen jött mostoha időjárás: a dél-al­földi madárszálló lakói eny­hébb tájakra, főleg a Balkán­félszigetre vonultak tovább. A horgászidény megkezdésé­nek kedves gondjai minden évkezdetkor menetrendsze­rűen jelentkeznek. Ahogy a télutó, a tavaszelő időjárá­sa és körülményei változóak, úgy a szezonkezdő horgász gondjai sem egyformák. A január általában a csu­ka és a süllő horgászatával múlik el, akár a nyílt vízen, akár a lék mellett. Február 1-től viszont a horgászkeze­lésű vizeken már tilos a csuka horgászata, egészen március végéig. A süllő és a balin horgászata viszont március és április hónapok­ban tilos. Az enyhe telet kö­vető napsütéses kora tava­szon a horgász már izgatot­tan figyeli a vízhőfok lassú emelkedését. Köztudott, hogy békés természetű halaink 8 fokos vízben kezdik a táplál­kozást. A sort a keszegfélék családjába tartozó bodorka nyitja meg, de rövidesen kö­veti őt többi társa, és leg­előkelőbb rokona, a ponty is. A most múlóban levő rend-Horgászat Kora tavasai goadok kívül enyhe tél bizonyára korái idénykezdetet hozhat az első zsákmányra váró horgászainknak. Még ha szá­molunk is a megjövendölt és bevált hidegebb, havas februári időszakkal, az a vár­va várt 8 fokos vízhőfok jóval előbb beköszönt majd, mint más években. Talán azt is mondhatjuk, hogy az 1982—1983-as év­váltás szinte non stop hor­gászlehetőséget biztosított. Az elmúlt november-december­­január hónapokban gyakran érkeztek hírek velencei-ta­vi, ráckevei Duna-ági ponty­fogásokról. A jégmentes ter­mészetes vizeinkben a halak egy része követte a növény­világ példáját. Miközben az ország különböző tájain a fák és a díszcserjék korai rügyezésnek indultak, mikor a hómentes erdőkben és ker­tekben szokatlanul korán ki­nyílt a hóvirág, halaink egy része is elmulasztotta a téli álomra vonulást. A horgá­szok idei kora tavaszi gondja így csak az időjárást és ter­mészetes vizeink hőfokának alakulását figyelemmel kí­sérni. A melegvizes erőművi hű­tőtavak látogatóinak más a gondjuk, ők már vidáman fogják az év első pontyait és keszegeit, viszont nem hor­gászhatnak ragadozó halak­ra. Lőrinciben, Oroszlányban és Tatabányán az év első há­rom hónapjában tilos vala­mennyi ragadozó halfaj hor­gászata. Az ottani horgászok az április 1-ét várjak, hogy kivethessék horgukat a bali­­nokra, csukákra, harcsákra, süllőkre. Ma még bizonyta­lan, hogy az 1983-as év mit hoz a hazai horgászok szá­mára. Az enyhe tél minden­esetre biztató. Nagy Miklós Televízió 1 8.05—9.05 Mindenki Iskolája 9.05 Óvodások filmműsera 9.25 Foxi Maxi kalandjai Amerikai rajzfilmsorozat 9.45 Holt írások titka Fürkész történetei 10.20 Hirek 10.25 Lecsap a két Paganini Angol film 11.20 Cimbora 12.10—12.55 Sakk, Kempelen úr! Tévéjáték, HI/3. 14.05 Tizenötmillió francia Budapesten ... 14.55 Képújság 15.05 Valahol Európában Magyar film. FF. 16.45 Műsorainkat ajánljuk 11.15 Elmebajnokság Egri János műsora 18.00 Delta 19.00 A Hét 20.00 Hirek 20.05 Audrey Hepbum-sorozat Végzetes rágalom Amerikai film. FF 21.50 „Tűzet viszek” 22.30 Hírek Televízió 2 20.00 Hirek 20.05 Az impresszionizmus Kiüti. Degas, Toulouse-Lautrec — avagy a látás tisztasága 20.55 Telesport Országos fedettpályás atlétikai bajnokság 22.20 Képújság Szlovák tv 8.30 Gyerekeknek 11.00 Északi já­rás (tévésorozat) 12.00 A héten történt 12.30 Hangverseny 13.10 Híradó 13.25 Tévéjáték 14.45 Chaplin a bankban. FF. 15.00 Kaleidoszkóp 15.55 Dokumentum­film az ejtőernyős VB-ről 16.25 Fiatal énekesek vetélkedője 11.05 Angyal a hegyekben (cseh film) 18.30—19.10 Zenés szórakoztató műsor 19.30 Tv-híradó 20.10 Idő az órán (tévéjáték) 21.45 Sport­híradó 22.00 Portréfilm Kossuth rádió 8.21 Énekszóval, muzsikával 9.00 Aranylemezek — 1966 10.03 Ozik már a farsangot 11.06 Az MRT Szlmf. Zenekarának hang­versenye 11.55 Édes anyanyelvűnk 12.00 Hírek. Időjárás 12.05—12.15 Szolgáltatunk vagy közvetítünk? 13.05 Harminc perc alatt a Föld körül 13.35 Operakettősök 13.43 Gondolatjel 14.2? Így láttam Kodályt 15.05 Művészlemezek 15.55 Rendezte: Cserés Miklós dr. Móricz Zsigmond: A nagy fejedelem 17.05 Jelenidöben Merre tart az Ikarusz? 17.35 Szigeti József felvételei 18.40 Diákkönyvtár hang­szalagon A párizsi Notre-Dame 19.41 Zenemúzeum Poldini: Farsangi lakodalom 20.44 Népi zene 21.05 Bruckner: III. szimfónia 22.15 A gerolsteini nagy­­hercegnő 23.00 Barokk kamara­­muzsika 0.10 Ökrös Oszkár cimbalmozik Petőfi rádió 6.00 Népszerű muzsika — koránkelőknek! 7.00 Az unitárius egyház félórája A Belkereskedelmi Szállítási Vállalat központi számviteli osztályára felvesz: gyakorlott érettségizett kontírozó könyvelőt, gyors- és gépírót. Jelentkezés: Budapest IX., Drégely u. 6-8. Telefon: 344-055. 7.30 Vasárnapi orgona­­muzsika 8.05 W. Hauff: A gólyakalifa 8.48 Amundsen kortársa 8.59 Mit hallunk? 9.30 Szivárvány — a kudarcról 11.00 Világvasárnap 12.10 Jó ebédhez szól a nóta 13.01 Ez mind én vagyok! 14.00 Magyar könnyűzenei felvételek 14.35 Táskarádió 15.33 Dzsessz 16.00 Ctkőzben hazafelé 17.37 Leopold Infeld: Akit az Istenek szeretnek 18.33 Sporthírek. Totó 18.45 Poptarisznya 20.33 Amit az iskolától várnak 21.03 Gramofonsztárok Martiny Lajos felvételeiből 2. 21.43 Lavotta-verbunkosok, Balázs-nóták 22.27 Kellemes pihenést! 3. műsor 8.11 10.00 10.45 11.06 12.00 13.05 13.35 13.58 19.03 19.35 Kb. 21.30 Kb. 22.30 23.00 Komoly zenei zsákbamacska # Cj zenei újság # öt kontinens hét napja Vasárnapi koktél • Alfred Brendel két szonátát zongorázik # A Sweet együttes felvételeiből • Király László népzenei feldolgozásaiból • Wagner összes operája Trisztán és Izolda • Szimf. táncok • Lulgi Alva ária- és dalestje • Hi-Fi varieté • Schumann: Esz-dúr zongora­­négyes • Operaáriák Hétfői müsorajánlat KOSSUTH: 9.00 A hét zeneműve 9.30 A hét költője 12.45 Válaszolunk hallgatóinknak 14.38 Ady Endre két novellája Szodorai Pál — Borz báró esete 15.05 Michael Rabin hegedül, a Hollywoodi Szimf. Zenekar játszik 19.15 Rádiószínház Molnár Ferenc: Az ibolya 21.30 Közéleti közelképek Pozsgay Imre országgyűlési képviselő, a Hazafias Népfront főtitkára válaszol a kérdésekre 22.30 Nagy mesterek kamarazenéjéből PETŐFI: 8.50 Slágermúzeum 17.00 Választóvonal ........tanácselnöknek alkalmatlan!”. Rip.-m. 20.00 Múltunk kútja! 20.35 Senki többet? Harmadszor! 21.50 Tip-top parádé 23.20 A mai dzsessz 3. MŰSOR: 11.05 Chopin: f-moll zongora­­verseny • 16.00 Árpád-házi királyok III. Béla 17.00 Emmylou Harris felvételeiből • 19.05 Fiataloknak — kortárs zenéről • 19.55 Szimf. zene • 22.00 Régi kórusmuzsika • Budapesti színházműsor VASÁRNAP: Erkel Színház: Háry János (Ifj. b„ H. s. 3. ea., de. 11), Aida (12. b. 5. ea., 7), Nemzeti Szín­ház: Olympia (de. 11), Döglött aknák (7), Katona József Szín­ház: Emigránsok (7), Stílusgya­korlat (e. 10), Józsefvárosi Szín­ház: Skatulyácska klrályklsasz­­szony (de. 11 és du. 3), Vonó Ignác (8), Madách Színház: A Noszty fiú esete (fél 3), Juta­lomjáték (7), Madách Kamara: Holdtölte (fél 3), Kései találko­zás (7), Vígszínház: A balek (fél 3), Amadeus (7), Pesti Szín­ház: Kőműves Kelemen (fél 3), Deficit (7), Operettszínház: Marica grófnő (fél 3 és e. 7), József Attila Színház: Gázláng (Radnóti b. 3., fél 3), A régi nyár (7), Vidám Színpad: Süsü, a sárkány (fél 11), Nyitott ab­lak (fél 3), Meddig lehet elmen­ni? (7), Kis Színpad: Kettes­ben (Szilágyi János riportja Mé­szöly Kálmánnal, fél 8), Thália Színház: Egy kis térzene (de. 11), Mi lesz veled, emberke? (7), Mikroszkóp Színpad: Értem? — Ifjúsági kabaré (8), Radnóti Színpad: Este kell a szerelem (du. 3), Hasonlatok (7), Játék­szín: Ágacska (de. 11 és du. 3), Négykezes (7), Magyar Színkör (Kossuth Klub): Nagyenyedi fü­gevirág (du. 3), Dózsa (8), Hö­­köm Színpad: (Corvin mozi): Vük (de. 12), Planetárium: Lé­­zerotika (fél 8), Bábszínház — Népköztársaság útja: Az arany­tollú madár (de. 11 és du. 4), Jókai tér: Jancsi és Juliska (de. fél 10 és fél 12), Rózsa F. Műv. Ház: Vásári bábkomédiák (de. 10), Pestimrel Műv. Ház: Vásári bábkomédiák (du. 3), Bp.-i Gyermekszínház: Mátyás király juhásza (de. fél 11), A kincses sziget (du. 3), Reflektor Színpad: Búcsúvacsora (de. 11), Olimpia mozi: Micimackó (de. 11), Pesti Vigadó: Horvát Teri estje (fél 8), Hajdú Júlia jubileumi est (fél 5 és e. 8), Zeneakadémia: Az MRT Szimf. Zenekara (MRT- matiné 5., de. 11), I. István Gimn. Szimf. Zenekara és Ve­gyes Kara (I. István Gimn. b. 5., du. 4), Luigi Alva dalestje (Koncert '83/2., febr. 9-ről ha­lasztott hangverseny, fél 8), Kis­terem: Keveházi Gyöngyi zon­goraestje (fél 8), Főv. Nagycir­kusz: Üdvözlet Szófiából (de. 10, du. fél 4 és fél 8). A Madách Színház igazgató­sága közli, hogy betegség mi­att ma este a Kamarában a Ványa bácsi helyett» a Kései ta­lálkozás, hétfőn, 28-án a nagy­színházban az Isten, császár, pa­raszt helyett A Noszty fiú esete Tóth Marival az „A” bérletben kerül színre. A megváltott je­gyek érvényesek, vagy a vál­tás helyén visszaválthatók. A Fővárosi Operettszínház igazgatósága közli, hogy a ma délelőttre hirdetett Mesebalett című előadás betegségek miatt elmarad. A jegyek a váltás he­lyén visszaválthatók. hétfő: Erkel Színház: London Philhar­monie Orchestra (Karácsonyi b. 5., 8), Katona József Színház: Mirandolina (7), Józsefvárosi Színház: Elveszett paradicsom (bemutató, 7), Madách Színház: A Noszty fiú esete (A. b„ 7), Madách Kamara: Holdtölte (7), Vígszínház: A balek (7), Pesti Színház: Kőműves Kelemen (7), Rimbaud (éjjel fél 11), József Attila Színház: A képmutatók (7), Vidám Színpad: Bubus (7), Kis Színpad: Végzetes játék (fél 3), Thália Színház: Parázna szobrok (7), Radnóti Színpad: Az angyalarcú (7), Játékszín: Magyar Médeia (8), Táncfórum a Budai Vigadóban: „Relációk” — a Budapest Táncegyüttes mű­sora (7), Szkéné Színház: A hi­székeny király (du. fél 4), Báb­színház — Népköztársaság útja: Arcok és álarcok (felnőttea., e. fél 8), Pesti Vigadó, Kamarate­rem: Galambos Erzsi—Haumann Péter estje (8), Hangversenyte­rem: Szűcs Judit-show (8), Főv. Nagycirkusz: Üdvözlet Szófiá­ból (fél 8), előad0'' i gép»»“' gyors- * 9 Jelentkezni lehet személyesen, a vállalat személyzeti osztályán, vagy a 328-320-as telefonszámon. Cím: Budapest V., Rosenberg házaspár u. 16.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék