Népszava, 1983. április (111. évfolyam, 77–101. sz.)

1983-04-01 / 77. szám

A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA Kádár János fogadta Petar S­ztam­boli­csét A jugoszláv államfő elutazott Budapestről Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Közpon­ti Bizottságának első titká­ra csütörtökön a KB székhá­zában fogadta Petar Sztam­bolicsot, a Jugoszláv Szocia­lista Szövetségi Köztársaság Elnökségének elnökét, aki hivatalos, baráti látogatáson tartózkodott hazánkban. Kádár János és Petar Sztambolics áttekintette a két szomszédos szocialista ország kapcsolatainak alaku­lását és véle­­énycserét foly­tatott a nemzetközi helyzet néhány kérdéséről. Megelé­gedéssel állapították meg, hogy országaink együttmű­ködése kiegyensúlyozottan, gyümölcsözően fejlődik és megerősítették készségüket a kölcsönösen előnyös kapcso­latok további elmélyítésére, ami megfelel népeink érde­keinek. A szívélyes, baráti légkörű találkozón jelen volt Loson­czi Pál, az Elnöki Tanács el­nöke, Paja Frigyes külügy­miniszter, Lazar Mojszov, a JSZSZK szövetségi külügy­minisztere továbbá Simon Pál, hazánk belgrádi és Mi­lan Veres, Jugoszlávia buda­pesti nagykövete. Hivatalos, baráti látogatá­sát befejezve csütörtökön, a délutáni órákban elutazott Budapestről Petar Sztambo­lics, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság El­nökségének elnöke. A szom­szédos baráti szocialista or­szág államfőjét ünnepélyesen búcsúztatták. A jugoszláv államelnök lá­togatásának utolsó napján is sor került tárgyalásokra. Ká­dár János és Petar­­Sztambo­lics megbeszélésén kívül a baráti ország elnökének kí­séretében érkezett politiku­sok is véleménycserét foly­tattak magyar partnereikkel. Paja Frigyes külügyminisz­ter jugoszláv kollégájával, Lazar Mojszovval megvitatta a kölcsönös érdeklődésre számot tartó nemzetközi kér­déseket, valamint a kétoldalú kapcsolatok alakulását He­­tényi István pénzügyminisz­ter, a Magyar—Jugoszláv Gazdasági Együttműködési Bizottság magyar tagozatá­nak elnöke Nedeljko Mandics­­csal, a Szövetségi Végrehajtó Tanács tagjával, az együtt­működési bizottság jugoszláv tagozatának elnökével talál­kozott. A társelnökök átte­kintették a külkereskedelmi forgalom, valamint a kooperá­ciós kapcsolatok helyzetét, s kölcsönösen tájékoztatták egymást a legutóbbi találko­zójuk óta végzett munkáról. Petar Sztambolics és kísé­retének ünnepélyes búcsúz­tatására a magyar és jugo­szláv zászlókkal díszített Or­szágház előtt, a Kossuth La­jos téren került sor, ahol fel­sorakozott a magyar nép­hadsereg díszzászlóalja. A vendégek búcsúztatására megjelent Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, Sarlós István, a Minisztertanács el­nökhelyettese, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­jai, Péter János, az ország­­gyűlés alelnöke, Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács he­lyettes elnöke, Katona Imre, az Elnöki Tanács titkára, Pó­ja Frigyes külügyminiszter, a kormány több más tagja, s az állami, a társadalmi élet számos vezető képviselője. Ott volt Simon Pál, Magyar­­ország belgrádi és Milan Ve­res, Jugoszlávia budapesti nagykövete, valamint a Bu­dapesten akkreditált diplo­máciai képviseletek számos vezetője és tagja. Kürtszó harsant, a dísz­zászlóalj parancsnoka jelen­tést tett Petar Sztambolics­­nak, majd felcsendült a két ország himnusza. A magas rangú vendég Losonczi Pál társaságában elhaladt a ka­tonák sorfala előtt, majd üdvözölte a búcsúztatásra a téren összegyűlt budapesti dolgozókat, fiatalokat. A ju­goszláv államfő és kíséreté­nek tagjai elköszöntek a ma­gyar közéleti vezetőktől s a budapesti diplomáciai testü­let megjelent képviselőitől. Az ünnepélyes esemény a zászlóalj díszmenetével zá­rult. Ezután a vendégek Loson­czi Pál és felesége társaságá­ban gépkocsikba szálltak és díszmotorosok kíséretében a Keleti pályaudvarra hajtat­tak. A pályaudvaron Losonczi Pál és felesége baráti búcsút vett Petar Sztambolicstól és feleségétől, s néhány perc múlva az elnöki különvonat kigördült a pályaudvarról. A jugoszláv államelnök Magyarországon tett hivata­los, baráti látogatásáról csü­törtökön este visszaérkezett Belgrádba. Petar Sztambolicsot a ju­goszláv főváros pályaudvarán az Államtanács és a kormány képviselői üdvözölték. Jelen volt Szabó István, a belgrádi magyar nagykövetség ügyvi­vője. (A látogatásról kiadott kö­zös közlemény lapunk 3. ol­dalán.) Petar Sztambolics Losonczi Pál és Kádár János társaságában a Központi Bizottság székházában MTI Fotó : Soós Lajos felvétele Megkezdődtek a húsvéti béketüntetések Nagy-Britanniában Aczél Endre, az MTI tudó­sítója jelenti: A brit Nukleáris Leszere­lésért Küzdő Mozgalom (CND) aktivistái csütörtökön meg­kezdték felvonulásukat két, az új amerikai rakétáknak otthont adó, berkshire-i tá­maszponthoz , Greenham Commonhoz és Burghfield­­hez —, ahol nagypénteken 20 kilométeres „élő, tiltako­zó láncba” fogódznak majd össze. A CNN 40 ezer embert vár húsvéti megmozdulására. Margaret Thatcher mi­niszterelnök csütörtökön dél­előtt a parlamentben, a hús­véti szünetet megelőző utol­só ülésen „szűklátókörűnek és veszedelmesnek” nevezte a Greenham Common-i tün­tetőket. Greenham Commonhoz egyébként, mint csütörtöki Morning Star tudósít, nyár végére megérkeznek a Nagy- Britanniába telepítendő 16 cirkáló szárnyasrakéta első darabjai, és valószínű, hogy nyárra már a silók is készen állnak. „Abban a pillanatban, ami­kor az amerikai szállító re­pülőgépek földet érnek, a NATO elkötelezi magát az utolsó 15 év fegyverkezési versenyének legnagyobb mér­vű kiterjesztése mellett” — írja a lap, amely egyebek­ben „a hazugságok, a fél­igazságok és képtelenségek egyvelegének” minősítette Reagan amerikai elnök „kompromisszumos” ajánla­tát a közepes hatótávolságú rakéták csökkentéséről. Reagan indítványát Mar­garet Thatcher a parlament­ben melegen üdvözölte Vá­laszként Michael Foot, a munkáspárti ellenzék vezé­re kijelentette, hogy az ame­rikai rakétatelepítés, amely­nek tényén Reagan javasla­ta nem változtat, a fegyver­zetkorlátozást nem könnyí­teni, hanem nehezíteni fog­ja. Szerinte a Greenham Common-i aktivisták éppen ez ellen tüntetnek. Foot átfogó parlamenti vi­tát követelt az egész rakéta­telepítésről. Ez a húsvéti szü­net után fog megtörténni. A DPA jelentése szerint az NSZK kormánya nyoma­tékosan lebeszél mindenkit az atomfegyverkezés elleni húsvéti menetben való rész­vételről — jelentette ki csü­törtöki rádióinterjújában Carl-Dieter Spranger, a nyu­gatnémet belügyminisztéri­um parlamenti államtitká­ra. Szerinte a húsvéti ren­dezvények „objektív érte­lemben” a szovjet politikát támogatják. Spranger sajnálkozását fe­jezte ki szakszervezeti tagok­nak és szociáldemokratáknak a húsvéti békemenetben va­ló részvétele miatt. A Német Szociáldemokra­ta Párt ifjúsági szervezeté­nek elnöke, Rudolf Hartung erélyesen visszautasította az államtitkár kijelentéseit. Az államtitkár — mondotta — az NSZK állampolgárainak milliói ellen beszél, akik el­utasítják az esztelen fegy­verkezési versenyt, s külö­nösen a korlátozott atom­háborúról szóló elméleteket. • •Ülést tartott a Minisztertanács Irányelvek a lakásépítés és -fenntartás helyi támogatására A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter jelentése Az árellenőrzések tavalyi tapasztalatai A kormány Tájékoztatási Hi­vatala közli: A Minisztertanács csütörtöki ülésén tájékoztatást kapott a lakásgazdálkodással kapcso­latos jogszabályok végrehaj­tását, valamint a lakbérren­dezés előkészítését szolgáló munkálatok menetéről és a további tennivalókról. Ennek keretében elfogadta azokat az irányelveket, melyek ala­pul szolgálnak a lakásépítés és -fenntartás helyi támoga­tási rendszerének véglegesí­téséhez. A kormány elfogadta a me­zőgazdasági és élelmezésügyi miniszter jelentését, amely­ben számot adott az 1983. évi feladatokra való felké­szülésről. Megállapította, hogy az időben és jó minő­ségben elvégzett őszi és ta­vaszi munkák, valamint a rendelkezésre álló anyagi­műszaki eszközök — átlagos időjárással számolva — meg­felelő induló feltételeket biz­tosítanak a termelési elő­irányzatok teljesítéséhez. A kormány felhívta az irányító szerveket, hogy a mezőgazda­ság előtt álló további felada­tok végrehajtásához adják meg a szükséges támogatást. A Minisztertanács megtár­gyalta az Országos Anyag- és Árhivatal elnökének jelenté­sét a termelői és a fogyasztói árak ellenőrzésének 1982. évi tapasztalatairól. Megállapí­totta, hogy az előző évekhez viszonyítva a helyzet javult, de tovább kell erősíteni az árak ellenőrzését és nagyobb szigorral kell fellépni a sza­bályok megsértőivel szem­ben. A tapasztalatokat az ár­rendszer továbbfejlesztésé­ben is hasznosítani kell. A kormány megerősítette az Állami Tervbizottság ál­lásfoglalását, amely felada­tul tűzi ki, hogy a számítás­­technikai központi fejlesztési program végrehajtásának menetében az eddiginél na­gyobb hangsúlyt kell helyez­ni a számítástechnika alkal­mazását, különösen a mikro­számítógépek tömeges elter­jedését segítő társadalmi, műszaki és gazdasági feltéte­lek összehangolt fejlesztésére. (Hírmagyarázataink az 5. oldalon.) Felszabadulási ünnepségek országszerte Országszerte elkezdődtek a megemlékezések hazánk fel­­szabadulásának 38. évfordu­lója alkalmából. Budapesten és vidéken koszorúzási ün­nepségeken adóztak a felsza­badító harcok hősei, áldoza­tai emlékének, nagygyűlé­sen idézték fel a magyar nép történelmének kiemelkedő jelentőségű eseményét. Mi­nisztériumokban, főhatósá­goknál is tartottak ünnepsé­geket, amelyeken a legjob­bak kitüntetéseket vehettek át. Budapesten a VI. és a VII. kerületiek a Mező Imre úti temetőben a kegyelet virá­gaival borították el a sza­badságunkért életüket áldo­zó szovjet hősök emlékmű­vét. A kőbányaiak a Pataki István téri, a XII. kerületiek pedig a Csörsz István park­ban emelt felszabadulási em­lékműnél tartottak koszo­rúzási ünnepséget. A Magyar ■Úttörők Szövetségének ün­nepségén a Munka Érdem­rend különböző fokozatait adták át, s úttörővezetőket tüntettek ki. A Belkereske­delmi Minisztériumban Ju­hár Zoltán miniszter, az Igaz­ságügyi Minisztérium ünnep­ségén Markója Imre igaz­ságügy-minis­zter, az Ipari Minisztériumban Méhes La­jos ipari miniszter, a Külke­reskedelmi Minisztériumban Török István államtitkár, a Mezőgazdasági és Élelme­zésügyi Minisztériumban pe­dig Váncsa Jenő miniszter nyújtott át kitüntetéseket. Pest megye dolgozói Zsám­­békon nagygyűlésen köszön­tötték hazánk felszabadulá­sának 38. évfordulóját, az ünnepségen Köpeczi Béla művelődési miniszter mon­dott beszédet, nyújtott át ki­tüntetéseket. Gromiko sajtóértekezletet tart Szovjet és külföldi újság­íróknak tart sajtóértekezle­tet szombaton délelőtt Moszk­vában Andrej Gromiko, az SZKP KB Politikai Bizott­ságának tagja, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének első helyettese, külügymi­niszter. Gromiko legutóbb 1979 júliusában tartott saj­tóértekezletet Moszkvában a hazai újságíróknak és a kül­földi tudósítóknak, értékel­ve a néhány nappal koráb­ban aláírt SALT—2 szerző­dést. 20 éves az apartheidellenes különbizottság Hollai Imre üzenete az ENSZ rendkívüli üléséhez New Yorkban, az ENSZ apartheidellenes különbizott­sága fennállásának 20. évfor­dulója alkalmából tartott rendkívüli üléshez üzenetet intézett Hollai Imre, a vi­lágszervezet közgyűlése 37. ülésszakának elnöke. A különbizottság elnöke által ismertetett üzenetben Hollai Imre elítélte a Dél- Afrikában uralkodó fajüldö­ző rendszert és hangsúlyoz­ta, hogy az apartheidet a nemzetközi közösség az em­beriség elleni bűntettnek nyilvánította. Rámutatott ar­ra, hogy a dél-afrikai rezsi­met támogatják ebben azok a külső erők, amelyek ha­szonélvezői az ország ősla­kossága kizsákmányolásá­nak. Hollai Imre hangoztatta: az, hogy az apartheidellenes különbizottság 20. évfordu­lójáról emlékezik meg, aggo­dalommal kell hogy eltölt­­sön mindenkit, mivel ez azt mutatja, hogy az ENSZ alap­okmányával és az emberi jo­gok egyetemes nyilatkoza­tával gyökeresen ellentétes dél-afrikai elnyomó rendszer továbbra is fennáll. A Tungsram Egyesült Izzólám­pa és Villamossági Rt. Ken­yerfa Gyárában március 30-án | bemutatták a sajtó képvise- | tőinek az ECO-TRON-ra ke­resztelt elektronikus benzin- | megtakarító készüléket| amely § minden porlasztás négy Ütemű | benzinmotorral működő gép- | kocsihoz alkalmazható. Kény­­sze­b­esjáratban - motorfék - s a fordulatszám és a fojtószelep­­ állásának függvényében meg-­­­szünteti a benzin folyását. A­­ mérési tapasztalatok azt bíró- s nyitják, hogy országúti forga­lomban 2,5 százalék, városi for-­­ galamban pedig 4 százalék fe­letti ben­zinmegtakarítást je-­­­lenthet használata MTI Fotó : Balaton Józsaf felvétele

Next