Népszava, 1983. április (111. évfolyam, 77–101. sz.)

1983-04-10 / 84. szám

8 Mozaik Steretettel köszörűjük névnapjukon Ű. nevű olvasóinkat. A Nap kel 6 óra 7 perckor, nyugszik 19 óra 26 perckor. — A Népszava munkavé­delmi tanácsadó szolgálata hétfőn 16 és 19 óra között várja az érdeklődőket szék­házukban (Budapest VII., Rákóczi út 54.). — Számítógéppel irányít­ják ezentúl a dél-borsodi vízellátási rendszerben az ivóvíz-szolgáltatást. Az auto­matikus vezérlőmű elektro­mos érzékelői révén folya­matosan figyelemmel kíséri a források vízhozamát, méri, hol mennyi vizet használnak fel, s eszerint állítja a tá­rolózárakat, szabályozza a fogyasztásnak megfelelően az ivóvíz „adagolását”. — Matuzsálemi korú trak­torokat gyűjtöttek össze a Bólyi Mezőgazdasági Kombi­nát egyik termelőüzemében: Sátorhelyen. A szabadtéri ki­állítás a szántóföldi gépesí­tés egy évszázados fejlődését szemlélteti. A házi múzeum felett a gépműhely Rózsa Fe­renc Szocialista Brigádja vállalt védnökséget. — Kisipari szolgáltatóház építése kezdődött meg Nagy­kanizsán. Az épületben há­rom rádió-, televízió-szerelő, két női szabó, egy-egy könyv­kötő, fényképész, fodrász, férfiszabó, villanyszerelő, filmnyomó és ostyasütő kis­iparos műhelye, illetve üzle­te kap helyet. özvegy Polgári József­né Jaluche Margit Kata­lin, a Szocialista Hazáért Érdemrend kitüntetettje, aki 44 éve volt a párt tagja, 85 éves korában el­hunyt. Hamvasztás utá­ni búcsúztatása április 18-án, 13 órakor lesz a Rákoskeresztúri új közte­metőben. — Az MSZMP XII. kerületi bizottsága. Singer Ferenc, a Szocia­lista Hazáért Érdemrend kitüntetettje, aki 1937 óta volt tagja a pártnak, 67 éves korában elhunyt. Temetése április 14-én, 11 óra 15 perckor lesz a Kispesti új temetőben. — Az MSZMP XIX. kerületi bizottsága, a Magyar El­lenállók, Antifasiszták Szövetsége. — A Szakma Kiváló Ta­nulója címért folyó verseny országos döntője kezdődött szombaton Szolnokon a fod­rászjelöltek számára. A me­gyék és a főváros legjobb fodrásztanulói két napon át mérik össze tudásukat, fel­­készültségüket. — A tudományos-techni­kai úttörőszemle országos döntőinek eredményeit szom­baton hirdették ki. A felada­tokat az egységes tantervű iskolák kategóriájában az eg­ri 1. számú Gyakorló Iskola, a tagozatos iskolák közül a várpalotai 2. számú Általá­nos Iskola csapata oldotta meg a legsikeresebben, míg az anyanyelvi kategória egyéni versenyében Lóránt Anna budapesti diák vitte el a pálmát. A győztesek jutal­ma: egyhónapos szovjetunió­beli táborozás. — Társadalmi akciót hir­detett meg Szolnokon a Ha­zafias Népfront városi elnök­sége a szobrok, emlékművek folyamatos gondozására, fenntartására. A társadalmi akcióban részt vevő üzemek, intézmények, iskolák közös­ségei, a lakosok vállalták a kisebb helyreállítási munká­kat, s hogy rendben tartják a szobrok környezetét. — A Távoli városok, köze­li barátok című vetélkedő el­ső elődöntőjét a Szovjetunió megalakulásának hatvanadik évfordulója tiszteletére hir­dették meg Pécsett szomba­ton hat dunántúli és egy fő­városi csapat részvételével. A Szakszervezetek Országos Tanácsa és a Magyar—Szov­jet Baráti Társaság által szervezett vetélkedőn négy­száz hazai MSZBT-tagcso­­port nyolcezer szocialista bri­gádja indult. — Megkezdődött a terme­lés a Budalakk szegedi gyá­rának új diszperzitüzemé­­ben. A húszmillió forintos költséggel felépült, félezer négyzetméternyi alapterüle­tű üzemcsarnokban NSZK gyártmányú berendezéseket szereltek fel. A következő napoktól kezdve meghárom­szorozzák a diszperzit gyár­tását, vagyis évente tízezer tonnányit készítenek majd belőle. — A gázturbinák működé­se során felszabaduló és mindeddig kárba vesző hul­ladék hő hasznosítására kí­sérleti berendezést fejlesztet­tek ki a Magyar Szénhidro­génipari Kutató-Fejlesztő In­tézet munkatársai, - együtt­működve a Gáz- és Olajszál­lító Vállalattal, valamint a Városföldi Állami Gazdaság­gal. Az így megtermelt ener­gia költsége egyharmada­­egyötöde a hagyományosnak. — Csillogó, illetve színes szálak beszövésével is bőví­ti farmerszöveteinek válasz­tékát a Kenderfonó és Szö­vőipari Vállalat. — Másfél ezer vagon árut továbbítottak a MÁV Szege­di Igazgatóságának vasuta­sai szombaton a munkaterü­letükhöz tartozó öt dél-alföl­di megye vállalatainak rako­dóterére, illetve az ország más vidékére. Területükre sóderral, építőanyaggal ra­kott tizenegy irányvonat ér­kezett, elsősorban az előszál­lítási szerződésekben foglalt kedvezményes fuvardíj elle­nében. — Tizenhat bányász — ti­zennégy színes bőrű és két fehér — halt meg, ötvenen pedig megsebesültek pénte­ken egy dél-afrikai uránbá­nyában, metánrobbanás kö­vetkeztében. — A mozgássérültek új­pesti klubja (Bp. IV. kér., Árpád út 66.) hétfőn, 17 órai kezdettel klubdélutánt ren­dez. Fellép a Rádió Kabaré­színháza. A Bechterewes-ta­­goknak az ORFI Lukács Kórház klubjában (II. kér., Frankel Leó u. 25—27.) ápri­lis 12-én, 16.30 órai kezdettel lesz klubnap. Meghívott ven­dég: Hankiss Elemér. Negyven évvel ezelőtt, 1942. december 22-én gyilkolták meg Harro Schulze-Boysent, Arvid Harnackot és John Sieget, valamint 56 társukat a német fasiszták. Boysen és társai Hitler- és háborúel­lenes akciót szerveztek. A 40. évfordulóra emlékeztetve, blokkon mutatja be a Német Demokratikus Köztársaság postaigazgatósága a három hős ellenálló képmását. * Az ENSZ keretében mű­ködő ITU (International Te­lecommunication Union) 1983-at a távközlés évének nyilvánította. Ennek hírnö­keként az ENSZ postaigaz-Bélyeg gatósága négy bélyegből (2 cent, 1—1 svájci frank, il­letve osztrák schilling névér­tékben) álló sorozatot jelen­tetett meg. * Hivatalos levelezés bér­­mentesítésére szolgáló, hét bélyegből álló sorozat jelent meg az Egyesült Államok­ban. Érdekessége, hogy a sti­lizált sasos címerrajz alatt a következő felirat olvasható: Magáncélra történő felhasz­nálása esetén 300 dollár bün­tetés fizetendő. Franciaország: Hector Ber­lioz (1803—1869), a XIX. század egyik legnagyobb ze­neszerzője tiszteletére (ne­véhez fűződik a Rákóczi-in­­duló páratlan sikerű feldol­gozása is) bélyeget jelente­tett meg születésének 180. évfordulóján. Lengyelország: 50 éve vesznek részt lengyel tudó­sok a sarkkutatási feladatok munkálataiban. Az évfordu­lóról bélyeggel emlékeztek meg. Olaszország: Francesco Tasso (1450—1517) tisztele­tére, aki elsőként szervezte meg a postaszolgálatot Eu­rópában, bélyeget adott ki. Nagy-Britannia: A brit autógyártás múltját és jele­nét mutatja be négy bélye­gen, amelyen az első és a je­lenlegi Austin, Ford, Jaguár és Rolls-Royce gépkocsikat láthatjuk. San Marino: Az ENSZ-nek az emberi jogokkal foglalko­zó, Riminiben megrendezett, 15. nemzetközi konferenciá­ja alkalmából bélyeget adott forgalomba. Spanyolország: El Greco (1547—1614) két festményét reprodukálja bélyegen. Szovjetunió: A népi mi­­niatúra-festészet öt szép al­kotásával ismertet meg bé­lyegsorozatával. Dr. S. L. VASÁRNAP, 1983. ÁPRILIS 10. NÉPSZAVA Mit látunk, mit hallunk? Televízió 1 1.15 Tv-torna 1.50 Óvodások filmműsora 8.10 Adni, kapni jö! 4. Babák, bábok 8.25 Arany Üst úszókupa 9.25 Kétszer kettő gyakran őt Zenei szabálysértések 10.00 Állatkölykök 10.15 Operadiszkó — Varázsbolt , 10.55 Csepel—Rába ETO bajnoki labdarúgó­­mérk. 13.55 „Aki dudás akar lenni” 14.15 Csokonai Életjáték 15.35 Műsorainkat ajánljuk 16.05 Csortos Gyula-sorozat Duna-parti randevú Magyar film FF. 11.20 Elmebajnokság 18.00 Delta Tudományos híradó 18.40 Tv-torna 19.00 A Hét 20.00 Hirek 20.05 Vers — mindenkinek József Attila: Végül Elmondja: Dunai Tamás 20.10 Szerelmesek és más idegenek Amerikai film 14 éven felülieknek! Egy esküvő alkalmával összesereglő násznép és a meghívottak magán­életének titkai, a házasság előtti és alatti vagy éppen utáni pillanatok a szatirikus humor örök és kiapadhatatlan forrásai. 21.50 Kőzene Opera 22.25 Hírek Televízió 2 20.00 Hirek 20.05 Vers — mindenkinek 20.10 Az impresszionizmus 21.05 Kodály: Magyar népzene 21.10 Telesport Férfi tőr Világ-Kupa 22.10 Képújság Szlovák tv Ilii 8.30 Gyerekeknek 11.00 Északi járás (tévésorozat) 11.50 A héten történt 12.20 Zene Pozsonyból 13.20 Híradó 13.35 Sportmagazin 14.00 Szóval és kamerával 15.00 Nemzetközi motocross verseny 16.15 Vetélkedő 11.00 Barbara Hlavsova. FF. (cseh film) 18.30 —19.10 Dalok — visszhanggal 19.30 Tv-híradó 20.10 A régi drogériából (tévéjáték befejező része) 21.15 A prágai Tyl Szín­ház 21.40 Sporthíradó 21.55 Port­réfilm Kossuth rádió 8,21 Énekszóval, muzsikával 9.00 Rádiómagazin — a munkáról 10.03 Eiin Pelin: Jan Bibijan 11.01 Vasárnapi koktél 12.00 Hirek. Időjárás 12.05 Harminc perc alatt a Föld körül 12.35 Édes anyanyelvűnk 12.40 Egy korty tenger 12.50 Szvjatoszlav Richter felvételeiből 13.41 Wieslaw Ochman operaáriákat énekel 13.58 Így láttam Kodályt 14.35 Nintendo — avagy az elektronikus játékok karrierje 15.05 Müvészlemezek 16.09 Mykolaitis Putinas: Oltárok árnyékában 11.05 Amikor a postás levelet vár... 11.35 Mi a titka? Pierre Fournier művészete 18.40 Közvetítés a Madách színházból Bemard Slade: Jutalomjáték 20.46 Népdalok, néptáncok 21.24 Puccini: Turandot Háromfelvonásos opera 23.42 Philipp Emanuel Bach: E-dúr triószonáta 0.10 Virágénekek Petőfi rádió 1.00 A református egyház félórája 1.30 Vasárnapi orgona­muzsika 8.05 Dalok és versek Halász Judit matinéműsora 8.54 Anna örök Juhász Gyula versei 9.05 Mit hallunk? 9.30 Slágermúzeum 10.10 Filmek — Ázsiában 10.35 A Magyar Rádió KOSSUTH: 9.00 A hét zeneműve Delibes: Lakmé 9.30 A hét költője József Attila 12.45 Válaszolunk hallgatóinknak 13.00 Zenei érdekességek ... 15.05 Régi híres énekesek ... 19.15 A Rádió Kabarészínháza áprilisi bemutatója — 20.35 Hétfő este Pesten és Budán PETŐFI: 8.50 Slágermúzeum 12.40 Tánczenei koktél 20.35 Senki többet? Harmadszor! 21.50 Dzsessz Karinthy Színpada Irtok ti így? I. 451 Labdarúgás 12.55 Jó ebédhez szól a nóta 14.00 Ha még nem tudná 14.35 Táskarádió 15.35 Poptarisznya II. 30 Az Ifjúsági Rádiószínpad bemutatója Balogh Elemér: A mi Katink 18.01 Házy Erzsébet operettdalokat énekel 18.33 Útközben, hazafelé 20.33 Társalgó „És szétveti a falat” Egry József arca az irodalom tükrében 21.58 A Harz-hegység dalaiból 22.42 Szórakoztató zene 3. műsor 8.11 Komoly zenei zsákbamacska • 10.00 Dj zenei újság • 10.45 Ot kontinens hét napja 11.06 Bécsi klasszikus muzsika • 12.36 Rezfúvószene • 13.05 A Siouxie and the Banshees felvételeiből # 13.35 A kabáthoz a gombot... Domány András riportja 14.00 Dj lemezeinkből # 14.22 Mért vijjog a sas­keselyű? Vas István regényes önéletírásáról 15.19 A King’s Singers együttes angol madrigálokat énekel • 15.40 Verbunkos muzsika • 16.00 Kis magyar néprajz 16.05 Schubert: F-dúr oktett • 11.02 Orosz operákból # 18.05 A Berlini Filharmonikus Zenekar hangversenye • 19.58 Két barokk koncert • 20.32 Hi-Fi varieté • 21.32 Zenei panoráma • 22.18 Világszinház Bródy Sándor: A dada 3. MŰSOR: 11.05 Kamarazene # 14.00 Schumann: Jelenetek Goethe Faustjából • 11.00 A Vanity 6 és a Klymaxx együttes felvételeiből # 18.03 Zsebrádiószinház Palotai Boris: Ki ismer engem? 18.25 Artur Rubinstein zongorázik # 19.05 Wilhelm Futwangler koncertfelvételeiből 20.40 A Poptarisznya dalaiból 21.48 Hanglemez-újdonságok 22.20 Részletek Verdi operáiból # Hétfői müsorajánlat Budapesti színházműsor VASÁRNAP: Erkel Színház: Parasztbecsület, Bajazzók (Failoni—Oláh G. b. 6. ea., de. 11), Balanchine-balett­­est (Basilides—Losonczi b. 7. ea., I) , Nemzeti Színház: Háromga­rasos opera (de. 11), Olympia (1), Várszínház: Csíksomlyói passió (de. 11), Naplemente előtt (1), Józsefvárosi Színház: A hétfejű tündér (de. 11, és du. 3), Katona József Színház: Buda­­pest-Orfeum (1), Madách Szín­ház: Az ember tragédiája (de. II) , Jutalomjáték (1), Madách Kamara: Holdtölte (fél 3), Vá­­nya bácsi (Z/2., b. 7), Vígszín­ház: Hat szerep keres... (Dar­vas L. b. 3. ea., fél 3), Őfelsé­ge komédiása (7), Pesti Színház: Léda (VIII. b. 3. ea., fél 3), Az elefántember (7), Operettszín­ház: Weber—Mendelssohn hangv. (G. hangverseny s. b. 3. ea., de. 11), Szerdán tavasz lesz (P. b. 4. ea., 7), József Attila Színház: A négy süveg (gyermekes., de. 10), Gázláng (1), Kamaraszínpad: De jó szeretni! (7), Thália Szín­ház: Vasárnap Kaláka (de. 11), Az évszázadnál hosszabb ez a nap (1), Vidám Színpad: Süsü (de. fél 11), Meddig lehet el­menni? (fél 3), Nyitott ablak (7), Kis Színpad: Ez egy játék (fél 8), Radnóti Színpad: Sze­relmeskedések (du. 3), Színlelni boldog szeretőt (fél 8), Egyete­mi Színpad: Növekszik a csapat — Hobó-est (1), Odry Színpad: Trükk (du. 3), Játékszín: Ágacs­ka (de. 11 és du. 3), Névnap (1), Szkéné Színház: Ohio Im­promptu — Ringató (8), Magyar Színkör (Kossuth Klub): Szók­ratész védőbeszéde (du. 4 és e. 10) , Planetárium: Lézerock (fél 8), Bábszínház — Népköztársa­ság útja: Gulliver (de. 11 és du. 4), Jókai tér: A kacsalaki rej­tély (de. fél 10 és fél 12), II. kér. Műv. Központ: Bohóc ró­kák és egyéb mókák (de. 10), Dózsa György Műv. Ház: Kópé­mesék (de. 10), Csepeli Műv. Otthon: Bohóc rókák (du. 3), Pataki Műv. Ház: Kópémesék (du. 3), Bp.-i Gyermekszínház: Feri világgá megy (de. fél 11 és du. 3), Stúdió: Édes Anna (7), Zeneakadémia: Postás Szimfo­nikus Zenekar (Postás b. 8., de. 11) , Les Menestr'els együttes hangversenye (Évszázadok mu­zsikája 8., fél 8), Kisterem: Ma­­tuz István fuvolaestje (Üj Ze­nei Stúdió 2., fél 8), Pesti Vi­gadó, Hangversenyterem: Színes orchideák, sanzonműsor (du. 3), Főv. Nagycirkusz: Cirkuszvarázs (de. 10, du. fél 4 és fél 8). HÉTFŐ: Erkel Színház: Otelló (Palló Im­re b. 6. ea., 7), Józsefvárosi Színház: Vonó Ignác (7), Katona József Színház: Ahogy tetszik (7), Madách Színház: Mégis, ki­nek az élete? (7), Madách Ka­mara: Az öltöztető (7), Vígszín­ház: Popfesztivál (7), Pesti Szín­ház: Équus (7), József Attila Színház: Angyalföld (A. b. 5. ea., 7), Thália Színház: Parázna szobrok (7), Vidám Szinpad: Meddig lehet elmenni? (7), Rad­nóti Szinpad: Krónika az ma­gyaroknak dolgairól (7), Egye­temi Szinpad: Tompa László estje (7), ELTE Aula: Jazzpődi­­um (7), Odry Színpad: Kapj el . . . (7), Játékszín: Négykezes (7), Szkéné Színház: Amatőr színjátszók bemutató sorozat (7), Táncfórum (Budai Vigadóban): BM Duna Művészegyüttes új műsora (7), Bábszínház — Nép­­köztársaság útja: A fából fara­gott királyfi — A csodálatos mandarin — Petruska (felnőtt­­ea., e. fél 8), Zeneakadémia: Kistétényi Melinda orgonaestje (fél 8), Pesti Vigadó, Kamarate­rem : Előadóművész Fesztivál (7), Hangversenyterem: Jöjjön el egy kávéra hozzám (8), Főv. Nagy­cirkusz: Cirkuszvarázs (fél 8). Korszerű A VILLANYSZERELÖIPARI VÁLLALAT FELVESZ fűtésszabályozás az MMG-sarok és egyenes kivitelű kezdő és gyakorlott gyors- és gépírókat, hőfokszabályozós radiátorszelepeivel és szobahőmérséklet­bérelszámolót, műszaki rajzolót, aayagkezelőt, szabályozóval 1 villanyszerelési munkákban jártas normatechnológust. bérelemzőt (bérellenőrt). Kapható: közületek és magánszemélyek építésztechnikust, anyagelszámoltatót, könyvelőt részére a MUART Jelentkezni lehet: 3. sz. osztályán, Budapest XIV., a Villanyszerelőipari Vállalat j j j személyzeti osztályán, | | j Tatai út 7. Budapest VII., Síp utca 23. B-épület, III. 308. V'IV Telefon: 497-129. Telefon: 220-050 d ►

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék