Népszava, 1983. április (111. évfolyam, 77–101. sz.)

1983-04-24 / 96. szám

8 VASÁRNAP, 1983. ÁPRILIS 24. NÉPSZAVA Mozaik Mit látunk, mit hallunk? Szeretettel köszőntjük névnapjukon nevű olvasóinkat. A Nap kel 5 óra 40 perckor, nyugszik 19 óro 45 perckor — A Népszava munkavé­delmi tanácsadó szolgálata hétfőn 16 és 19 óra között várja az érdeklődőket szék­házunkban (Budapest VII., Rákóczi út 54.). — Félkészlakás-építö ak­ció bontakozott ki a Nóg­­rád megyei Rétságon, a he­lyi tanács kezdeményezésé­re. A tulajdonosok a szerke­zetileg kész, közművekkel felszerelt lakást saját, illet­ve családi alapon végzett munkával fejezik be. Az el­ső ilyen 12 lakásos házba már be is költöztek, s már áll a második ugyanilyen épület. A sikeren felbuzdul­va Rétságon 1985-ig további 84 félkészlakást adnak át. — Május virágai nyíltak ki a Mecsekalján. A napok óta tartó szokatlanul meleg időjárás hatására Pécsett, a Székesegyház előtti sétatér öreg vadgesztenyefáin ki­bomlottak a gyertyaszerű fe­hér virágok, a belváros kert­jeiben és udvaraiban pedig megjelentek az első lila für­tök az orgonabokrokon. — Skála áruházat nyitot­tak szombaton Dunaújváros­ban. Az új Skála, az ország 90. szövetkezeti áruháza, s 45 millió forint értékű áru­készlettel, többek között élelmiszer ABC-vel, ételbár­ral, különböző osztályokkal, és 23-féle szolgáltatással áll a Duna-parti kohászváros vásárlóinak rendelkezésére. — Üj patyolatüzem kezdte meg működését Miskolcon. A mintegy 200 millió forint­ból létesült szolgáltató üzem egy műszakban három tonna textília mosását, ötszázötven tétel ruhanemű vegytisztítá­­sát és ötven tétel festését tudja elvégezni. — Nagy szerepet szánnak a hulladékból nyert energiá­nak a japán várostervezők a növekvő nagyvárosok elektromos árammal való el­látásában. A szigetországban már 58 olyan berendezés működik, amely a hulladék elégetésénél keletkezett hőt használja fel a generátorok meghajtásához szükséges gőz előállításához. — Cjabb római kori ro­mokat találtak Szombathe­lyen, a Kiskar utca és a Kos­suth Lajos utca sarkán fo­lyó építkezés területén. A széles, erős falú épület, amelynek külső alaprajza sokszögű, belül pedig kör alakú, az egykorú Savaria határán állhatott. A romok teljes feltárására később ke­rül sor. — Köszönetnyilvánítás. Köszönetét mondunk mind­azoknak a párt-, állami és társadalmi szerveknek, elv­társaknak, barátoknak, akik Somogyi József temetésén részt vettek, részvétükkel fájdalmunkat enyhítették. A gyászoló család. — Gorkij-emlékszobát avat­tak a Lapkiadó Vállalat ba­­laton herényi üdülőtelepén. Az avatáson jelen volt Nyi­­kolaj Gribacsov Lenin-díjas író, a Szovjetunió című lap főszerkesztője és Jelena Ko­­szova szovjet szobrászmű­vésznő, akinek Gorkijt áb­rázoló szobrát elhelyezték az emlékszobában. Részt vett az ünnepségen Király István akadémikus, a Szovjet Iro­dalom című folyóirat főszer­kesztője is. — Szakközépiskolai kóru­sok találkozóját tartották szombaton Miskolcon, a Ró­nai Sándor Megyei Művelő­dési Központban. A most másodízben rendezett talál­kozón a miskolci Kossuth Gimnázium fogadta és lát­ta vendégül a kilenc iskola csaknem félezer diákjából álló kórusokat. — 100 éves a szegedi ecset­gyár. A jubileumról szom­baton ünnepségen emlékez­tek meg. A gyárban az idén mintegy 160 millió forint ér­tékűáru készül. Közélet Az MSZMP KB meghívá­sára Nyikolaj Aparinnak, az SZKP KB alosztályvezetőjé­nek vezetésével április 18— 22. között szovjet pártmun­kásküldöttség járt hazánk­ban. A küldöttséget fogadta Ballai László, a KB gazda­ságpolitikai osztályának ve­zetője. Szépvölgyi Zoltánnak, a Fővárosi Tanács elnökének meghívására szombaton hi­vatalos 'látogatásra hazánk­ba érkezett Mohammad Ka­­zem Seyfian, Teherán pol­gármestere és kísérete. — Szekszárdon ünnepélye­sen megkoszorúzták szomba­ton Liszt Ferencnek a város­­központ parkjában levő bronzszobrát — Borsos Mik­lós alkotását — a zenetaná­rok 5. országos zongoraver­senye alkalmából. — A Mozgássérülnek Óbu­dai Klubja (III., Fő tér 1. — Zichy-kastély) meghívja tag­jait és barátaikat az április 26-án, kedden este hat óra­kor kezdődő klubestjére. Közreműködik Korondy György operaénekes, Prunyi Ilona zongoraművész és Grimm Margit, az Állami Népi Együttes tagja. — Hálózatszerelési mun­kák miatt április 26-án 05 órától 23 óráig a X., a XIV., a XVI., a XVII. és a XVIII. kerületben víznyomáscsök­­kenés várható. — A birkanyírással egy­­időben az idén először a helyszínen osztályozzák a gyapjút a Bakony vidéjti juhtenyésztő gazdaságokban. Ezzel és a gyors feldolgozás­sal ausztráliai minőségű gyapjút nyernek, amelyből már exportképes termékek készülhetnek a juhtenyészté­­si rendszerrel együttműködő magyar posztógyárban. — Értékes takarmány lesz a Győri Szeszgyár mellék­­termékéből, az úgynevezett szeszmoslékból. 70 százalékos sűrítményt — úgynevezett vinaszt — készítenek belőle. Ebből a takarmányozásra igen alkalmas, ; fehérjedús anyagból évente 38—40 ezer tonnányit tudnak előállítani. — Megkövesült dinoszau­rusz-fogat találtak a Moldá­viai Szovjet Szocialista Köz­társaságban. Súlya körülbe­lül egy kilogramm, kora pe­dig mintegy ötmillió év. — Earl Fatha Hines világ­hírű amerikai dzsessz­­zongorista pénteken, 77 éves korában szívroham követ­keztében elhunyt. Hines pá­lyafutása során egy ideig Louis Armstronggal játszott egy zenekarban, és számos híres zenekarnak volt veze­tője. — „Szupermini” televíziós készüléket fejlesztettek ki nemrég az USA-ban. Kép­ernyője mindössze 4 négy­zetcentiméter. Súlya 30 deka­gramm. A minikészülékbe közép- és ultrarövidhullámú rádiót is beépítettek. A zseb­televízió négy apró elemmel működik. — Kukoricából készült édesítőszerrel édesíti ezen­túl a világszerte kedvelt üdítő italt, a Pepsi Colát elő­állító PepsiCo egyesült álla­mokbeli leányvállalata. A döntést azután hozták a vál­lalat illetékesei, hogy a nagy rivális Coca Cola már múlt hónapban megtette ugyanezt a lépést.' — Zátonyra futott, léket kapott és elsüllyedt egy 640 tonna olajat szállító kisebb panamai tartályhajó pénte­ken Szuez kikötőjétől 380 ki­lométerre délre. Tizenegy tagú legénységét megmentet­ték, olajrakománya eddig nem került felszínre. Kevés új horgászmódszer, új horgászeszköz aratott olyan sikert és terjedt el olyan gyorsan, mint az önete­tő. Ezt a henger vagy hordó alakú kis acélspirált a hor­gász a fenekező ólom helyett használja. A spirálba tömött etetőanyag tömege helyet­tesíti a horog bevetését szol­gáló ólmot, ugyanakkor egye­nesen a felcsalizott horoghoz csalja a halat. A siker mellett természe­tesen akadtak más megnyil­vánulások is. Az újjal szem­ben óvatoskodók között vol­tak, akik sportszerűtlennek próbálták nyilvánítani az ön­etető használatát. Ugyanak­kor idősebb, több évtizedes tapasztalattal rendelkező horgászok arra emlékeztek, hogy ők korábban a feneke­ző ólomra nyomkodták rá a kenyérgyúrmát, és ez az el­járásuk az önetető ősének te­kinthető. Az illetékesek állás­­foglalása egyértelműen visz-Horgászat Önetető szautasította a sportszerűt­lenség vádját. Rámutattak arra, hogy amikor az etetést sportszerűnek fogadjuk el, akkor az önetető sem lehet sportszerűtlen. Teljesen mindegy, hogy a halakat víz­be szórt szemes takarmány­nyal vagy önetetőbe gyúrt csalogató masszával csábít­­ja-e a horgász a horga köze­lébe. A sportszerűségét bizo­nyítja még, hogy a fejlett horgászkultúrájú országok­ban is alkalmazzák az ön­etetőt. Mikor hazai horgászboltjaink árusítani kezdték az önetető spirálokat, a sportszerűsé­­. gükről közismert, konzerva­tív angolok már régen alkal­mazták, igaz, hogy más konstrukcióban. Az ottani horgászcikkipar perforált, kisméretű műanyag hengere­ket készít ugyanerre a célra. Amit íratlan szabályként fel lehet említeni az önetető használatáról, az három té­telben foglalható össze. Hasz­nálata csak olyan esetben in­dokolt, mikor a horgásznak nincs más módja az etető­anyag vízbe juttatására. Fon­tos, hogy az önetetőbe olyan masszát gyúrjunk, mely fél óta vagy legfeljebb egy óra alatt kiázik a spirálból, mert etetésünk csak így hatásos. Elengedhetetlen a szerelés összhangjának a biztosítása is. Egy megtömött, tízdekás önetetőt ne akarjunk 40—60 gramm dobóképességű bottal bevetni. Amellett, hogy nem érjük el a kívánt távolsá­got, megerőltetjük, tönkre­tesszük a horgászbotunkat. Nagy Miklós Televízió 1 8.00 Tv-torna 8.05 óvodások filmműsora 8.25 A bűvös tűzszerszám Dán rajzfilm 9.30 Szervusz, Szergej! 10.00 Állatkölykök XVHI/16. Vízen és Q7hr9 7nn 10.15—12.00 Ki tud többet a Szovjetunióról? Vetélkedőmüsor 13.55 „Aki dudás akar lenni” Györgyfalvay—Simon: Ostinato 14.15 „Dallal élni jó” Ének-zenei vetélkedő gyerekeknek 15.10 Műsorainkat ajánljuk 15.40 Csortos Gyula-sorozat Vissza az úton Magyar film. FF. 16.55 A Magyar Televízió IV. nemzetközi karmesterversenye Megnyitó 17.25 Elmebajnokság 18.00 Delta 18.40 Tv-toma 18.45 Mese ' 19.00 A Hét 20.00 Hírek 20.05 Monte Christo grófja Angol tévéfilm 21.40 A hét műtárgya Madarász Viktor: Zrínyi és Frangepán a bécsújhelyi börtönben (Magyar Nemzeti Galéria) 21.45 Egy hang és néhány maszk Pászthy Júlia műsora 22.25 Hírek Televízió 2 16.40 Az ember és a tenger Olasz films., VII/2. A „kétéltű” ember 17.30 Verdi: Otelló Opera négy felvonásban 20.00 Hírek 20.05 Telesport Kötöttfogású birkózó Európa-bajnokság Döntök Nemzetközi motocross­­verseny 22.25 Képújság Szlovák tv 8.30 Gyerekeknek 11.00 Északi járás (tévésorozat) 12.55 A CSKP járási konferenciáiról 14.15 Fúvószene. FF. 14.55 Finnország— Svédország VB jégkorongmérkő­zés 17.40 Dokumentumfilm 18.00 —19.00 A 47. számú ör (cseh film). FF. 19.30 Tv-híradó 20.10 Olaj a tűzre (tévéjáték) 21.05 Portréfilm Libuse Domaninská­­ról 22.00 Sporthíradó 22.15 Kul­túra 1983. Kossuth rádió 8.21 Énekszóval, muzsikával 9.00 Örökzöld dallamok 10.03 A barátság postásai 11.00 Vasárnapi koktél 12.00 Hírek. Időjárás 12.05 Harminc perc alatt a Föld körül 12.35 Édes anyanyelvűnk 12.40 Az ismeretlen lelkiismeret 12.50 Barokk versenyművek 13.30 Operett 13.58 Így láttam Kodályt A mikrofonnál: Vikár László 14.20 Gondolatjel 15.05 Művészlemezek 16.00 A magyar nyelv hete „Jót s jól — magyarul” 17.05 Köznapi gondolatok ... — vagy ami nemcsak rám tartozik 17.35 Évszázadok mester­művei 18.40 Nótaest 19.39 Diákkönyvtár hang­szalagon Lengyel József: Igéző 20.35 Puccini: Bohémélet 22.46 Zenekari muzsika 0.10 Citera- és furulya­muzsika Petőfi rádió 7.00 Az evangélikus egyház félórája 7.30 Vasárnapi orgona­muzsika 8.05 Lázár Ervin: A fájós fogú oroszlán 8.44 Tavaszi pillanat Versek 9.05 Mit hallunk? KOSSUTH: 9.00 A hét zeneműve Dohnányi: Desz-dúr vonósnégyes 9.30 A hét költője Keszthelyi Zoltán 11.39 Szabó Pál: Tavaszi szél 12.45 Válaszolunk hallgatóinknak Elkésett párbeszéd . . . 13.00 Zenei érdekességek ... 14.27 -Jékely Zoltán: Látogatás Melániánál 15.05 Régi híres énekesek Galliano Mastni énekel 19.15 Sajtókonferencia — a lakossági szolgáltatásokról 20.15 Aranylemezek — 1966. 22.30 Halló, itt vagyok! A telefonnál: Szilágyi János PETŐFI: 8.50 Slágermúzeum 12.40 Tánczenei koktél 9.30 Szivárvány — a pályáról 11.00 Világvasárnap 12.00 Sport 12.10 Jó ebédhez szól a nóta 13.02 Harry Mulisch: A határ 14.00 Sportkrónika Vízilabda-forduló 14.10 Az MRT Gyermekkórusa énekel 14.35 Táskarádió 15.35 Poptarisznya 17.00 Sport 18.35 „Lyceum Soproniense Hungaricum” 19.35 Útközben hazafelé 20.33 Amit az iskolától várnak . .. VII. ... és mit vár a kutató? 21.03 Sokféle 22.28 Fényes Szabolcs szerzeményeiből 23.15 Szórakoztató zene 3. műsor 8.11 Komoly zenei zsákba­macska A 10.00 Uj zenei újság A 10.45 Ot kontinens hét napja 11.06 A kamarazene kedvelőinek • 12.15 Takács Klára operaáriákat énekel A 12.55 Kis magyar néprajz 13.05 Rose Tattoo felvételeiből A 15.06 Dzsesszfelvételekből A 15.30 Repülni jó! De milyen üzlet?! M. Szabó Imre riportja 18.17 Gregor József operaáriákat énekel A 19.03 Zenekari muzsika A 20.40 Hi-Fi varieté • 22.58 A Sebő-együttes összes felvétele, 1974. • 17.00 Vizsgálatok nyomában Nagy Izabella riportjai 19.30 Soltész Rezső felvételeiből 20.35 Bródy Sándor utcai mesterdalnokok 3. MŰSOR: 10.00 Pierre Boulez vezényel A 12.03 Zenekari opera­részletek A 14.05 A Berlini Filharmonikus Zenekar hangversenye A 17.00 A Nolans és a Dooleys felvételeiből A 18.05 Üj Melódia­lemezeinkből A 19.35 Verdi: Traviata A Háromfelv. opera 21.35 A Poptarisznya dalaiból A 22.30 Kamarazene A Hétfői müsorajánlat Budapesti színházműsor VASÁRNAP: Erkel Színház: Szerelmi bájital (Ifj. b. II. s. 4. ea., de. 11), A diótörő (F. b. 6. ea., 7), Nemze­ti Színház: A szuzai menyegző (de. 11), Olympia (7), Várszín­ház: Egy fiatalember felnőtt lá­nya (de. 11), Volpone (7), Jó­zsefvárosi Színház: Márkus mes­ter ezermester (de. 11 és du. 3), Katona József Színház: Vizsolyi Biblia (fél 3), Stílusgyakorlat (7), Madách Színház: A csata (fél 3), Isten, császár, paraszt (o. b., fél 8), Madách Kamara: öt este (fél 3), Holdtölte (G/2. b., 7), Vígszínház: Amadeus (fél 3), Őfelsége komédiása (7), Pesti Színház: Deficit (fél 3), Léda (XV. b. 3. ea., 7), Operett­színház: Szerdán tavasz lesz (S. b. 4. ea., fél 3, és H. b. 4. ea., 7) , József Attila Színház: A négy süveg (de. 10), Gázláng (fél 3), A képmutatók (7), Kamaraszín­pad: De jó szeretni! (7), Thália Színház: Egy kis térzene (de. 11), Csak semmi szenzáció! (7), Stúdió: Pardon, egy percre! (fél 8) . Vidám Színpad: Süsü, a sár­kány (fél 11), Nyitott ablak (fél 3), Bubus (7), Radnóti Színpad: Magányos duett (du. 3 és e. 7), Egyetemi Színpad: Csalóka Pé­ter (du. 3), Fafestmény (8), Ödry Színpad: Vérnász (fél 11), Já­tékszín: Kék öböl (de. 11), Roko­nok (7), Szkéné Színház: Gyer­mekmatiné (de. 11), Táncfórum — a Bp.-i Gyermekszínházban: Pécsi Balett, „Lót leányai és Gyémántmadár” (8), Magyar Színkör (Kossuth Klub): Szók­ratész védőbeszéde (du. 5 és 8), Planetárium: Lézerock (fél 8), Bábszínház — Népköztársaság útja: Foltos és Fülenagy (de. 11 és du. 4), Jókai tér: A két kicsi pingvin (de. fél 10 és fél 12), II. kér. Műv. Központ: Vásári báb­komédiák (de. 10), Csili: János vitéz (de. 10), Csepeli Műv. Ott­hon: Vásári bábkomédiák (du. 3). Bp.-i Gyermekszínház: Feri világgá megy (de. fél 11), Szépek szépe (du. 3), Reflektor Színpad: Búcsúvacsora (de. 11), Magasfe­­szültség (8), Olimpia mozi: Mi­cimackó (de. 11). Zeneakadémia: Rácz Zoltán ütőestje (Oj Zenei Stúdió 3., fél 8), Pesti Vigadó, Hangversenyterem: Színes orchi­deák (du. 3). Kamaraterem: Hu­szonegy (du. 3), Főv. Nagycir­kusz: Cirkuszvarázs (de. 10, du. fél 4 és fél 8). HÉTFŐ: Erkel Színház: Otelló (XII. s. 5. ea., 7), Józsefvárosi Színház: Férfiaknak tilos (7), Katona Jó­zsef Szítnház: Hazatérés (fél 9), Madách Színház: Macskák (7), Madách Kamara: Alkonyi dal (7), Vígszínház: Hat szerep ke­res . . . (Ditróí b. 3., 7), Pesti Színház: Szentivánéji álom (7), Operettszínház. ORI-műsor (7), József Attila Színház: Gázláng (7). Thália Színház: Az évszá­zadnál hosszabb ez a nap (7), Vidám Színpad: Szomorú vasár­nap (7), Kis Színpad: Kettesben (Szilágyi János élő riportja dr. Veres Pállal, fél 8), Telepódi­um: Minket kérem informál­nak?! ... — A végzet asszonya (e. 11). Radnóti Színpad: Toldi (fél 3), Parlament gebinben (fél 8), Egyetemi Színpad: Fafest­mény (8), Odry Színpad: Kapj el... (7), Játékszín: Maugli (du. 3). Táncfórum — a Budai Viga­dóban : Keszthelyi Georgikon Népi Együttes és a VDSZ Bartók Béla Táncegyüttes (7), Bábszín­ház — Népköztársaság útja: Há­ry János (e. 6), Zeneakadémia: Bartók vonósnégyes (Bartók vonósnégyes (Bartók vonósné­gyes 3., fél 8), Pesti Vigadó, Ka­maraterem: A lány, aki Evitát játszotta (Kovács Krisztina est­je, 8), Főv. Nagycirkusz: Cir­kuszvarázs (fél 8). Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy a TEMAFORG Vállalat textilkereskedelmi osztálya elköltözött a Budapest Vili., Nagytemplom u. 17. sz. alá. Telefon: 130-287 A TISZA Cipőgyár és a cipőkereskedelmi vállalatok közük, hogy a termelési költségek folyamatos emelkedése miatt 1983. április 25-től a textil felsőrészéi kismamacipők fogyasztói ára páronként 23—39 Ft-tal, a felnőtt-tornacipők fogyasztói ára 15 Ft-tal, a gyermektornacipők fogyasztói ára pedig 12,60-16,60 Ft-tal emelkedik a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék